Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 23

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  overhead power lines
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Strefa oddziaływania linii elektroenergetycznej rozumiana jest jako powierzchnia części nieruchomości, na której prawo własności doznaje uszczerbku z uwagi na ograniczenia w zagospodarowaniu terenu oraz konieczność zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia. Szerokość tej strefy determinuje wiele czynników, wśród których podstawowe znaczenie ma składowa elektryczna pola elektromagnetycznego (pole elektryczne) o częstotliwości sieciowej. Na wartości natężenia pola elektrycznego, oprócz napięcia linii wpływa rozmieszczenie przestrzenne przewodów roboczych. Przedmiotem artykułu jest analiza wpływu parametrów projektowych określających przestrzenne rozmieszczenie przewodów na szerokości strefy oddziaływania linii. Ma ona na celu określenie możliwości redukcji szerokości strefy oddziaływania linii elektroenergetycznych o napięciu 400 kV.
EN
The zone affected by the power line is understood as the area of the part of the land on which the right of ownership is adversely affected due to restrictions in land development and the need to ensure the safety of persons and property. The width of this zone is determined by many factors, among which the electric field with a frequency of 50 Hz has a basic importance. The value of the electric field strength is determined by the line voltages and the arrangement of the wires. The subject of this paper is the analysis of the influence of construction parameters determining the arrangement of wires. The aim of the analysis is to determine the possibility of reducing the width of the impact zone of 400 kV power lines. Minimising the environmental impact of power lines requires a comprehensive approach to the problem of electromagnetic and acoustic effects. Reducing the width of the electromagnetic interaction zone generally increases the intensity of the electric field on the surface of the wires and, as a result, the corona effect.
PL
W artykule przedstawiono podstawowe zasady bezpieczeństwa przebywania i pracy w otoczeniu napowietrznych linii elektroenergetycznych o napięciu 110, 220 i 400 kV zlokalizowanych na terenach rolniczych, gdzie użytkowane są różnego rodzaju maszyny, urządzenia i sprzęt niezbędny do prowadzenia upraw polowych. Kwestie dotyczące bezpieczeństwa przeanalizowano głównie w aspekcie wpływu pola magnetycznego wytwarzanego przez przewody linii napowietrznych na ludzi wykonujących prace polowe. Na podstawie pomiarowej identyfikacji czasowej zmienności natężenia pola magnetycznego oszacowano wartości maksymalne, minimalne oraz średnie tej składowej pola w obszarze prowadzenia upraw polowych pod liniami napowietrznymi. Oceniono potencjalne narażenie ludzi wykonujących prace polowe w takich warunkach.
EN
The article presents the basic principles of safety of staying and working in the vicinity of overhead power lines with a voltage of 110, 220 and 400 kV located in agricultural areas, where there various types of machinery, equipment and equipment necessary for field crop cultivation are used. Safety issues were analyzed mainly in the aspect of the influence of the magnetic field produced by the overhead lines on people performing fieldwork. Based on the measured time identification of the variability of the magnetic field intensity, the maximum, minimum and average values of this field component in the area of field crop cultivation under the overhead lines were estimated. The potential exposure of people carrying out fieldwork in such conditions was assessed.
PL
Działalność Komitet Studiów B2 obejmuje projektowanie, budowę i eksploatację linii napowietrznych. W tym: projektowanie w zakresie mechanicznym i elektrycznym, sprawdzanie nowych elementów linii (przewody fazowe, przewody odgromowe, izolatory, osprzęt, konstrukcje i fundamenty), ocenę stanu elementów linii, eksploatację linii, modernizacje linii (zwiększanie obciążalności prądowej, zmianę napięcia pracy linii). W artykule omówiono referaty poświęcone tematyce linii napowietrznych pod kątem zwiększenia ich: akceptowalności, optymalizacji zdolności przesyłowych i poprawy niezawodności. Przedstawiono możliwości dynamicznego monitorowania obciążalności prądowej linii oraz jej prognozowania. Duża część sesji została poświęcona liniom kompaktowym oraz wyzwaniom związanym ze zmniejszeniem wpływu oddziaływania linii na środowisko.
EN
Study Committee B2 covers design, construction and operation of overhead lines. This includes mechanical and electrical design, validation of new line components (conductors, ground wires, insulators, accessories, structures and their foundations), assessment of aged line components, line maintenance and refurbishment (upgrading and uprating of existing overhead lines). Discussed are papers dedicated to overhead lines and concerning the increase of their acceptability, transmission capacity and reliability. Presented are possibilities of dynamic monitoring of line rating and its forecasting. A big part of the Session was dedicated to compact lines and challenges connected with reduction of environmental impacts.
EN
Thermal modeling in frequency domain and experiments using IR thermography are performed to evaluate RMS current in electrical power lines. The model implements interface thermal resistance between the metal core and insulation layer. This allowed matching the results of simulations and measurements with acceptable accuracy. The proposed method requires the use of known values of heat transfer coefficient and thermal parameters of the cable and its insulation. In consequence the proposed method requires calibration.
PL
Komitet Studiów B2 jest jednym z największych i najstarszych Komitetów CIGRE. Obecnie w 25 Grupach Roboczych pracuje około 300 ekspertów z ponad 40 krajów. Omówiono referaty poświęcone tematyce linii napowietrznych pod kątem zwiększenia ich: akceptowalności, zdolności przesyłowych, niezawodności i dostępności. Skupiono się na następujących zagadnieniach: zwiększenie przepustowości linii napowietrznych, zarządzanie projektowaniem, budowa i koszty oraz nowe materiały i technologie. W referacie hiszpańskim przedstawiono analizę możliwości zastosowania linii kompaktowej z wahliwymi poprzecznikami izolacyjnymi. W referacie islandzkim zaprezentowano słupy rurowe dla planowanej do przebudowy linii przesyłowej 220 kV. W referacie norweskim opisano stronę testową pomiaru oblodzenia przewodów. Tematem referatu kanadyjskiego było wykrywanie uszkodzonych przewodów na liniach za pomocą przenośnych maszyn rentgenowskich z zastosowaniem robotów. W referacie rumuńskim przedstawiono projekt pilotażowy smart grid do monitorowania i diagnozowania elektrowni i linii wysokiego napięcia w trybie on-line. W referacie austriackim przedstawiono rozwiązania i innowacje stworzone i przetestowane w celu zwiększenia napięcia napowietrznej linii energetycznej z obecnych 220 kV do 380 kV, a w referacie francuskim opisano nowy projekt RTE jednotorowej linii napowietrznej 90 kV z użyciem rurowych słupów kompozytowych.
EN
Study Committee B2 is one of the biggest and oldest CIGRE committees. Currently, about 300 experts from more than 40 countries work in 25 Working Groups. Discussed are papers on topics devoted to overhead lines with special attention paid to the increase of their acceptability, transmission capacity, reliability and accessibility. They were mainly focussed on such issues like increasing transfer capacity of overhead lines, design management, building and costs as well as new materials and technologies. For instance, one of the Spanish papers presented analysis of possible application of a compact line with pivoted insulated cross-arms, the Icelandic one described tubular poles for the planned reconstruction of a 220 kV transmission line, the Norwegian – testing of ice loads measurement, and the Canadian – the in situ detection of broken ACSR strands with the help of Line Scout robots equipped with portable X-ray systems. In the Romanian paper we can read about the pilot project “smart grid” for on-line monitoring and diagnosing of power plants and HV overhead lines, in the Austrian one presented are solutions and innovations created and tested with the aim to uprate the 220 kV OHL to 380 kV, and the French one says about the new RTE project of a single-circuit HV overhead 90 kV line using tubular composite poles.
PL
W artykule dokonano porównania rozkładu pola elektromagnetycznego w otoczeniu napowietrznych linii elektroenergetycznych zbudowanych w oparciu o typowe konstrukcje wsporcze o budowie kratowej oraz rurowej. Na podstawie wykonanych symulacji cyfrowych rozkładu składowej elektrycznej i składowej magnetycznej pola określono zasięg oddziaływania linii przesyłowych na środowisko. W podsumowaniu przedstawiono propozycje konstrukcji, dla których gospodarowanie terenem pod liniami elektroenergetycznymi jest racjonalne.
EN
The article compares the electromagnetic field distribution in the environment of overhead power lines built on typical pole constructions. On the basis of the digital simulation of the electric and magnetic field distributions, the range of the impact of the considered lines on the environment was determined. In conclusion, the design solutions for the optimal management of the areas under the overhead power lines were proposed.
PL
Przewody napowietrznych linii elektroenergetycznych charakteryzują się małą sztywnością, małą masą i relatywnie małym tłumieniem, w związku z tym są bardzo podatne na działanie wiatru. Na skutek drgań wywołanych wiatrem występują w przewodach zmienne naprężenia dynamiczne, które decydują o trwałości linii elektroenergetycznej. Redukowanie poziomu tych drgań jest bardzo ważnym problemem inżynierskim. W pracy przedstawiono podstawowe rodzaje drgań przewodów napowietrznych linii elektroenergetycznych, wywołanych działaniem wiatru i oblodzenia oraz opisano wybrane sposoby obniżania poziomu tych niebezpiecznych drgań.
EN
Conductors of overhead power lines have a low stiffness, low weight and relatively low attenuation, therefore, they are very susceptible to the wind. As a result of vibrations caused by wind, the variable dynamic stresses are in the power lines and determine the durability of the power line. Reducing the level of vibration is a very important engineering problem. The paper presents basic types of vibration of overhead power line cables, caused by wind and ice, and describes some of these modern devices for damping vibrations.
PL
Tramwaje do dziś stanowią najpowszechniejszy środek komunikacji miejskiej. Jednym z miast w Polsce, szczycących się najdłuższym funkcjonowaniem tramwajów elektrycznych jest Elbląg, gdzie stałe kursowanie rozpoczęło się w 1895 r. Było to wówczas miasto o olbrzymiej dynamice rozwoju przemysłu. Pierwsze linie komunikacyjne zabezpieczały dowóz robotników do zakładów, łączyły stację kolei żelaznej z przystanią statków, wiodły także do podmiejskich terenów rekreacyjnych. Dla zabezpieczenia sieci tramwajowej w prąd wybudowano pierwszą w mieście elektrownię, zlokalizowaną w centrum Elbląga. Firmie tramwajowej zezwolono też na sprzedaż prądu przedsiębiorstwom i odbiorcom indywidualnym, oświetlenie ulic i placów miejskich. Gwałtowny przypływ odbiorców prądu spowodował w początku lat 20. XX w. przejęcie przedsiębiorstwa przez samorząd oraz budowę nowej, znacznie większej elektrowni miejskiej.
EN
Electrical trams are, until today, the most common transport mode in middle and large cities. Due to the specific production of electricity, which generates not so high cost per one carriage, it have gained a general acceptance over a hundred years ago. One of cities in Poland with the longest functioning of electric trams is Elblag, where regular shuttle began in 1895. Back then, Elblag was the city with enormous dynamics of industrial development, the headquarter of region’s biggest shipbuilding and engineering company and numbers of other factories. First lines of trams in Elblag covered the transport of workers to factories, connected the railway station with harbor and also soon led their way to suburban recreational areas. In order to cover the infrastructure, the city has built the first power station, that was located in the center of Elblag. It was equipped in the steam engines which were locally produced by Schichau concern and electrical parts produced by initial executor of concession for carriage - Berliner company UEG. Soon the tramway’s company were also allowed to sell power to smaller companies and individuals, so well as lightning the streets and city squares. Although the profitability of passenger services was not large and due to the war, revolution and poverty also became problematical, the sudden burst of other power recipients reversed the role of power and in concequence led to takeover the tramway company by local authorities in 1920 and the construction of brand-new and larger munticipial power plant.
PL
Omówiono referaty poświęcone tematyce linii napowietrznych pod kątem zwiększenia ich: akceptowalności, zdolności przesyłowych, niezawodności i dostępności. Przedstawiono możliwości wpływania na minimalizację szkodliwych oddziaływań linii podczas projektowania (trasowanie linii i wizualna ich akceptacja), budowy i eksploatacji (spełnienie wymogów ekologii, ograniczenie wpływu na wegetację i zarządzanie przyrodą). Zwrócono uwagę na doświadczenia z kablowaniem linii oraz wpływ różnych projektów na początkowe koszty i koszty eksploatacji linii, a także wpływ kosztów związanych ze: środowiskiem, regulacjami prawnymi i opinią publiczną na całkowite koszty budowy linii. Omówiono wreszcie szeroką problematykę dotyczącą przewodów, w tym ich montażu i długoterminowej sprawności, kosztów i metod wymiany przewodów pod napięciem, czy zachowań mechanicznych nowych konfiguracji wiązek przewodów, jak również opanowania zjawisk pełzania i zmęczenia w nowych typach przewodów.
EN
Discussed are papers dedicated to overhead lines and concerning the increase of their acceptability, transmission capacity, reliability and accessability. Presented are possibilities of influencing the reduction of harmful effects on the environment during processes of designing (survey of line routes and their visual acceptation), construction and operation (meeting ecology requirements, reduction of lines’ influence on vegetation and natural environment management). Attention is paid to the experience gained during installation of cables on overhead lines and to the influence of various projects on a line initial and operational costs as well as to the influence of costs connected with environment, legal regulations and public opinion on total costs of a line construction. Finally, there was discussed a wide problem concerning cables including their installation and long-term efficiency, costs and methods of live line cable replacing and mechanical behaviour of cable harnesses’ new configurations as well as mastering problems like creep or material fatigue occurring in new type cables.
PL
Przedstawiono problemy związane z wyznaczaniem zajętości terenu przez napowietrzne linie elektroenergetyczne.
EN
The paper presents problems connected with determination of ground occupancy by overhead power lines.
PL
W artykule przedstawiono możliwość wykorzystania Dynamicznej Obciążalności Linii w celu zwiększenia możliwości przesyłowych istniejących linii napowietrznych z jednoczesnym zachowaniem wymaganych norm bezpieczeństwa. Zaprezentowano również poprawione działanie zabezpieczenia odległościowego wyposażonego w nowy algorytm rozpoznający kontrolowane przeciążenie i odróżniający je od sytuacji awaryjnych.
EN
The article presents the possibilities to use Dynamic Power Line Rating to increase transmission capabilities of the existing overhead power lines, in compliance with the required safety standards. Additionally, the authors discussed the revised operation of distance protection equipped with a new algorithm which is able to recognize controlled overload and distinguish it from failures.
PL
Artykuł dotyczy analizy możliwości lokalizacji linii 110 kV w pasie technologicznym linii 400 kV w aspekcie oddziaływań elektromagnetycznych. Analizę przeprowadzono w układzie modelowym z wykorzystaniem programu symulacyjnego EMTP-ATP. Rozważono zarówno warunki budowy linii 110 kV, jak i jej późniejszej eksploatacji, w stanie pracy normalnej oraz zwarć w linii 400 kV. Wyznaczono spodziewane w tych warunkach w linii 110 kV napięcia dotykowe i prądy rażeniowe.
EN
In this paper the analysis of possibility of 110 kV line location in a 400 kV line technology strip in terms of electromagnetic interaction is presented. The analysis was performed in a model system with the usage of the simulation program EMTP-ATP. Construction conditions of the 110 kV line and its subsequent operation were considered. Normal operation conditions and short-circuit in 400 kV line were taken into account. The paper presents the results of the calculation of the prospective touch voltages and touch currents in the 110 kV line.
EN
In this paper an analysis of the feasibility of locating a 110 kV line in a 400 kV line right-of-way in terms of electromagnetic interaction is presented. The analysis was performed in a model system with the use of the EMTP-ATP simulation program. Construction conditions of the 110 kV line and its subsequent operation were considered. Normal operation conditions and short-circuit in 400 kV line were taken into account. The paper presents the results of the calculation of the prospective touch voltages and touch currents in the 110 kV line.
PL
Przedmiotem artykułu jest analiza możliwości lokalizacji linii 110 kV w pasie technologicznym linii 400 kV w aspekcie oddziaływań elektromagnetycznych. Analizę przeprowadzono w układzie modelowym z wykorzystaniem programu symulacyjnego EMTP-ATP. Rozważono zarówno warunki budowy linii 110 kV, jak i jej późniejszej eksploatacji w stanie pracy normalnej oraz zwarć w linii 400 kV. Wyznaczono spodziewane w tych warunkach w linii 110 kV napięcia dotykowe i prądy rażeniowe.
PL
W artykule przedstawiono autorskie stanowisko rejestrujące położenie przewodów napowietrznej linii elektroenergetycznej. Dodatkowo zaprezentowano wyniki pomiarów zarejestrowanych w długim przedziale czasu wraz z możliwościami potencjalnego zastosowania ich dla wspomagania procesu eksploatacji sieci elektroenergetycznej .
EN
The article presents the position of a original instrument for recording the position of wires on overhead power lines. In addition, presents the results of the measurements recorded over a long period of time, along with the capabilities of their potential application to support electricity grid operation process (support network dispatcher, to prevent failures of power lines).
PL
Problem rozległych awarii sieci elektroenergetycznych powodowanych przez ekstremalne warunki atmosferyczne zaczyna w Polsce narastać. W celu zapobiegania awariom i ich skutkom istotne jest monitorowanie bieżących parametrów określających warunki atmosferyczne występujące na terenie Polski. W artykule przedstawiono stanowisko do pomiaru oblodzenia powodowanego poprzez osadzanie się mokrego śniegu na przewodach linii elektroenergetycznej wraz z przykładowymi wynikami pomiarów.
EN
The effects of extreme meteorological phenomena covering a vast area may cause a huge failure of a power system. Problem of large scale failures of overhead lines increases in Poland. In order to prevent power failures and mitigation their effects is necessary to monitor the parameters defining the current weather conditions. In paper was described the instrument for measurement of wet snow loads on overhead power line conductors including the sample data acquired in winter.
EN
This paper deals with the reduction of electric and magnetic field emissions caused by the single-circuit 400 kV overhead power line. These emissions are especially important on the border of the overhead power line right of way, where electromagnetic field emissions should be under prescribed limits. This paper deals with the two solutions. Firstly the usage of higher to wers is investigated, while secondly the new conductor arrangements is defined in the optimization process.
PL
W artykule poruszono problem ograniczenia emisji pola elektromagnetycznego wywolanego linią elektroenergetyczną 400 kV. Emisja ta jest szczególnie istotna na obszarze dostępnym (right-of-way) gdzie emisja pola elektromagnetycznego podlega szczególnym restrykcjom. Mykul pokazuje dwa rozwiązania: użycie wyższych slupów energetycznych lubli zastosowanie nowych ustawień przewodów energetycznych.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań wpływu parametrów obróbki cieplnej drutów ze stopu AlMgSi gat. 6201 na ich finalne własności. Wyniki badań i ich analiza zostały podzielone na dwie części. Pierwsza dotyczy wpływu temperatury i czasu starzenia sztucznego na własności wytrzymałościowe walcówki wykonanej ze stopu AlMgSi (gat. 6201). Z kolei druga część, ukierunkowana jest na badania dotyczące kształtowania się umocnienia w procesie ciągnienia drutów AlMgSi wykonanych z tego samego gatunku stopu, po różnej obróbce cieplnej, której parametry zostały wyselekcjonowane po analizie wyników części pierwszej dotyczącej walcówki.
EN
The paper presents results of a study of the impact of artificial ageing parameters of 6201 grade AlMgSi alloy wires on their final properties. The study results are presented and discussed in two parts. The first part addresses the impact of artificial aging temperaturę and duration on the strength properties of AlMgSi alloy wire rod. The second part is focused on hardening development in the process of drawing of a AlMgSi wire made of the same alloy grade, subjected to different thermal treatments, the parameters of which have been selected based on analysis of the results of the first, wire-rod related, part of the study.
PL
Przedstawiono zagadnienia dotyczące badań modelowych i symulacyjnych związanych z pomiarami prądu w napowietrznych liniach elektroenergetycznych, dla określenia oddziaływania pola elektromagnetycznego na środowisko.
EN
The paper presents problems concerning modeling and simulation of measurement of current in overhead power lines, carried out to determine an influence of electromagnetic field on environment.
PL
Rozwój technologii wytwarzania przewodowych stopów AlMgSi dedykowanych na elektroenergetyczne przewody napowietrzne zaowocował wyścigiem producentów zmierzających do uzyskiwania coraz bardziej korzystnego zespołu własności mechanicznoelektrycznych. Prowadzi to do opracowania europejskiego standardu EN 50183, ujmującego zespół wymagań stawianych drutom ze stopów AlMgSi. W przypadku drutów wykonanych z utwardzalno-wydzieleniowych stopów AlMgSi, kształtowanie ich własności może być realizowane na drodze umocnienia odkształceniowego i umocnienia wydzieleniowego. Celem niniejszej pracy jest wyznaczenie wpływu odkształcenia oraz parametrów obróbki cieplnej na kształtowanie się zespołu własności mechaniczno-elektrycznych drutów ze stopu AlMgSi zgodnie z wymaganiami nowej normy.
EN
Development of AlMgSi wires technology dedicated to electrical power engineering overhead wires resulted in producers’ competitive attempts to obtain more and more sublimated mechanical and electrical properties. The above requirements led to working out the new, sanctioned in the year 2002 the PN-EN 50183 standard comprising the set of requirements for AlMgSi alloys wires. Precipitation-hardenable AlMgSi alloys are highly valued by electrical power engineering as it is possible to control their mechanical (Ultimate Tensile Strength, Proof Stress, elongation) and electrical properties by means of adequate selection of alloy components (Si, Mg), the rolling process (rod temper) and drawing characteristics (speed of drawing, strain hardening) as well as the final wire heat treatment (temperature, time). The study presents the results of the research of AlMgSi wires heat treatment in compliance with the PN-EN 50183 standard.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.