Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 16

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  chemical admixture
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
PL
W artykule przedstawiono wyniki projektu, którego celem było określenie przydatności kruszywa ze skał o różnych odmianach litologicznych do konstrukcyjnych betonów mostowych. Porównano parametry analizowanego kruszywa oraz właściwości betonów z jego zastosowaniem. Materiałem referencyjnym było kruszywo granitowe jako najczęściej stosowane do wytwarzania betonu do obiektów inżynierskich. Wyniki badań potwierdziły, że konstrukcyjne betony mostowe z powodzeniem mogą być wykonywane na kruszywie innym niż granitowe lub bazaltowe.
EN
The article presents the results of the research project, the aim of which was to determine the suitability of aggregates from rocks of various lithological varieties for the construction of concrete bridges. The comparison included parameters of the aggregates analyzed and the properties of concretes made with their use. The reference material was granite aggregate as the most commonly used for the production of concrete for engineering structures. The results of tests on the properties of concretes made on various aggregates confirmed that structural bridge concretes can be successfully performed on aggregates other than granite or basalt.
PL
Przedmiotem artykułu jest przedstawienie mechanizmu działania i ocena efektywności różnego typu domieszek chemicznych, które pozwalają na kontrolowanie przebiegu odkształceń skurczowych, towarzyszących procesom hydratacji cementu. W pracy przedstawiono wyniki badań z realizacji programu badawczego, w którym wykorzystano podstawowe rodzaje domieszek pozwalające na uzyskanie zapraw i betonów cementowych o zredukowanym lub wręcz skompensowanym skurczu. W badaniach wykorzystano domieszki oparte na bazie tlenku wapnia, wielkocząsteczkowego alkoholu oraz wodnych dyspersji polimerowych (kopolimer styrenowo-akrylowy SA i lateks styrenowo-butadienowy SBR). Analizowano ich wpływ na wielkość odkształceń skurczowych i rozwój wytrzymałości zapraw cementowych.
EN
The subject of article is to present the mechanism of action and evaluate the effectiveness of various types of chemical admixtures which allows to control the course of the shrinkage strain associated with cement hydration process. The paper presents the results of research on the implementation of the research program, which uses the basic types of admixtures that allow obtaining mortars and cement concretes with reduced or even compensated shrinkage. The studies used admixtures based on calcium oxide, high molecular alcohol and aqueous polymer dispersions (styrene-acrylic copolymer SA and styrene-butadiene latex SBR). Their impact on the amount of shrinkage strain and development of cement mortar strength was analyzed.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań kalorymetrycznych, w różnych temperaturach, cementu portlandzkiego oraz hutniczego z domieszką superplastyfikatora PCE i z domieszką ograniczającą skurcz, złożoną z mieszaniny wodorotlenków. Stwierdzono, że domieszki te tylko nieznacznie zmniejszają aktywność hydrauliczną badanych spoiw oraz ciepło hydratacji, w wyższych temperaturach twardnienia. Wykazano, że domieszka superplastyfikatora PCE nie tylko przedłuża okres indukcji w początkowym okresie hydratacji cementów, ale również spowalnia ten proces w okresie twardnienia. Wyraża się to przesunięciem w czasie i zmniejszeniem mocy źródła ciepła twardniejącego cementu, co ogranicza ryzyko uszkodzenia konstrukcji masywnych, w okresie ich wznoszenia. Dokonując transformacji, wybranych wyników badań zaczynów w temperaturze odniesienia 20°C na inne warunki cieplne, przedstawiono koncepcję ich uogólnienia w adiabatycznych warunkach twardnienia konstrukcji masywnych.
EN
The paper presents results of calorimetric measurements at different temperature of Portland and Slag Cement with the addition of PCE superplasticizer and shrinkage reducing admixture, composed of hydroxide mixture. The addition of these admixtures insignificantly reduces the heat and rate of the hydration, at higher temperature. The addition of the plasticizer delays the process of cement hydration at early stage, also influencing its rate later on. The phenomena can be observed as a delay in the process initiation and total value of the heat flow during the hardening. This admixture can be used to limit the cracking of massive constructions, during their execution. By analyzing the results of chosen cement pastes at the reference temperature of 20°C, the authors were able to propose a general method of assessing the quasi-adiabatic conditions during hardening of massive concrete structures.
EN
The paper presents the known causes of shrinkage in cement composites. The history of usage of concrete additives is also shortly discussed. A method used to research the shrinkage of mortars and the composition of the tested samples is presented and the results of research are shown in the graphs. The studies confirmed that the chemical admixture type has a direct effect on the size of the linear changes in the mortars.
PL
Opisane w tekście artykułu wyniki przeprowadzonych badań potwierdzają praktyczną przydatność możliwości wykorzystania granulatu z recyklingu, uzyskanego z mieszanki betonowej wracającej na węzeł betoniarski. Granulowany materiał uzyskany po zastosowaniu pakietu domieszek do recyklingu spełnia wymagania normy EN 12620 „Kruszywo do betonu”. Na podkreślenie zasługuje także fakt, że nie zaobserwowano różnic w uzyskanych wynikach wytrzymałości na ściskanie mieszanek betonowych bez i z zastosowanym granulatem z recyklingu.
EN
Results of conducted tests described in the text prove practical usefulness of application of granulate recovered from re-cycling of concrete mix returning to concrete producer centers. Granulate material recovered after application of admixture set fulfill all the requirements of the requirements of the standard EN 12620 code titled “Aggregate for concrete”. It is worth to underline that there were not observed any differences in results of compressive strengths of concrete mixes produced on the base on traditional aggregate and those recovered from re-cycling process.
PL
Rodanek sodu (NaSCN) oraz trójetyloamina (TEA) są często stosowane jako podstawowe składowe domieszek przyspieszających wiązanie i twardnienie cementu. Są to klasyczne domieszki „przeciwmrozowe”. W przypadku zapraw skuteczność tych domieszek, w zależności od zakresu dozowania, często nie jest precyzyjnie przez producenta określona, czego skutkiem są nie zawsze zgodne z oczekiwaniami efekty działania. Podjęto zatem próbę oceny skuteczności działania oraz optymalizacji dozowania rodanku sodu oraz trójetyloaminy. W artykule przedstawiono wyniki badań wpływu tych substancji na wytrzymałość na ściskanie (1-, 2- i 28-dniową) normowej zaprawy cementowej, zawartość powietrza w świeżej zaprawie oraz odporność na cykliczne zamrażanie (150 cykli).
EN
Sodium thiocyanate (NaSCN) and triethylamine (TEA) are frequently used as the basic components of admixtures which accelerate setting and curing of cement. These are classical "antifreeze" admixtures. Depending on the dosage (especially in case of mortars) their efficiency is often not precisely specified by manufacturer, which results in the effects not always consistent with the expectations. Therefore an attempt has been made to assess the efficiency of the admixtures and optimize their dosing. This paper presents the results of the impact of different amounts of sodium thiocyanate and triethylamine added to the standardized cement mortar, on its compressive strength (after 1, 2 and 28 days), air content in the fresh mortar and resistance to cyclic freezing (150 cycles).
PL
Types of chemical admixtures and their influence on cement concrete properties
PL
W artykule przedstawiono wybrane zagadnienia z chemii domieszek do betonu, skupiając się głównie na cechach domieszek modyfikujących właściwości reologiczne mieszanki betonowej. Zwrócono również uwagę na domieszki specjalne, coraz częściej wykorzystywane w projektowaniu betonów samozagęszczalnych, ekspansywnych, naprawczych itp.
9
Content available remote Kompozyty cementowe z wypełniaczem organicznym modyfikowane domieszkami
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań właściwości lekkich kompozytów cementowych z wypełniaczem organicznym typu trzcina pospolita (frakcja 2/10 i 10/20 mm) oraz trociny z drzew iglastych (0/2 mm). Trzcina Phragmites australis jest szczególnie powszechną rośliną w Polsce, która rośnie na terenach podmokłych, natomiast trociny są produktem odpadowym występującym podczas obróbki mechanicznej drewna. Określono właściwości kompozytu cementowego z wymienionymi wypełniaczami organicznymi, takie jak gęstość pozorna, nasiąkliwość i wytrzymałość na ściskanie. Z badań wynika, że istnieje możliwość wykorzystania odpadowych surowców roślinnych do produkcji betonów jako zamiennika kruszyw mineralnych. Wykazano również słuszność wprowadzenia zmiennej ilości domieszek upłynniającej i uszczelniającej, dzięki czemu można uzyskać materiał o dobrych właściwościach fizykomechanicznych.
EN
The results concerning the determination of properties of lightweight cement composites with organic fillers, such as common reed (fraction 2/10 and 10/20 mm) and conifer sawdust (fraction 0/2 mm) are presented in this paper. The reed Phragmites australis is a notably common plant in Poland that grows on waterlogged lands, and sawdust is a waste product that appears during the mechanical processing of wood. The properties of lightweight cement composites with organic fillers, such as the apparent density, the water absorbability, the compressive strength. The research suggests that there is a possibility of using waste materials and plant materials for the production of concrete as a replacement for mineral aggregates. It has been demonstrated that the introduction variable amounts of admixtures is justified and you can get material with good physical and mechanical properties.
EN
Complex geological structure as well as long-term intensive operation of oil and gas deposits in Borislav-Pokutska zone of Carpathians leads to changes in thermo-dynamical parameters of pools, rock deformation and, as a result, to crippling of the boreholes and creasing and damaging of boring casing. The abovementioned actions not only complicate extraction of oil and gas but increase the technological charge on the environment. In this study 3 types of materials were investigated: PCT-I-100 – traditional tamping cement, CREA and CREA-LF tamping mixes produced by dry mixing technology that were designed by authors. Dry mixes are characterized by higher level of SiO2 because of addition of milled sand and provide better cementation quality. Developed materials are characterized by lower dehydration and water reduction, thanks to clearly chosen composition and modern chemical admixtures usage. The method of borehole eliminative cementation is also presented by authors.
EN
The paper gives coverage on approach to the optimization of selection process of constituents for high performance concrete (HPC) and mortars. There is shown the example selection of cement, mineral and chemical admixtures, as the most costly and influential on concrete, from the point of their maximum efficiency, measured by flowability and compressive strength increasing indexes. Method combines models for determination of activity indexes with simple stochastic equations obtained at mathematical treatment of experimental results.
PL
W artykule przedstawiono sprawozdanie na temat podejścia do optymalizacji procesu selekcji składników do betonu wysokowartościowego (BWW) oraz zapraw. Pokazany jest wybrany przykład stosunku cementu, minerałów i chemicznych domieszki, jako najbardziej kosztownych i wpływowych na beton, od punktu maksymalnej aktywności, mierzonej przez wzrostem indeksów zdolności do płynięcia i do wytrzymałości na ściskanie. Metoda łączy w sobie modele do oznaczania aktywności indeksów z prostymi równaniami stochastycznymi uzyskanymi przy obliczeniu wyników eksperymentalnych.
PL
W artykule przedstawiono możliwość zastosowania wybranych domieszek chemicznych w technologii piaskowej autoklawizowanego betonu komórkowego (ABK) oraz procesy fizykochemiczne zachodzące w ABK przy ich stosowaniu. Sprawdzono kompatybilność w układzie cement – domieszka, wpływ wybranych domieszek na hydratację cementu oraz na pozostałe składniki mieszanki ABK, tj. czas i temperaturę gaszenia wapna oraz szybkość wydzielania wodoru z proszku Al. Określono skład fazowy ABK przed i po procesie wysokotemperaturowej obróbki hydrotermalnej w autoklawach (XRD, DTA/TG, SEM). Przedstawiono parametry użytkowe ABK z domieszkami (gęstość, wytrzymałość na ściskanie, współczynnik przewodzenia ciepła). Wyniki badań potwierdziły korzystny wpływ domieszek na procesy fizykochemiczne, a tym samym i właściwości użytkowe ABK.
EN
The article presents possibility use chemical admixtures in autoclaved aerated concrete (AAC) on sand technology. We checked which physical and chemical processes take place in AAC when we apply chemical admixtures. We checked cement – admixture compatibility, influence admixtures on cement hydrating process and their influence on rest of components on AAC mixture. We identify crystalline phases and their concentrations before and after autoclaving process (X-Ray diffraction, DTA/TG, SEM analysis). The article presents the properties obtained for AAC with chemical admixtures (density, compressive strength, thermal conductivity factor). The results of research proved the positive effects of admixtures on physical and chemical processes in AAC and their positive effect on properties of AAC.
13
Content available remote Wpływ metylocelulozy na właściwości klejowych zapraw cementowych
PL
Na właściwości zapraw cementowych stosowanych do mocowania płytek ceramicznych do podłoży, najczęściej betonowych, duży wpływ mają różne domieszki, przy czym najczęściej stosowaną jest metyloceluloza. W pracy przedstawiono wyniki doświadczeń obejmujących wpływ metylocelulozy o różnej lepkości na właściwości tych zapraw. Dodatek metylocelulozy o lepkości 70 Pa's zapewnia uzyskiwanie przez zaprawy cementowe bardzo dobrych właściwości fizycznych. Natomiast w przypadku stosowania tej domieszki o lepkości 15 i 40 Pa's uzyskane zaprawy nie mają odpowiednich właściwości. Stwierdzono równocześnie, że dodatek metylocelulozy ma duży wpływ na mikrostrukturę stwardniałej zaprawy.
EN
On the properties of adhesive mortars applied to install the ceramic tiles on the backgrounds, frequently a concrete one, big influence has the different admixtures and the most popular is methyl cellulose. In this work the experimental results are presented showing the influence of methyl cellulose of different viscosity on cement mortars properties. The addition of methyl cellulose with viscosity of 70 Paźs assures very good physical properties of cement mortars. However, in the case of this admixture addition having viscosity of 15 and 40 Paźs the obtained mortars have much worse properties. It was also found that the methyl cellulose addition has significant influence on the microstructure of hardened mortar.
PL
Opisano podstawy i kierunki zastosowań spektroskopii NMR w badaniach betonu. Metoda ta jest wykorzystywana do badania wpływu domieszek i dodatków na procesy hydratacji cementu. Badania widm NMR domieszek chemicznych lignosulfonowych wykazały, że spektroskopia NMR umożliwia pełniejszą identyfikację ich składu. Niepowodzeniem skończyły się próby identyfikacji domieszek chemicznych w stwardniałych materiałach cementowych. Można natomiast zidentyfikować domieszki chemiczne zarówno w fazie ciekłej zaczynów cementowych, jak i w świeżej mieszance betonowej.
EN
Nuclear Magnetic Resonance fundamentals and its trends in concrete testing were described. It was shown, that this method is mainly applied for investigation of influence of admixtures and additives on the cement hydration processes. Thank to the use of NMR technique, better identification of lignosulphonate admixtures components is possible. It is very difficult to determine chemical admixtures in hardened cementitious materials, but NMR method can be applied for identification of admixtures in liquid phase of cement pastes and fresh concrete mix.
15
Content available remote Domieszka do betonu na bazie torfowych substancji organicznych
PL
Przedstawiono wyniki badań nad domieszką chemiczną, uzyskaną z surowców kopalnych o niskim stopniu uwęglenia, takich jak torf czy węgiel huminowy. Domieszkę pod nazwą STG stanowi roztwór kwasów huminowych oraz soli rozpuszczalnych typu humitów (fulwenów sodu) powstałych w wyniku oddziaływania roztworu alkalicznego NaOH na odpadowy pył torfowy. Domieszka nadaje mieszance właściwości uplastyczniające i przyśpiesza proces twardnienia betonów cementowych. Badania przeprowadzono w ramach umowy o współpracy pomiędzy Brzeskim Państwowym Uniwersytetem Politechnicznym a Politechniką Białostocką.
EN
The experimental - theoretical results of researches are stated with the purpose of reception of the chemical additive for concrete on the basis of peat gumin substances. The additive STG is a solution of various functional gumin groups of acids and their soluble salts received by influence on a peat dust with a solution of alkali NaOH. It is recommended as the accelerator hardening of compositions of cement with additional plastic effect. It is effective at preparation of concrete mixes.
PL
Artykuł zawiera wyniki badań, których celem było zastosowanie domieszek chemicznych, pozwalających wyeliminować obróbkę termiczną w procesie produkcji elementów prefabrykowanych. Autor przedstawił rezultaty eksperymentów uzyskane w skali laboratoryjnej. Dokonano porównania skuteczności działania wybranych rodzajów domieszek do betonu. W końcowej części artykułu podano wyniki uzyskane podczas badań przeprowadzonych w skali technicznej - na belkach nadprożowych typu L19.
EN
The articule contains the results of the researches, the object of which was the application of chemical admixtures enabling to eliminate the heating treatment in the process of prefabrication. The author represented his findings on laboratory scope, where the comparison of some selected admixtures to concrete had been realized. The ending part of the article contains the results accomplished during the search realized on technical scope - on joists type L19.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.