Ograniczanie wyników
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 26

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  elementy żelbetowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
The stress-strain state of reinforced concrete elements is rather complicated issue of scientific research, which integrates different factors, such as the load type, atmospheric conditions, various defects, damages, geometric deviations. It is commonly known that corrosion of reinforced concrete elements affects both the strength and deformation parameters of the structure significantly; thus, internal stresses` parameters are also influenced. Therefore, detailed theoretical investigation of this issue is the main goal of this article. The detailed literature review and thorough analysis was conducted concerning previous experimental and theoretical studies of the corrosion defects` influence on the reinforced concrete elements` stress-strain state. Existing data and results were systematized and analyzed. On the basis of provided research it could be concluded that the reinforced concrete elements` stressstrain state greatly depends on existing damages and impurities. The stress-strain state could be complicated on micro-scale due to material chemical and mechanical peculiarities; simultaneously on macro-scale the bearing capacity is of the structure could be reduced in general. In the articles existing methods for this issue simulation and evaluation are described and perspective fields for further research are identified. The practical significance of the article is due to complex approach to the research and multilateral identification of the main issue key points.
PL
Przedmiotem artykułu jest analiza porównawcza prowadzenia obliczeń statyczno-wytrzymałościowych prowadzonych zgodnie z polską normą oraz Eurokodami. Szczególną uwagę zwrócono na różnice w przyjmowaniu obciążenia eksploatacyjnego, na różne podejście obu systemów norm do wyznaczania współczynnika dynamicznego tego obciążenia oraz na przyjmowaną wytrzymałość betonu na ściskanie. Artykuł wskazuje, że istnieje możliwość redukcji dynamicznej oddziaływania ruchomego przyjmowanego zgodnie z Eurokodem.
EN
The article describes in detail differences between various assumptions made in the two systems. Particular attention has been paid to the live load, the dynamic amplification factor and the design value of concrete compressive strength. The article indicates that there is a possibility for a dynamic reduction in live loads according to Eurocodes. The results are acceptable. Moreover, the author has proposed the αcc coefficient value.
PL
W artykule opisano badania wpływu czasu na zachowanie ocynkowanej stali zbro-jeniowej w kontakcie z syntetyczną cieczą porową betonu. Przedmiotem badań był gładki pręt zbrojeniowy ze stali gatunku St3S. Pręt poddano procesowi cynkowania ogniowego. Uzyskano powłokę gr. 100 mm. Wyciętą z ocynkowanego pręta próbkę stali zanurzono w roztworze cieczy porowej o pH = 13,4. W ciągu 4 godzin od zanurzenia próbki w roztworze wykonano w układzie trójelektrodowym serię 6 pomiarów metodą elektrochemicznej spektroskopii impedancyjnej.
EN
The article describes a study of the impact of time on the behavior of galvanized reinforcing steel in contact with synthetic concrete pore solution. The object of study was a smooth rebar made of St3S steel grade. Rebar was hot-dip galvanized to obtain coating thickness of 100 mm. A steel sample cut off the galvanized rebar was dipped in synthetic concrete pore solution with pH= 13.4. Within 4 hours of immersion of the sample in the solution, a series of 6 measurements were taken, using electrochemical impedance spectroscopy in a three-electrode system.
EN
The elastic-plastic material model for concrete developed by considering the stress softening and degradation of the deformation modulus for the concrete was presented in the paper. A reduced plane stress state for the compression/tension range with shear was assumed. During the loading process, the model describes four phases of concrete behaviour during compression: achieving the elastic compressive concrete strength, perfectly plastic flow, material softening, and failure/crushing. The model describes three tension phases: achieving elastic tensile concrete strength, material softening, and failure/cracking. The failure phases were interpreted as achieving a stressless state in the material softening process. The proposed model is simplified and very effective to describe the most important properties of nonlinear behaviour of material. The model of concrete can be used for analysis of failure mechanism of reinforced concrete structural elements.
PL
W pracy przedstawiono model betonu jako materiału sprężysto-plastycznego z uwzględnieniem osłabienia i degradacji modułu odkształcenia. Przyjęto założenie zredukowanego, płaskiego stanu naprężenia dla ściskania/rozciągania i ścinania. Model betonu pozwala na opis sprężystego osiągnięcia początkowej wytrzymałości, idealnego płynięcia plastycznego i osłabienia materiałowego przy ściskaniu oraz sprężystego osiągnięcia wytrzymałości i osłabienia materiałowego przy rozciąganiu. Procesy zniszczenia, tj. zarysowania i zmiażdżenia, modelowane są jako stany beznaprężeniowe osiągane w procesie osłabienia materiałowego, odpowiednio przy rozciąganiu i ściskaniu. Proponowany model odkształcenia betonu umożliwia efektywny opis najistotniejszych właściwości nieliniowego zachowania materiału i może być stosowany do analizy mechanizmu zniszczenia prętowych, żelbetowych elementów konstrukcyjnych.
RU
Polucena universal’naa zavisimost’ dla prognozirovania predel’nych deformacij szatogo betona v betonnych i zelezobetonnych elementach i konstrukciach.
EN
A universal dependence is obtained for the limit deformations forecasting of the compressed concrete in concrete and reinforced-concrete elements and structures.
PL
W pracy przedstawiono metodę analizy nieliniowego zachowania elementów żelbetowych poddanych działaniu krótkotrwałego obciążenia statycznego. Przeprowadzono rozważania w zakresie modelowania procesów odkształcania elementu żelbetowego. Metodę analizy wytężenia układu konstrukcyjnego opracowano z wykorzystaniem metody różnic skończonych. Do rozwiązania układów nieliniowych równań równowagi zastosowano metodę relaksacji dynamicznej, która po wprowadzeniu tłumienia krytycznego pozwala na opis statycznego zachowania elementu konstrukcyjnego. W celu zwiększenia skuteczności metody w zakresie analizy pokrytycznej, w procedurze obliczeniowej uwzględniono parametr długości łuku na ścieżce równowagi.
EN
The paper presents a method for the analysis of nonlinear behaviour of reinforced concrete bent elements subjected to short-term static load. The considerations in the range of modelling of deformation processes of reinforced concrete element were carried out. The method of structure effort analysis was developed using the finite difference method. The Dynamic Relaxation Method, which — after introduction of critical damping — allows for description of the static behaviour of a structural element, was used to solve the system of nonlinear equilibrium equations. In order to increase the method effectiveness in the range of the post-critical analysis, the Arc Length Parameter on the equilibrium path was introduced into the computational procedure.
EN
In the given work, methods of mass transfer theory are used to solve problems of the reaction grout propagations in ferroconcrete rectangular rod cross-section elements and to suggest, on this basis, an original constructive solution for reinforcement cross-sections accounting for the equal reinforcement durability.
PL
W artykule przedstawiono wykorzystanie metod teorii przenikania masy do rozwiązywania problemów odkształcenia podłużnego w żelbetowych prętach o przekroju prostokątnym. Opracowano oryginalne rozwiązania do obliczeń zbrojeń betou pozwalające na uzyskiwanie wymaganej trwałości.
8
Content available remote Stiffness nonlinear analysis of sections for reinforced concrete members
EN
An example of nonlinear mechanics of reinforced concrete based on stiffness of the analysed elements (stiffness oriented design) is presented in the paper. To define internal forces in reinforced concrete members, usually a linear relation is used. There is lack of considering an effect of stiffness variation after the first cracking. It often leads to underestimation of crosssectional forces, which may give incorrect calculation results. The stiffness oriented nonlinear analysis allows for the description of work and behaviour of the structure much more precisely, which leads to an increase of safety and economy of the designed object.
PL
W artykule zaprezentowano przykład nieliniowej mechaniki żelbetu opartej na sztywności analizowanych elementów (stiffness oriented design). Określenie sił wewnętrznych w elementach żelbetowych zwykle oparte jest na związkach liniowych. Nie uwzględnia się zjawiska zmiany sztywności po pojawieniu się zarysowania. Prowadzi to często do niedoszacowanych wielkości sił przekrojowych, co może skutkować niemiarodajnym wynikiem obliczeń. Nieliniowa analiza zorientowana sztywnościowo pozwala poznać dokładniej pracę i zachowanie się konstrukcji, co prowadzi do podwyższenia bezpieczeństwa i ekonomii projektowanego obiektu.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań tarcz żelbetowych z betonu i fibrobetonu wysokowartościowego poddanych działaniu centralnie przyłożonej siły skupionej. Badania przeprowadzono dla trzech elementów tarczowych ze zbrojeniem głównym w postaci prętów dolnych, górnych, strzemion pionowych i poziomych w strefach przypodporowych, z alternatywnym zbrojeniem siatkami lub włóknami stalowymi i polipropylenowymi między punktami podparcia elementów. Analizy wyników dokonano na podstawie obrazów odkształceń głównych, zależności siły w funkcji czasu oraz zależności przemieszczeń pionowych w przekrojach podłużnych elementów.
EN
The article presents the results of testing reinforced deep beams made of high performance concrete and fibre-concrete in the scheme of centrally placed load. The test was conducted for three deep beam elements of the of the main reinforcement bars in the form of lower, upper, horizontal and vertical stirrups in support areas of alternative reinforcement grids or steel and polypropylene fibers between the points of support elements. Analysis of results was based on the maps of major strains, the relations of force in the function of time and the relations of vertical displacements of the length of the members in the horizontal section.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań zginanych płyt żelbetowych wykonanych z betonu wysokowartościowego o wskaźniku woda/spoiwo równym 0,2 z dodatkiem włókien stalowych i polipropylenowych uzyskane z wykorzystaniem systemu ARAMIS, do bezkontaktowych trójwymiarowych pomiarów odkształceń. Płyty zbrojono siatkami z prętow �8 mm, a czynnikiem zmiennym w badaniach była procentowa zawartość dodatku włókien do betonu. W wyniku przeprowadzonych eksperymentów stwierdzono istotny wpływ kombinacji zbrojenia strukturalnego na nośność płyt.
EN
The article presents the results of bending tests on reinforced concrete made of high strength concrete with water/(cement+microsilica) ratio of 0.2 with addition of steel and polypropylene fibres obtained with the system of non-contact three-dimensional displacement measuring system – ARAMIS. The plates were reinforced with grids and the variable was the content of fibres in concrete. The experiments proved significant influence of structural reinforcing combinations on load capacity of plates.
PL
W artykule przedstawiono analizy wytrzymałościowe tarcz z otworami wykonanych z betonu wysokowartościowego z dodatkiem włókien hybrydowych - stalowych i polipropylenowych. Porównano wyniki badań nośności na ścinanie z wartościami obliczonymi analitycznie na podstawie własnej propozycji oceny teoretycznej nośności elementów tarczowych powstałej przez modyfikacje wzorów empirycznych.
EN
The article presents the analysis of the strength of reinforced deep beams with openings made of high performance hybrid fibre concrete – steel and polypropylene. We compared the results of the shear capacity of the analytically calculated values based on its own assessment of the theoretical capacity of the proposals deep beams members created by modifications of empirical formulas.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań doświadczalnych płyt żelbetowych. Badania przeprowadzono dla elementów żelbetowych, zwykłych bez dodatkowego wzmocnienia oraz dla elementów wzmocnionych wysokowytrzymałościowymi powłokowymi laminatami z włókien aramidowych, szklanych i węglowych. Zasadniczą częścią pracy jest prezentacja wyników badań, na które składają się schematy mechanizmów zniszczenia oraz trwałe przemieszczenia płyt.
EN
The results of experimental investigations of reinforced concrete plates were introduced in the present part of the paper. Investigations were carried out for two kinds of reinforced concrete elements, i.e., plain elements without additional strengthening and for elements strengthened by high-strength coating laminates made from aramide, glass, and carbon fibres. The schemes of failure mechanisms and the permanent displacements of plates were presented as the principal results of the investigations. It was stated in the result of investigations, that reinforced concrete structural elements strengthened by high-strength laminates show, under the explosive loading enlargement the carrying capacity, decrease in displacements, the limitation of the destruction areas of the concrete, enlarged ability to absorption of the energy. The respective parameters of effort and deformation depend on the kind of material strengthening and the configuration of the strengthening. It was confirmed that the application of coating strengthening generates the new effects of local type in reinforced concrete elements, namely swelling the concrete under laminate, the thread and superficial separation of the laminate, in this on the whole surface, the tearing the laminate and, first of all, decrease in the range of the failure of the element and elimination of the spread of the damaged fragments of the concrete.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań doświadczalnych belek i słupów żelbetowych. Badania przeprowadzono dla elementów żelbetowych zwykłych bez dodatkowego wzmocnienia oraz dla elementów wzmocnionych wysokowytrzymałościowymi powłokowymi laminatami z włókien aramidowych, szklanych i węglowych. Zasadniczym celem pracy jest prezentacja wyników badań, na które składają się schematy mechanizmów zniszczenia oraz podstawowe parametry reakcji dynamicznej badanych elementów.
EN
The results of the experimental investigations of reinforced concrete beams were introduced in the present part of the paper. Investigations were carried out for two kinds of reinforced concrete elements, i.e. plain elements without the additional strengthening and for elements strengthened by high-strength coating laminates made from aramide, glass and carbon fibres. Principal aim of the paper is introduction of the results of the investigations, i.e., the schemes of the failure mechanisms, change in the time of the support force, displacements and acceleration parameters.
PL
W artykule przedstawiono analizę wytężenia zginanych belek żelbetowych wykonanych z betonu wysokiej wytrzymałości o niskim stopniu zbrojenia. Modelowanie deformacji elementów pod obciążeniem statycznym do zniszczenia włącznie z uwzględnieniem nieliniowości fizycznych betonu i stali zbrojeniowej przeprowadzono z wykorzystaniem zasad metody elementów skończonych. W celu zweryfikowania przyjętych modeli materiałów konstrukcyjnych wyniki analiz numerycznych przedstawiono na tle wyników eksperymentalnych dostępnych w literaturze.
EN
Numerical modelling of flexural behavior of the reinforced highstrength concrete beams with low reinforcement ratio is discussed in this paper. Modelling mechanism of failure reinforced concrete beams under static load, static deformation processes of the reinforced high-strength concrete beams with regard to the physical nonlinearities of the structural materials (i.e. concrete and reinforcement steel) were developed using finite element analysis. The comparison of the numerical and experimental results as well as theoretical solutions, were presented. The compared results indicate correctness of the constitutive models of the structural materials: concrete and reinforcing steel and effectiveness of the solution method.
PL
W pracy została opisana problematyka fazy inicjacji korozji chlorkowej elementów żelbetowych. Rozpatrywany całkowity przepływ chlorków w materiale porowatym został przyjęty jako suma przepływu chlorków na drogach dyfuzji i migracji. Wynikają one z różnicy stężeń oraz różnicy potencjału elektrochemicznego w elemencie żelbetowym. Do ich zapisu posłużono się prawami Ficka i równaniem Nernsta-Plancka. Na tej podstawie dokonano numerycznej analizy, wykorzystując metodę różnic skończonych i metodę automatów komórkowych.
EN
This paper describes the issue of the initiation phase of chloride corrosion in RC elements. The total chloride ions flux in porous material has been considered as a result of the movement of chlorides due to two driving forces, diffusion and migration. These two are caused by chloride concentration gradient and electrochemical potential gradient over the element. Fick's laws and Nernst-Planck relation has been used for theirs description. According to this theoretical foundation, a numerical analysis, using finite differences method and cellular automata, has been done.
PL
W pracy przedstawiono analizę numeryczną wpływu wilgotności betonu na zmianę sztywności Żelbetowego przekroju prostokątnego pojedynczo zbrojonego. Wpływ wilgotności betonu na sztywność rozpatrzono dla trzech stanów wilgotności betonu: stanu suchego, stanu maksymalnej wilgotności sorpcyjnej oraz stanu pełnego nasycenia wodą. Parametry wytrzymałościowe betonu w funkcji jego wilgotności przyjęto na podstawie badań własnych betonu keramzytowego. Wyniki analizy numerycznej ilustrowano na przykładzie belki żelbetowej swobodnie podpartej. Przedstawiono zmianę sztywności belki na jej długości w zależności od wilgotności betonu.
EN
Numerical assessment of stiffness in RC elements (one-way cross-sections with bottom reinforcement) under bending is presented in this paper. The influence of moisture content on the stiffness was considered in the entire range: from the dry state through intermediate stales to the full saturation state. Mechanical parameters of concrete in the function of its moisture content, which were required in the numerical analysis, were taken from self-made experiments on moisture conditioning of expanded clay concrete. Results of numerical analysis one presented on example reinforced concrete freely supported beam.
PL
W referacie przestawiono wyniki badań szybkości korozji prętów zbrojeniowych w stanie pasywnym oraz z zainicjowaną korozją chlorkową. Pomiary wykonano w dwóch typach elementów próbnych: belkach z pojedynczą wkładką zbrojeniową oraz płytach z siatką czterech prętów. Badania przeprowadzono metodą polaryzacji liniowej stosując przeciwelektrodę ułożoną równolegle do zbrojenia oraz przeciwelektrodę pasmową znacznie krótszą nit długość prętów zbrojeniowych. Odnosząc gęstość prądu korozyjnego uzyskaną za pośrednictwem krótkiej przeciwelektrody do gęstości tego prądu wyznaczonej przeciwelektrodą równoległą do prętów, określono umowny zasięg polaryzowania podłużnych elektrod badanych. Zasięg ten jest konieczny do oszacowania rzeczywistej szybkości korozji. Uzyskanie zbliżonych wartości umownych zasięgów polaryzacji w płytach i w belkach skłaniało do wniosku, ii obecność dodatkowych prętów w okolicach elektrody pomocniczej nie wpływa na pole powierzchni polaryzowanego zbrojenia. Dopiero zastosowanie symulacji układów przewodzących udowodniło niepomijalny wpływ układu zbrojenia na wyniki szybkości korozji.
EN
In the paper the test results of corrosion rates of reinforcement bars in passivation states and with initiated chloride corrosion were presented. The measurements were carried out in two types of test elements: beams with single bar and slabs with four rods mesh. The researches were carried out by means of linear polarization method, using counter electrode arranged parallel with respect to reinforcement and strip counter electrode with dimensions smaller than the length of reinforcement bars. The corrosion current density obtained by short counter electrode was treated to density of this current obtained by counter electrode parallel to rods, and in this way the assumed polarization range of the oblong working electrodes was described. This range is necessary to estimate real corrosion rate. Obtaining similar values of assumed polarization ranges in slabs and beams lead to the conclusion that the presence of additional bars in the vicinity of counter electrode does not affect surface area of polarized reinforcement. I t was only after applying a simulation of conductive systems that it was proved that reinforcement arrangement indeed has significant influence on corrosion rate results.
18
PL
W niniejszej pracy przedstawiono analizę wytężenia zginanej belki żelbetowej. Modelowanie przeprowadzono z wykorzystaniem zasad metody elementów skończonych. W celu zweryfikowania poprawności założonych modeli materiałów konstrukcyjnych: betonu i stali zbrojeniowej porównano otrzymane wyniki obliczeń numerycznych z wynikami doświadczalnymi oraz z wynikami obliczeń analitycznych.
EN
Numerical modelling of the reinforced concrete beam is discussed in this paper. The comparison of the numerical and experimental results as well as theoretical solutions, were presented. The compared results indicate correctness of the constitutive models of the structural materials: concrete and reinforcing steel and effectiveness of the solution method.
19
Content available remote Analysis of support zones in composite concrete beams using MCFT
EN
The paper presents the method of analyzing static work of support zones in concrete composite structures. This method is based on MCFT (Modified Compression Field Theory). WhiJe designing composite beams, the author allows only such cases, where the appearance of the interface crack is precluded by the diagonal crack. The case of support zones with diagonal cracks and locally cracked interface has been examined in detail. The distribution of strains, important from the viewpoint of bearing capacity of the sheared zones, at the height of the model beam, which was the subject of author's research, has been developed. The method of evaluating the bearing capacity of composite elements with locally cracked interface based on MCFT is proposed.
PL
Zaprezentowano metodę analizy pracy statycznej stref przypodporowych w żelbetowych elementach zespolonych opartą na MCFT (Modified Compression Field Theory). Dopuszczając w projektowaniu belek zespolonych jedynie takie sytuacje, w których przy wzrastającym obciążeniu najpierw pojawi się rysa ukośna, a dopiero później - rysa w styku, rozważono szczegółowo stan strefy przypodporowej z lokalnie zarysowanym stykiem. Sporządzono rozkłady odkształceń, istotnych dla nośności stref przypodporowych, na wysokości belki modelowej będącej przedmiotem badań własnych. Zaproponowano sposób obliczania nośności na ścinanie metodą MCFT elementów z lokalnie zarysowanym stykiem.
PL
W artykule przedstawiono wybrane rezultaty badań dwóch płyt żelbetowych zespolonych. Szczególną uwagę zwrócono na wpływ ukształtowania styku pomiędzy prefabrykatem a betonem uzupełniającym na wartości ugięć elementów i wartości odkształceń ich zbrojenia podłużnego.
EN
The selected results of experimental works on concrete composite members were presented. The influence of joint flexibility on deflection of these members was described. Strains in longitudinal reinforcement were also analysed.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.