Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 6

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  profilometr stykowy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The article presents the influence of the shape of the cutting insert on the surface roughness of the material after medium-fine turning machining. The analysis of measurements of the Ra parameter describing the arithmetic mean deviation of the surface roughness profile from the centre line of the profile by the mechanical and contact method was made using the Hommel Etamic Waveline 20 profile (Gdynia Maritime University). The tests were carried out on three stainless steel X2CrNiMo17-12-2 / 1.4404 shafts with a diameter of 80 mm, subjected to medium-precision turning machining at a length of 270 mm, using three cutting inserts made of tungsten carbide shaped T – triangular, C – rhombic, W – trigonal manufactured by Pafana. Values of used parameters are turning speed Vc = 150 m/min, depth of cut ap = 2 mm and feed f = 0.2 mm/rev. The parameters have been selected according to the manufacturer’s recommendations. The tests were carried out three times, five measurements on the length of the turned part of the rollers. The first test was made after collecting one layer of material, the second test was carried out after collecting five layers of material, and the third test was made after collecting nine layers of material. The article describes the differences between the used tiles and their effect on surface roughness, presents the results of the research, charts of measurements with averaged values and descriptive statistics of the Ra parameter were presented. It was noted that for all measurements of the Ra parameter, the smallest values were obtained using a W-shaped cutting insert. The Ra parameter using the C and T shaped plates increases with each subsequent measurement. The largest value of the Ra parameter is obtained using the T.
PL
W pracy zostały zbadane i przeanalizowane możliwości pomiarowe Samodzielnego Laboratorium Długości GUM w obszarze pomiarów wzorców wysokości nierówności powierzchni (o wysokości nierówności poniżej 1 μm) - tzw. nanowzorców, charakteryzujących powierzchnię w dwóch (2D) i trzech wymiarach (3D). Pomiary wykonano za pomocą mikrointerferometru oraz profilometru stykowego. W toku pomiarów określono możliwy dolny zakres pomiarowy i niepewność dla obu stanowisk.
EN
The goal of the work, described in this paper, was to examine and analyse measurement capabilities of GUM Length and Angle Department in measurements of step height/depth standards with the values below 1 μm (nanostandards), with 2D, and 3D surface characteristics. Measurements were performed with microinterforometer and stylus profilometer.
PL
W artykule opisano budowę i zasadę działania zaworu kulowego typu AH-2c oraz warunki jego użytkowania rekomendowane przez producenta. Przedstawiono również wyniki badań struktury geometrycznej powierzchni kuli przed oraz po jego eksploatacji. Do badań kuli wykorzystano stykowy profilometr optyczny. Dodatkowo przeanalizowano rzeczywiste warunki eksploatacji oraz skład gazu LPG, który przepływał przez zawór podczas jego eksploatacji.
EN
This article describes the construction and principles of operation of the ball valve (type AH-2c) as well as its terms of use recommended by the manufacturer. The results of studies on the geometric structure of the surface of the floating ball before and after the operation of the ball valve were presented. The contact optical profilometer was used in these studies. In addition, actual operation conditions and composition of gas (LPG) which flows through the ball valve during its operation were analyzed.
EN
The surface texture measurement results obtained with use of stylus profilometers have to be both reliable and reproducible. One of the most important factors affecting the dependability and repeatability is the instrument gauge calibration. However, as there is a wide variety of the applicable calibration artefacts, both standardised and non-standardised, a choice of a proper one becomes difficult. As a contribution to the systematisation of the specified calibration standard applications, this paper describes the most popular calibration artefacts and outlines their advantages and drawbacks.
PL
Profile zaobserwowane i wartości parametrów, służące do oceny chropowatości powierzchni, uzyskane przy użyciu profilometrów stykowych muszą być wiarygodne i odtwarzalne. Jednym z najważniejszych czynników, decydujących czy te warunki są spełnione, jest przeprowadzenie wzorcowania głowicy pomiarowej przyrządu ze szczególnym uwzględnieniem doboru odpowiedniego wzorca. Jednak, ze względu na mnogość dostępnych wzorców kalibracyjnych, zarówno znormalizowanych, jak i nieopisanych w dokumentach normalizacyjnych, wybór właściwego stanowi trudne wyzwanie nawet dla doświadczonego metrologa. Wzorce te różnią się nie tylko strukturą geometryczną powierzchni, ale też kształtem, wymiarami, materiałem, z którego są wykonane czy ceną. W związku z tym, usystematyzowanie wiedzy dotyczącej wzorców kalibracyjnych, ich właściwości oraz potencjalnych zastosowań wydaje się niezbędne. W artykule porównano najbardziej rozpowszechnione spośród wzorców służących do wzorcowania głowic pomiarowych profilometrów stykowych. Poza przedstawieniem najważniejszych zalet i wad tych wzorców, dokonano też oceny powtarzalności wyznaczanych przy ich użyciu wartości współczynników wzmocnienia.
PL
Przedstawiono wyniki badań precyzji pomiarów struktury geometrycznej powierzchni wykonanych profilometrem stykowym z ostrzem odwzorowującym w warunkach powtarzalności. Badania poprzedzono pomiarami profilu szczątkowego w celu wyznaczenia czynników oddziałujących na proces pomiaru. Badania precyzji pomiarów w warunkach powtarzalności przeprowadzono dla powierzchni wzorca typu C oraz powierzchni po szlifowaniu i frezowaniu czołowym. Aby obliczyć parametry statystyczne, dokonano pięćdziesięciokrotnego pomiaru każdej powierzchni.
EN
The paper presents analysis results for measuring precision of surface texture with stylus profilers in repeatability conditions. The analysis was preceeded with measuring partial profiles in order to establish factors that influence measurement process. Analysis of measurement precision in repeatability conditions has been conducted for a type C calibration standard and a surface, which was polished and ground. In order to compute statistical parameters the surface has been measured fifty times.
PL
Z wynikiem pomiaru chropowatości elementu o kołowym przekroju, za pomocą profilometru stykowego, wyznaczany jest opromienień dopasowanego okręgu. Zauważono, że wartości promieni wykazują błędy o charakterze systematycznym i losowym, których wielkości nie można uzasadnić niedokładnością urządzenia ani jakością obiektu mierzonego. Przyczyny błędów doszukiwano się w czterech czynnikach: rodzaju końcówki użytej do pomiaru, prędkości pomiaru, relacji wartości mierzonej wielkości średnicy i chropowatości, oraz w zakresu kątowego odwzorowania.
EN
The paper presents the measurement results of a radius of circularly-symmetric elements. The measurements were made using a contact profilometer. The radius is an additional parameter obtained during determining the roughness and is computed most often by the least squares method on a basis of the measurement points. In case of using the contact profilometer the radius is evaluated on the basis of a circle sector. The range and deviation of the standard radius measurement results taken by means of the used contact profilometer are given in the paper. Influence of measurement conditions was statistically examined. Influence of the tip kind on the measurement results was proved. It was most likely caused by vibrations. However, there was no significant influence of the tip length on the determined radius value. The measured sample size had statistically significant influence on the radius evaluation results as well. The Kruskal-Wallis test showed that influence of the measurement velocity on the radius measurement results was not essential. There was no statistically significant difference between the medians of the measurement results at the confidence level equal to 0.95.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.