Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 3

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  uczenie się organizacji
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The aim of this research is to test the impact of organizational learning as a modified variable of the negative impact of market dynamics on the relationship between strategic consensus and organizational performance through a sample of 60 respondents from the administrative leaders in one of the Iraqi public companies. The data were collected through a questionnaire that was analyzed using a number of statistical methods. One of the most important results was that organizational learning can be used to transform the negative impact of market dynamics on the relationship between strategic consensus and organizational performance. The results provided guideline to the regulators that they should incorporate all measure regarding the firm performance.
PL
Celem tego badania jest przetestowanie wpływu uczenia się organizacji jako zmodyfikowanej zmiennej negatywnego wpływu dynamiki rynku na związek między strategicznym konsensusem a wynikami organizacyjnymi na próbie 60 respondentów z liderów administracyjnych w jednym z Irakijczyków spółki publiczne. Dane zebrano za pomocą kwestionariusza, który został przeanalizowany za pomocą szeregu metod statystycznych. Jednym z najważniejszych rezultatów było to, że uczenie się organizacji można wykorzystać do przekształcenia negatywnego wpływu dynamiki rynku na związek między strategicznym konsensusem a wynikami organizacji. Wyniki zapewniły organom regulacyjnym wytyczne, które powinny uwzględniać wszystkie środki dotyczące wyników firmy.
EN
The underlying assumption of this study is that it is possible to define some principles of strategic management. These principles, called strategic orientations, influence and direct the activities of an organisation and are intended to ensure its viability and superior performance. So far, studies into strategic orientations that set out to explain different levels of organisational performance prove that each type of strategic orientation can have a positive impact on business performance. The purpose of this study is to discuss the key aspects of the three strategic orientations - entrepreneurial, market and organizational learning, outlining the relationship between them and the consequences of their choice on the development of the organization. In addressing entrepreneurial, market and learning orientations, the study has described some of the relationships between orientations and their effect on organisational performance. This has allowed us to identify areas of future studies on strategic orientations – that is to say, their integration, the effect of their configurations on organisational performance in different environments, and internal factors underlying strategic orientations.
PL
U podstaw opracowania leży założenie o możliwości zdefiniowania zasad strategicznego zarządzania, wpływających na zachowania organizacji i skoncentrowanych na realizację celów oraz na zapewnienie wysokiego poziomu sprawności funkcjonowania określanych mianem strategicznych orientacji. Dotychczasowe badania nad strategicznymi orientacjami, pozwalające na wyjaśnianie odmiennych poziomów rezultatów osiąganych przez organizacje, udowadniają, że każdy z rodzajów strategicznych orientacji może wywierać korzystny wpływ na osiągane przez organizacje rezultaty działalności biznesowej. Celem opracowania jest przeprowadzenie dyskusji nad kluczowymi aspektami trzech orientacji strategicznych, tj.: przedsiębiorczej, rynkowej i organizacyjnego uczenia się, zarysowanie relacji pomiędzy nimi i konsekwencji ich wyboru na rozwój organizacji. W opracowaniu odnosząc się do orientacji przedsiębiorczej, orientacji rynkowej orientacji i orientacji na organizacyjne uczenie się wskazano na relacje między poszczególnymi orientacjami i ich wpływ na rezultaty organizacji. Pozwoliło to na identyfikację obszarów, w których powinny być realizowane przyszłe badań nad strategicznymi orientacjami – integrację orientacji, wpływ konfiguracji strategicznych orientacji na efektywność organizacji w różnych warunkach otoczenia, wewnętrzne uwarunkowania strategicznych orientacji.
EN
Many incidents have occurred because organisations have failed to learn from lessons of the past. This means that there is room for improvement in the way organisations analyse incidents, generate measures to remedy identified weaknesses and prevent reoccurrence: the learning from incidents process. To improve that process, it is necessary to gain insight into the steps of this process and to identify factors that hinder learning (bottlenecks). This paper presents a model that enables organisations to analyse the steps in a learning from incidents process and to identify the bottlenecks. The study describes how this model is used in a survey and in 3 exploratory case studies in The Netherlands. The results show that there is limited use of learning potential, especially in the evaluation stage. To improve learning, an approach that considers all steps is necessary.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.