Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 2

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Kompostowanie jest wysoce złożonym procesem, na który wpływ ma szereg czynników, dlatego badanie jego przebiegu wymaga stworzenia wysoce specjalistycznych stanowisk pomiarowych. Jedną z istotnych wielkości, jakie w sposób znaczący wpływają na przebieg procesu kompostowania jest temperatura, która charakteryzuje się zarówno zmiennością czasową i przestrzenną. Wyposażenie bioreaktorów w dużą liczbę czujników pomiarów temperatury komplikuje do tego stopnia proces pozyskiwania danych, iż koniecznością staje się jego automatyzacja. Autorzy przeanalizowali dostępne rozwiązania i podjęli decyzję o wykorzystaniu magistrali 1-Wire, jako szkieletu aparatury pomiarowej, umożliwiającej podjęcie szerszych i dokładniejszych badań dotyczących problematyki przepływu ciepła i masy oraz weryfikacji stopnia dojrzałości kompostu na podstawie ilości wytworzonego ciepła.
EN
Composting is a highly complex process, which is affected by numerous factors, therefore, study on its course requires highly specialized measuring apparatus. One of the factors which significantly affects the composting process is temperature, which is characterized by both temporal and spatial variability. Equipment of bioreactors with a large number of temperature measurement sensors complicates the process of data acquisition to such extend that its automation is necessary. The authors analysed available solutions and decided to use 1- Wire bus as a frame of the measuring apparatus that allows to undertake research on problems of heat and mass flow and to verify the degree of maturity of compost based on the amount of heat produced.
PL
Jednym z istotnych elementów, mającym wpływ na prawidłowe zrozumienie przekazywanej wiedzy z określonych jej obszarów, do których zalicza się między innymi inżynieria rolnicza, jest przejrzysta graficzna reprezentacja omawianej treści. Aktualnie dostępne techniki informacyjne pozwalają na wytworzenie złożonej prezentacji graficznej, bazującej w głównej mierze na zapisie wektorowym obrazu. W niniejszym artykule, autorzy dokonali przeglądu kilku z najnowszych technologii informatycznych, takich jak ASP.NET 3.5, XAML oraz Silverlight, umożliwiających różnoraką wizualizację treści. Następnie wykorzystali wspominane techniki w procesie wytwarzania internetowego systemu EDUIR wspierającego nauczanie przedmiotów obowiązujących na kierunku technika rolnicza. Stanowiło to podstawę, do określenia przydatności wspomnianych technik informacyjnych w zakresie tworzenia aplikacji internetowych wspomagających zarówno kształcenie jak i doradztwo w inżynierii rolniczej, gdzie wiele przetwarzanych danych ma charakter graficzny.
EN
Clear graphic representation of discussed content is one of the vital elements affecting correct understanding of transmitted knowledge from its specific areas, which among other things include agricultural engineering. Currently available information techniques allow to create a complex graphic presentation, to a large extent based on a vector image recording. In this article, the authors have reviewed some of the most recent information technologies, including ASP.NET 3.5, XAML and Silverlight, which allow to visualise content in all sorts of ways. Then, they used the mentioned techniques in the process involving development of the EDUIR Internet system supporting teaching of subjects obligatory for agricultural technology students. This provided grounds for determining usability of the mentioned information techniques as regards creating Internet applications supporting both education and consulting in agricultural engineering, where a lot of processed pieces of information have graphic character.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.