Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 23

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  składniki odżywcze
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
Biochar has been extensively studied as a soil amendment to reduce nutrients losses. However, the comparative effectiveness of biochar adsorption capacity for ammonium (NH4 -N), nitrate (NO3 -N), and phosphate (PO4-P) remains unknown. In the present study, the effects of feedstock (banana stem and coconut shell) and temperature (300, 500, and 700°C) on biochar adsorption ability for NH4-N, NO3-N, and PO4-P were investigated and fitted by three adsorption models, viz Freundlich, Langmuir, and linear. Freundlich (R2 = 0.95–0.99) and Langmuir (R2 = 0.91–0.95) models were found suitable for adsorption of NH4 -N. The maximum adsorption capacity (Qm) for coconut shell biochar increased with pyrolysis temperature (Qm = 12.8–15.5 mg g-1) and decreased for banana stem biochar (Qm = 12.9–9.7 mg g-1). In the case of NO3 -N adsorption, Freundlich (R2 = 0.82–0.99) and linear model (R2 = 1.00) were found suitable while Langmuir model showed much less contribution, similarly adsorption of PO4-P, was not supported by these three models. The minimum concentrations required for adsorption of phosphate were recorded as 36, 8, and 3 mg L-1 using pyrolyzed biochar at the temperatures of 300, 500, and 700°C, respectively. These results indicate that the feedstock and pyrolysis temperature, as well as aquatic nutrient concentration, were important factors for the adsorption of inorganic nitrogen and phosphorus.
EN
The aim of the study was to determine the time-delayed (after three years from the moment of soil pollution) effect of petroleum-derived products (PDPs) (petrol, diesel fuel and used engine oil) on the interaction between selected host plant (broad bean) and a herbivorous insect closely related to it (Sitona spp.). We assessed the condition of the plant exposed to pollutants (i.e. its growth and chemical composition), then we evaluated the attractiveness of the plant for both larvae and adults of the insect. The evaluation covered also the effect of bioremediation by using ZB-01 biopreparation. The results showed that after 3 years from soil contamination, engine oil and diesel fuel limited the feeding of adult sitona weevils while petrol caused increase in the attractiveness of plants for these insects. The PDPs negatively affected the growth of plants. The changes in element content depended on the type of pollutant. The biopreparation ZB-01 eliminated or reduced the differences caused by the presence of PDPs in the soil regarding the chemical composition of the host plant, and limited feeding by both the larvae and adult individuals of sitona weevils. The negative relationships between the contents of both some macroelements (Mg, S) and heavy metals (Zn, Ni), and feeding of imago of Sitona were observed. The obtained results indicate that PDPs remain for a long time in the environment and adversely affect not only the organisms directly exposed to the pollution – plants growing on polluted soil but also further links of the trophic chain, i.e. herbivores.
PL
Celem badań było określenie następczego (tj. po trzech latach od momentu zanieczyszczenia gleby) wpływu produktów ropopochodnych (benzyny, oleju napędowego i zużytego oleju silnikowego) na interakcję między wybraną rośliną (bób Vicia faba L.) i blisko z nią związanym owadem roślinożernym (oprzędzik – Sitona spp.). Oceniono stan rośliny narażonej na działanie poszczególnych zanieczyszczeń (tzn. jej wzrost i skład chemiczny), a następnie określono atrakcyjność rośliny zarówno dla larw, jak i postaci imaginalnych oprzędzików. Ocenie poddano również wpływ bioremediacji z użyciem biopreparatu ZB-01 na wymienione parametry. Stwierdzono, że po 3 latach od zanieczyszczenia gleby olej silnikowy i olej napędowy ograniczały żerowanie dorosłych oprzędzików, natomiast benzyna przeciwnie – spowodowała wzrost atrakcyjności roślin dla tych owadów. Ropopochodne negatywnie wpłynęły na wzrost roślin bobu, natomiast zawartość pierwiastków w roślinach była zróżnicowana i zależała od rodzaju zanieczyszczenia, na które były narażone. Biopreparat ZB-01 zniwelował lub wyraźnie zmniejszył różnice spowodowane obecnością ropopochodnych w glebie w odniesieniu do składu chemicznego roślin oraz ograniczył żerowanie zarówno larw, jak i dorosłych postaci Sitona spp. Zaobserwowano negatywne zależności pomiędzy zawartością zarówno niektórych makroelementów (Mg, S), jak i metali ciężkich (Zn, Ni) a żerowaniem imago oprzędzików. Uzyskane wyniki potwierdzają, że ropopochodne wykazują długotrwałe negatywne oddziaływanie na środowisko i wskazują, że mogą one niekorzystnie wpływać nie tylko na organizmy bezpośrednio narażone na zanieczyszczenia – rośliny rosnące na zanieczyszczonej glebie, ale także na dalsze ogniwa łańcucha troficznego, czyli roślinożerców.
EN
The research covered two lakes: Karczemne and Domowe Małe, which served as receivers for rainwater and municipal or industrial sewage. The sediment cores were obtained using a Kajak tube sampler. Analyses of HM, PAH and PCB were done by the AAS, ICP-AES and GC MS methods. OM, SiO2, TH, Ca, Mg, CO2, Fe, Al, Mn, TN and TP were measured. The research showed that the sediments of Lake Karczemne, into which the untreated municipal sewage was discharged, are characterized by a high content of P. It was found that the sediments accumulate toxins, OM and pollutants characteristic for various industries. Karczemne Lake which collected municipal and industrial wastewater, contained a high content of Pb, Cu and PAH in the sediments, and Domowe Małe Lake, receiving stormwater, contained high concentrations of PAH. Research has shown that one of the most important tools for selecting an appropriate method of lake restoration is the analysis of the spatial distribution of pollutants in the bottom sediments. Thanks to such an analysis of the composition of the bottom sediments and the correlation between the components of the sediments and their sorption properties, the restoration of the Karczemne Lake using the Ripl method was planned and the possibility of restoration of the Domowe Małe Lake in this way was eliminated.
PL
Celem badań była analiza zawartości i rozmieszczenie zanieczyszczeń mineralnych, organicznych i toksycznych w osadach dennych dwóch zdegradowanych jezior miejskich. Badaniami objęto dwa płytkie jeziora: Karczemne i Domowe Małe (Polska). Rdzenie osadów pobrano za pomocą czerpacza rurkowego typu Kajak i podzielono na warstwy o grubości 30 cm. Analizy metali ciężkich, WWA i PCB : wykonano metodami AAS, ICP-AES i GC MS. W próbkach osadów zmierzono zawartość: MO, SiO2, TO, Ca, Mg, CO2, Fe, Al, Mn, TN i TP. Badania wykazały, że osady Jeziora Karczemnego, do którego odprowadzane były nieoczyszczone ścieki komunalne, charakteryzuje bardzo wysoka zawartość P. Ponadto stwierdzono, że w osadach dennych osadzają się toksyny, MO i zanieczyszczenia charakterystyczne dla różnych gałęzi przemysłu. Jezioro Karczemne, które odbierało ścieki z komunalne i przemysłowe, zawierało w osadach dużą zawartość Pb, Cu i WWA, a Domowe Małe, przyjmujące głównie wody opadowe zawierało wysokie stężenia WWA. Badania wykazały, że jednym z najważniejszych narzędzi umożliwiających dobór odpowiedniej metody rekultywacji jezior jest analiza przestrzennego rozkładu zanieczyszczeń w osadach dennych. Dzięki takiej analizie składu osadów i korelacji między komponentami osadów oraz ich właściwości sorpcyjnych zaplanowano rekultywację Jeziora Karczemnego metodą Ripla i wyeliminowano możliwość rekultywacji tym sposobem Jeziora Domowego Małego.
4
Content available remote Air-Water Interface in an Estuarine Lake : Chlorophyll and Nutrient Enrichment
EN
The surface water microlayer (SML) is a thin layer found at the interface of the hydrosphere and the atmosphere. It is capable of accumulating chemical substances and microorganisms at a rate as high as 100-fold greater than that observed in the subsurface water. The rate of accumulation of biogens and chlorophyll a in SML of an estuary, where marine and fresh waters mix, varies considerably and it depends on the degree mixing of these waters, which is manifested in the varying values of the enrichment factor (EF, calculated as the ratio of nutrients concentration in SML versus subsurface water). The influence of the Baltic Sea marine water and the freshwater Łeba River inflows on the estuarine Lake Łebsko (Poland) was examined. Nine sampling sites were located in the estuary. Water samples were collected from two layers: the surface microlayer (thickness 242 µm ± 40) and the subsurface water (15 cm depth). The capacity of the SML to enrich the water in nutrients and chlorophyll differed among various parts of the estuary, as well as between seawater and river waters. Statistically significant higher EF were found in the marine waters than in river waters for the nitrogen and phosphorus compounds as well as chlorophyll. There were also differences in EF between marine and lake waters. The highest EF were also recorded for organic forms of nitrogen and phosphorus in marine water. Most probably, marine flux into the estuarine Lake Łebsko, resulted in the increased EF for these investigated components.
EN
The parameter River Absorption Capacity (RAC) is understood as the load of pollutants introduced into a given river section which will not cause permanent and irreversible changes in the aquatic ecosystem nor change the classification of water quality in a given river calculation profile. The paper presents a method of determining the RAC using the Macromodel DNS/SWAT developed at IMGW-PIB. The selection of an appropriate inviolable flow plays an important role in calculating RAC. Therefore, the article presents the calculations for the three different non-invasive flows: Mean low flow (MLF – the Kostrzewa method), 7Q10 and Tennant. The results obtained in these ways are different from each other. The concept of ‘environmental flows’ continues to evolve in response to these challenges, emphasizing aquatic and riparian ecosystems as legitimate water users within an Integrated Water Resources Management. The analysis has shown that the choice of relevant data for environmental computation is decisive and the use of purely statistical methods to protect biological life in rivers is insufficient. Thus, the use of environmental flows to better describe the specifics of the analyzed basins seems to be most beneficial.
PL
Celem pracy było określenie wpływu wybranych przepływów nienaruszalnych na otrzymany wynik chłonności rzeki poszczególnych JCWP na zlewni Warty środkowej. Do osiągnięcia tego celu wykorzystano wyniki uzyskane z Makromodelu DNS/SWAT i trzech różnych metod obliczania przepływu nienaruszalnego: metoda Kostrzewy, przepływ 7Q10 i przepływ środowiskowy Tennanta. Wykorzystanie modelu SWAT jako modułu Makromodelu DNS znacznie rozszerzyło jego możliwości i pozwoliło obliczyć parametr RAC. Użycie SWAT pozwoliło na podzielenie analizowanej zlewni na poszczególne JCWP, a następnie wprowadzenie do modelu bardzo szczegółowych danych dotyczących zlewni. Makromodel DNS/SWAT pozwolił uzyskać dane o stężeniach i ładunkach zanieczyszczeń dla wszystkich siedemdziesięciu profili zamykających JCWP. Zlewnią wybraną do badań była Warta środkowa pomiędzy profilami Nowa Wieś Podgórna i Oborniki na której zlokalizowanych jest 70 JCWP. W pierwszej kolejności obliczono ładunki zanieczyszczeń wykorzystując metodę Kostrzewy, a następnie kolejne dwie metody. Otrzymane wartości ładunków zanieczyszczeń posłużyły do obliczeń chłonności rzeki (RAC). W przypadku azotu ogólnego dla każdego z wybranych przepływów nienaruszalnych tylko trzy JCWP uzyskały ujemne wartości chłonności. W przypadku fosforu ogólnego aż 11 JCWP uzyskało ujemną wartość chłonności. Ujemną wartość chłonności dla fosforu ogólnego uzyskały m.in. JCWP zlokalizowane poniżej miasta Poznania. Wybór odpowiedniej metody obliczania przepływu nienaruszalnego ma kluczowe znaczenie dla obliczeń środowiskowych takich jak wyznaczanie chłonności rzeki. Wybór zbyt restrykcyjnego przepływu nienaruszalnego może mieć negatywne skutki dla całej zlewni.
6
Content available remote Suplementy i odżywki dla sportowców
PL
Nie od dziś wiadomo, że odpowiednia dieta pełni kluczową rolę w życiu sportowców. Posiłki bogate w substancje odżywcze dostarczają niezbędną energię i składniki odżywcze. Niestety nie zawsze jest czas i możliwość zadbania o wartościowy posiłek. Dlatego coraz częściej sportowcy sięgają po suplementy diety, które uzupełniają codzienną dietę. Uzupełniają one ubywające podczas treningu witaminy, minerały i składniki pokarmowe związane z utratą wody, elektrolitów i odnową biologiczną. Ze względu na ich skoncentrowaną formę są łatwo przyswajalne oraz dostępne, można je kupić w aptece czy też w internecie. Zbilansowana dieta wzbogacona suplementami poprawia osiągnięcia sportowe. Winny one zawierać substancje przyspieszające spalanie tłuszczu oraz takie które budują tkankę mięśniową. Każda suplementacja powinna być ustalana indywidualnie, w zależności od indywidualnych potrzeb każdego ze sportowców. Jest to o tyle ważne, że źle dobrany plan może odwrotnie wpłynąć na wyniki sportowe, a co najważniejsze może mieć negatywny wpływ na nasze zdrowie. W prezentacji omówiono rolę i znaczenie wybranych suplementów oraz scharakteryzowano najczęściej stosowane. Skupiono się także na charakteryzacji m.in. odżywek białkowych, węglowodanowych, reduktorów tłuszczu, związków anabolicznych, witamin, minerałów czy też zamienników posiłków. Białko jest podstawowym budulcem komórek organizmu człowieka. Wiele badań wykazuje, że najlepsze białko to białko serwatkowe. Należy do białek szybkich, Są to białka, które wchłaniają się i trawią w szybkim tempie. Serwatka zawiera leucynę, która stymuluje rozwój mięśni. Białko serwatkowe jest dostępne w: koncentracie białka serwatkowego, izolacie białka serwatkowego i hydrolizacie białka serwatkowego. W tym ostatnim jego zawartość jest największa i wynosi prawie 100%.
EN
This study was conducted to evaluate wastewater sludge from various sources for agricultural utilization. The results showed that sludge from municipal and food industrial wastewater treatment plants (WWTPs) have high fertilizing value with respect to nutrients and organic matter levels. When the sludge samples were evaluated for their total heavy metal contents, the Pb, Cd and Cu concentrations in all of the sludge samples were found to be below the limit specified by Turkish regulations. However, the Cr, Ni and Zn contents of domestic type, organized industrial zone, food industry sludge samples exceeded these thresholds. Other sludges were found to be suitable for agricultural usage in terms of plant nutrient and heavy metal content. The analysis of the sludge samples from twelve different WWTP’s showed that the agricultural properties and the total and bioavailable (DTPA-extractable) heavy metal fraction varies depending on the sludge samples. Therefore discussed sludges should be evaluated separately for the agricultural utilization potential in terms of soil pollution.
EN
The aim of the analysis was to demonstrate the role of reservoirs in shaping nutrient content (nitrates NO3- and phosphates PO43- as well as ammonia NH4+) in the waters of mountain rivers. Three Carpathian rivers with reservoirs in their courses were selected for the study: the Ropa River (Klimkowka reservoir), the Dunajec River (the Czorsztyn-Sromowce Wyzne reservoir complex) and the Raba River (Dobczyce reservoir). The basic criteria for the selection of the study objects for the investigation were: similar hydrological regime of the rivers and diverse parameters and functions of the storage reservoirs. The analysis of nutrient concentration was based on a long-term series of measurements (2004-2013). The reservoirs investigated generally contribute to an increase in nitrates in the rivers flowing below the reservoirs in particular months. The role of reservoirs in shaping phosphate and ammonia levels was not as evident as in the case of nitrates. The reservoirs are merely one of numerous factors that contribute to nutrient levels in the water of the mountains rivers. In the light of the analysis of nutrient concentrations in the surface water tested, it may be concluded that the reservoirs do not cause a clear and permanent deterioration of river water quality.
PL
Artykuł przedstawia wyniki ankietyzacji studentów opolskich uczelni w zakresie spożycia wybranych grup produktów spożywczych. Wyniki ankietyzacji wskazują, iż opolscy studenci spożywają znaczne ilości mięsa najczęściej smażonego i jego przetworów oraz nie zwracają uwagi na ilość tłuszczu w wybieranych produktach spożywczych. Głównym źródłem białka w diecie studentów biorących udział w badaniu było mięso, należałoby zatem zwrócić większą uwagę na roślinne źródło tego składnika. Ankietowana grupa przyznaje się także do zbyt niskiego spożycia warzyw i owoców, roślin strączkowych i ryb. Ponadto produkty bogate w węglowodany złożone występują w diecie respondentów w nieznacznych ilościach w stosunku do zaleceń. Problematyczny wydaje się także nieodpowiedni poziom nawodnienia organizmu.
EN
The article presents the results of questionnaire of students from Opole colleges in the scope of the consumption of chosen food products. Results of the questionnaire shows that students are eating heavinesses of the meat most often fried and his preserves as well as they didn’t check the containts of fat in chosen food products. The main source of protein in student diet are meat, so they considered a bigger attention to the plant source of this element. The reasearched group is admitting also for too low consumption vegetables of both fruits, leguminous plants and fishes. Moreover products rich in compound sugars are appearing in the diet of respondents in slight amounts with respect to recommendations. It also seems to be problematic inappropriate level of irrigating the organism.
EN
Leaf morphological and anatomical differences between two collection sites in central Poland were examined in tall buttercup Ranunculus acris. We hypothesized that the availability of soil moisture would affect leaf morphological and anatomical traits. The objective of this study was to examine the effect of soil moisture content on: leaf size, epidermal features and on a number of stomatal characteristics in populations of R. acris species. The plants were investigated at sites differing in soil moisture conditions (a dryer upper site and a wetter lower site). Relatively semi-dry and wet sites were identified by plant communities and soil moisture content. We found out that morphological and anatomical leaf traits of R. acris were significantly related to soil moisture content. Leaves from plants growing in the wet site were 26% smaller in size than those from the semi-dry site. The population with smaller leaf area had larger leaf perimeter and higher dissection index. The stomatal index of the leaves sampled in the semi-dry site was higher than that of the leaves sampled in the wet site. Greater leaf thickness in the semi-dry site was primarily the result of increased spongy parenchyma thickness. On the abaxial leaf surface epidermal cell density was significantly higher at the wet site implying more epidermal cells. On the adaxial leaf surface, however, epidermal cell density decreased when plants were exposed to the elevated soil moisture. The results may indicate that soil moisture content influences leaf anatomy and morphology of R. acris. Thus, all these leaf morphoanatomical traits provide a basis for R. acris to reduce water loss from leaves and to balance water use efficiency under reduced precipitation. The present study demonstrates that R. acris can maximize growth in habitats with a wide range of soil moisture availability and such information can be crucial for developing management strategies and predictive models of its spread.
EN
Fluorescence in situ hybridization was applied to investigate the community structure of polyphosphate accumulating organisms (PAOs) in activated sludge of four full-scale wastewater treatment plants (WWTPs) with different configurations of bioreactors and wastewater composition. PAOs constituted 18-36% of the entire bacterial biovolume and they were more abundant in autumn than in spring. More than half of the probe-defined PAOs community were Tetrasphaera, which were particularly abundant in WWTPs with significant contribution of industrial wastewater or sewage from septic tanker trucks. Accumulibacter-PAOs accounted for up to 12% of all bacteria and were more abundant in the WWTP receiving typical domestic wastewater. Halomonas-PAOs did not generally exceed 1% of total biovolume and constituted a minor fraction of the PAOs community in all the tested WWTPs. Significant contribution of industrial wastewater and sewage from septic tanker trucks were the decisive factors in determining the PAOs community structure.
PL
Zbadano strukturę populacji bakterii akumulujących fosfor (PAO) w osadzie czynnym czterech oczyszczalni różniących się układem technicznym i składem dopływających ścieków. Badania prowadzono metodą fluorescencyjnej hybrydyzacji in-situ. Ogólna liczebność PAO w osadzie czynnym była wyższa na jesieni niż na wiosnę i zawierała się w granicach 18-36% ogółu bakterii. Ponad połowa PAO w badanych układach należała do rodzaju Tetrasphaera, które były szczególnie liczne w osadzie czynnym układów z dużym udziałem ścieków dowożonych transportem asenizacyjnym oraz pochodzących z przemysłu spożywczego. Zawartość Accumulibacter nie przekraczała 12%, osiągając najwyższe wartości w oczyszczalni, do której doprowadzano typowe ścieki bytowe. Liczebność Halomonas nie przekraczała na ogół 1% i bakterie te stanowiły mniejszość w populacji PAO we wszystkich badanych układach. Istotnym czynnikiem, wpływającym na strukturę PAO, był rodzaj dopływających ścieków, a w szczególności udział ścieków przemysłowych i dowożonych transportem asenizacyjnym.
EN
Fungi occur in almost all types of waters in the world and play an important role in many processes in the environment, particularly in organic matter decomposition. During the last several decades, extensive knowledge was obtained on the ecology of aquatic fungi, but on fungal biomass in the water column less. The study was aimed at simultaneous determination of seasonal and spatial variability of aquatic fungi biomass in the river waters in relation to selected physicochemical water parameters and trophic state in the 27 lowland rivers of north-eastern Poland with length between 17 and 308 km and mean annual discharge 1 – 100 m3 s-1. The chemical and mycological evaluation was provided on the basis of 64 water samples taken in the July and October 2010. The chromatographic method of determination of seston ergosterol as a specific organic compound typical for the majority of fungi, was applied. Fungi biomass was higher in summer than in autumn. The particulate organic carbon (POC) and dissolved organic carbon (DOC) concentrations had no effect on fungal biomass in the studied river, as well as forest cover of the catchment and river discharge. Statistically significant correlations of fungal biomass in the river water with concentrations of ammonium (N–NH4+), Kjeldahl (NKjel), total organic (TON) and total nitrogen (TN) and dissolved (DP) and dissolved organic phosphorus (DOP) were found. The principal component analysis indicates relations between (TIN) and phosphorus (SRP) and particulate phosphorus (PP) and freshwater fungi, specially in summer when aquatic fungi are able to modify the structure of the nutrients contained in the water column.
EN
Bioavailability of nutrients is crucial in obtaining high crop yields and influences the possible pollution of groundwater. The paper presents in vivo methods (seed testing, pot trials, field trials) of the evaluation of micronutrients bioavailability from fertilizers which enable selection of the most efficient way of micronutrient fertilization by determination of bioavailability of micronutrients, plant height and crop yields.
PL
Biodostępność składników odżywczych dla roślin jest istotna z punktu widzenia osiągniętych plonów oraz możliwego wpływu na zanieczyszczenie wód gruntowych jonami metali dostarczanych roślinom wraz z nawozem. Metody określania biodostępności mikroelementów in vivo (testy kiełkowania, doświadczenia wazonowe oraz polowe) umożliwiają wybór nawozu mikroelementowego charakteryzującego się najwyższą wydajnością nawożenia na podstawie uzyskanych wyników biodostępności oraz plonowania roślin. Niewątpliwą zaletą badań in vivo jest łatwość przeniesienia otrzymanych wyników na warunki środowiskowe. Niestety, czas trwania doświadczeń oraz ich wysoki koszt (przede wszystkim testów polowych) sprawiają, że wciąż poszukuje się alternatywnych rozwiązań w postaci testów in vitro. Istnieje jednak konieczność potwierdzenia rezultatów otrzymanych w badaniach in vitro badaniami in vivo.
EN
Modern biological fertilizers and biological fertilizers components can release nutrients in bioavailable forms in a controlled manner. Quick evaluation of nutrient bioavailability, essential in the evaluation of quality of fertilizers, is possible to use in vitro extraction tests (conventional, microwave, ultrasonic), described in this article. These tests enable not only total content of nutrients in fertilizer, but also their bioavailability, through simulation of condition occurring in soil solution (e.g. citrate solution).
PL
Nowoczesne nawozy biologiczne oraz biologiczne dodatki nawozowe posiadają zdolność kontrolowanego uwalniania składników odżywczych. Szybka ocena biodostępności składników odżywczych, istotna w ocenie jakości nawozów, możliwa jest dzięki testom ekstrakcyjnym in vitro (konwencjonalnym, mikrofalowym, ultradźwiękowym), które opisano w artykule. Testy te są tańsze od badań in vivo, dając możliwość określenia nie tylko całkowitej zawartości składników odżywczych, lecz także ich biodostępności, przez odzwierciedlenie warunków panujących w roztworze glebowym. Głównym celem stosowania testów in vitro jest skrócenie czasu oceny biodostępności. Ogromna różnorodność materiałów biologicznych, potencjalnych biosorbentów, wymaga rozwoju szybkich testów przesiewowych do oceny biodostępności, nad którymi trwają obecnie intensywne badania.
PL
Wskazano na nie w pełni wykorzystany potencjał balneoloterapeutyczny jednego z najstarszych uzdrowisk w Polsce. Zasygnalizowano możliwość występowania tutaj unikatowego typu wód mineralnych (wody krzemowe, wody z podwyższoną zawartością krzemu) i zasugerowano źródło ich pochodzenia. Przypomniano o kompleksowym postrzeganiu walorów balneologicznych i przyrodniczo-turystycznych w kontekście ewentualnych starań o przywrócenie Krzeszowicom statusu uzdrowiska.
EN
Pointed out the not used out potential balneoloteraphy one of the oldest spas in Poland. Here signaled the possibility of a unique type of mineral water (water with silicon, water with a higher silicon content) and suggested they came from. Reminded of the perception of complex balneological values and nature-tourism in the context of any effort to restore the status Krzeszowice spa.
EN
Floating treatment wetlands (FTWs) with Water Dropwort (Oenanthe javanica) were established in winter to investigate their potential role in the purification of eutrophicated water, and to identify the effects of different stubble heights of the Water Dropwort on the performance of the FTWs. The results of the experiments demonstrated: The Water Dropwort FTWs were effective in buffering the pH of the experimental water. The Water Dropwort FTWs were efficient in purifying eutrophicated water, with removal rate for total nitrogen (TN), total phosphorus (TP), ammonium nitrogen ( NH N 4 + - ), and nitrate nitrogen ( NO N 3 - - ) at 91.3, 58.0, 94.6, and 95.5% in the 15-day experiment, respectively. No significant difference in the purification effect was found among different stubble heights of Water Dropwort FTWs. Significant differences between the zero control and the FTWs were found for the removal of TP in the first 11 days; and for the removal of NH N 4 + - in the first 4 days. No significant difference was found between the zero control and the FTWs for NO N 3 - - in the first 4 days, but significant difference was detected after day 4. The optimum treatment duration time for the FTWs with Water Dropwort will depend on the nutrients to be removed. These results will provide basis for further application of the FTWs at large scale, as well as for future studies on the mechanism of nutrient removal process.
PL
Badano proces oczyszczania wód z wykorzystaniem ruchomych mokradeł (FTW) obsadzonych Oenanthe javanica. Celem prowadzonych w zimie badań była ocena ich potencjalnej roli w oczyszczaniu wód zeutrofizowanych oraz określenie wpływu różnych wysokości ściernisk roślinnych na wydajność procesu. Wyniki eksperymentów wykazały, że systemy FTW skutecznie buforowały pH badanej wody. Za pomocą FTW ze zeutrofizowanej wody usunięto azot ogólny (TN), fosfor ogólny (TP), azot amonowy (NH N) 4 + - i azot azotanowy (NO N) 3 - - odpowiednio w ilościach: 91,3, 58,0, 94,6 i 95,5%, w czasie trwania 15-dniowego eksperymentu. Nie wykazano istotnych różnic w efekcie oczyszczania przy stosowaniu różnych wysokości ściernisk roślinnych. Stwierdzono wpływ czasu prowadzenia eksperymentu na usuwanie TP, którego usunięto najwięcej w pierwszych 11 dniach, a NH N 4 + - w ciągu pierwszych 4 dni trwania procesu. Nie stwierdzono istotnej różnicy między kontrolą i FTW dla NO N 3 - - w ciągu pierwszych kilku dni, ale znacząca różnica pojawiła się po 4 dniu. Optymalny czas trwania procesu z wykorzystaniem FTW zależy od składników odżywczych, które mają być usunięte. Opisane wyniki stanowią podstawę zarówno do rozwinięcia zastosowania FTW na dużą skalę, jak i dla przyszłych badań nad mechanizmem procesu usuwania składników odżywczych.
PL
Referat dotyczy uwalniania składników organicznych i węgla organicznego z osadu ściekowego stosowanego w rekultywacji zgodnie z rekomendacjami BREF/IPPC dla odpadów i skał płonnych. Zawartości Ncałk i Pcałk w szlamie przekraczają standardy zanieczyszczenia powierzchni wody na co wskazuje rozporządzenie Rządu 229/2007. Dodanie 10% kaolinitu i bentonitu znacząco zmniejsza zdolność do wymywania Ptotal; osiągnięto wskaźnik adsorpcji dla kaolinitu i bentonitu kolejno 83% i 88%. Podczas jednotygodniowej stabilizacji osadu nastąpił istotny rozpad związków organicznych, którego rezultatem był wzrost zawartości Ncałk oraz nierozpuszczonego węgla organicznego w odcieku. Stężenie Ncałk w odcieku wzrosło o połowę, w nierozpuszczonym węglu organicznym (DOC) zwiększyło się o 2/3. W przypadku wyższych stężeń Ncałk i DOC w odcieku, wydajność adsorpcji kaolinitu i bentonitu jest wyższa. Efekt dodatku podstawowych minerałów gliny nie objawił się w formie zmniejszonej toksyczności osadu.
EN
The paper deals with the release of nutrients and organic carbon from sewage sludge applied in land reclamation within BREF/ IPPC recommendations for tailings and waste rock management. The contents of Ntotal and Ptotal in the sludge leachate exceed the pollution standards of permissible surface water pollution according to Government Decree 229/2007 Coll. Adding 10% of kaolinite and bentonite significantly decreases the leachability of Ptotal; the adsorption efficiency reached 83% in kaolinite and 88% in bentonite. During oneweek stabilization of sludge there was a substantial decomposition of organic compounds, which resulted in a rise in the contents of Ntotal and dissolved organic carbon in the leachate. The content of Ntotal in the leachate increased by a half, in the dissolved organic carbon (DOC) it rose by 2/3. At higher concentrations of Ntotal and DOC in the leachate the efficiency of adsorption of kaolinite and bentonite is higher. The effect of additives on the base of clay minerals did not manifest in the form of reduced ecotoxicity of the sludge leachate.
PL
Gnojowica świńska powstaje przy bezściółkowym chowie i hodowli trzody chlewnej. Stosowana jest głównie jako nawóz naturalny. Ze względu na zbyt dużą ilość powstającej gnojowicy, wykorzystuje się ją również do produkcji kompostu. Kompostowaniu poddaje się frakcję stałą gnojowicy (FSG), gdyż optymalna wilgotność w pryzmach kompostowych nie powinna przekraczać 70%, podczas gdy surowa gnojowica zawiera nawet 99% wody. Dlatego też, przed kompostowaniem, gnojowicę poddaje się mechanicznej separacji. W artykule przedstawiono sposoby prowadzenia kompostowania i scharakteryzowano substraty procesu: FSG oraz dodatki wypełniające, których zastosowanie umożliwia ustalenie optymalnej wilgotności i stosunku C/N w pryzmach kompostowych. Jako materiały wypełniające stosuje się m. in. trociny, słomę, i torf. W artykule opisano również właściwości nawozowe kompostów na bazie FSG w kontekście zawartości materii organicznej, wybranych makro i mikroelementów roślinnych.
EN
Slurry is waste from the pig farming, which is mainly used as natural fertilizer. It is a mixture of urine, faeces and water, which in the liquid fraction contains mainly compounds of nitrogen and minerals in the form of sodium, potassium and magnesium oxides. The composition of the solid fraction includes phosphorus compounds and organic compounds. The growth of industrial pig farming has caused a significant increase in the amount of liquid manure. Therefore, it is also used to produce compost. Raw manure contains up to 99% water, while the compost should contain no more than 70% moisture. Therefore, manure is submitted to the mechanical separation before composting. Composting of the separated solid fraction of slurry (FSG) is conducted with the addition of bulking agents or without. It depends on the method of conducting the process. The use of bulking agents allows to determine the optimum moisture content and C/N ratio in compost piles. The bulking agents are i.a. sawdust, straw and peat. The filling substances characterized by the highest ratio of C/N are sawdust, spent mushroom compost and shredded newspaper. The present article express the ways of conducting the composting process and shows the characteristics of the substrates. Fertilizer properties of compost based on the solid fraction of pig slurry (FSG) have been also discussed in the context of content for organic matter and selected macro- and micronutrients.
19
EN
The grassland ecosystems generally, and the submontane meadow vegetationparticularly, are important components of the natural diversity of landscape. In the montane range (600-1000 m a.s.l.) (Beskidy Mts. Southern Poland) the richness (number of species) and the diversity (assessed with several indices) of meadow vegetation (permanent grassland and formerly arable land) were studies on 356 plots of 100 m2 each using the method of Braun-Blanquet. The correlation with several topographic factors (altitude, inclination, exposure), as well as with soil chemical factors (pH, nutrient like P and other macroelements content) was elaborated and the Ellenberg.s indicator values in respect to moisture, acidity and fertility were calculated. It was found that the main factor diminishing species diversity was the increasing of altitude from 343 m to 963 m and soil acidification from 3.4 to 6.5. No significant difference was noted between the diversity indexes (Shannon-Wiener and Simpson) of three study communities. The soil fertility affected the number of species in the plant communities in the opposite way. In the case of communities of Molinio-Arhenatheretea class occurring on more fertile habitats, fertility increase caused a decline in the number of species, whereas in the communities from Nardo-Callunetea class developed on extremely poor habitats - the number of species was growing with increasing fertility.
EN
An aim of this work was to characterize microbial properties, a nutritional composition and an antioxidant activity of Brassica napus subsp. napus L. bee pollen sample, which can be possibly used in human nutrition. A piąte diluting method was applied for quantitative cfu (colony forming units) counts determination. The mean number of mesophilic aerobic sporulating microorganisms ranged 3.78-4.56 log cfu o g-1, the number of mesophilc anaerobes sporulating microorganisms ranged 2.54-4.63 log cfu o g-1, the number of coliforms bacteria 0-3.74 log cfu o g-1and the cells number of Escherichia coli 0-3.71 log cfu o g-1. The mean number of microscopic fungi ranged from 2.48 to 4.20 log cfu o g-1. The antioxidant activity of bee pollen ranged from l .25 to l .93 1/I0 (in case of the freeze-dried and frozen bee pollen, respectively). The highest total flavonoids content (128.33 mg o kg-1) was occurred in the frozen pollen. The highest value of the flavonoid kaempferol achieved in the dried bee pollen, whereas the freeze-dried form contains the most of other three flavonoids (ąuercetin, luteolin, apigenin). The sum of proteins (average 251.13 š 33.06 g o kg-1) decreased in the order: freeze-dried > dried > frozen bee pollen. The freeze-dried form of pollen was characterized with the highest value of the calcium concentration, and the frozen treatment with the Iowest content (2040 mg o kg-1 versus 1800 mg o kg-1). The zinc was presented in amount 36.97 š 4.15 mg o kg-1. The most of the zinc was contained in the freeze-dried pollen.
PL
Celem pracy była charakterystyka mikroflory, składników odżywczych i aktywności antyoksy-dacyjnej w pyłku pszczelim wyprodukowanym z Brassica napus subsp. napus L. Oznaczono wskaźnik cfu (jednostki tworzenia kolonii). Średnia liczebność mezofilowych aerobowych sporulujących mikroorganizmów wynosiła 3,78-4,56 log cfu o g-l. Liczebność mezofilowych anaerobowych sporulujących mikroorganizmów wynosiła 2.54-4.63 log cfu o g-1. Liczebność bakterii coli wynosiła 0-3,74 log cfu o g-1. Średnia liczebność grzybów wynosiła 2.48 do 4.20 log cfu o g-1. Aktywność antyoksydacyjna w pyłku pszczelim wynosiła 1,25-1,93 I/I0 (odpowiednio dla pyłku liofilizowanego oraz pyłku zamrażanego). Największa całkowita zawartość flawonoidów (128,33 mg o kg-1) występowała w pyłku zamrażanym. Największa zawartość flawonoidu kemferolu występowała w suszonym pyłku pszczelim, natomiast pyłek liofilizowany zawierał największe ilości pozostałych flawonoidów (kwercetyny, luteoliny, apigeniny). Sumaryczna zawartość białka (średnia 251,13 š 33,06 g o kg-1) zmniejszała się w kolejności: pyłek liofilizowany > suszony > zamrażany. Liofilizowana postać pyłku charakteryzowała się największą zawartością wapnia (2040 mg o kg-1), natomiast najmniejszą zawartość wapnia stwierdzono w pyłku zamrażanym (1800 mg o kg-1). Zawartość cynku w badanym pyłku wynosiła 36,97 š4,15 mg o kg-1. Najwięcej cynku znajdowało się pyłku liofilizowanym.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.