Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 144

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  zagospodarowanie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
PL
Prawidłowe utrzymanie zieleni w mieście to prawdziwa sztuka. To proces wymagający precyzyjnego planowania i wiedzy pozwalającej przewidywać efekty. Innej drogi nie ma – miasta bez zieleni nie przetrwają.
PL
Wygodne, bezpieczne, przyjazne, wyposażone w infrastrukturę potrzebną mieszkańcom – takie powinny być dzielnice. Od listopada 2021 r. włodarze Lublina wspólnie z mieszkańcami, radami dzielnic oraz lokalnymi działaczami i liderami opinii przyglądają się sytuacji każdej z dzielnic, by określić plany dalszego ich rozwoju z uwzględnieniem zmian demograficznych, komunikacyjnych i infrastrukturalnych.
PL
Celem artykułu jest sprawdzenie, jaką funkcję pełnią rynki średnich miast w województwie łódzkim oraz w jakim stopniu udaje się pogodzić kwestie środowiskowe, potrzeby mieszkańców i ochronę wartości kulturowych. W tym celu przeanalizowano współczesne zagospodarowanie 14 placów miejskich przyporządkowanych do kategorii: zdominowanych przez transport, z przewagą zieleni i z przewagą powierzchni utwardzonych. Otrzymane wyniki wskazują na pilną potrzebę większego uwzględnienia zieleni oraz potrzeb mieszkańców w projektach rynków.
EN
This paper aims to examine the function of town squares in medium-sized towns in Łódź Voivodship and how they manage to reconcile environmental issues, the needs of the inhabitants, and the protection of cultural values. To this end, an analysis was made of the contemporary arrangement of 14 town squares categorised as transport-dominated, predominantly green and predominantly paved. The results indicate an urgent need to consider greenery and residents' needs in squares design.
PL
Artykuł zawiera prezentację wyników badań nad obecnym stanem i kierunkami zagospodarowania kopalni w regionie Górnego Śląska. Zrealizowane badania objęły kilkadziesiąt miejsc związanych z eksploatacją węgla kamiennego. Autor skupił się na zespołach szybowych kopalni podziemnych. Przedstawiono ich rozmieszczenie oraz poddano analizie pod kątem istotnych cech. Scharakteryzowano procesy związane z przemysłową działalnością kopalni, a także ich likwidacją oraz ewentualną adaptacją do nowych funkcji.
EN
This paper is a presentation of the findings on the current state and course of development of mines in the area of the Upper Silesia. The study covered several dozen sites associated with procurement of coal. The author focused on the shaft complexes of underground mines. Their distribution has been presented and subjected to analysis in terms of essential characteristics. Processes associated with the industrial activity of mine, its liquidation and possible adaptive reuse were characterised.
PL
W ostatnim czasie obserwuje się wzrost spożycia owoców i warzyw, jak również soków, przecierów, smoothie, których produkcja związana jest z powstawaniem wytłoków. Zagospodarowanie tych produktów odpadowych stanowi istotny problem w przetwórstwie spożywczym. Liczne badania dowodzą, iż wytłoki owocowe stanowią cenne źródło wielu wartościowych substancji odżywczych. Ze względu na swoje właściwości rośnie popularność ich zastosowania w wielu gałęziach przemysłu, m.in. w produkcji pasz, herbat owocowych, wyrobów piekarniczych i wielu innych. W artykule omówiono owoce i ich przetwory, nowoczesne metody technologiczne w przetwarzaniu owoców, powstawanie wytłoków owocowych oraz możliwości ich zagospodarowania.
EN
Recently, there has been an increase in the consumption of fruit and vegetables, as well as juices, purees, and smoothies, the production of which is associated with the formation of pomace. The recycling of these waste products is a significant problem in food processing. Numerous studies prove that fruit pomace is a valuable source of many nutrients. Due to their beneficial properties, the popularity of their use in many industries is growing, including in the production of fodder, fruit teas, bakery products, and many more. The article discusses fruit and their products, innovative methods of fruit processing, the formation of fruit pomace, and the possibilities of their management.
6
Content available remote Innowacyjne technologie w przemyśle cementowym
PL
W artykule omówiono kilka projektów badawczych, dotyczących technologii wychwytywania, składowania lub zagospodarowania CO2 [CCS/U – Carbon Capture and Storage/Usage] w przemyśle cementowym. Technologia redukcji emisji CO2 poprzez jego wychwycenie z gazów odlotowych w instalacji pieca cementowego ma największy potencjał do zmniejszenia emisji, ale jednocześnie wymaga dużych nakładów inwestycyjnych i dodatkowej infrastruktury do przesyłu wychwyconego CO2 oraz wiąże się ze zwiększonym zapotrzebowaniem na energię elektryczną w cementowni. W artykule przedstawiono realizowane projekty badawcze, w których wykorzystano różne rozwiązania zarówno wychwytywania CO2, jak i dalszego jego zagospodarowania.
EN
The paper discusses several research projects on CO2 capture, storage or usage [CCS/U] technologies in the cement industry. The technology of reducing CO2 emissions by capturing it from flue gases in a cement kiln installation has the greatest reduction potential, but at the same time requires large investments and additional infrastructure for the transfer of captured CO2, and is associated with an increased demand for electricity in the cement plant. The article presents the research projects carried out in which various solutions for both CO2 capture and its further usage were used.
PL
Przedstawiono współczesne problemy rynku opakowań z tworzyw sztucznych, wynikające ze zmian w ustawodawstwie Unii Europejskiej, wprowadzającym nowe podejście do gospodarki materiałami polimerowymi na każdym etapie ich cyklu życia. Opisano ideę Gospodarki o Obiegu Zamkniętym (GOZ, ang. Circular Economy) oraz rolę opakowań zrównoważonych w tym systemie. Przedstawiono najważniejsze zasady ekoprojektowania opakowań polimerowych w aspekcie ograniczenia powstawania odpadów i przydatności opakowań do odzysku na drodze recyklingu materiałowego. Ekoprojektowanie opakowań z tworzyw sztucznych ujęte w koncepcji Gospodarki o Obiegu Zamkniętym może wkrótce stać się istotnym czynnikiem przewagi konkurencyjnej w branży opakowaniowej.
EN
The article presents contemporary problems on the plastic packaging market, resulting from changes in the legislation of the European Union, introducing a new approach to the management of polymer materials at every stage of the life cycle. The idea of a Circular Economy (CE) has been described and issues related to packaging materials. Presented are the most important principles of eco-design of polymer packaging, in the aspect of reducing the formation of packaging waste and the suitability of packaging for recovery through material recycling. The eco-design of plastic packaging included in the Circular Economy concept may soon become a significant competitive advantage in the packaging industry.
PL
Na temat retencjonowania powiedziano już prawie wszystko. Wiemy, że to potrzebne i możliwe, że opłaca się. Deszczówkę „zbierają" miasta i miasteczka, duże osiedla i małe domki. Utworzono specjalne fundusze, spodziewamy się dotacji. Politycy dali już stosowne „błogosławieństwa". Zatem – jest nie za dobrze, ale będzie wspaniale. Czy na pewno?
PL
Przekształcenia tkanki terenów zurbanizowanych, wzrost miejskiej populacji oraz zyskujący na znaczeniu transport samochodowy towarów sprawiły, że obecnie w centrach miast znajduje się wiele nieużytkowanych terenów. Są to m.in. niepotrzebne już bocznice kolejowe lub całe węzły przeładunkowe, obszary poprzemysłowe i powojskowe czy choćby dawne lotniska. Te wolne przestrzenie, często przez lata niefunkcjonujące i zamknięte dla użytkowników, stać się mogą ostoją dla dzikiej przyrody w mieście, a w przyszłości zostać przekształconymi w tereny parkowe.
PL
W artykule przedstawiono rozwój działań naprawczych w zakresie działalności wydobywczej: od sozologii, poprzez rekultywację, aż do rewitalizacji. Pokazano jak na przestrzeni 100 lat Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, którego podstawowym zakresem działalności naukowo-badawczej i kształcenia było górnictwo, wzbogaca zakres o dyscypliny naukowe niezbędne dla uczynienia eksploatacji kopalin bardziej „przyjaznej” dla środowiska i społeczeństwa. Zwrócono uwagę na dominację pojęcia „rewitalizacja” zawierającego w swoim zakresie rekultywację, ale rozumianego jako ożywienie społeczno-gospodarcze terenów zdegradowanych. Z takiego rozumienia rewitalizacji wynika nie tylko potrzeba pracy w interdyscyplinarnym zespole fachowców, ale także zaangażowania różnych interesariuszy na etapie realizacji. W artykule przedstawiono zagadnienia, którymi zajmuje się WGiG w zakresie rewitalizacji, a także wybrane prace badawcze i projektowe z ostatnich 10 lat. Podkreślono ciągłe dążenie do rozwijania warsztatu badawczego poprzez szeroką współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym oraz instytucjami krajowymi i międzynarodowymi.
EN
The article presents the development of restoration actions in the mining industry: from sozology, through reclamation to revitalization. It has been shown how over the last 100 years the Faculty of Mining and Geoengineering, whose basic scope of scientific and research activity and education was mining, enriches this scope with scientific disciplines necessary to make the exploitation of minerals more “friendly” for environment and society. Attention was paid to the dominance of the concept of “revitalization” containing within its scope reclamation, but understood as the socio-economic recovery of degraded areas. This understanding of revitalization not only implies the need to work in an interdisciplinary team of professionals, but also to involve various stakeholders at the implementation stage. The article presents issues that Faculty of Mining and Geoengineering deals with in the field of revitalization, as well as selected research and design works from the last 10 years. The constant desire to develop the research workshop through broad cooperation with the socio-economic environment as well as national and international institutions was emphasized
PL
Stare, pełne drzew cmentarze mają dużo tajemniczego wdzięuj. czy przetrwaja zalew nowoczesności? czy nadal traktujemy je jak miejsca sakralne? O cmentarzach warto myśłeć jak o parkach, w których piekne drzewa buduja nastrój dostojeństwa i powagi, a mniejsze rośliny towarzyszące mogiłom dodaja kolorytu.
PL
W ostatnim czasie pojawiają się różne pomysły na zwiększenie aktywności w lokalnych społecznościach. Celowi temu służy umożliwienie realizacji przez samorządy lokalne zadań w przestrzeni publicznej bezpośrednio wskazywanych przez mieszkańców. Zamierzenia te mogą oczywiści obejmować również zróżnicowane formy zagospodarowania zieleni.
EN
In this chapter optimal utilization of natural gas from shale gas formations is investigated. Direct conversion to power using CHP plants with gas engines, gas turbines and microturbines is analyzed, including the evaluation of the economic effectiveness of this solution by considering CAPEX, CO2 emissions quotas, and electricity certificates. The possibility of the development of the new gas sources in combination with the local renewable energy sources is briefly discussed. Next the analysis of the supply potential to the local gas grids based on hydraulic simulation studies is performed. An algorithm for optimal selection of diameters of the gas network is presented. A feasibility study of waste energy recovery in the pressure regulator station is included. An alternative solution to pipeline transportation in the form of road transport of the liquefied natural gas (LNG) and compressed natural gas (CNG) is also analyzed. Comparison of the economic effectiveness of the small-scale LNG chain and the pipeline transport is illustrated by means of a hypothetical but realistic case study for a distance of 50 km.
EN
The purpose of the present work is to show the relationship between socio-economic development and the number of planning decisions issued in Przecław municipality in 2010–2016. It has been assumed that there is a greater interest in locating of construction investment projects in those villages and village districts, which have well-developed infrastructure and a greater number of service points for people and agriculture. It has been hypothesized that villages with the largest number of planning decisions issued are characterized by a high rate of socio-economic development. The analysis was carried out using Hellwig’s method of taxonomic measure. It was demonstrated that in 2010–2016 period, the level of socio-economic development of the Przecław municipality was not correlated with the number of issued planning decisions (in the adopted research model).
PL
Celem pracy jest wykazanie zależności między rozwojem społeczno-gospodarczym a liczbą decyzji o warunkach zabudowy wydanych w gminie Przecław w latach 2010-2016. Przyjęto założenie, że w sołectwach o rozwiniętej infrastrukturze oraz większej liczbie punktów obsługi ludności i rolnictwa występuje większe zainteresowanie lokalizacją inwestycji budowlanych. Postawiono hipotezę, że sołectwa z największą liczbą wydanych decyzji o warunkach zabudowy charakteryzują się wysokim wskaźnikiem rozwoju społeczno-gospodarczego. Analizę wykonano przy pomocy metody taksonomicznej Hellwiga. Wykazano, że poziom rozwoju społeczno-gospodarczego gminy Przecław nie był w latach 2010-2016 skorelowany z liczbą wydawanych decyzji o warunkach zabudowy (w przyjętym modelu badań).
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.