Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 23

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  elektronowy mikroskop skaningowy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
1
Content available remote Analiza struktury i twardości nadstopu niklu Inconel 625 spawanego metodą TIG
PL
Rozwój wielu gałęzi przemysłu istotnych dla gospodarki, zwłaszcza przemysłu energetycznego, chemicznego, spożywczego, lotniczego i kosmicznego, a także inżynierii morskiej i jądrowej oraz ochrony środowiska, wymaga opracowania nowych technologii wytwarzania materiałów metalicznych i ich wyrobów wykorzystujących zarówno wysokie właściwości mechaniczne, jak i odporność na działanie silnie agresywnych środowisk korozyjnych, w szczególności korozji gazowej w podwyższonej temperaturze eksploatacji.
EN
The article presents a general classification of intelligent materials with self-healing (self-repairing) properties, focusing on self-healing cementitious materials. The purpose of the paper is to describe the prospects of two of the most popular micro-observation techniques, i.e. with the use of an optical and scanning electron microscope. In addition, it describes the advantages of using a tensile stage mounted in the microscope chamber for testing self-healing materials. The advantages and disadvantages of these devices have been characterized, and the results of preliminary research have been provided. The tests include the optical microscopy and scanning electron microscopy observations of the microstructure of cracks before and after the process of healing. They were carried out using ZEISS Discovery V20 optical microscope and ZEISS EVO-MA 10 scanning electron microscope on mortar samples modified with macro capsules filled with polymer. In addition to observations, chemical analysis was performed with the use of an EDS detector. The microscopic observations and chemical analyses provide the basis for assessing the effectiveness of the self-healing process, showing that the crack has been healed. Moreover, the preliminary results of the tests of micro-mechanical properties, carried out with the use of a tensile stage, have been described. The problems of using this research technique are also listed. This study shows the usefulness of this kind of tests for microcapsules for self-healing materials.
PL
Artykuł przedstawia ogólną klasyfikację materiałów inteligentnych o właściwościach samoleczących (samonaprawiających), ze szczególnym uwzględnieniem samoleczących tworzyw cementowych. Celem niniejszej publikacji jest przedstawienie dwóch najpopularniejszych technik mikroobserwacji, tj. mikroskopii optycznej i skaningowej. Ponadto opisano, jakie możliwości w badaniach samoleczących materiałów daje stolik naprężeniowy, zamontowany w komorze mikroskopu. Scharakteryzowano zalety i wady tych urządzeń oraz przedstawiono wyniki wstępnych badań. Badania obejmują obserwacje mikrostruktury pęknięć przed i po procesie gojenia, zarówno w mikroskopie optycznym jak i skaningowym. Przeprowadzono je przy użyciu mikroskopu optycznego ZEISS Discovery V20 i skaningowego mikroskopu elektronowego ZEISS EVO-MA 10, na próbkach zaprawy modyfikowanej makrokapsułkami wypełnionymi polimerem. Oprócz obserwacji wykonano analizę chemiczną z wykorzystaniem detektora EDS. Obserwacje mikroskopowe i analiza chemiczna dają podstawę do oceny skuteczności procesu samoleczenia, wykazując, że pęknięcie zostało zagojone. Opisano również wstępne wyniki badań właściwości mikromechanicznych, przeprowadzonych z wykorzystaniem stolika naprężeniowego. Wymieniono także trudności związane z wykorzystaniem tej techniki badawczej. Artykuł przedstawia przydatność tego rodzaju testów dla mikrokapsułek używanych do modyfikacji materiałów samoleczących.
3
Content available Engine-generated solid particles - a case study
EN
Current ecological trends and resulting legislation like European emissions standards Euro 6d or Best Available Techniques are setting new challenges in the field of environmental protection. Since the problem of emissions of particulate matter from diesel engines was solved by the application of diesel particulate filters (DPFs or FAPs) and due to the global dominance of gasoline fuelled passenger cars, particular concern has been focused on improvement of emissions performance of gasoline vehicles, including hybrids, as well as heavy-duty and non-road vehicles. This paper presents the results of preliminary studies on the chemical and physical properties of gasoline engine-generated particles, including nanoparticles. SEM images were presented which allowed identification of the character of particulate matter and estimates of the dimensions of particles. Moreover, the particles were found to be composed of different elements, including Cu, Si, Na, Ca, Zn and P, pointing to the origination of these particles from the pistons and lubricant additives.
EN
In this paper, an attempt was made to use Prosopis juliflora fibres (PJFs) as a reinforcing agent for phenol formaldehyde (PF) composites. Mechanical properties of the composites were studied for various fibre aspect ratios (FAR) and fibre loadings (FL). A scanning electron microscope (SEM) was used to study the fractured surface of the composites. The peak range of mechanical properties was identified for composites with a FAR of 136 and fibre loading of 23.53 wt%. This study shows that the optimum FAR and fibre loading for PJFs were found to be 136 and 23.53 wt% in order to achieve good reinforcement with better mechanical properties in the PF resin matrix. Experimental results were observed to be in very good agreement with the theoretical.
PL
W pracy podjęto próbę wykorzystania włókien Prosopis juliflora jako środka wzmacniającego żywice fenolowo-formaldehydowe. Przy użyciu elektronowego mikroskopu skaningowego zbadano powierzchnie przełomu kompozytów. Dla różnych wartości wydłużenia włókien (46, 136 i 227 mm) i udziału procentowego włókien w matrycy (4.88, 10.34, 16.51, 23.53 i 31.58 wt%) zbadano właściwości mechaniczne kompozytów. Na podstawie badań stwierdzono, że optymalne wydłużenie i zawartość włókien w matrycy to odpowiednio 136 mm i 23,53 wt%. Wyniki eksperymentalne charakteryzowały się dobrą korelacją z wynikami teoretycznymi.
5
Content available remote Imaging of aquatic organisms using variable-pressure SEM
EN
Examples of the use of a scanning electron microscope (SEM) to study organic matter in variable vacuum (VP) were presented. The organisms growing in water (e.g. Chironomidae), carried by water/wastewater (e.g. Protozoa, Amoebozoa) or inhabiting reservoirs (e.g. Algae), were investigated. The results indicate a good agreement between the predictions in source literature and the actual imaging quality in our VP-SEM experiments.
PL
Przedstawiono przykłady wykorzystania skaningowego mikroskopu elektronowego (SEM) do badań materii organicznej w warunkach zmiennej próżni (VP). Próbkami były organizmy rozwijające się w wodzie (np. Chironomidae), niesione przez wodę/ścieki (np. Protozoa, Amoebozoa), zasiedlające zbiorniki (np. Algae). Wyniki obrazowania uzyskane w naszych eksperymentach z użyciem VP-SEM wskazują zgodność z danymi literaturowymi.
EN
In this study, thin polycrystalline diamond films were deposited on (100) Si substrate by HF-CVD using a mixture of hydrogen, propane-butane and nitrogen. During investigations the pressure, temperature of substrate and the gas flow of hydrogen and propane-butane were kept constant, only the gas flow of nitrogen was varied from 10 cm3/min to 40 cm3/min. Scanning electron microscopy analysis revealed that the addition of nitrogen to the gas phase influenced the growth rate and film structure. The occurrence of texture from a nitrogen containing gas phase depends critically on the deposition temperature and the gas phase activation. An increase of nitrogen concentration provokes an increase in non-diamond phase. The quality of these films was investigated with the use of the Raman spectroscopy.
PL
W niniejszej pracy, polikrystaliczne warstwy diamentowe były odkładane metodą gorącego włókna z fazy gazowej (HF-CVD) na monokrystalicznym podłożu krzemowym o orientacji powierzchni (100). Gazem roboczym była mieszanina wodoru, propanu-butanu i azotu. Całkowite ciśnienie, temperatura podłoża i przepływy gazów (wodór i propan-butan) były utrzymywane na stałym poziomie podczas wszystkich procesów odkładania. Jedynie przepływ gazu azotu był zmieniony od 10 cm3/min do 40 cm3/min. Badania morfologii uzyskiwanych warstw diamentowych za pomocą elektronowej mikroskopii skaningowej (SEM) wykazały, że uzyskiwane warstwy są polikrystaliczne o orientacji zmieniającej się od (111) do (100) wraz ze wzrostem koncentracji azotu. Jakość warstw diamentowych badana była spektroskopią ramanowską. We wszystkich widmach Ramana widoczne były dwie typowe linie, pierwsza pochodząca od obszarów o fazie sp3 i druga pochodząca od obszarów o fazie sp2 atomów węgla.
7
Content available Some aspects and mechanisms of sulphate attack
EN
Consideration of the concrete durability should take into account sulphate attack which may be significantly various. The destruction of concrete under sulphate attack is particularly related to expansion, however, the dissolution of cement matrix may by considerable. The way of destruction is dependent on the type of salt, its cation and solution pH. The most reactive phases of cement paste are alumunoferrite hydrate phases (AFm) and calcium hydroxide. The expansion is directly connected with formation of gypsum and ettringite. The ultimate product of total destruction of concrete is gypsum. Mechanism of sulphate attack is a subject of discussion and hypotheses. The test results of expansion of mortar immersed in 5% Na2SO4 and SEM analysis indicate that ettrinite formed in air pores may not affect the value of the expansion. Ettringite formation inside small pores of the microstructure (eg C-S-H) can cause expansive force and destruction of mortars.
EN
Purpose: This work deals with solid particle erosion behavior of Inconel 718 at elevated temperatures. Design/methodology/approach: Samples with 3 mm thickness, 25 mm diameter were tested at 3 different temperatures (20°C, 400°C and 600°C); at 4 impingement angles (30°, 45°, 60°, 90°) in a specially designed erosion test rig by using 120 mesh (90-125 μm) Al2O3 abrasive particles. Solid particle erosion damage characterization was achieved by evaluating the erosion rates after tests. Damage mechanisms were discussed by using scanning electron microscope (SEM) analysis. Surface topographies were analyzed in order to evaluate the effects of experimental parameters on solid particle erosion. Findings: Although the conclusion of this work is crucial for understanding the solid particle erosion behavior of Inconel 718 alloy used in turbine blades of aircraft gas turbine engines. Practical implications: This work may contribute to develop next generation alloys to be utilized in manufacturing of compressor blades exhibiting longer service durations. Originality/value: More detailed study about erosive wear performance of Inconel 718 as an aviation engineering material is crucial for future work.
9
Content available remote An analysis of the elemental composition of micro-samples using EDS technique
EN
A classic example of the application of electron-dispersive spectroscopy (EDS) is the observation of the microstructure of solid samples using scanning electron microscope (SEM). This provides the possibility of taking measurements of chemical composition in very small areas. Measurements can be performed on any bulk sample through adjusting the X-ray excitation parameters to the elements of its expected composition. Examples of the applications of the EDS technique in the context of environmental engineering have been presented.
PL
Obserwacje mikrostruktury litych próbek przy użyciu skaningowego mikroskopu elektronowego (SEM) z możliwością wykonania lokalnego pomiaru składu chemicznego w bardzo małym obszarze, to klasyczny przykład zastosowania spektroskopii dyspersji energii (EDS). Pomiar wykonywany jest na dowolnej próbce stałej, stosując parametry wzbudzenia promieniowania rentgenowskiego adekwatne do pierwiastków, spodziewanych w składzie próbki. Omówiono przykłady zastosowania techniki EDS w zagadnieniach związanych z inżynierią środowiska.
EN
Rapid, sensitive and selective detection of pathogenic bacteria is very important for treat- ment of diseases like foodborne illness, sepsis and bioterrorism. The silica coated iron oxide nanoparticles (SIO) were synthesized using simple, cost-effective method and used for the rapid capture and detection of clinical pathogen. The surface modification of nanoparticles was carried out using 3-aminopropyltriethoxy silane. The scanning electron microscopy image results showed the slightly agglomerated spherical shaped nanoparticles. Transmis-sion electron microscope result showed the polydispersed particles in the size ranges from 5 to 12 nm. The EDAX results confirmed the coating of silica with iron oxide particles. The SAED pattern confirmed the crystalline nature of iron oxide nanoparticles and also indicated the presence of silica. The FTIR spectrum of the nanoparticles confirmed the functional groups of the iron oxide and surface modified fluorescent silica coated iron oxide nano-particles (SFSIO). This work provides a very effective method for controlling the growth, capture and detection of pathogenic bacteria.
EN
Removal of phenol (Phen) andp-nitrophenol (p-NPhen) from aqueous solutions onto sodium modified (ZG-Na) and surface modified (ZG-HDTMA) natural zeolite has been investigated. X-ray diffraction (XRD) and scanning electron microscopy (SEM) technique characterizations show that clinoptilolite is the major phase in zeolitic rock. Batch system was considered to determine the kinetics and isotherm type of the adsorption of NOJ by the ZG-Na and ZG-HDTMA. Results suggest a better fit to the adsorption data than the pseudo-first order kinetic model. It seems that the Langmuir model best describes the experimental data. p-NPhen is selectively adsorbed by both ZG-HDTMA and ZG-Na.
PL
Obróbka strumieniowo-ścierna w technikach dentystycznych ma na celu preparację powierzchni przed nałożeniem i wypaleniem materiału licującego w postaci ceramiki dentystycznej. W efekcie opracowania powierzchni luźnym ścierniwem w strumieniu sprężonego powietrza dochodzi do wbicia się części cząstek ścierniwa w obrabianą powierzchnię. Fragmenty ścierniwa wbitego w strukturę metalu mogą mieć wpływ na połączenie metal-ceramika, pogarszać jego jakość, czy wpływać na strukturę samej porcelany. W pracy przedstawiono wpływ parametrów obróbki strumieniowo-ściernej na liczbę wbitych cząstek ścierniwa w stop będący podstawowym dla wykonania uzupełnień dentystycznych.
EN
The aim of using abrasive jet machining processing in dentistry techniques is also preparation of the surface for laying and burning the facing material in the form of dental clay. The effect of processing the surface with loose stubble in the stream of compressed air, is a number of stubble elements stuck in the processed surface. Elements of the stubble stuck in metal structure may influence metal-clay connection, deteriorate its quality, or influence the structure of the very clay. The study shows the effect of abrasive jet machining processing parameters on the amount of stubble stuck elements in the alloy, the basis for such dental complement.
PL
Przeprowadzono prace związane z konserwacją i restauracją haftowanej preteksty ornatu z przedstawieniem Boga Ojca, Matki Bożej z Dzieciątkiem, Św. Jana Ewangelisty, Pokłonu Pasterzy i Zwiastowania, z kolekcji Skarbca Jasnogórskiego z I tercji XVI w. Jasnogórska preteksta wykonana jest w charakterystycznej dla końca XV i początku XVI w. technice bardzo przestrzennego haftu reliefowego. Artykuł prezentuje wyniki szczegółowego rozpoznania sposobu wykonania haftowanej preteksty z uwzględnieniem zarówno materiałów widocznych na powierzchni haftu, jak również znajdujących się wewnątrz, odpowiedzialnych za stabilność wypukłych, trójwymiarowych konstrukcji, nadających im kształt, formę i przestrzenność. Występujące w jasnogórskiej pretekście zniszczenia stwarzają możliwość rozpoznania niektórych rodzajów podkładów i usztywnień.
EN
Conservation and restoration of an embroidered orphrey of chasuble that dates from the first terce of the 16th century, which presents God the Father, Madonna and Child, St. John Evangelist, The Adoration of the Shepherds and the Annunciation to Mary from Jasna Góra's Treasure collection, was carried out. The mentioned above orphrey is made in the spatial relief embroidery technique that was characteristic at the end of the 15th and at the beginning of the 16th century. A master level of the embroidery, a high precision of each detail's elaboration, a large variety of metal threads and a wealth of pearls makes the orphrey an exceptional and a unique masterpiece in Polish collections. The article presents the scope, issue and the results of the research aiming at the recognition of the way the embroidered orphrey was made. The methodology of the research assumes analysis of materials visible on the surface of the embroidery as well as those underneath which are responsible for stabilization of convex and tridimensional constructions' giving them shape and spatiality. The kinds of damages to the orphrey create a real possibility to look inside into some inner foundations and stiffeners.
PL
Omówiono detektory elektronów stosowane w elektronowych mikroskopach skaningowych w warunkach wysokiej próżni w komorze preparatowej. Przedstawiono detektory przeznaczone do otrzymywania kontrastu topograficznego i materiałowego. Główny nacisk położono na detektory elektronów rozproszonych wstecznie, przeznaczone do otrzymywania kontrastu topograficznego. Podano rozwiązania konstrukcyjne, analiz: działania, wyniki test6w eksperymentalnych oraz zastosowania detektorów. Przedyskutowano wpływ rodzaju zbieranych elektron6w (wtórych lub rozproszonych wstecznie), rodzaju elementu detekcyjnego (scyntylator, dioda półprzewodnikowa, powielacz elektronowy), usytuowania detektora w komorze mikroskopu, efektywności zbierania elektronów wyemitowanych z próbki oraz cech powierzchni próbki na sygnał detektora. Opisano metody stosowane podczas projektowania i optymalizacji detektorów, a mianowicie metod;: Monte Carlo do symulacji rozproszenia elektron6w w próbce i obliczania sygnałów detektorów oraz metody testów doświadczalnych. Przedstawiono wyniki obliczeń elektronooptycznych, wyniki obliczeń sygnałów oraz wyniki testów dla różnych próbek i różnych detektorów. Przedstawiono sposób obliczania oraz wyniki pomiar6w wsp6lczynnika szumów różnych detektorów. Głównym kierunkiem badan autora było opracowanie nowych detektorów kontrastu topograficznego wykorzystujących elektrony rozproszone wstecznie wyemitowane z próbki pod małymi kątami w stosunku do powierzchni. Wyniki testów pokazują, że nowe detektory zapewniają uzyskanie wysokiego poziomu kontrastu topograficznego w obrazach mikroskopowych, zarówno w zakresie elektronowej mikroskopii skaningowej standardowej (napięcie przyspieszające wyższe od 5 kV), jak i niskonapięciowej (napięcie przyspieszające niższe od 5 kV).
EN
Electron detectors used in scanning electron microscopes with high vacuum in the specimen chamber are described. Detectors used for obtaining topographic and material contrast are presented, electron detectors of backscattered electrons used for obtaining topographic contrast are emphasized. Construction solutions, functional analysis, results of experimental tests and applications of detectors are presented. A dependence of the detector signal on the type of collected electrons (secondary or backscattered electrons), on the type of a detection element (scintillator, semiconductor diode, electron multiplier), on position of the detector in a microscope chamber, on efficiency of collection of electrons emitted from the specimen surface and on specimen surface features is discussed. Methods used in a stage of design and optimization of the detector, i.e. Monte Carlo method of simulation of electron scattering in the specimen and computation of detector signals and methods of experimental tests are described. Results of electro-optical and signal computations and results of experimental tests for different specimens and different detectors are presented. A method of computation of detector noise coefficient and results of its measurements for different detectors is presented. The main direction of author's research was development of new topographic contrast detectors utilizing backscattered electrons emitted at low angles in respect to the specimen surface. Tests results show, that new detectors enable to obtain high level of topographic contrast in micrographs, in the range of standard scanning electron microscopy (accelerating voltage higher than 5 kV), as well as in the range of low voltage scanning electron microscopy (accelerating voltage lower than 5 kV).
PL
Mineral trioxide aggregate (MTA) jest materiałem, którego zastosowanie wywołuje odpowiedź biologiczną polegającą na regeneracji przyczepu łączno-tkankowego tkanek przyzębia oraz odbudowie kości. Jednakże hipoteza wpływu MTA na procesy gojenia i odbudowy tkanek okołozębowych oraz mechanizmu tworzenia cementu korzeniowego pozostaje niejasna. Celem pracy było zbadanie wpływu płynu tkankowego SBF (Simulated Body Fluid) na materiał Pro Root MTA Grey w obecności twardych tkanek zęba. Z 10 zębów bydlęcych uzyskano 20 bloczków cementu korzeniowego. Po opracowaniu próbek i nałożeniu preparatu MTA Grey podzielono je na trzy równe grupy (I, II i III), po 6 próbek każda. Bloczki zębiny z grupy I zanurzono w 0,9% roztworze soli fizjologicznej (0,9% NaCl), bloczki z grupy II i III inkubowano w syntetycznym płynie tkankowym (roztwór SBF) odpowiednio przez 2 i 10 miesięcy. Wszystkie próbki umieszczono w temp. 37oC oraz 100% wilgotności. Po okresie inkubacji próbki poddano badaniu w elektronowym mikroskopie skaningowym, wykonano analizę spektroskopową EDS oraz badanie metodą dyfrakcji rentgenowskiej. Na powierzchniach próbek inkubowanych w SBF stwierdzono obecność związków fosforu i wapnia, jednak nie stwierdzono obecności kryształków hydroksyapatytu.
EN
Mineral trioxide aggregate (MTA) is a material provoking a good biological reaction which may facilitate the regeneration of the periodontal ligament and formation of bone. However, the hypothesis of the dental alveolar healing and cement formation by the application of MTA has not been proven. The purpose of this study was to investigate the probable influence of the Simulated Body Fluid (SBF) on Grey Pro Root Mineral Trioxide Aggregate (GMTA) in the presence of the dental hard tissue. From 10 bovine extracted teeth, 20 samples of hard dental tissue were obtained. After the preparation and application of the GMTA material all of the samples were divided randomly into three groups (I, II, III), of 6 samples each. Dentine blocks in group I were incubated in 0.9% NaCl whilst those in groups II and III were incubated in SBF for 2 and 10 months, respectively, at 37oC, 100% humidity. SEM investigation, energy dispersive spectroscopy elemental analysis (EDS) and X-ray diffraction analysis of the samples were performed. On the surfaces of SBF incubated samples precipitation of phosphorus and calcium was indicated but no hydroxyapatite crystals were found.
16
Content available remote Use of nano silver as an antimicrobial agent for cotton
EN
In the present study, an attempt has been made to impart antimicrobial finishing on cotton woven fabric using nano silver solution, at various concentrations: 5 gpl, 10 gpl, 15 gpl, 20 gpl, and 25 gpl in the presence of PVOH (5 gpl, 7.5 gpl and 10 gpl) and an eco-friendly cross linking agent, namely 100gpl glyoxal/65 gpl Appretan N 92111 (binder) applied by the pad-dry-cure technique. Curing conditions were varied, keeping curing temperatures at 140 °C, 150 °C, and 160 °C and curing times to 1 min., 2 mins., and 3 mins. To assess the quality of the finished fabric, various properties like tensile strength, bending length, crease recovery angle, and zone of inhibition were studied. The zones of inhibition have been studied using Staphylococcus aureus and Escherichia coli bacteria to determine antimicrobial activity. To observe the polymer formation in the finished fabric, the surface characteristics of these fabrics have been studied using Scanning Electron Microscopy (SEM). In the case of commercial Product A (Sanitized® T 27-22 Silver) treated cotton fabric, the zones of inhibition are a minimum of 24 mm and maximum of 29 mm for Gram-positive bacteria and a minimum of 14 mm and a maximum of 18 mm for Gram-negative bacteria. In the case of commercial Product-B (Sanitized® T 25-25 Silver) treated cotton fabric, the zones of inhibition are a minimum of 24 mm and a maximum of 29.5 mm for Gram-positive bacteria and a minimum 14 mm and a maximum of 18.6 mm for Gram-negative bacteria. SEM study of antimicrobial finished fabric reveals that a continuous polymer film has been formed on the fabric. The concentration of PVOH controls the bending length and crease recovery angle. The higher the concentration of PVOH, the higher will be the bending length and crease recovery angle. Curing temperature and time have a profound impact on tensile strength. The higher the curing temperature and time, the lower the tensile strength.
EN
The manufacture of core yarn from polyester-cotton is one of the most important developments in the textile industry. The use of core yarns is mainly aimed at improving the strength, comfort, durability, aesthetics, and other functional properties of the final yarn. This article reports the results of investigation of core spun yarns made from polyester filament as core and cotton as sheath material manufactured using both ring and air-jet spinning systems. Polyester filaments with different proportions were chosen for the core component and cotton was used as the sheath. A total of twelve different core yarns were made on different spinning systems (i.e. six on air-jet and six on ring frame systems) and the yarn properties were compared with those of 100% cotton ring-spun yarn. It was observed that core yarns had improved physical properties compared to 100% cotton ring-spun yarn in many respects such as yarn strength, elongation, energy to break, and yarn imperfections. Only air-jet core yarn showed lower yarn strength than 100% cotton yarn but the same yarn excelled in other properties compared to 100% cotton yarn.
EN
The aim of the study was to evaluate roughness of the enamel surface after Air Rotor Stripping (ARS). Thirty interproximal surfaces of human premolars were used as the biological material. Research was conducted using a contact profilometer and a scanning electron microscope (SEM). Sets of 3D parameters and topographical maps of enamel surface before and after ARS treatment were used to define roughness of the surfaces. SEM images of stripped surfaces were taken with microscopic magnification of 100× and 1000×. The data revealed a general roughness of enamel arising after ARS procedure. Summarized values of chosen parameters increased after ARS procedure compared to the values of untreated enamel. Topographical maps showed areas of both well polished and badly polished enamel. In conclusion, comparison of the mean values of the measured parameters of ARS treated enamel surfaces indicated that roughness of the enamel arises after ARS, but it must be emphasized that on every evaluated surface well polished areas were also present. Moreover, the well polished areas were smoother than those on the untreated enamel surfaces. Contact fluoridation and improved oral hygiene after ARS appear to be necessary because of the presence of areas of increased roughness on evaluated surfaces.
PL
Nowoczesnym materiałom stomatologicznym stawiane są coraz to wyższe wymagania. Przechodzą one cały szereg testów zanim zostaną zastosowane w chirurgii szczękowej czy w stomatologii zachowawczej. Do badań tych używa się całego szeregu różnorodnych metod. W prezentowanej pracy przedstawiono możliwości zastosowania elektronowego mikroskopu skaningowego do badań materiałów stomatologicznych. Pokazano przykłady badań materiałów stosowanych na wypełnienia stomatologiczne, ocenę przygotowania powierzchni w protetyce stomatologicznej, ocenę sposobów opracowywania ubytków, badania fraktograficzne implantów stomatologicznych. Z przedstawionych przykładów wynika, że elektronowy mikroskop skaningowy może być cennym urządzeniem znacznie rozszerzającym możliwości badawcze materiałów stosowanych w stomatologii.
EN
Novel stomatological materials are requested for more and more sophisticated parameters. Additional evaluation procedures for describing of special dental surgery features are needed to establish the material usefulness and permit dental application. These evaluations are performed by employment of many different methods depending on kind of the parameter. In this article the possibilities of scanning electron microscope [SEM] utilisation for assessment of selected features of materials used in stomatology were presented. Shown here images which source was SEM visualised examples of this microscope options. It is worthy to indicate, that use of SEM give us numerous valuable information regarding materials. As far as this tool is considered all dental specialties find support at material examinations, especially conservative dentistry, prosthodontics, oral and maxillofacial surgery.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.