Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 6

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Potrzeby transportowe są pożądanymi przez gospodarkę oczekiwaniami zależnymi od preferencji klientów, dostępności supra- i infrastruktury oraz świadomości ekologicznej. Celem opracowania jest wskazanie światowych dążeń do zrównoważonego rozwoju i wykorzystania środków transportu z uwzględnieniem optymalnych rozwiązań i zalet każdej z gałęzi. Nowatorskie koncepcje w obszarze transportu wielowariantowego, w tym takich jak transport komodalny, czy synchromodalny, stanowią fundamenty kreowania wyższego poziomu organizacji procesowej z uwzględnieniem rozwiązań zindywidualizowanych. W opracowaniu opisano cechy i główne założenia nowoczesnej koncepcji transportu synchromodalnego oraz wskazano różnice w odniesieniu do znanego systemu multimodalnego. Przedstawiono udział poszczególnych gałęzi transportu w przewozach intermodalnych w ostatnich latach. Zebrane dane przeanalizowano w przekroju dwóch skal ocen, uwzględniając wyróżnione determinanty dostaw wielogałęziowych.
EN
Transportation needs are desired by the economy expected dependent on the preferences of customers, availability of supra- and infrastructure and ecological awareness. The aim of the study is to identify the global efforts towards sustainable development and use of means of transport, taking into account the optimal solutions and the advantages of each of the branches. Innovative concepts in the area of multi transport, including such as transport komodalny or synchromodalny, are the foundations of creating a higher level of process organization with regard to individualized solutions. This paper describes the characteristics and the main assumptions of modern transportation concept synchromodalnego and identifies differences in relation to the well-known multi-modal system. Shows the contribution of individual modes of transport in intermodal transport in recent years. The collected data were analyzed in section two rating scales, Having highlighted the determinants of the supply of multi-limbed.
EN
The supply chain formula based on strict close interdependence between all its elements causes the smallest disturbance in one of the links to menace the whole supply chain, which is why it is so important for the participants to identify the weakest links of the supply chain and indicating, through complex analysis, potential situations threatening the realization of the whole process; this is possible by respecting unified criteria of proceeding both on domestic and regional level, and on global scale. Safety management in the supply chain is a process aimed at determining areas menacing its proper functioning. An element of this process is undertaking suitable activities, using proper means to eliminate risk or minimise the consequences of its occurrence. Along with economic development increased risk can be observed, as well as qualitative changes in the character of appearing threats transposed from previous well recognizable, mainly fate kind of risks, to categories pertaining to the conditions of activities and process realization. What is important, in the case of hybrid supply network, the threat bound with conduct of activity exceeds the framework of a single enterprise. As a consequence, the appearance of risk in any link or stage of process realization significantly affects the whole supply chain. The article presents guidelines aimed at ensuring the continuity of the functioning of certain processes, the assumed level by providing the resources and commitment of top management, the critical parameters identified and proposed solutions dealing with crisis situation. It was noted that an appropriate response to this situation depends not only on the availability of information about the incident, but also awareness and competence of employees. Modern hybrid form characterized by high complexity of the organizational, structural and task require all participants in the supply chain of involvement in the process and creating a positive image. Effective management of multi-level logistic network can not be confined only to the traditional and well-knows methods but requires uncommon merger holistic solution.
EN
Background: Transport needs are specific expectations of business organizations and depend on customers' preferences, availability of supra- and infrastructure and ecological awareness. This study aims at outlining global efforts towards sustainable development by utilizing transport means with optimized solutions and specific advantages of each transport mode. Novel concepts within multi-variant transport, such as co-modal or synchromodal transport, make up a basis for creating a higher standard of process organization, characterized by individual customized solutions. Material and methods: Have been described the features and main characteristics of modern concepts synchromodal transport and identifies differences in relation to the well-known multimodal system. The paper presents a statistical analysis of the share of various modes of transport in intermodal transport in the last ten years. Conducted the examination of the significance of quality features of transport services on a sample of 613 companies chosen deliberately. The collected data were analyzed using two marking scales indicated determinants of composite supply chain. Results and conclusions: The presented analysis of transport service qualities in the context of prospective synchromodal transport included participants of complex supply chains. The results show that they aim towards improvement of relations, co-operation and partnership in future process-related and strategic solutions.
PL
Wstęp: Potrzeby transportowe są pożądanymi przez gospodarkę oczekiwaniami zależnymi od preferencji klientów, dostępności supra- i infrastruktury, świadomości ekologicznej. Celem opracowania jest wskazanie światowych dążeń do zrównoważonego rozwoju i wykorzystania środków transportu z uwzględnieniem optymalnych rozwiązań i zalet każdej z gałęzi. Nowatorskie koncepcje w obszarze transportu wielowariantowego, jak transport komodalny, czy synchromodalny stanowią fundamenty kreowania wyższego poziomu organizacji procesowej z uwzględnieniem rozwiązań zindywidualizowanych. Metody: Opisano cechy i główne założenia nowoczesnej koncepcji transportu synchromodalnego oraz wskazano różnice w odniesieniu do znanego systemu multimodalnego. Przedstawiono analizę statystyczną w zakresie udziału poszczególnych gałęzi transportu w przewozach intermodalnych w ostatnich dziesięciu latach. Przeprowadzono badania ważności cech jakości świadczonych usług transportowych na próbie 613 przedsiębiorców dobranych celowo. Zebrane dane przeanalizowano w przekroju dwóch skal ocen uwzględniając wyróżnione determinanty dostaw wielogałęziowych. Wyniki i wnioski: Przeprowadzona analiza cech jakości świadczonych usług transportowych w kontekście perspektywicznej koncepcji synchromodal transport obejmująca uczestników złożonych łańcuchów dostaw wskazuje na dążenia w kierunku doskonalenia relacji, wzajemnej współpracy i partnerstwa przyszłościowych rozwiązań procesowych i strategicznych.
4
Content available Work management process in a cold environment
EN
The article have been identified and characterised factors affecting work comfort in cold environment, taking into consideration protection methods resulting from legal regulations in force. Employees working in conditions of thermal stress have been analysed quantitatively and the territorial distribution of cold stores in Poland has been presented. Work characteristic of a selected cold store in the area of Szczecin has been performed. The negative results of excessive work in conditions of being affected by inconvenient factors have been determined, with simultaneous observation of the essential effect of thermal deprivation on the human organism. It has been found that work in low temperature affects not only the effectiveness and quality of work, but also the employees’ mood, form and health. The determination of thermal impression is a difficult, multifaceted process and largely depends on subjective features.
PL
W artykule zidentyfikowano i scharakteryzowano czynniki wpływające na komfort pracy w środowisku zimnym, uwzględniając metody ochrony wynikające z obowiązujących przepisów prawnych. Przeprowadzono analizę ilościową pracowników zatrudnionych w warunkach stresu termicznego oraz przedstawiono terytorialne rozmieszczenie chłodni w Polsce. Dokonano charakterystyki pracy w wybranej chłodni mieszczącej się na terenie Szczecina. Określono negatywne skutki ponadnormatywnej pracy w warunkach oddziaływania czynników uciążliwych z jednoczesną obserwacją istotnego wpływu deprywacji termicznej na organizm człowieka. Stwierdzono, iż praca w niskiej temperaturze wpływa nie tylko na efektywność i jakość pracy, ale także na samopoczucie, formę i zdrowie pracowników. Określenie wrażeń cieplnych jest trudnym, wieloaspektowym procesem i zależy w dużej mierze od cech subiektywnych.
EN
The article presents selected regulations and requirements responding to the needs of the market in the scope of managing safety in the logistic chain with particular consideration of marine transport and seaports. Based on conducted qualitative research by the method of deepened interview, there has been described the only, so far, case of using and implementing the certificated standard of ensuring safety in the global supply management chain according to ISO 28000. It was found that the quantification of risk is a process extremely difficult, since it relates to future events, the estimation is carried out in a situation of limited access to certain information, and is associated with subjective opinion and use the experience and knowledge of the evaluator.
PL
W artykule przedstawiono wybrane przepisy i wymagania będące odpowiedzią na potrzeby rynku w zakresie zarządzania bezpieczeństwem w łańcuchu logistycznym ze szczególnym uwzględnieniem transportu morskiego i portów morskich. Opierając się na przeprowadzonych badaniach jakościowych metodą wywiadu pogłębionego, opisano jedyny jak dotąd na świecie przypadek wykorzystania i wdrożenia potwierdzonego certyfikatem standardu zapewnienia bezpieczeństwa w globalnym łańcuchu dostaw wg ISO 28000. Stwierdzono, że kwantyfikacja ryzyka jest procesem wyjątkowo trudnym, gdyż dotyczy przyszłych wydarzeń, których oszacowanie prowadzone jest w sytuacji ograniczonego dostępu do pewnych informacji i wiąże się z subiektywną opinią i wykorzystaniem doświadczeń i wiedzy oceniającego.
PL
W artykule dokonano identyfikacji i oceny czynników determinujących jakość użytkową ryb mrożonych w łańcuchu chłodniczym, z uwzględnieniem jakości wyjściowej produktów mrożonych. Poddano analizie właściwości organoleptyczne mrożonych produktów rybnych, dobór odpowiednich opakowań oraz techniki i sposoby zamrażania zwiększające wartość dodaną mrożonych produktów rybnych. Opisano metody wspomagające zachowanie jakości ryb mrożonych. Uwzględniono wyniki kontroli przeprowadzonej w pierwszym kwartale 2009 roku przez IJHARS w zakresie parametrów fizykochemicznych, znakowania i pakowania oraz cech organoleptycznych w wybranych losowo przedsiębiorstwach branżowych. Stwierdzono, iż marketingowa wartość dodana mrożonych produktów rybnych jest trudna do oszacowania i zależy od subiektywnych ocen konsumentów.
EN
Made to identify and assess factors determining the quality of the utility of frozen fish in cold chain, taking into account the output quality frozen products. Organoleptic characteristics were analyzed frozen fish products, the selection of appropriate packaging and freezing techniques and increasing the added value of frozen fish products. Describes methods to help preserve the quality of frozen fish. Into account the results of the audit in the first quarter of 2009 by IJHARS the physicochemical parameters, labeling and packaging, and organoleptic characteristics of the randomly selected industrial enterprises. It was found that the marketing value-added frozen fish products is difficult to estimate and depends on subjective evaluations of consumers.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.