Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 38

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Federacja Rosyjska
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
1
Content available remote Miejsce Europy i Unii Europejskiej w rosyjskiej myśli geopolitycznej
PL
Celem niniejszego artykułu jest umiejscowienie Europy oraz Unii Europejskiej w rosyjskiej myśli geopolitycznej. Wyszczególniono rolę dezinformacji w oddziaływaniu na państwa europejskie i państwa UE, przedstawiono czynniki polityczno-militarne, warunkujące stosunki rosyjsko-europejskie, a także zwrócono uwagę na surowce naturalne, które obecnie są jednym z głównych narzędzi kształtujących politykę Federacji Rosyjskiej w stosunku do Europy. Przedstawiono również w sposób syntetyczny konsekwencje, które dotknęły Federację Rosyjską po jej agresji na Ukrainę, 24 lutego 2022 r. W pracy postawiono hipotezę, która brzmi: Europa i Unia Europejska zajmują niezwykle istotne miejsce w rosyjskiej myśli geopolitycznej, w szczególności ze względu na rynek zbytu surowców naturalnych oraz polityczne strefy wpływów w rywalizacji światowej. Celem pobocznym pracy było wskazanie cech charakterystycznych Europy i UE w odniesieniu do rosyjskiej myśli geopolitycznej. W artykule zastosowano następujące metody badawcze: teoretyczną metodę badawczą - krytyczną analizę literatury przedmiotu, która pozwoliła na usystematyzowanie informacji na temat rosyjskiego postrzegania Europy i Unii Europejskiej, które kształtowało się przez lata. Posłużono się także metodą definiowania, pozwalającą wyjaśnić pojęcia związane z technikami wykorzystywanymi przez Federację Rosyjską w celu manipulacji na arenie międzynarodowej. Postawiona hipoteza została potwierdzona, a głównym wnioskiem z owej analizy jest stwierdzenie: Europa i Unia Europejska stanowią poważne zagrożenie dla Federacji Rosyjskie z punktu widzenia rosyjskiej myśli geopolitycznej. Po militarnej agresji na Ukrainę, stosunki Rosji z państwami europejskimi uległy znaczącej zmianie, co wiąże się z dużymi zmianami rosyjskiej polityki na kontynencie europejskim. Państwo to, pomimo utracenia roli światowej potęgi, dalej będzie odgrywało znaczącą rolę w Europie, wraz z kształtowaniem architektury bezpieczeństwa w regionie.
EN
The purpose of this article is to situate Europe and the European Union in Russian geopolitical thought. The role of disinformation in influencing European and EU states is outlined, the political and military factors conditioning Russian-European relations are presented, and attention is given to natural resources, which are currently one of the main tools shaping the policy of the Russian Federation towards Europe. It also presents in a synthet-ic way what consequences the Russian Federation suffered after its aggression against Ukraine, dated 24 February 2022. The hypothesis of the paper is that Europe and the European Union occupy an extremely important place in Russian geopolitical thought, in particular because of the market for natural resources and political spheres of influence in global competition. The secondary aim of the paper was to identify the characteristics of Europe and the EU in relation to Russian geopolitical thought. The following research methods were used in this paper: the theoretical research method - a critical analysis of the literature on the subject, which made it possible to systematise information on the Russian perception of Europe and the European Union, which has been shaped over the years. A definitional method was also used to clarify concepts related to the techniques used by the Russian Federation to manipulate the international arena. The hypothesis put forward was confirmed and the main conclusion of this analysis is that: Europe and the European Union pose a serious threat to the Russian Federation from the point of view of Russian geopolitical thought. Following the military aggression against Ukraine, Russia's relations with European states have changed significantly, with major shifts in Russian policy on the European continent. The country, despite losing its role as a world power, will continue to play a significant role in Europe, along with shaping the security architecture in the region.
EN
This article aims to introduce the energy policy program assumptions of the Russian Federation. An analysis led to the conclusion that the Russian Federation avails the network of hydrocarbon transmission pipelines to obtain an energy superpower status. The transformation of the energy sector is not restricted to measures aimed at increasing efficiency. It similarly plays a vital role in building the state's potential. More so, it co-creates the crucial instruments of international influence. Through building the network of pipelines, the Kremlin consistently attains its geopolitical aim of being an important player in the international arena. Ineffective endeavours to get out of the Russian domination in that area has allowed Russia to maintain its infrastructure monopoly and dominance of Russian gas on the markets of Central and Eastern Europe.
PL
W artykule przedstawiono ekspansyjne działania Federacji Rosyjskiej po 1991 r., ich wpływ na postrzeganie środowiska bezpieczeństwa przez Rzeczpospolitą Polską oraz wykonano analizę potęgi Polski, Rosji oraz wybranych państw Europy, których interesy mogą spowodować wzajemną antagonizację lub współpracę w jej wschodniej części. Należą do nich Ukraina, Niemcy, Szwecja, Finlandia i Turcja. Celem polityki Kremla jest zburzenie dotychczasowego porządku międzynarodowego, co powoduje wzrost napięcia w krajach ościennych, które czują się zagrożone, będąc potencjalnym obiektem kolejnej agresji. Wykonane badanie potęgi ukazało znaczącą dysproporcję siły pomiędzy Polską a Rosją na korzyść tej drugiej. W związku z tym, można postawić tezę, że polityka Federacji Rosyjskiej stanowi istotne zagrożenie dla interesów państwa polskiego, a dysproporcja potęg może być równoważona poprzez współpracę międzynarodową i zawiązywanie sojuszy wielo- lub bilateralnych z poszczególnymi podmiotami państwowymi. Celem artykułu jest potwierdzenie czy potęga potencjalnego sojuszu jest wystarczająca do przeciwdziałania polityce Kremla. Metodami badawczymi zastosowanymi w pracy są: obserwacja, badanie dokumentów oraz analiza i konstrukcja logiczna. Artykuł nawiązuje do paradygmatu Carla Jean’a, że geopolityka jest metodą rozumowania służącą konceptualizacji przestrzeni w wymiarach materialnych i niematerialnych, w celu poddania analizie sytuacji międzynarodowej oraz wyodrębnienia możliwości, celów i polityki jak również, koncepcji Roberta Kagana dotyczącej lekceważenia odradzającej się potęgi Rosji.
EN
The article presents the expansionary activities of the Russian Federation after 1991, their impact on the perception of the security environment by the Republic of Poland, and analyzes the power of Poland, Russia and selected European countries, whose interests may cause mutual antagonization or cooperation in its eastern part. These include Ukraine, Germany, Sweden, Finland and Turkey. The goal of the Kremlin’s policy is to destroy the existing international order, which causes increased tensions in neighbouring countries, which feel threatened by being a potential target of further aggression. Moreover, the power survey performed showed a significant power disproportion between Poland and Russia in favour of the latter. Therefore, it can be argued that the policy of the Russian Federation poses a significant threat to the interests of the Polish state, and the disproportion of powers may be balanced by international cooperation and the establishment of multi- or bilateral alliances with individual state entities. The aim of the study, therefore, is to confirm whether the power of the potential alliance is sufficient to counteract the Kremlin’s policy. The research methods used in the work are observation, examination of documents as well as analysis and logical construction. The article refers to the Carl Jean paradigm that geopolitics is a method of reasoning used to conceptualize space in material and non-material dimensions, in order to analyze the international situation and to distinguish possibilities, goals and policies, as well as Robert Kagan’s concept of disregarding the resurgent power of Russia.
PL
Celem niniejszego artykułu jest zidentyfikowanie działań podjętych przez siły zbrojne Organizacji Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym (OUBZ) w Kazachstanie i ich konsekwencji dla bezpieczeństwa państwa. Autor w procesie opracowania artykułu wykorzystał metodę krytycznej analizy literatury. W trakcie realizacji procesu badawczego ustalono, iż interwencja wojskowa Organizacji Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym w Kazachstanie spowodowana była brakiem zdolności instytucji państwa do przywrócenia porządku publicznego, którego załamanie nastąpiło w wyniku ogólnokrajowych protestów i zamieszek. OUBZ przeprowadziło interwencję wojskową, której głównym celem była ochrona kluczowej infrastruktury oraz wsparcie sił zbrojnych i policji Kazachstanu w procesie przywracania porządku publicznego. Interwencja sił zbrojnych OUBZ umożliwiła władzom państwa odzyskanie kontroli nad sytuacją bezpieczeństwa publicznego. Artykuł przedstawia bezpośrednie skutki interwencji OUBZ dla bezpieczeństwa państwa, jak i prognozę implikacji operacji wojskowej Organizacji dla bezpieczeństwa Kazachstanu w perspektywie długoterminowej.
EN
The purpose of this article is to identify the actions taken by the armed forces of the Collective Security Treaty Organization (CSTO) in Kazakhstan and their consequences for the security of the state. The author in the process of elaboration of the article used the method of critical analysis of literature. During the research process it was found that the military intervention of the Collective Security Treaty Organization in Kazakhstan was caused by the inability of the state institutions to restore public order, the breakdown of which occurred as a result of nationwide protests and riots. The CSTO conducted a military intervention, the main purpose of which was to protect key infrastructure and support the armed forces and police of Kazakhstan in the process of restoring public order. The intervention of the CSTO armed forces enabled the state authorities to regain control over the public security situation. The article presents the direct effects of the CSTO intervention on state security, as well as a forecast of the implications of the CSTO operation for Kazakhstan’s security in the longer term.
EN
This article presents the results of research that set out to identify and characterize the challenges and threats to international security posed by the use of hypersonic weapons. The research process mainly employed the critical assessment of the literature, systemic and comparative analyses and generalization. As a result of the research, it was established that hypersonic weapons are an indispensable tool in the conducting of international competition by the Russian Federation and can be treated on par with nuclear weapons. Due to its attributes, it meets the criteria of an offensive weapon and poses certain uncertainties and real threats to the international security environment mainly because, so far, the capabilities to intercept and destroy it in the active phase of flight to the target has not been acquired. The Russian Federation considers hypersonic weapons as an excellent tool for applying pressure and aggression, allowing it to conduct international competition in the gray zone and achieve foreign policy objectives without the need for direct military confrontation. Due to its ability to cause almost immediate operational and strategic effects, it accelerates the dynamics of conflict escalation and rapidly affects the transition from a state of stability to international instability. It cannot be ruled out that in the third decade of the 21st century hypersonic weapons may be the key element determining the Russian Federation's achievement of global dominance.
6
Content available remote Ewaluacja rosyjskiego oddziaływania na Łotwie
PL
Utrata formalnego wpływu na państwa międzymorza to obiektywnie jedna z największych porażek rosyjskiej polityki zagranicznej, a formułowane przez liderów politycznych i intelektualnych opinie potwierdzają to stwierdzenie. Z przeprowadzonych badań wynika, że państwo to dąży do ponownego wzmacniania swojej obecności i wpływów w tym regionie świata, wykorzystując do tego różne instrumenty oddziaływania. Celem artykułu jest identyfikacja instrumentów oddziaływania Federacji Rosyjskiej na Republikę Łotewską oraz ich ocena. Zaproponowano również rekomendacje dotyczące ograniczania ryzyka negatywnego oddziaływania ze strony tego państwa.
EN
The loss of formal influence on Intermarium states is objectively one of the most significant failures of Russian foreign policy, and the opinions formulated by political and intellectual leaders confirm this statement. The conducted research shows that the country aims to strengthen its presence and influence in this region of the world again, using various instruments of influence. The article aims to identify the instruments of the Russian Federation’s influence on the Republic of Latvia and evaluate them. Recommendations for limiting the risk of negative influence from this state were also proposed.
EN
The aim of the article is to determine potential strategic directions of development of the Three Seas initiative so as to ensure that it becomes an effective geopolitical system capable of the diversification of current natural gas sourcing towards non-Russian sources. The Russian Federation bases its geostrategic approach to foreign policy on controlling geopolitical pivots, and endeavors to regain lost influence spheres due to the collapse of the Soviet Union. As a monopolist in terms of natural gas supply to Central-East European countries, the Russian Federation has strengthened its position by having reach a set of geostrategic goals within the years of 2008-2018. The threat of using natural gas supply shortage as an instrument of foreign policy is one of the biggest challenge for Central-East European countries. The Three Seas Initiative is a popular international policy concept in Central-East Europe. However, its capabilities in terms of diversification of natural gas supply are limited because of the control of geopolitical pivots by the Russian Federation. The article indicates a set of challenges for diverting current natural gas supply, and proposes a set of strategic directions for developing the Three Seas Initiative.
PL
Celem artykułu jest określenie strategicznych kierunków rozwoju Inicjatywy Trójmorza jako efektywnego systemu geopolitycznego, zdolnego do dywersyfikacji dostaw gazu ziemnego z nierosyjskich źródeł. Federacja Rosyjska opiera swoje podejście geostrategiczne w polityce zagranicznej na kontrolowaniu sworzni geopolitycznych. Federacja Rosyjska dąży do odzyskania kontroli nad utraconymi strefami wpływów w wyniku upadku Związku Radzieckiego. Jako monopolista w zakresie dostaw gazu ziemnego do Europy Środkowo-Wschodniej, Federacja Rosyjska wzmocniła swoją pozycję przez osiągnięcie zespołu geostrategicznych celów w latach 2008-2018. Zagrożenie użycia podaży gazu ziemnego jako instrumentu polityki zagranicznej jest jednym z największych wyzwań dla Europy Środkowo-Wschodniej. Inicjatywa Trójmorza jest jedną z najpopularniejszych koncepcji polityki międzynarodowej w Europie Środkowo-Wschodniej. Jednakże, jej potencjał w zakresie dywersyfikacji dostaw gazu ziemnego jest ograniczony z powodu przejmowania kontroli nad sworzniami geopolitycznymi przez Federację Rosyjską. Artykuł wskazuje zarówno zespół wyzwań dywersyfikacji dostaw gazu ziemnego, jak i strategiczne kierunku rozwoju Inicjatywy Trójmorza.
EN
The focal point of the paper is to assess the air security on the NATO’s eastern flank in the context of the dynamic changes that have occurred in its immediate vicinity. The authors, beginning with an overview of the current framework of the air security situation in the region, have analysed the developments that have taken place in that regard. The modernisation of missile systems, as well as air and space forces by the Russian Federation, both in qualitative and quantitative terms, have been the subject of thorough scrutiny. The challenges generated by the new situation have been weighed against the current and future NATO’s defence capabilities against air threats.
PL
Artykuł skupia się na ocenie bezpieczeństwa powietrznego wschodniej flanki NATO w kontekście dynamicznych zmian w jego bezpośrednim sąsiedztwie. Autorzy rozpoczynając od przeglądu obecnej sytuacji w zakresie bezpieczeństwa powietrznego w regionie, dokonali analizy rozwoju tego środowiska. Szczególną uwagę zwracając przy tym na proces modernizacji systemów rakietowych, sił powietrznych i kosmicznych Federacji Rosyjskiej, zarówno pod względem jakościowym jak i ilościowym. Wyzwania wynikające z nowej sytuacji zostały porównane z obecnymi i przyszłymi zdolnościami obronnymi NATO przed zagrożeniami lotniczymi.
EN
Energy security is a key element of national security. It is difficult to formulate a proper structure for strategic culture or political strategy without considering this key element. Therefore, it is nec-essary to discuss particularly important factors shaping the Polish security policy: diversification of energy ties, adaptation of the national technical infrastructure to contemporary requirements of the raw materials market, and bilateral and multilateral agreements on energy security problems. The influence of the Russian Federation plays an important role in Poland’s energy security policy. Bilateral relations in the energy sector affect Poland's energy security and foreign policy. They also affect Poland's internal policy and, therefore, should be regarded as crucial for the Polish national interest. The research problem of the paper what author used is: How and by what means, meth-ods, techniques, and forms does the Russian Federation influence Poland's energy security and what consequences does this have for our country? The aim of the paper is to present the state of Poland's energy security and the desirable prospects in the relations with the Russian Federation in the context of natural gas and crude oil supplies. The paper uses such research tools as analysis, synthesis, comparison, and inference to determine Poland’s current energy.
PL
Niniejsza praca dotyczy realizacji Strategii Transportowej Federacji Rosyjskiej na przykładzie transportu morskiego. Z jednej strony analizowane są związane z transportem morskim wykonawcze programy strategiczne. Z drugiej strony przybliżono sterowane centralnie przez gremia rządowe wykonawstwo ww. planów
EN
The folowing paper reveals the execution of Russian Federations Policy of sea transport based on The Transport Strategy of The RF. On the one hand the russian strategic programms are analised. On the other hand te conduct of the strategic plans (guided by governmental assemblies) is taken into consideration
11
Content available Rosyjski poligon w Syrii
PL
Misja Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej w Syrii jest dotychczas największą zagraniczną operacją wojskową we współczesnej historii tego kraju. Stała się ona swego rodzaju sprawdzianem zdolności bojowej różnych rodzajów sił i wojsk. Poza tym, armia rosyjska otrzymała możliwość sprawdzenia w warunkach bojowych najnowszych rodzajów użytkowanego uzbrojenia. Prowadzenie operacji bojowej daleko poza granicami własnego terytorium pozwala na ocenę skuteczności całego systemu zabezpieczenia funkcjonowania sił na teatrze działań bojowych, a szczególnie logistyki. Dodatkowo, doświadczenie bojowe, które uzyskało kilkadziesiąt tysięcy żołnierzy jest również bezcenne dla armii.
EN
Mission of the Russian Federation Armed Forces in Syria is their biggest foreign military operation of current times. It became a form of evaluation of combat efficiency for different forces and troops. Moreover, the Russian Army could check the newest types of used munitions in combat conditions. Leading a combat operation far beyond the borders of own territory can be used for evaluation of the overall system safeguarding the combat operations theatre, and especially the logistics. What is more, the combat experience acquired by a few dozen thousand soldiers is also a priceless value for the army.
12
Content available Broń strzelecka Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej
PL
Rosja od wielu lat pozostaje jednym z głównych producentów i eksporterów uzbrojenia i sprzętu wojskowego. Jednak pomimo zachowania pozycji lidera, znajduje się co najmniej jedna nisza rynkowa, w której rosyjski kompleks wojskowo-przemysłowy został wyparty z zajmowanych, w czasach ZSRR, pozycji i nie pokazuje nowych osiągnięć. Chodzi o broń strzelecką, gdzie stosunkowo niskie koszty produkcji przekładają się na kilkuprocentowy udział w światowym obrocie uzbrojeniem. Rynek ten, niewielki z punktu widzenia finansowego, ma dla Rosji duże znaczenie symboliczne. Niezależnie od tego, jakim zaawansowanym technologicznie uzbrojeniem dysponowałyby armie na całym świecie, operacje wojskowe nie mogą się obejść bez udziału piechoty i jej broni strzeleckiej. Poza siłami zbrojnymi użytkują ją służby specjalne, antyterrorystyczne, oddziały policyjne, straż graniczna i straż obrony wybrzeża, a także struktury przeznaczone do zwalczania handlu narkotykami.
EN
Russia has been for many years one of main producers and exporters of arms and military equipment. But even if the Russian Military-industrial Complex still maintains a leading position, there is at least one domain where it was forced to quit positions kept during the Soviet Union and does not present any new achievements. The question refers to firearms where relatively low costs of manufacture are transformed on a few percentage share in the world arms trade. This market has a significant symbolic meaning for Russia despite of its modest financial dimension. Military operations require a deployment of infantry with its firearms, independently on state of the art technology of the arms used by the armies. Beside the armed forces, the firearms are used by special and antiterrorist services, police, border and coastal guards, and also by the structures dedicated for fighting the drugs trafficking.
EN
The natural gas supply is used from Russia Federation as a political instrument in the geopolitical and territorial conflict with Ukraine. The effectiveness of Russian strategy towards Ukraine is due to the fact that power in Kiev is also exercised by the pro-Russian politicians and supported on the part of Ukrainian oligarchs. The two countries are interdependent in terms of energy by means of the existing gas infrastructure and long-term contracts, because Ukraine guarantees the Russian Federation the transit of natural gas to Europe through its system of transmission gas pipelines, and Russia pays for the transit and used to supply the agreed amount of gas to Ukraine. For the first time – in 2016 – Ukraine didn’t import natural gas directly from the Russia Federation. This article attempts to obtain an answer to the research question, whether Ukraine actually strives to diversify its natural gas supply. What part of this policy is the Ukrainian political instrument in terms of Russia, and what part is the real political objective? Especially in the context of the gas contract between both States, ending in 2019. What role will be played the underground gas storage in the geopolitical struggle? Despite Nord Stream II the Russian Federation still needs the Ukrainian pipelines to fulfill contractual obligations in gas supplies to Europe. What are the strategic goals of the energy policy of Ukraine and Russia? The geopolitical as well as geo-economic theories will be applied. Moreover, a factor analysis as well as a decision-making analysis will be used. The political analysis method and the forecasting technique are applied to obtain, not only theoretical, but also practical input.
PL
Dostawy gazu ziemnego są wykorzystywane przez Federację Rosyjską jako instrument polityczny w geopolitycznej rywalizacji z Ukrainą. Skuteczność rosyjskiej strategii wobec Ukrainy wynika z faktu, że władza polityczna w Kijowie sprawowana jest również przez prorosyjskich polityków i wspierana przez ukraińskich oligarchów. Obydwa państwa pozostają względem siebie w relacji współzależności energetycznej poprzez istniejącą infrastrukturę gazową oraz kontrakty długoterminowe, gdyż Ukraina gwarantuje Federacji Rosyjskiej tranzyt gazu ziemnego poprzez swój system gazociągów przesyłowych do Europy, zaś Rosja płaci za tranzyt oraz dostarczała zakontraktowaną ilość gazu na Ukrainę. W 2016 roku po raz pierwszy Ukraina nie importowała gazu ziemnego bezpośrednio z Federacji Rosyjskiej. W tym artykule podjęto próbę uzyskania odpowiedzi na pytanie badawcze, czy Ukraina rzeczywiście dąży do dywersyfikacji dostaw gazu ziemnego. W jakiej części ta polityka staje się instrumentem politycznym Ukrainy wobec Rosji i jaki jest jej prawdziwy cel polityczny? Zwłaszcza w kontekście kończącego się w 2019 r. kontraktu gazowego między oboma państwami. Jaką rolę w walce geopolitycznej odegrają podziemne magazyny gazu? Pomimo Nord Stream II Federacja Rosyjska nadal potrzebuje ukraińskich rurociągów do wypełnienia zobowiązań umownych w zakresie dostaw gazu do Europy. Jakie są strategiczne cele polityki energetycznej Ukrainy i Rosji? W artykule zastosowano teorię geopolityczną, a także podejście geoekonomiczne. Ponadto wykorzystano analizę metody czynnikowej oraz analizę decyzyjną. Metoda analizy politycznej i technika prognozowania znajdują zastosowanie w wymiarze teoretycznym oraz praktycznym.
EN
Digital technology has significantly changed the speed of operation in the economy. The Internet and digital devices are a driver of economic growth. This article analyzes the Russian digital economy and society in the context of comparison with EU countries and draws conclusions regarding future development trends. Based on secondary data from the European Commission, this study tackles five components of the Digital Economy and Society Index. It includes ICT Development Index, Global Innovation Index (GII), Networked Readiness Index, Share-Households with Internet, and High-Technology Exports. A cross-country analysis reveals significant differences between Russia and the EU countries in terms of Internet accessand Digital Economy, and their impact on GDP and social processes that take place in the country. Findings show that Russia holds a position among the top ten countries in ICT Development Index and Network Readiness Index. The growth rate of high-tech exports indicatesthe lag of Russia behind other countries in the ranking. According to the ranking of countries by high-tech exports, Russia lags in the production of products with high R&D intensity, such as aerospace products, computers, pharmaceuticals, scientific instruments and electrical machinery. Russia holds a strong position in National Cyber Security (63.64%), as well as in the Share of Households with Internet.
PL
Technologia cyfrowa znacząco zmieniła szybkość działania w gospodarce. Internet i urządzenia cyfrowe są motorem wzrostu gospodarczego. Artykuł analizuje rosyjską gospodarkę cyfrową i społeczeństwo w porównaniu z krajami UE i wskazuje wnioski dotyczące przyszłych trendów rozwojowych. W oparciu o dane wtórne Komisji Europejskiej analizuje pięć komponentów indeksu gospodarki cyfrowej i społeczeństwa. Obejmuje wskaźnik rozwoju technologii ITT, wskaźnik globalnej innowacyjności (GII), wskaźnik gotowości sieciowej, gospodarstwa domowe z dostępem do Internetu oraz eksport technologii. Analiza międzynarodowa ujawnia znaczne różnice między Rosją a krajami UE w zakresie dostępu do Internetu i gospodarki cyfrowej oraz ich wpływu na PKB i procesy społeczne, które mają miejsce w kraju. Wyniki pokazują, że Rosja zajmuje pozycję w pierwszej dziesiątce krajów w przypadku Indeksu rozwoju w ICT i wskaźnika gotowości sieci. Tempo wzrostu eksportu zaawansowanych technologii wskazuje na opóźnienie Rosji w stosunku do innych krajów. Według rankingu krajów eksportu zaawansowanych technologii Rosja pozostaje w tyle w produkcji produktów o wysokiej intensywności B + R, takich jak produkty lotnicze, komputery, farmaceutyki, przyrządy naukowe i maszyny elektryczne. Rosja ma silną pozycję w przypadku cyfrowego bezpieczeństwa narodowego (63,64%), a także w udziale gospodarstw domowych z Internetem.
PL
Kwestie rosyjskiego oddziaływania na arenie międzynarodowej coraz częściej są elementem dyskusji naukowej i publicystycznej. Mimo powszechnego ujęcia, że Federacja Rosyjska nie jest krajem atrakcyjnym, który jest w stanie przyciągać do siebie (miękka siła) inne podmioty stosunków międzynarodowych. Kreml posiada znaczne zasoby środków zdolnych pozyskiwać partnerów międzynarodowych. Niniejszy tekst jest próbą odpowiedzi na pytanie, czym jest i jak powstała rosyjska siła oddziaływania na arenie międzynarodowej. Autor w niniejszym opracowaniu prezentuje rekonstrukcje zasobów rosyjskiej miękkiej siły. Ponadto podstawy teoretyczne jej wykorzystania i kompleksowość rosyjskiej polityki wobec regionu, jak i podmiotów ponadregionalnych.
EN
Russian influence on international arena is more and more part in a scholarly discussion and journalistic writing. Despite an common view, that Russia is unattractive country, which not able to use its soft power to draw other international subjects in. in fact Kremlin have resorces need to aquire international partners. This article is an attempt to find an answer for question what is and how rised russian possibility of influence on other international actors. Author tries to present reconstruction of russian soft power moreover its theoretical base and tools of russian polices.
PL
Celem artykułu jest przedstawienie sposobu implementacji zapisów „Doktryny bezpieczeństwa informacyjnego Federacji Rosyjskiej3” – dokumentu strategicznego w kontekście prowadzonej przez Federację Rosyjską polityki zagranicznej, historycznej i militarnej uwzględniający przekaz propagandowy kierowany zarówno do społeczeństwa rosyjskiego, jak i międzynarodowego. W artykule przedstawione zostaną m.in. algorytmy realizacji ideologii rosyjskiego świata (Russkij mir) mającej na celu kształtowanie prowadzenia przez Federację Rosyjską działań w obszarze militarnym w Republice Serbii.
EN
The aim of the article isto present the method of implementing the regulations of the „Information Security Doctrine of the Russian Federation” – the strategic document in the context of the foreign, historical and military policy of the Russian Federation, including propaganda directed at both the Russian and international society. The article will present, among others algorithms for the implementation of the ideology of the Russian world (Russkij mir) aimed at shaping the Russian Federations course of activities in the military area in the Republic of Serbia.
PL
Niniejsze opracowanie dotyczy polityki Federacji Rosyjskiej w zakresie transportu morskiego w szerszym tle regulacji strategicznych dotyczących transportu. Z jednej strony przybliżono strategiczne regulacje Federacji Rosyjskiej w zakresie rozwoju transportu. Podczas gdy z drugiej strony przedstawiono jej realizację w latach 2008-2018 w kontekście rosyjskiej aktywności w zakresie morskiej polityki transportowej ze szczególnym uwzględnieniem Morza Bałtyckiego.
EN
The folowing paper reveals the Russian Federations Policy of sea transport based on The Transport Strategy of The RF. On the one hand the russian strategic documents are analised. On the other hand te conduct of the strategic guidelines is taken into consideration. Especially in The Baltic Region.
PL
Artykuł zawiera ocenę polityki wewnętrznej Kremla wobec separatystycznych dążeń republik federacyjnych. Dynamika zmian na arenie międzynarodowej, sankcje ekonomiczne nałożone na Federację przez Unię Europejską oraz rosyjsko-ukraiński konflikt spowodowały, że polityka polegająca na ukrywaniu tendencji separatystycznych republik stanowi dla władz rosyjskich coraz większy problem. Dotychczas znane ruchy niepodległościowe uległy znacznej radykalizacji, a dążenia Czeczenii, Inguszetii i Dagestanu do uzyskania niepodległości lub pogłębienia autonomicznych praw zastąpiła wizja powołania teokratycznego, islamskiego państwa – Emiratu Kaukaskiego. Wspieranie przez władze rosyjskie separacji Krymu i wschodniej Ukrainy obudziły również uśpione żądania mieszkańców Syberii, żądających oderwania jej od Rosji. W obecnej sytuacji wyciszenie oraz kontrolowanie stopnia przepływu informacji o zrywach separatystycznych Kaukazu Północnego i Syberii należy postrzegać jako jedno ze zjawisk o szczególnie wysokim priorytecie dla Federacji Rosyjskiej.
EN
The article contains the assessment of the Kremlin’ domestic policy towards separatist aspirations of federal republics. The dynamics of changes on the international arena, economic sanctions imposed on the Federation by the European Union along with Russian-Ukrainian conflict caused that the policy of hiding separatist tendencies of some republics has become a growing problem for the Russian authorities. Independence movements known so far, have become more radical, while determination of Chechnya, Ingushetia and Dagestan to gain independence or to deepen their autonomous rights have been replaced by a vision of creating a theocratic, Islamic state – the Caucasus Emirate. Support offered by the Russian authorities to the Crimean and eastern Ukraine separatists, awakened the latent aspirations of the Siberian population to become detached from Russia. In the present situation, muting and taking under control the flow of information on separatist uprisings in the North Caucasus and Siberia should be perceived as high priority phenomena for the Russian Federation authorities.
19
Content available Zmiany w układzie sił na Kremlu w latach 2007-2016
PL
Celem niniejszego artykułu jest udzielenie odpowiedzi na pytanie: jak zmieniała się elita władzy w Rosji w latach 2007–2016 i kto podejmuje najważniejsze decyzje w państwie. Do udzielenia odpowiedzi na to pytanie zostanie wykorzystany model „Politbiuro 2.0”. Jest to schemat zaproponowany przez Minchenko Consulting, zgodnie z którym współcześnie najważniejsi decydenci w Rosji zasiadają w Radzie Bezpieczeństwa FR, stworzonej na wzór radzieckiego Biura Politycznego.
EN
The purpose of this article is to answer the question as to how the Russian elite changed between 2007 and 2016 and who made the most important decisions in the state. To answer this question, I will use the “Politburo 2.0” model. This is a scheme proposed by Minchenko Consulting, according to which the most important decision makers in Russia today sit on the Security Council of the Russian Federation, modelled on the Soviet Political Bureau.
PL
Służby specjalne współczesnych państw stanowią kluczowy element służący zapewnieniu bezpieczeństwa zarówno wewnętrznego, jak i zewnętrznego (w tym również informacyjnego). W aspekcie współczesnej sytuacji międzynarodowej na szczególną uwagę zasługują służby specjalne Federacji Rosyjskiej. Rozpad Związku Radzieckiego, a co za tym idzie upadek bipolarnego podziału świata sprawił, że służby wywiadowcze ZSRR zostały zmuszone do transformacji o charakterze strukturalnym i funkcjonalnym. Nowe warunki geopolityczne zaczęły generować nieznane dotąd wyzwania i zagrożenia. Celem niniejszego artykułu jest scharakteryzowanie najbardziej elitarnych, z punktu widzenia autorów, służb specjalnych Federacji Rosyjskiej – Federalnej Służby Bezpieczeństwa, Głównego Zarządu Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych, Służby Wywiadu Zagranicznego oraz Federalnej Służby Ochrony w aspekcie ich wpływu na zapewnienie państwu bezpieczeństwa informacyjnego. Hipotezą, jaką autorki weryfikowały w trakcie wywodu, było stwierdzenie, że służby specjalne Federacji Rosyjskiej mają istotne znaczenie dla bezpieczeństwa informacyjnego państwa ze względu na swoją działalność pozwalającą na dostarczanie właściwych i użytecznych informacji dotyczących przeciwnika oraz obszaru jego działania. Dla realizacji tak zakreślonych celów tekst podzielony został na trzy zasadnicze części: pierwszą poświęconą sytuacji problemowej oraz teorii dotyczącej szeroko pojętego bezpieczeństwa informacyjnego i działalności służb specjalnych; drugą definiującą charakterystykę służb wywiadowczych FR, ich istotę, zadania oraz obszary zainteresowań; oraz trzecią traktującą o praktycznym wymiarze aktywności służb specjalnych Federacji Rosyjskiej. W podsumowaniu zamierzeniem autorów jest przybliżenie zagadnień związanych ze specyfiką rosyjskich służb wywiadowczych oraz zwrócenie uwagi na ich rolę w zapewnianiu bezpieczeństwa państwa w sferze informacyjnej.
EN
Modern special forces are a key element of internal and international security (that includes information security). In on the context of the current international situation, special attention should be paid to the Special Forces of the Russian Federation. The break-up of the Soviet Union and bipolar world division brought about the structural and functional transformation of the former USSR’s intelligence. The new geopolitical situation posed unknown challenges and dangers. The goal of this article is to highlight the most elite special forces of the Russian Federation, in the author’s opinion, the Federal Security Service, the Main Intelligence Directorate, the Foreign Intelligence Service and the Federal Protective Service in terms of theirs influence on maintaining information security. The idea is that the Special Forces of the Russian Federation have considerable value for information security because their actions provide correct and useful information regarding the enemy and the area of enemy operations. To achieve these aims, the article is divided into three parts: the first pays attention to the problematic situation and the theory regarding broadly understood information security; the second defines the characteristics of intelligence offices of the Russian Federation, their core tasks and area of expertise; and the third looks at the practical activities of Russian Special Forces. In the summary, the authors try to show the specifics of Russian intelligence forces and pay attention to their role in providing information security for the state.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.