Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 90

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
EN
In this research, the quality of manufactured cast metal-ceramic foams (manufactured using blowing gas) was tested. The causes responsible for defect formation in the composite foams and their consequences were analyzed using the FMEA (Failure Mode and Effects Analysis) method, which is a useful tool for minimizing losses caused by low product quality. This method involves analytically determining correlations between the cause and consequences of potential product defects, and it takes into account the criticality factor (risk). The FMEA analysis showed that pore breaks were the most "critical defect" (with the highest number of effects on the product, the Risk Priority Number, affecting the quality of the composite foam). The second most critical defect was discontinuities in the foam frame structure. Destruction or damage to the foam structure (although very rare) deprived the composite foam of its primary function, which is to reinforce the product. The third most critical defect was non-uniform foam pore size.
EN
This article presents the preparation of composite casts made using the technology of precise casting by the method of melted models. The composite was reinforced with the ceramic sinter from Al2O3 particle shaped in a printed polystyrene female mould, which was fired together with precured ceramics. The resulting ceramic preform, after being saturated with paraffin and after the filling system is installed, was filled with liquid moulding sand and fired together with the mould. The reinforcement was saturated by means of the counter-pressure exerting action on the metal column, being a resultant of pressures inside and outside the chamber. The preliminary assessment showed no apparent defects in the shape of the cast. The casting was measured and the figures were compared with the dimensions of the matrix in which the reinforcing preform was made, the preform after firing and after saturation with paraffin. The results were presented in a table and dimensional deviations were determined. The composite casting was subjected to metallographic tests, which excluded any porous defects or damage to the reinforcement. It can therefore be said that, according to the predictions resulting from the previous calculations, the pressure values used allowed for complete filling of the reinforcement capillaries. The proposed method is therefore suitable for the preparation of precision composite castings with complex shapes.
EN
Light metal (aluminium and magnesium) matrix composites in particular are being increasingly used in various kinds of transportation vehicles. The properties of final products are closely related to the employed production technology. This paper presents a brief review of the technologies used in aluminium and magnesium matrix composite casting, with a focus on the risks and benefits of each technology.
PL
Kompozyty metalowe, a w szczególności o osnowie z metali lekkich (jak aluminium i magnez), są obecnie coraz częściej stosowane w różnego typu środkach transportu. Właściwości gotowych wyrobów są ściśle powiązane z ich technologią wytwarzania. W niniejszej pracy przedstawiono krótki opis technologii odlewów kompozytowych o osnowie aluminiowej i magnezowej, koncentrując się na wadach i zaletach poszczególnych technologii.
4
PL
Wprowadzanie materiałów nowej generacji o podwyższonych właściwościach mechanicznych i eksploatacyjnych zwiększa niezawodność środków transportu wodnego, a tym samym bezpieczeństwo żeglugi i obniża koszty eksploatacyjne. Do tej grupy należą odlewane metalowe materiały kompozytowe. Brak jest jednak ciągle precyzyjnego i szybkiego opisu metody łączenia tych tworzyw, co znacznie utrudnia ich wykorzystanie. Dlatego trwają pracę nad doborem dobrych jakościowo metod ich spajania. W niniejszej pracy podjęto próbę łączenia odlewanych kompozytów typu AlSi/SiC przez spawanie metodą TIG prądem stałym.
EN
The introduction of new generation materials with improved mechanical and operational properties increases the reliability of water transport means, thus the safety of shipping, and reduces operating costs. This group includes cast metal composite materials. However, there is still no precise and quick description of the method of combining these materials, which siqnificantly hampers their use. Therefore, work is ongoing on the selection of good quality methods of their bonding. In this work, an attempt was made to join cast AlSi/SiC composites by TIG welding using direct current.
EN
Investigations of the selected properties of single-polymer polyester composites (SPC) in dry condition and immersed in water are presented. Materials were tested for possible applications in shipbuilding. Water absorption till saturation limit was examined, at temperatures of 3, 23 and 100 °C, through the determination of water diffusion coefficient. Some material properties were determined through impact resistance tests of materials varyingin fiber content [0 (A), 5 (B), 10 (C), 15 (D), 20 wt % (E)]. The highest impact resistance (6 J/cm2) was found for the composite with more than 15 % of reinforcement in dry condition.
PL
Zbadano wybrane właściwości mechaniczne jednoskładnikowych kompozytów poli­estrowych o zawartości masowej włókien 0 % (A), 5 % (B), 10 % (C), 15 % (D), 20 % (E), w stanie suchym i po zanurzeniu w wodzie, w celu określenia możliwych zastosowań takich materiałów w przemyśle stoczniowym. Współczynnik dyfuzji wody wytworzonych kompozytów oznaczano na podstawie jej absorpcji do stanu nasycenia, w temperaturze 3, 23 i 100 °C. Przeprowadzono testy udarności Charpy’ego próbek kompozytów o różnym udziale włókien. Stwierdzono, że najlepszą udarność (6 J/cm2) wykazują kompozyty w stanie suchym z zawartością włókien powyżej 15 % mas.
EN
Anticipatory Failure Determination (AFD) is a tool used in the TRIZ (Theory of Inventive Problem Solving) methodology. This article introduces its concept and describes the process of AFD in different versions of the method. The article presents the application of the AFD method at a very early state of a system’s development, i.e. its concept formulation stage, which corresponds to a technology readiness level (TRL) equal to 2. The system under analysis is a set of devices used to reduce displacement ship hull resistance. The system was modelled using functional analysis. An analysis of system resources was then carried out. Possible direct, indirect, and accident-related failures were identified. A multi-criteria analysis of the causes of system failures was conducted from which the top 10 potential failures were selected. Observations were made on the applicability of AFD in respect to systems not yet implemented.
EN
This work describes polyester matrix composite materials with diversified reinforcement materials, namely glass, carbon, and a natural material (jute). These reinforcement fibres were utilised in the form of fabrics with a canvas-like weave and basis weight ranging from 300÷400 g/m2. The mass fraction was uniform in each of the materials that were produced, namely 40% of the baseline in comparison to the materials that were subjected to testing. The composites were produced by the vacuum pressure infiltration method, RTM (resin transfer moulding), thereby creating laminates. To assess the mechanical properties of the composites, static tensile strength tests were carried out according to PN-EN ISO 527-1:2016; the bending strength was determined according to PN-EN ISO 178:2011, and the impact strength was tested by the Charpy method according to PN-EN ISO 179-1:2010. The density of these composites was determined by the hydrostatic method according to standard PN-EN ISO 1183-1:2013-06.
PL
Przedstawiono materiały kompozytowe o osnowie poliestrowej ze zróżnicowanym materiałem struktury umocnienia, tj. włókna szklane, węglowe i naturalne (jutowe). Włókna tych umocnień występowały w postaci tkanin o splocie płóciennym i gramaturze tkaniny mieszczącej się w granicach 300÷400 g/m2. Udział wagowy w każdym z wytworzonych materiałów był jednakowy i wynosił 40%, co stanowi punkt wyjścia przy porównywaniu badanych tworzyw. Kompozyty wytworzono metodą próżniowej infiltracji ciśnieniowej RTM - tworząc laminaty. W celu oceny właściwości mechanicznych kompozytów wykonano badania wytrzymałościowe przy próbie statycznego rozciągania (wg PN-EN ISO 527-1,2:2016), odporności na zginanie oznaczono wg PN-EN ISO 178:2003, udarności metodą Charpy’ego badano zgodnie z normą PN-EN ISO 179-1:2010. Gęstość wytworzonych kompozytów określano metodą hydrostatyczną wg PN-EN ISO 1183-1:2013-06.
PL
Zagadnienie kształtowania jakości wyrobu, jakim jest odlew kompozytowy może odbywać się w oparciu o analizę jego produktów wyjściowych, a także z wykorzystaniem badań niszczących i nieniszczących. Zastosowanie niewłaściwych, słabej jakości substratów przyczynić się może do powstawania nieprawidłowości w całym etapie procesu technologicznego, a także podczas eksploatacji wyrobu. W pracy określono czynniki materiałowe wpływające na jakość tych materiałów wraz ze wskazaniem ich skutków z wykorzystaniem wybranych metod badawczych.
EN
Shaping quality of a composite casting can be based on its output products analysis and with the use of destructive and non-destructive tests. The usage of substrates that are improper and of poor quality may contribute to occurrence of irregularities throughout entire technological process and during product exploitation. The work identifies material factors influencing the quality of these materials along with an indication of their effects using selected research methods.
EN
The paper presents a detailed description of one of the newest methods of vacuum saturation of reinforcing preforms in gypsum molds. As an appropriate selection of the infiltration time is a crucial problem during realization of this process, aim of the analysis shown in the paper is to present methods of selection of subatmospheric pressure application time, a sequence of lowering and increasing pressure, as well as examining influence of structure of reinforcing preforms on efficiency of this process. To realize the aim, studies on infiltration of reinforcing preforms made of a corundum sinter of various granulation of sintered particles with a model alloy were conducted. The infiltration process analysis was carried out in two stages. The first stage consisted in investigation of influence of lengthening of sucking off air from the reinforcing preforms on efficiency of this process. In the second stage, an analysis of influence of a two-staged infiltration process on saturation of the studied materials was conducted. Because the studied preforms were of similar porosity, the obtained differences of the saturation level of particular preforms have shown, that the saturation process is influenced mostly by size of pores present in the reinforcement. Because of these differences, each reinforcement type requires individual selection of time and sequence of the saturation process. For reinforcements of higher pore diameter, it is sufficient to simply increase air sucking off time to improve the saturation, while for reinforcement of smaller pore diameter, it is a better solution to apply the two-staged process of sucking off air. Application of the proposed analysis method allows not only obtaining composite castings of higher quality, but also economical optimization of the whole process.
EN
Selected issues of component importance analysis for complex technical systems have been presented in this paper. A generic example of a complex technical system and selected statistics of operating losses have been described. A description and diagrams of both qualitative and quantitative importance analysis have also been included. The most significant problems facing complex technical system modelling have been pointed out. A multi-criteria system component importance analysis and the basic criteria for a system component quality evaluation have also been introduced. Some factors influencing the importance of the technical system’s components have also been described. Finally, the necessity of further developing importance analysis methods for machinery operation has been highlighted.
EN
The paper presents the application of cost-based, component-importance measures for complex technical systems. A stern tube sealing system installed on a sea vessel was used as an example of a complex technical system. Selected statistics of a ship’s operation losses were calculated. Selected, known-importance measures were presented and the authors’ own approach to cost-based, component-importance analysis was shown. The following measures were discussed: the operation-interruption cost index, the maintenance potential, the simulation-based maintenance index, and maintenance and operational costs. A description of factors influencing the importance of the technical system components was provided.
EN
This article discusses all steps that have to be performed to prepare the cargo system on board a membrane tank LNG vessel with steam turbine propulsion. We will present the preparation for discharging at an offshore LNG terminal. All tests and preparations have to be done according to the ship-specific checklists and company procedures. Only qualified and experienced personnel should be responsible for this job. In practice, these are the Cargo Engineer and the Chief Officer. The Cargo Engineer is responsible for all cargo equipment fully operational condition. The Chief Officer is in charge of all cargo operations.
PL
W artykule opisano poszczególne etapy, które powinny być przeprowadzone w celu przygotowania systemów przeładunkowych na statkach LNG zasilanych turbiną parową. Na podstawie własnych doświadczeń oraz obowiązujących procedur zaprezentowano proces prawidłowego przygotowania statku do przeładunku na morski terminal LNG (na przykładzie morskiego terminala „Adriatyk LNG” oraz statku „FSRU Toscana”). Przygotowanie systemów przeładunkowych musi być wykonane zgodnie z określonymi (przyjętymi przez firmę eksploatującą jednostkę) procedurami. W artykule, zwrócono uwagę na trudności, związane z odpowiednim przygotowaniem systemów i odpowiedzialnością jaką ponosi osoba związana bezpośrednio za przeprowadzenie opisanych operacji. Uwzględniono tu (i uzasadniono) własne doświadczenia jednego ze współautorów pływającego jako oficer mechanik na statkach LNG.
PL
Dążenie do zmniejszenia masy jest jednym z najważniejszych czynników w procesie projektowania jednostek morskich oraz innych środków transportu. Niższa masa konstrukcyjna umożliwia zastosowanie bardziej ekonomicznego systemu napędowego, a tym samym zmniejszenie kosztów produkcji i eksploatacji, jak również wpływa korzystnie na środowisko naturalne. Jednym ze sposobów zmniejszenia masy konstrukcji jest zastosowanie materiałów kompozytowych, a wykorzystanie na ich składowe recyklatów podnosi tylko ich atrakcyjność ze względu na ekonomiczność i ekologię. W niniejszej pracy przedstawiono najważniejsze problemy związane z wytwarzaniem kompozytów poliestrowych z udziałem recyklatów. Scharakteryzowano technologię wytwarzania tych materiałów. Celem pracy było opisanie wpływu struktury, dodatków i rodzaju fazy wzmacniającej na efekt formowania. Wytworzono kompozyt, o osnowie z żywicy poliestrowej zawierający recyklatową piankę poliuretanową oraz hybrydowy kompozyt o osnowie z żywicy poliestrowej wzmacniany recyklatową pianką poliuretanową i włóknem szklanym. Zaprezentowano również właściwości fizyko-chemiczne wytwarzanego materiału tj. gęstość, nasiąkliwość, udarność oraz wytrzymałość na rozciąganie.
EN
Attempts to reduce product weight will probably never stop as weight is one of the most important factors in the process of designing seagoing ships, road vehicles and aircraft. Lower construction weight of vehicles enables the application of a smaller propulsion system, and thereby the reduction of production and operating costs, as well as limitation of the environmental impact of these vehicles and other structures. One of the ways to reduce the weight of structures and vehicles is the application of composite materials. This work addresses major problems associated with the production of recycled polyester composites. Besides an outline of the manufacturing process of these materials, this study discusses the test results concerning issues associated with the production of composites, i.e. influence of the structure, additives and the type of reinforcing phase on the composite forming effect. The tests aimed at experimentally made composites with polyester resin matrix containing recycled polyurethane foam and a hybrid composite with polyester resin reinforced with recycled polyurethane foam and glass fibre. Besides, physico-chemical properties of the produced material are presented, including density, absorbability, impact resistance and tensile strength.
PL
Wybór odpowiedniej osnowy w procesie wytwarzania laminatów jest bardzo ważnym elementem technologicznym. Prawidłowo dobrana osnowa najczęściej w rozpatrywanym typie kompozytów: żywica powinna spełniać założone cechy wytrzymałościowe, być odporna na działanie czynników zewnętrznych, doskonale pokrywać i scalać fazę umocnienia i być łatwą w przetwarzaniu. Z drugiej strony powinna również spełniać wymagania norm i wytycznych dotyczących środowiska oraz BHP, a jej cena powinna być dostosowana do założonego poziomu ekonomicznego. W niniejszej pracy przedstawiono najpopularniejsze rodzaje żywic stosowane w technologiach kompozytów wraz z zestawianiem ich wad i zalet. Na podstawie analizy charakterystycznych cech żywic wytypowano różne materiały na osnowę laminatów polimerowych. Celem pracy było opisanie wyników badań dotyczących zagadnień związanych z wpływem materiału osnowy na właściwości kompozytów z recyklatów i hybrydowych kompozytów recyklatowych. Wytworzono kompozyt zawierający recyklatową piankę poliuretanową o osnowie z żywicy poliestrowej i epoksydowej oraz hybrydowy kompozyt wzmacniany recyklatową pianką poliuretanową i włóknem szklanym, o osnowie z żywicy poliestrowej i epoksydowej. Porównano również właściwości fizyko-chemiczne wytwarzanych materiałów.
EN
The choice of proper resin in the manufacture of laminates critical. Properly selected resins should: comply with the assumed strength and fatigue related parameters; be resistant to external factors; perfectly cover the reinforcement phase; be suitable for easy processing. On the other hand, the composite resin should also meet requirements of standards and guidelines relating to the environment and occupational safety, and its price should not exceed an adopted range. This work presents the most common types of resins, indicating their advantages and disadvantages. Based on the analysis of the characteristics of various resins, those suitable for the matrix material are pointed out. This study aims at analyzing the results of research on the influence of matrix material on properties of recyclate composites and hybrid composites. One type of the manufactured composite contained recycled polyurethane foam with the matrix of polyester and epoxy resin, the other was a hybrid composite with recycled polyurethane foam and glass fiber and polyester and epoxy resin matrix. The physico-chemical properties of the materials have been compared.
EN
The paper presents the application of cost-based, component-importance measures for complex technical systems. A stern-tube sealing system installed on a sea vessel was used as an example of the complex technical system. Selected statistics of a ship’s operation losses were calculated. Selected, known-importance measures were presented and the authors’ own approach to cost-based, component-importance analysis was shown. The following measures were discussed: the operation-interruption cost index, the maintenance potential, the simulation-based maintenance index, and maintenance and operational costs. A description of factors influencing the importance of the technical system components was provided.
PL
Artykuł przedstawia zastosowanie miar ważności elementów opartych na kosztach eksploatacji dla złożonych systemów technicznych. Jako przykładowy złożony system techniczny poddany analizie wykorzystano uszczelnienie pochwy wału śrubowego statku morskiego. Przedstawiono znane w literaturze ekonomiczne miary ważności oraz zaproponowano wykorzystanie wskaźników opartych na kosztach eksploatacji. W artykule omówiono: wskaźnik kosztu przerwy w użytkowaniu systemu, potencjał obsługi, symulacyjny wskaźnik obsługi, koszty obsługiwania i użytkowania. Przedstawiono czynniki wpływające na ważność elementów systemu technicznego.
EN
The paper presents the application of simulation-based component importance measures for complex technical systems. A stern tube sealing system was installed on a sea vessel as an example of a complex technical system (CTS). Selected statistics of ship operation losses were generated as well as the following measures: the failure criticality index, the downing event criticality index, and the downtime criticality index. A need for further development of the importance analysis methods for machinery operation is exposed and the factors influencing the importance of the technical system components are presented.
PL
Artykuł przedstawia zastosowanie analizy ważności elementów opartej na symulacji w odniesieniu do złożonych systemów technicznych. Jako przykład złożonego systemu technicznego wykorzystano uszczelnienie pochwy wału śrubowego statku morskiego. Wyznaczono wybrane miary statystyczne związane z wyłączeniem statku z użytkowania oraz następujące miary: wskaźnik krytyczności liczby uszkodzeń, wskaźnik krytyczności liczby wyłączeń z użytkowania oraz wskaźnik krytyczności czasu wyłączenia z użytkowania. Przedstawiono potrzeby dalszego rozwoju metod analizy ważności w zastosowaniu dla maszyn i urządzeń. Wskazano czynniki oddziałujące na ważność elementów systemu technicznego.
17
Content available remote Flexural strength of hybrid epoxy composites with carbon fiber
EN
The paper presents a flexural strength comparison of hybrid epoxy composites with different reinforcing phases and amounts of used fillers. As the reinforcement, carbon fiber was used in mat and fabric forms. As the matrix, an epoxy resin and a mixture of the epoxy resin with a filler in the form of coal fly ash was used. The samples were produced according to the PN-EN ISO 178 standard and bending stress values of the studied composites were determined. The work is a part of studies related to selecting material for the hull of an innovative yacht with a hybrid drive, fueled by renewable energy sources, in the scope of the “RepSail” project in the “Era Net Future Travelling” contest realized at the Maritime University of Szczecin.
PL
Porównano wytrzymałość na zginanie hybrydowych kompozytów epoksydowych w postaci laminatów różniących się rodzajem fazy zbrojącej oraz ilością użytego napełniacza. Zbrojenie stanowiło włókno węglowe w postaci: maty i tkaniny, osnową była żywica epoksydowa oraz mieszanina żywicy epoksydowej z napełniaczem w postaci popiołu lotnego. Próbki wykonano zgodnie z PN-EN ISO 178, określono wielkości naprężeń zginających dla badanych kompozytów. Praca stanowi części badań, związanych z wyborem materiału do zastosowania na kadłub innowacyjnego jachtu z napędem hybrydowym, zasilanego z odnawialnych źródeł energii, w ramach projektu "RepSail" w "Era Net Future Travelling" konkursu realizowanego w Akademii Morskiej w Szczecinie.
EN
Metal matrix composites (MMCs) are still scarcely described due to various combinations of used materials and a wide array of technologies. Applying the Failure Mode and Effect Analysis (FMEA) method to describe the quality of metal composite castings may contribute to eliminating specific (characteristic only to these materials) defects. This part of the analysis determines the criticality numbers, meaning the frequency of a given failure, detectability level and significance of a given failure to the group of specific composite casting failures. It contributes to establishing the priority number (P), which is a measure used to assess risk, a notion essential in discussing quality in a composite casting.
EN
Owing to its properties, metallic foams can be used as insulation material. Thermal properties of cast metal-ceramic composite foams have applications in transport vehicles and can act as fire resistant and acoustic insulators of bulkheads. This paper presents basic thermal properties of cast and foamed aluminum, the values of thermal conductivity coefficient of selected gases used in foaming composites and thermal capabilities of composite foams (AlSi11/SiC). A certificate of non-combustibility test of cast aluminum-ceramic foam for marine applications was included inside the paper. The composite foam was prepared by the gas injection method, consisting in direct injection of gas into liquid metal. Foams with closed and open cells were examined. The foams were foaming with foaming gas consisting of nitrogen or air. This work is one of elements of researches connected with description of properties of composite foams. In author's other works acoustic properties of these materials will be presented.
EN
Diagnostics of composite castings, due to their complex structure, requires that their characteristics are tested by an appropriate description method. Any deviation from the specific characteristic will be regarded as a material defect. The detection of defects in composite castings sometimes is not sufficient and the defects have to be identified. This study classifies defects found in the structures of saturated metallic composite castings and indicates those stages of the process where such defects are likely to be formed. Not only does the author determine the causes of structural defects, describe methods of their detection and identification, but also proposes a schematic procedure to be followed during detection and identification of structural defects of castings made from saturated reinforcement metallic composites. Alloys examination was conducted after technological process, while using destructive (macroscopic tests, light and scanning electron microscopy) and non-destructive (ultrasonic and X-ray defectoscopy, tomography, gravimetric method) methods. Research presented in this article are part of author’s work on castings quality.
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.