Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 41

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  dezodoryzacja
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
Goleniowskie Wodociągi i Kanalizacja uczestniczą w międzynarodowym projekcie STEP. W ramach działań zaplanowano m.in. wykonanie na oczyszczalni ścieków w Goleniowie instalacji pilotażowej do dezodoryzacji procesu kompostowania. Składa się ona z hermetyzacji pryzmy kompostowej osadów ściekowych i nowoczesnego systemu opartego o reaktor plazmy nietermicznej do dezodoryzacji powietrza procesowego znad pryzmy kompostowej.
PL
W kilku ostatnich latach nasilił się problem występowania uciążliwości zapachowych w południowo-wschodnich dzielnicach Krakowa. W roku 2016 nastąpił lawinowy wzrost liczby skarg. Jako głównego odpowiedzialnego za emisję odorów wskazywano oczyszczalnię ścieków Płaszów eksploatowaną przez MPWiK.
4
Content available remote Biofiltracja jako proekologiczna metoda usuwania odorów z procesów kompostowania
PL
Całkowita eliminacja emisji odorantów do atmosfery jest zadaniem trudnym do zrealizowania. Wiąże się to przede wszystkim z faktem, że są one uwalniane nie tylko w trakcie procesu technologicznego. Takie etapy przetwarzania, jak rozładunek, przeładunek i transport, będące składowymi ciągu technologicznego, również stanowią źródło emisji. Nie zawsze możliwe jest hermetyzowanie tych etapów. Całkowita dezodoryzacja procesu technologicznego nastręcza zatem dużo większy problem niż oczyszczanie gazów odlotowych z poszczególnych etapów. Wiele gazów zaliczanych do grupy związków odorowych, charakteryzujących się przykrym zapachem, ma dość niski próg wyczuwalności. Zatem aby zapach był niewyczuwalny, związek należałoby całkowicie usunąć z gazów odlotowych. Wiąże się to z koniecznością uwzględnienia całkowitej hermetyzacji zarówno na etapie projektowania i budowy instalacji, jak i w trakcie procesu technologicznego1, 2).
EN
H2S and NH3 were removed from composting off-gases by bio-filtration through microorganisms-contg. peat or sawdust beds. The sawdust was less efficient than peat in the desodorisation process.
EN
An important potential source of odor emissions is municipal management objects. These include sewage systems, waste water treatment plants, waste landfills and waste processing plants. Both, waste management facilities and waste management facilities are designed to reduce the negative impact of human activities on the environment. The common feature of these objects is the similarity of the chemical composition of emitted gases and their hedonic quality, eventually, the nature of odor emissions dependent on the type of object and technological solutions. Sources differ in the amount of emissions and intensity of odors that can affect the amount of odor nuisance. Problems in reducing odor impact of municipal management objects can be mainly due to the multiplicity and variety of sources of odor emissions located in their area, as well as from the fact that they are often area sources and they might be difficult to encapsulate. The biological methods are increasingly used for the purification of waste gases in relation to other odor reduction methods both, for ecological reasons and for economic competitiveness. Biological purification of gases is carried out using biofilters, bioscrubbers, biotrickling filters or membrane bioreactors. The differences between these methods are a consequence of used solutions and result in the division of operating costs. The efficiency of the removal of hydrogen sulphide by biofiltration obtained by various authors is at least 99 % with a wide range of inlet pollution concentration, while for ammonia it is slightly lower (from 96 to 98 %). The efficiency of the biofiltration of VOCs depends substantially on their nature and properties (water solubility, vapor pressure), and varies from 40 to 100 %. The obtained deodorization efficiency by biofiltration is above 90 %, and can even reach values over 99 %. In the paper examples of the application of biological methods in municipal management objects together with the assessment of their efficiency in reducing the emission of odor and selected odorant pollutants will be presented and discussed.
PL
Ważnym potencjalnym źródłem emisji zapachów są obiekty gospodarki komunalnej (OGK). Należą tu systemy kanalizacyjne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, zakłady segregacji przetwarzania odpadów. Zarówno obiekty gospodarki ściekowej, jak i zakłady gospodarowania odpadami mają na celu ograniczenie negatywnego wpływu działalności człowieka na środowisko naturalne. Wspólną cechą tych obiektów jest podobieństwo pod względem składu chemicznego emitowanych gazów oraz ich jakości hedonicznej, jednak ostatecznie charakter emisji zapachów zależy od typu obiektu i zastosowanych rozwiązań technologicznych. Źródła różnią się wielkością emisji oraz intensywnością zapachów, co może wpływać na skalę uciążliwości zapachowej. Problemy w ograniczaniu zapachowego oddziaływania OGK mogą wynikać w głównej mierze z wielości i różnorodności źródeł emisji odorów zlokalizowanych na ich terenie, a także z faktu, że są to często źródła dyfuzyjne i trudne do hermetyzacji. Standardowo, w ograniczaniu emisji odorów, stosuje się metody adsorpcyjne, absorpcyjne, kondensacyjne, spalania termicznego i utleniania katalitycznego oraz metody biologiczne. Te ostatnie są coraz powszechniej stosowana w oczyszczaniu gazów odlotowych, zarówno ze względów ekologicznych, jak i z uwagi na ekonomiczną konkurencyjność w stosunku do innych metod. Oczyszczanie gazów metodami biologicznymi prowadzi się przy pomocy biofiltrów, biopłuczek (bioskruberów), złóż biologicznie zraszanych (biofiltrów zraszanych) lub biomembran. Różnice pomiędzy metodami wynikają ze stosowanych w nich rozwiązań i przekładają się na rozkład kosztów operacyjnych. Skuteczność usuwania siarkowodoru metodą biofiltracji uzyskiwana przez różnych autorów wynosi co najmniej 99 % przy szerokim zakresie wlotowego stężenia zanieczyszczeń, natomiast dla amoniaku jest nieco niższa. Skuteczność biofiltracji lotnych związków organicznych zależy w znacznym stopniu od ich rodzaju i właściwości (rozpuszczalność w wodzie, prężność par), i wynosi od 40 do 100 %. Uzyskiwane skuteczności dezodoryzacji metodą biofiltracji wynoszą natomiast powyżej 90 %, a nawet mogą osiągać wartości powyżej 99 %. W pracy przedstawiono przykłady zastosowania metod biologicznych w obiektach gospodarki komunalnej wraz z oceną ich efektowności w ograniczaniu emisji odorów i wybranych zanieczyszczeń zapachowo czynnych.
PL
Aktywność człowieka związana jest z powstaniem różnego typu zanieczyszczeń i w efekcie można mówić o wzroście antropopresji. Ma to miejsce również w przypadku emisji składników gazowych, które charakteryzują się nieprzyjemnym zapachem.
7
Content available remote Biofiltry jako budowle w inżynierii środowiska
PL
Biofiltracja jest jedną z alternatywnych metod oczyszczania gazów odlotowych z zanieczyszczeń złowonnych o niskim progu wyczuwalności, występujących w powietrzu poprocesowym. Jej atutem, obok dosyć niskich kosztów inwestycyjnych i eksploatacyjnych, jest fakt, że proces ten jest praktycznie bezodpadowy. Powoduje rzeczywistą likwidację zanieczyszczeń, a nie tylko zmianę miejsca lub formy ich występowania, nie generując przy tym dodatkowych odpadów. Z tego powodu biofiltracja gazów jest metodą preferowaną na całym świecie. Przeprowadza się ją w biofiltrach wypełnionych materiałem filtracyjnym, zasiedlonym przez mikroorganizmy, które pobierając zanieczyszczenia z gazów, uwalniają do środowiska CO2 i H2O. Każde źródło gazów złowonnych, tzw. odorów, jest jednak różne pod względem składu gazów odlotowych, ładunku zanieczyszczeń, pH, temperatury czy wilgotności powietrza poprocesowego, dlatego też biofiltry funkcjonujące w przemyśle różnią się między sobą parametrami i stopniem rozbudowania instalacji do dezodoryzacji. Biofiltry, w postaci niewielkich filtrów, są stosowane w różnego rodzaju studniach kanalizacyjnych, ale przede wszystkim stanowią wyzwanie w dużej, przemysłowej skali, gdzie przyjmują wymiary budowli zajmujących powierzchnię ok. 100 m2. Potrzebują wtedy solidnych fundamentów i krat podtrzymujących złoże biologiczne, wykonanych z odpowiednio dobranych materiałów oraz pozwolenia na budowę.
EN
Biofiltration is one of the alternative methods of odor removal. This malodorous are present in low concentrations in waste gases. The advantage, beside a relatively low investment and operating costs, is the fact that this process is practically waste-free. This gives a real removal of impurities and not only a change of place or form of their occurrence, without generating additional waste. This causes the biofiltration of gases is the preferred method currently worldwide. Biofilters filled with filter material are used for deodorization of waste gases. In this packed bed there are microorganisms which reduce of pollution to CO2 and H2O. Sources of malodorous gases differ in respect of composition of the exhaust gases, the pollutant load, pH, temperature or humidity of post-processing. Therefore, biofilters operating in the industry vary the parameters and the degree expandable installation for deodorization. Biofilters are used in all kinds of sewage wells which are in the form of small filters but most of all make a challenge on a large industrial scale where they take the dimensions of buildings covering an area of 100 m2. Then they need a massive foundation and bars supporting the biofilter, made from carefully selected materials and building permits.
PL
Celem badań była ocena zagrożeń mikrobiologicznych odorowych i pyłowych w pomieszczeniach inwentarskich na fermach drobiu. Ponadto określono skuteczność biopreparatu i ekstraktu roślinnego Yucca schidigera w obniżaniu stężenia wybranych związków odorowych generowanych przez pomiot drobiowy oraz w higienizacji pomiotu. W pomieszczeniach inwentarskich zapylenie powietrza było wysokie i kształtowało się na poziomie 1,44 mg/ m3; dominowała frakcja pyłu PM10. Zarówno w pomiocie drobiowym oraz pyle osiadłym stwierdzono wysoką liczebność bakterii i grzybów na poziomie 106–1010 jtk/g. Na fermie drobiu nie odnotowano przekroczenia limitu dotyczącego liczby bakterii i grzybów w powietrzu. Odnotowane stężenia frakcji PM2,5 i PM10 były 18–20 razy wyższe niż dopuszczalne dla 24-godzinnej ekspozycji określone przez Światową Organizację Zdrowia. Wśród odorowych związków lotnych na fermach drobiu dominowały: amoniak, akroleina, metyloamina, kwas octowy, aldehyd octowy i formaldehyd. Ich stężenia były zmienne w zależności od rodzaju fermy i etapu cyklu produkcyjnego. Dopuszczalne stężenie amoniaku w powietrzu zostało przekroczone na fermie kur niosek I i II, natomiast stężenie dwutlenku węgla przekroczyło dopuszczalną wartość w trzecim etapie cyklu produkcyjnego na fermie brojlerów III i było zbliżone do limitu na fermie niosek I. Cytotoksyczność mieszaniny związków odorowych wobec komórek kurzych LMH maksymalnie wynosiła 45,7%, potwierdzono ją zmianami morfologicznymi komórek po działaniu związków odorowych (amoniaku, di- i trimetyloaminy). Biopreparat mineralno-mikrobiologiczny wraz z ekstraktem Yucca schidigera zmniejszał ogólną liczbę drobnoustrojów o około 1 rząd wielkości w pomiocie drobiowym i obniżał stężenie związków odorowych o 37–70% w zależności od związku. Zastosowanie kolejno ekstraktu Y. schidigera, a następnie po 2 dniach biopreparatu może być skutecznym sposobem ograniczania zagrożeń mikrobiologicznych i odorowych na fermach drobiu.
EN
The aim of the study was to evaluate the microbiological contamination, odour and dust concentration in poultry farms. In addition, the effectiveness of biopreparation and Yucca schidigera plant extract in manure hygienisation and selected odorous compounds removal was determined. The airborne total dust concentration at poultry production premises averaged 1.44 mg/m3 with a high percentage of the PM10 fraction. High number of bacteria and fungi at 106–1010 CFU / g. was determined in both poultry manure and settled dust. Poultry farm’s air limits of the bacteria and fungi number have not been exceeded. Reported concentrations of PM2,5 and PM10 fractions were 18–20 times higher than acceptable for a 24-hour exposure determined by the World Health Organization. Volatile odorous compounds dominant in poultry farms were: ammonia, acrolein, methyl amine, acetic acid, acetaldehyde and formaldehyde. The concentrations are variable depending on the farm type and stage of the cycle production. The permissible concentration/ exposure limits of ammonia in the air has been exceeded in the laying hens farms I and II, while the concentration of carbon dioxide exceeded the limit value in the third stage of the cycle production on broiler farm III and was close to the limit for laying hens farm I. The maximum cytotoxicity of odorous compounds mixture tested on chick liver hepatocellular carcinoma cell line LMH was 45.7%. It was confirmed by cells morphologic changes after the odorous compounds treatment (ammonia, di-, and trimethylamine). Mineralmicrobial biopreparation with Yucca schidigera extract reduced the total number of microorganisms by 1 logarythmic unit in poultry manure and decreased concentration of odorous compounds by 37–70% depending on the compound. The use in sequence Y. schidigera extract, and then after 2 days biopreparation can be an effective way to reduce microbiological and odorous hazards on poultry farms.
PL
Olfaktometria terenowa i elektroniczny nos są kluczowymi narzędziami stosowanymi do oceny emisji substancji zapachowych wprowadzanych do środowiska.
PL
Emisja uciążliwych zapachów (odorów) i bioaerozoli do powietrza stanowi poważny problem związany z oddziaływaniem obiektów gospodarki komunalnej na pracowników, mieszkańców pobliskich terenów oraz środowisko naturalne. W pracy przedstawiono metody oceny i możliwości ograniczenia uciążliwości zapachowej i mikrobiologicznej Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Koziegłowach (obok Poznania) na terenie i wokół tej oczyszczalni. W szczególności przedstawiono wyniki badań liczebności bakterii mezofilnych i psychrofilnych, gronkowców mannitolododatnich i mannitoloujemnych, bakterii Pseudomonas fluorescens (w temperaturze 4oC i 26oC), promieniowców, bakterii grupy coli oraz grzybów mikroskopowych w próbkach powietrza pobieranych we wszystkich porach roku na ośmiu stanowiskach pomiarowych. Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono, że na terenie oczyszczalni znajdują się obiekty związane z potencjalną emisją odorów i drobnoustrojów do otaczającego powietrza, w tym hala krat i piaskownik. Badania wykazały, że hermetyzacja obiektów technologicznych oczyszczalni przyczyniła się znacznie do skutecznego zmniejszenia emisji drobnoustrojów do otaczającego środowiska. Wyniki badań dowiodły, że na terenie i wokół obiektów komunalnych (oczyszczalnie ścieków, zakłady przeróbki odpadów i podobne) konieczne jest maksymalne ograniczanie emisji odorów i bioaerozoli do atmosfery, co można uzyskać przez hermetyzację najbardziej uciążliwych obiektów. Dodatkowo powinna być także przestrzegana prawidłowa eksploatacja urządzeń i higiena pracy, a wiedza o zagrożeniach zdrowotnych musi być stale uzupełniana.
EN
Air emissions of nuisance odors and bioaerosols are a serious problem related to an impact of municipal facilities on their employees, nearby residents and the natural environment. The article presents an overview of odor and microbiological nuisance assessment and elimination methods at the Central Sewage Treatment Plant Kozieglowy near Poznan. In particular, research results were presented on numbers of mesophilic and psychrophilic bacteria, mannitol-positive and mannitol-negative Staphylococcus, Pseudomonas fluorescens (4oC and 26oC), actinobacteria, coliform and microscopic fungi from the air samples collected in all seasons at the eight sampling stations. Based on the research results it was established that in the area of the treatment plant there were facilities potentially emitting odors and microorganisms into the air, including the bar-screen building and grit chamber. The research confirmed that hermetization of the plant technological facilities significantly contributed to effective reduction of microorganism emission into the environment. It was confirmed that in the territory and around the municipal facilities (sewage treatment plants, waste processing sites, etc.) a maximal odor and bioaerosol emission reduction was required, which might be achieved via hermetization of the most nuisance facilities. Additionally, an appropriate equipment exploitation and safety at work regulations should be obeyed, while knowledge on health risks must be regularly refreshed.
PL
Opracowanie prezentuje aktualny stan prawny ochrony powietrza przed odorami w Polsce. Zaprezentowano także różne technologie oczyszczania powietrza zawierającego związki odorowe na terenie komunalnych oczyszczalni ścieków i w systemach kanalizacji sanitarnej. Przedstawiono konkretne obiekty w Polsce, na których zastosowano różne technologie oczyszczania powietrza złowonnego z opisem parametrów i zdjęciami urządzeń. Zarysowano kierunek rozwojowy aplikowanych technologii. Zwrócono uwagę, że dwustopniowe technologie oczyszczania powietrza a szczególnie z użyciem złóż biologicznych zraszanych są technicznie atrakcyjne i kosztowo efektywne nie tylko inwestycyjnie ale również w eksploatacji w porównaniu chociażby z oczyszczaniem za pomocą skruberów chemicznych (przykład takiego rozwiązania z USA gdzie podjęto działania w kierunku zamiany na złoża biologiczne zraszane).
EN
This study presents the current legal status of air protection against odors in Poland. Were presented different air cleaning technologies in municipal wastewater treatment plants. Contains concrete objects in Poland with description and photographs. Shows the direction of technology development. The two stages technology with using bio-trickling filters were determined to be the most cost-effective control technology for treating the exhaust air from different places in wastewater treatment plants. The selection of bio-trickling filters met the goals of using a control technology that is “green”, uses no chemicals, generates no hazardous residuals, has relatively low costs and requires low maintenance (such as the USA, where attempts to convert chemical scrubbers for bio-trickling filters).
PL
Coraz częściej dostrzeganym problem staje się uciążliwość zapachowa obiektów gospodarki komunalnej. Jest to wynikiem wzrastającego poziomu wiedzy i świadomości ekologicznej mieszkańców. Tym bardziej, że nie udało się do tej pory stworzyć uregulowań prawnych dotyczących tego zagadnienia. Należy zatem zwrócić szczególną uwagę na sposoby kontroli i ograniczania emisji substancji złowonnych. Tematem artykułu jest proces fotokatalitycznego utleniania (PCO), który znalazł zastosowanie do skutecznej eliminacji odorów. Można go z powodzeniem eksploatować w obiektach gospodarki komunalnej. W artykule przedstawiono charakterystykę, tego nadal jeszcze mało znanego, procesu oraz rozwiązania techniczne, które pracują na terenie kraju od roku 2005. Zastosowanie tych urządzeń w znacznym stopniu poprawia komfort przebywania w pobliżu obiektów gospodarki komunalnej, które emitują substancje złowonne. Zaprezentowano zastosowania procesu oraz dotychczas zdobyte doświadczenia eksploatacyjne.
EN
An increasingly recognized problem is the onerous odour of municipal sewage-treatment treatment plants. This is a result of ever growing level of knowledge and ecological awareness of population - the more so because so far efforts to establish legal regulations for this problem failed. Therefore one should pay special attention to ways of control and limitation of emission of bad-odour substances. The subject of this article is a process of photo catalytic oxidation (PCO) which is used to efficiently eliminate onerous odours. It can be successfully used at municipal facilities - sewage-treatment plants. The article presents a characteristic of this still little known process and technical solutions, which are implemented in the country since 2005. Utilization of these solutions significantly improves the comfort of dwelling close to municipal sewage - treatment plants, which release bad-smelling substances. The article presents the process and the use and so far gained operational experience.
15
PL
W przemyśle i rolnictwie (głównie w obiektach produkcji zwierzęcej) powstaje wiele produktów ubocznych, w tym opadów organicznych, które są z kolei źródłem uciążliwych związków zapachowych (odorantów). Ocenia się, iż powietrze odprowadzane z ferm hodowlanych może składać się z ponad 160 związków chemicznych (m.in. amoniak i lotne aminy, siarkowodór i tiole, indole oraz lotne kwasy tłuszczowe). Przedstawiono podstawowe nazewnictwo i metody pomiarów odorantów. Dokonano przeglądu metod dezodoryzacji, głównie metod fizykochemicznych, w tym omówiono techniki sorpcyjne (adsorpcja, absorpcja), spalanie bezpośrednie oraz ozonowanie. Scharakteryzowano także metody biologiczne, w tym biofiltrację oraz sorpcję zanieczyszczeń gazowych w bioskruberach. Opisano zastosowania różnych dodatków do pasz i ściółki, m.in. biopreparatów oraz ekstraktu roślinnego Yucca schidigera, w celu usuwania odorów w pomieszczeniach inwentarskich.
EN
A review, with 66 refs., of methods for air deodorization in industrial, municipal and breeding sites. In particular, various additives to the feed and bedding, including biopreparations and Yucca schidigera plant extract for the removal of odorous compds. in livestock buildings were presented.
PL
Jedną z metod dezodoryzacji uciążliwych gazów jest metoda biofiltracji, polegająca na biodegradacji zanieczyszczeń z udziałem mikroorganizmów, w wyniku czego powstają związki nietoksyczne i nieuciążliwe dla środowiska. Metoda ta jest stosunkowo tania i praktycznie bezodpadowa, stanowi więc alternatywę dla klasycznych metod oczyszczania gazów z zanieczyszczeń odorotwórczych. W laboratoriach naukowych przeprowadza się wiele badań w zakresie optymalizacji procesu biofiltracji oraz podwyższania efektywności metody. W warunkach przemysłowych zastosowanie biofiltrów nadal jednak stwarza duże problemy. W artykule opisano mechanizm procesu biofiltracji, parametry i warunki, jakie muszą spełniać gazy poddawane oczyszczaniu, budowę instalacji do biofiltracji gazów, obszar zastosowań metody oraz przykłady eksploatowanych biofiltrów z uwzględnieniem praktycznych wytycznych eksploatacyjnych.
EN
One of the methods of deodorization of noxious gases is biofiltration. This method consists of pollutants biodegradation by using micro-organisms, what leads to the formation of nontoxic and innoxious compounds. In comparison with conventional techniques, bio-filtration requires lower investments and exploitation costs, moreover it is nature friendly. This technique is still developing. Scientists have carried out research on the optimization of biofiltration process, biofilters and selecting parameters of purified gases or improving the method of efficiency. However, industrial application of biofilters is still difficult for many reasons. In this paper we present the mechanism of biofiltration process, the parameters and conditions which have to be fulfilled by purified gases, installation structure for gases biofiltration, application field of this method and specific example of exploited biofilters, including practical operational guidelines.
PL
W pracy poszukiwano zanieczyszczeń, które mogłyby pełnić funkcję wskaźnika przy projektowaniu, doborze czy monitoringu instalacji dezdodoryzującej gazy odlotowe z oczyszczalni ścieków. Analizie olfaktometrycznej GC-MS poddano gaz surowy oraz gaz oczyszczony za pomocą instalacji plazmowo-katalitycznej. Nie znaleziono korelacji między stężeniem zapachowym a stężeniami zanieczyszczeń. Postawiono tezę, że disiarczek dimetylu mógły być wskaźnikiem, jednak wymaga to potwierdzenia dalszymi badaniami.
EN
Pollutants, which could be an indicator in the design, choosing and monitoring of odour abatement installation of waste gases from wastewater treatment plants were searched. Crude waste gas and gas purified by the plasma-catalytic system were analyzed using the olfactometric and GC-MS methods. A correlation between odour concentration and concentration of individual pollutants was not found. A thesis that dimethyl disulfide could be the indicator was put forward but it should be confirmed by further studies.
PL
Pierwsza część artykułu "Postrzeganie zapachu", INSTAL Nr 1/2007 s. 37 prezentowała terminy i definicje związane z ludzkim zmysłem węchu i cechami zapachu, podaje też reguły percepcji zapachu i podstawowe jednostki olfaktometrii. W drugiej części artykułu "Pomiary zapachów", INSTAL Nr 6/2008 s. 4 opisano mierzalne parametry odczuwalnej intensywności zapachu, zasady pomiaru stężenia zapachowego olfaktometrem dynamicznym, ale też i metody pomiaru stężenia odorantów w powietrzu z użyciem fizykochemicznej analizy instrumentalnej i nosów elektronicznych. Szersze omówienie w monografii [2]. W trzeciej części artykułu opisano metody osłabiania dokuczliwego zapachu w starych i w nowych budynkach, ponieważ ich skuteczność jest decydująca w uzdatnianiu środowiska wewnętrznego. Zagadnienie jest takie, że gdy zapach potencjalnie może być problemem, wówczas należy wybraną metodą stworzyć warunki kształtowania takiej jakości powietrza wewnętrznego, jaka byłaby akceptowalna dla przebywających ludzi. Są trzy podstawowe strategie redukcji zapachowych zanieczyszczeń w powietrzu wnętrz: kontrola źródeł zapachu, wentylacja i oczyszczanie powietrza. Wybór strategii zależy od źródeł zapachu, mogą być nimi np. emitujące powierzchnie materiałów budowlanych lub powierzchnie cząstek stałych z dymu papierosowego. Artykuł prezentuje stosowane w praktyce metody poprawy odczuwalnej jakości powietrza wewnątrz budynków, jak też oczyszczacze stosowane do redukcji zapachowych zanieczyszczeń powietrza, lub do ich degradacji. Opisano problemy konstrukcji oczyszczaczy do eliminacji zanieczyszczeń stałych i gazowych tj. filtrów do powietrza oddzielających cząstki z krótką historią filtrów HEPA i filtrów gazowych oraz ich elementów (względne zdolności adsorpcji na węglu aktywnym i na tlenkach metali stosowanych częściej do cząsteczek polarnych, stałe złoża impregnowanych adsorbentów) stosowane w adsorberach zapachów. Podano teorię fotokatalitycznego utleniania zanieczyszczeń (PCO), nawiązano do zjawisk samooczyszczania powietrza przez materiał budowlany z katalizatorem (TiO2), omówiono konstrukcję oczyszczaczy typu PCO, oczyszczaczy plazmowych jonizujących i generatorów ozonu, stosowanych do degradacji zapachowych zanieczyszczeń w budynku. Opisano używane obecnie środki do chemicznej dezodoryzacji złych zapachów (preparaty modyfikujące i maskujące zapachy). Podano ograniczenia stosowania opisywanych technik oczyszczania powietrza. Przegląd zagadnień dezodoryzacji budynków zamykają dane wzięte z przeprowadzonej w Berkeley [36] analizy rocznych kosztów polepszania jakości powietrza wnętrz.
EN
The first part of article "Perception of Odour", printed in INSTAL No 1/2007 p. 37, describes the terms and definitions connected with human sense of smell and the nature of odour, the rules for its perception and the basic dimensions in olfactometry. The second part of article "Measurement of Odours", printed in INSTAL No 6/2008 p.4, describes measurable parameters of perceived odour intensity and presents odour concentration measurements by dynamic olfactometer, as well as an odorant concentration measuring methods using physicochemical instrumentation and Electronic Noses. More information in monograph [2]. In the third part of article, the authors present possible methods of reducing and eliminating malodours, an essential step in improving indoor environment quality in both new and old buildings. Facing a potential threat of a malodour dictates a choice of a method to achieve a good quality of indoor air for human occupancy. There are three basic strategies to reduce odorous pollutant concentrations in indoor air: source control, ventilation, and air cleaning. The choice of strategy depends on the odour source, which can be a surface of any nonlow-polluting building material or any particle surface, for example cigarette smoke. The paper presents applied methods used to improve perceived air quality inside a building, as well as air cleaning devices used to reduce indoor concentration of air contamination (odorants) or to cause their degradation. It describes the design of air purifiers for the elimination of various pollutants (Particle-Removal Air Filters with a brief history of HEPA filters, gas-phase filters) and their inherent properties such as adsorptivity on activated carbon and on metal oxides mainly used for polar molecules, and impregnated adsorbents in fixed bed odour adsorbers. Also addressed is the science of photocatalytic oxidation (PCO), TiO2 photocatalysis to be applied to self-cleaning air and surface of building materials and design of PCO cleaners, ionizer (plasma) purifiers and ozone generators, for the modification of various pollutants in a building. Briefly described are the primary odour control chemistries in use today (odour modification agents and masking agents). For all these air cleaning technologies their limitations are discussed. Building deodorization problems review is concluded with data from the Berkeley analysis [36] of US yearly expenditures for IAQ problem prevention or mitigation.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.