Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 941

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 48 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  produkcja
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 48 next fast forward last
PL
Przedsiębiorstwa przemysłu spożywczego od kilku lat funkcjonują w dynamicznie zmieniających się uwarunkowaniach zewnętrznych. Rok 2022, a następnie 2023 upłynęły pod znakiem zawirowań na światowych rynkach surowców rolnych i energetycznych w związku z wojną w Ukrainie. W 2023 r. światowa gospodarka żywnościowa powoli zaczęła już jednak zmierzać ku równowadze. Celem artykułu jest ocena sytuacji przemysłu spożywczego i wyników handlu rolno-spożywczego Polski w 2023 r., a więc w warunkach wysokich cen surowców i pozostałych kosztów produkcji oraz zwiększonego importu produktów rolno-spożywczych z Ukrainy. W opracowaniu przedstawiono niektóre dane produkcyjno-finansowe i handlowe za kilka miesięcy 2023 r. na tle zmian zachodzących w sektorze w minionym okresie. Dodatkowo wskazano wydarzenia i zmiany regulacyjne, które miały lub będą miały największy wpływ na funkcjonowanie rynku spożywczego w najbliższym czasie. z analizy wynika, że sektor przetwórstwa spożywczego w Polsce okazał się dość odporny na niesprzyjające uwarunkowania zewnętrzne, jakie wynikały z funkcjonowania w szybko zmieniającym się otoczeniu rynkowym i prawnym. Utrzymanie dobrych wyników produkcyjno-finansowych i wysokiej dynamiki eksportu będzie jednak trudne, ponieważ będzie wymagać od przedsiębiorstw przemysłu spożywczego wypracowania nowych przewag, pozwalających skutecznie konkurować na wybranych rynkach.
EN
Food industry enterprises have been operating in dynamically changing external conditions for several years. The year 2022 and then 2023 was marked by turmoil on the global markets for agricultural and energy raw materials due to the war in Ukraine. In 2023, however, the global food economy has slowly started to move towards balance. The aim of the article is to assess the situation of the food industry and the results of Poland’s agri-food trade in 2023, i.e. in the conditions of high prices of raw materials and other production costs and increased imports of agri-food products from Ukraine. The study presents some production, financial and trade data for several months of 2023 against the background of changes taking place in the sector in the past period. Additionally, the events and regulatory changes that have or will have the greatest impact on the functioning of the food market in the near future were indicated. The analysis shows that the food processing sector in Poland turned out to be quite resistant to unfavorable external conditions resulting from operating in a rapidly changing market and legal environment. However, maintaining good production and financial results and high export dynamics will be difficult because it will require food industry enterprises to develop new advantages that will allow them to compete effectively on selected markets.
PL
W artykule przedstawiono wybrane zagadnienia dotyczące projektowania i funkcjonowania zbrojarni w zakładach produkcji prefabrykatów budowlanych. Prawidłowe zaprojektowanie i zorganizowanie procesu przygotowania zbrojenia jest kluczowe dla funkcjonowania wytwórni prefabrykatów budowlanych (żelbetowych i sprężonych). Artykuł opisuje m.in. procesy przygotowania stali zbrojeniowej, w tym asortymenty stali zbrojeniowej oraz jej rodzaje. Dodatkowo opisano czynności związane z przyjmowaniem, magazynowaniem, wydawaniem i składowaniem stali zbrojeniowej. Autor opisał także etapy technologicznego przygotowania zbrojeń. Ogólne zasady dotyczące projektowania zbrojarni przedstawiono w podziale na cztery etapy, obejmujące odpowiednio: założenia wstępne, dane wyjściowe do projektowania, przebieg projektowania oraz projektowanie operacji i stanowisk produkcyjnych. W artykule zamieszczono przykładową kartę technologiczną stanowiska gięcia prętów zbrojeniowych.
EN
The article presents selected issues regarding the design and operation of reinforcement plants in precast concrete elements manufacturing plants. The correct design and organization of the reinforcement preparation process is crucial for the operation of precast reinforced and prestressed concrete elements manufacturing plants. The article describes, among others, the processes of preparing reinforcing steel, including the assortments of reinforcing steel and its types. Additionally, operations related to receiving, warehousing, delivering and storing of reinforcing steel are presented. The author also described the stages of technological preparation of reinforcements. The general rules for designing a reinforcement plant are divided into four stages, including initial assumptions, design input data, design process and design of operations and production stations. The article includes an example of the technological card of a reinforcing bar bending station.
PL
D2C jako nowy trend e-commerce. Znajduje on coraz większe grono zainteresowanych i wykorzystujących ten typ relacji w praktyce. Oznacza on pominięcie dystrybutorów, pośredników i innch podmiotów zewnętrznych, które zazwyczaj biorą udział w ścieżce sprzedaży, zakupu i zwrotu towaru oraz zastąpienie ich własnymi kanałami dsytrybucji i sprzedaży, oczywiście za wyjątkiem firm z branzy CEP (courier express parcel), które pomagają w transferze towarów pomiędzy producentem a klientem ostatecznym.
EN
The article describes issues related to creating discrete simulation models for the implementation of the furniture manufacturing and assembly process in a furniture company. The methodology of the manufacturing system analysis was presented, which is aimed to support the appropriate approach to the construction of simulation models. The scope of the work includes the technological identification of the furniture manufacturing and assembly process in real production conditions, on the basis of which the appropriate simulation model was built. The course of the process was analyzed in the Arena software on the basis of a computer simulation based on reports. As a result of the simulation of the manufacturing process with the use of information from report of usage, an area for improvement was located. The re-analysis of the material flow made it possible to propose a change in the input parameters for the simulation model in the indicated area. The results of the second simulation show significant changes in the effective use of workstations and increase in the efficiency of the production line. In practice, it can be the basis for introducing simulated changes in the production system.
PL
W artykule opisano zagadnienia związane z tworzeniem dyskretnych modeli symulacyjnych dla realizacji procesu wytwarzania i montażu mebli w przedsiębiorstwie branży meblarskiej. Przedstawiono metodykę analizy systemu wytwarzania, która ma za zadanie wspierać właściwe podejście dla budowy modeli symulacyjnych. Zakresem praca obejmuje identyfikację technologiczną procesu wytwarzania i montażu mebli w rzeczywistych warunkach produkcyjnych, w oparciu o którą zbudowano właściwy model symulacyjny na przykładzie procesu wytwarzania w rzeczywistych warunkach produkcyjnych. Analizę przebiegu procesu na podstawie symulacji komputerowej w oparciu o raporty przeprowadzono w oprogramowaniu Arena. W wyniku przeprowadzonej symulacji procesu wytwarzania z wykorzystaniem informacji z raportu obciążeń stanowiskowych zlokalizowano obszar do doskonalenia. Powtórna analiza przepływu materiałowego pozwoliła zaproponować zmianę parametrów wejściowych dla modelu symulacyjnego we wskazanym obszarze. Wyniki drugiej symulacji wskazują istotne zmiany w zakresie efektywnego wykorzystania stanowisk pracy oraz zwiększenia wydajności linii produkcyjnej. W praktyce może to stanowić podstawę do wprowadzenia symulowanych zmian w omawianym systemie produkcyjnym.
6
PL
W ostatnim czasie koncepcja cyfrowego bliźniaka wzbudziła duże zainteresowanie badawcze, szczególnie w obszarze produkcji. Czy warto ją wprowadzać i jak to dobrze zrobić?
PL
Przemysł spożywczy jest branżą gospodarki, której specyfika odnajduje odzwierciedlenie w preferencjach konsumenckich. Określenie dokładnych potrzeb oraz upodobań klientów i zdolność elastycznego reagowania na nie, stymulują działania innowacyjne w dziedzinie produkcji żywności. Świadomość konsumentów, a także trendy żywieniowe i obserwacja rynku sprzyjają produkcji żywności innowacyjnej o wysokiej jakości, szczególnych właściwościach prozdrowotnych oraz zgodnie z najnowszymi poczynaniami w zakresie przeciwdziałania marnotrawieniu żywności i racjonalnego gospodarowania odpadami. Znajduje to odzwierciedlenie w produkcji żywności minimalnie przetworzonej, funkcjonalnej z wykorzystaniem innowacyjnych surowców, a także opakowań.
EN
The food industry is a sector of the economy whose specificity is reflected in consumer preferences. Determining the exact needs and preferences of customers and the ability to respond flexibly to them stimulate innovative activities in the field of food production. Consumer awareness as well as nutritional trends and market observation are conducive to the production of innovative food of high quality, special healthpromoting properties and in line with the latest developments in the field of counteracting food waste and rational waste management. This is reflected in the production of minimally processed, functional food using innovative raw materials and packaging.
PL
Rok 2022 upłynął pod presją wojny w Ukrainie i jej skutków w postaci wysokich cen surowców energetycznych (ropy naftowej, węgla, gazu ziemnego) oraz szybko drożejących surowców rolnych. Skokowo wzrosły koszty produkcji w rolnictwie oraz w firmach przemysłu spożywczego. Przyspieszyła inflacja, której szczyt przypadł na I kwartał 2023 r. Dochody realne obywateli spadły, co ograniczyło ich siłę nabywczą. Firmy przemysłu spożywczego okazały się odporne na zjawiska nadzwyczajne, jakich doświadczyły w ostatnim czasie, tj. pandemia COVID-19 czy wybuch wojny w Ukrainie. Dostosowywały swoją produkcję do zmienionych preferencji konsumentów, starając się przy tym zachować marże na odpowiednim poziomie. W większości z nich odnotowano dynamiczny rozwój, przy jednoczesnym powiększaniu zysków. Rozsądnie podejmowano decyzje inwestycyjne oraz utrzymywano bieżącą płynność na bezpiecznym poziomie. Firmy spożywcze znalazły się pod dużą presją czynnikow kosztowych – zarówno surowca, materiałów, jak i energii, a także coraz większej presji płacowej ze strony pracowników, wobec czego coraz trudniej im będzie utrzymać marże przetwórcze na odpowiednim poziomie.
EN
The year 2022 passed under the pressure of the war in Ukraine and its consequences in the form of high prices of energy resources (crude oil, coal, natural gas) and rapidly rising prices of agricultural raw materials. Production costs in agriculture and food industry companies increased dramatically. Inflation accelerated, peaking in the first quarter of 2023. The real income of citizens decreased, which limited their purchasing power. Food industry companies have proven to be resistant to the extraordinary phenomena they have recently experienced, i.e. the COVID-19 pandemic or the outbreak of war in Ukraine. They adjusted their production to the changed consumers preferences, while trying to maintain margins at an appropriate level. Most of them, recorded dynamic development, while increasing profits. Reasonable investment decisions were made and current liquidity was maintained at a safe level. Food companies have found themselves under great pressure from cost factors – both raw material, materials and energy, as well as increasing wage pressure from employees, which is why it will be increasingly difficult for them to maintain processing margins at an appropriate level.
PL
W.artykule opisano poziom i zmiany produkcji soków zagęszczonych oraz soków pitnych w Polsce w latach 2015-2022. Przedstawiono także tendencje spożycia tych produktów w kraju oraz zmiany w poziomie eksportu i cen eksportowych zagęszczonego i pitnego soku jabłkowego, które to produkty dominują w produkcji i spożyciu soków w Polsce. Oceniono ponadto pozycję polskiego sektora soków i napojów wśród państw UE. Z.analizy wynika, że produkcja soków zagęszczonych nie wykazuje tendencji wzrostowych. Dynamicznie zwiększa się natomiast produkcja soków pitnych, głównie soku jabłkowego tłoczonego bezpośrednio, przeznaczonego przeważnie na eksport. W.latach 2015-2022 zwiększało się spożycie soków owocowych ogółem, a w miarę stabilna była konsumpcja soków warzywnych i owocowo-warzywnych. Jednocześnie Polska cały czas umacniała się na pozycji jednego z najważniejszych w UE producentów i konsumentów soków. Pod względem wartości produkcji soków znalazła się na wysokiej, trzeciej pozycji, a pod względem spożycia soków na osobę zajmowała piąte miejsce w UE. Wyniki finansowe producentów, mimo niewielkiego pogorszenia w 2022 r., zapewniały firmom bezpieczeństwo funkcjonowania.
EN
The article describes the level and changes in the production of concentrated juices and drinking juices in Poland in the years 2015-2022. It also presents trends in the consumption of these products in the country as well as changes in the level of export and export prices of concentrated and drinking apple juice, which dominate the production and consumption of juices in Poland. Moreover, the position of the Polish juice and beverage sector among the EU countries was assessed. The analysis shows that the production of concentrated juices does not show an upward trend. On the other hand, the production of drinking juices, mainly direct-pressed apple juice, mainly intended for export, is growing dynamically. In the years 2015-2022, the total consumption of fruit juices increased, and the consumption of vegetable and fruit and vegetable juices was relatively stable. At the same time, Poland was constantly strengthening its position as one of the most important producers and consumers of juices in the EU. In terms of the value of juice production, it was ranked third in the EU, and in terms of per capita juice consumption, it was ranked fifth in the EU. The financial results of producers, despite a slight deterioration in 2022, ensured the safety of operations for companies.
PL
Rok 2022 to okres zawirowań w światowej gospodarce, wynikających z popandemicznego ożywienia, ale przede wszystkim okres dużej niestabilności na światowych rynkach żywnościowych związanej z inwazją Rosji na Ukrainę. Celem artykułu jest ocena sytuacji przemysłu spożywczego i handlu rolno-spożywczego Polski w 2022 r., a więc w warunkach gwałtownego wzrostu cen surowców rolnych i energetycznych, a w konsekwencji rosnących kosztów ponoszonych przez przedsiębiorstwa przemysłu spożywczego. W opracowaniu przedstawiono niektóre dane produkcyjno-finansowe i handlowe za kilka miesięcy 2022 r. oraz główne kierunki zmian zachodzących w sektorze. Dodatkowo omówiono wydarzenia, które miały największy wpływ na funkcjonowanie rynku spożywczego w ciągu roku. Z analizy wynika, że sektor przetwórstwa spożywczego w Polsce dość dobrze radził sobie z utrudnieniami, jakie wynikały z funkcjonowania w trudnych uwarunkowaniach zewnętrznych. Utrzymanie dobrych wyników produkcyjno-finansowych i wysokiej dynamiki eksportu będzie jednak bardzo trudne. Niekorzystne uwarunkowania zewnętrzne (przede wszystkim wzrost kosztów produkcji) stanowią dla firm spożywczych duże wyzwanie i mogą sprawić, że obniży się dynamika ich rozwoju. Szereg wydarzeń, które miały miejsce na rynku spożywczym wskazuje jednak, że przetwórstwo spożywcze w Polsce nadal jest sektorem o dużym potencjale rozwoju.
EN
The year 2022 was a time of turbulence in the global economy, resulting from the post-pandemic recovery, but above all, a time of high instability on global food markets related to Russia’s invasion of Ukraine. The aim of the article is to assess the situation of the food industry and agri-food trade in Poland in 2022, i.e. in the context of a rapid increase in the prices of agricultural and Energy raw materials, and, consequently, rising costs of food by producers. The study presents selected data on production, finance and foreign trade for several months of the year 2022, as well as the main directions of changes taking place in the sector. In addition, events that had the greatest impact on the functioning of the food market during the year were discussed. The analysis shows that the food processing sector in Poland coped quite well with the difficulties resulting from functioning in difficult external conditions. However, maintaining good production and financial results as well as high export dynamics will be very difficult. Unfavorable external conditions (mainly an increase in production costs) are a great challenge for food companies and may cause a decrease in the dynamics of their development. However, a number of events that have taken place on the food market indicate that food processing in Poland is still a sector with great development potential.
PL
Tektura falista jest powszechnie wykorzystywanym materiałem do wytwarzania opakowań [1, 12, 13], ze względu na swoje właściwości wytrzymałościowe [4, 5]. Podczas jej produkcji kładzie się duży nacisk na właściwości mechaniczne. To decyduje o walorach produkowanych opakowań, w szczególności zbiorczych, które mogą być składowane w wysokich stosach [6-8, 14]. Osiągnięcie dobrej wytrzymałości przy małej masie opakowania jest także uzasadnione ekonomicznie oraz minimalizuje zużycie zasobów naturalnych. Pakowanie produktów w handlu detalicznym w opakowania tekturowe wymaga wysokich walorów estetycznych tych opakowań. O jakości powierzchni tektury decyduje zarówno jakość użytych do jej produkcji papierów [15], jak i sam proces jej wytwarzania [14]. Coraz większe znaczenie ma możliwość kontrolowania jakości wytwarzanej tektury w czasie produkcji.
EN
Corrugated cardboard is a commonly used material for the production of packaging [1, 12, 13]. Their usefulness is determinated by the strength properties [4, 5]. Therefore, during the production of corrugated board, great emphasis is placed on its mechanical properties, which determines the properties of packaging produced from it, in particular collective packaging that can be stored in high piles [6-8, 14]. Achieving good strength at a low package weight is also economically justified and minimizes consumption of natural resources. Packaging products in the retail trade in cardboard packaging requires high aesthetic values of these packaging. The quality of the cardboard surface is determined both by the quality of the papers used for its production [15] and the corrugated borad manufacturing process itself [14]. It is increasingly important to be able to control the quality of the produced board during production.
EN
In an effort to reduce operating costs and to increase the quality and efficiency of production, production organizations in the automotive sector are trying to implement the Industry 4.0 concept, which has become a phenomenon of the last two decades. These initiatives have a significant impact on the employees in production organizations, especially in automotive sector. The main aim of the presented study is to expertly assess the importance of general competencies for transforming job positions in the automotive industry in Slovakia. The starting point of the presented study were the results of re-search focused on emerging positions in the automotive industry and the competencies required by employers in Slovakia. Based on the expert assessment, the hierarchical structure of the solved problem was created and the importance of competencies for analysed job positions was assessed by applying the Analytical Hierarchical Process (AHP) method. The results pointed to the growing importance of non-technical competencies. Analyses have shown that actually the most important work competencies are: basic literacy, professional knowledge, problem solving, digital skills and analytical thinking. The development of the necessary competencies will be important both, from the point of view of employers, but also of employees working in professions that are in decline, become endangered and need to be transformed into the required professions.
EN
The high level of competition in the manufacturing industry requires the creation of working conditions that allow for the efficient implementation of production processes. One of the solutions enabling the adaptation of production stations to improve the work performed by employees is the implementation of a management system based on the Lean Manufacturing (LM) philosophy. The purpose of this article was to determine the potential impact of the implemented LM tools, in the form of 5S and standardization, on the efficiency of the production process in specific production conditions. The methodology of the conducted research included: obtaining data before and after the implementation of LM tools (in total 12 months). The data was used to determine the effectiveness of individual operations, and then to conduct a comparative analysis using statistical tests. It was found, among others, that the implementation of LM tools resulted in an increase in the efficiency of the manufacturing process by about 11 percentage points. The obtained results confirm the thesis that a manufacturing company, in order to maintain its position on a competitive market, can improve the efficiency of processes by using tools such as LM. The selection of tools must be adequate to the implemented processes, so that they bring measurable increase in efficiency.
PL
Hazay Bikes buduje kompletny produkt do optymalizacji logistyki miejskiej: elektryczny rower towarowy wraz z rozwiązaniami software'owymi.
PL
W artykule omówiono zagadnienia związane z nadzorem nad produkcją transformatorów energetycznych. Przedstawiono powody, dla których proces zamawiania transformatora powinien być nadzorowany przez wyspecjalizowaną firmę zewnętrzną, niezależną od producenta transformatora. Omówiono podstawowe wymagania, jakie powinna ona spełniać. Wskazano etapy zamawiania transformatora oraz zakres badań, które powinny odbywać się pod nadzorem. Zaprezentowano także wybrane przypadki uszkodzeń wykrytych w trakcie prób fabrycznych.
EN
The article discusses issues related to the supervision over the production of power transformers. There are presented reasons why the transformer ordering process should be supervised by a specialized external company, independent from the transformer manufacturer. Basic requirements for the supervising company are described. The stages of transformer ordering process and the scope of tests that should be carried out under supervision are indicated. Selected cases of faults detected during factory tests are also presented.
EN
The manufacturer of welded structures should meet the requirements set forth in the EN 1090 standard, concerning, in particular, technological processes as well as their control and supervision. Additional requirements are concerned with the selection and evaluation of structural material properties. The so-called Z-test enables the assessment of plastic properties in the direction perpendicular to the material surface, whereas test SEP 1390 is used to evaluate the weldability of thick-walled materials (based on material ability to block the development of initiated cracks). These additional requirements aim to increase the safety and service life of crucial welded structures exposed to dynamic loads.
PL
Przy wytwarzaniu spawanych konstrukcji budowlanych wytwórca powinien spełnić wymagania stawiane w normie EN 1090. Dotyczą one w szczególności realizowanych procesów technologicznych, ich kontroli i nadzoru. Oprócz nich stawiane są również dodatkowe wymagania, szczególnie przy doborze i ocenie własności materiałów przeznaczonych na konstrukcje. Można do nich zaliczyć próbę „Z” pozwalającą na ocenę własności plastycznych w kierunku prostopadłym do powierzchni materiału, jak również próbę SEP 1390 umożliwiającą ocenę spawalności materiałów grubościennych przez zdolność blokowania przez materiał wywołanych pęknięć. Te dodatkowe wymagania mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa i trwałości eksploatacyjnej wytwarzanych konstrukcji spawanych, w szczególności tych, które charakteryzują się dużą odpowiedzialnością i pracują z obciążeniami dynamicznymi.
17
Content available Sustainable engineering
EN
Purpose: The aim of the paper is to analyze the concept of sustainable engineering. Design/methodology/approach: Critical literature analysis. Analysis of international literature from main databases and polish literature and legal acts connecting with researched topic. Findings: The publication concentrate on problems connected with sustainable engineering. Especially there is a presentation of main principles of sustainable engineering. In the case of each principle there is an description of those topic with the approaches and the analysis of its importance in industrial organization. The sustainability is an very important concept which can be used in in Industry 4.0 implementation. We should mention that efficient engineering organization should know how to link the sustainability and Industry 4.0 concepts. This can bring the market advantage due to new technology implementation and sustainable production from business and environmental point of view. Originality/value: Detailed analysis of all subjects related to the problems connected with sustainable engineering principles.
18
Content available remote Co wpływa na energochłonność pracy robota?
PL
Robotyzacja produkcji to obecnie wyznacznik nowoczesności i konkurencyjności przedsiębiorstwa. Duża precyzja, powtarzalność, szybkość działania oraz niezawodność realizowanego procesu skutkuje większą wydajnością i produktem wysokiej jakości.
PL
W.artykule przedstawiono poziom i zmiany produkcji oraz spożycia i eksportu soków pitnych, nektarów oraz napojów owocowych i owocowo-warzywnych w Polsce w latach 2012-2021. Oceniono także pozycję polskiego sektora soków i napojów w Unii Europejskiej. Z analizy wynika, że w minionym dziesięcioleciu dynamicznie wzrastała produkcja, a także eksport i spożycie soków pitnych owocowych, przede wszystkim soku jabłkowego. W.efekcie umocniła się pozycja Polski jako jednego z największych w UE producentów, eksporterów i konsumentów soków. W.Polsce mniejsza była natomiast dynamika produkcji i spożycia soków warzywnych, nektarów oraz napojów owocowych i owocowo-warzywnych. Polska pod względem wartości produkcji soków zajmowała wysokie, trzecie miejsce, a pod względem spożycia soków na osobę piąte miejsce w UE. Wyniki finansowe producentów, lepsze niż w 2020 r., zapewniały firmom bezpieczeństwo funkcjonowania. Obniżeniu uległa jednak ich aktywność inwestycyjna.
EN
The article presents the level and changes in the production, consumption and export of juices, nectars as well as fruit and fruit and vegetable beverages in Poland in the years 2012-2021. The position of the Polish juice and beverages sector among other European Union countries was also assessed. The analysis shows that the production, export and consumption of drinking fruit juices, especially apple juice, increased dynamically in the past decade. As a result, Poland’s position as one of the EU’s biggest producers, exporters and consumers of juice has strengthened. However, the dynamics of production and consumption of vegetable juices, nectars as well as fruit and fruit and vegetable drinks was lower in Poland. In terms of the value of juice production, Poland came in a high third place, and in terms of juice consumption per capita, fifth in the EU. The producers financial results, better than in previous year, provided companies with security of operation. However, their investment activity decreased.
PL
Kolejny już rok wirus SARS-CoV-2 rozprzestrzenia się na świecie. Wszyscy odczuwają skutki, jakie powoduje pandemia COVID-19 wywołana przez ten wirus. Celem artykułu jest ocena sytuacji przemysłu spożywczego i handlu rolno-spożywczego Polski w 2021 r., a więc w warunkach trwania kryzysu ogólnogospodarczego wywołanego przez pandemię. W I części opracowania przedstawiono niektóre dane produkcyjno-finansowe za kilka miesięcy roku, w szczególności dotyczące produkcji, cen, kondycji finansowej i aktywności inwestycyjnej. Z.analizy wynika, że sektor przetwórstwa spożywczego w Polsce dość dobrze radzi sobie z utrudnieniami, jakie wynikają z funkcjonowania w pandemicznej rzeczywistości. Utrzymanie dobrych wyników produkcyjno-finansowych będzie jednak coraz trudniejsze. Zmieniające się uwarunkowania zewnętrzne (wzrost kosztów produkcji, podatków itp.) stanowią dla firm spożywczych duże wyzwanie i będą wymagały od nich szeregu działań dostosowawczych.
EN
Another year, the SARS-CoV-2 virus spreads around the world. Everyone is feeling the effects of the COVID-19 pandemic caused by this virus. The aim of the article is to assess the situation of the food industry and agri-food trade in Poland in 2021 during the overall economic crisis caused by the pandemic. The first part of the study presents some production and financial data for several months of the year particular concerning production, prices, financial condition and investment activity. The analysis shows that the food processing sector in Poland copes quite well with the difficulties that result from functioning in a pandemic reality. However, maintaining good production and financial results as well as high export dynamics will be more and more difficult. Changing external conditions (increase in production costs, taxes, etc.) pose a great challenge for food companies and require a number of adaptation measures.
first rewind previous Strona / 48 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.