Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 52

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
Prognozowanie popytu jest bardzo istotnym elementem działalności każdej firmy. W artykule dokonano analizy popytu na mleko, generowanego w Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Opolu Lubelskim, celem zaproponowania wiarygodnych modeli prognostycznych. Wykorzystując opracowaną przez Boxa i Jenkinsa metodologię, opracowano model ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average).
EN
Demand forecasting is a very important part of any business. In this article were the demand analyzes for milk made, generated in the District Dairy Cooperative in Opole Lubelskie, to propose reliable forecasting models. Using the Box and Jenkins methodology, was the ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average) model worked out.
2
Content available Recognition of the 24-hour Noise Exposure of a Human
EN
The civilisation progress has caused noise to become one of essential pathogenic and life comfort decreasing factors. There are several legal regulations aimed at controlling the noise influence on humans. Assessment of the twenty-four-hour influence of noises in various environments constitutes an essential problem. The answer can be supplied by 24-hour monitoring of the sound pressure. This paper is an attempt to learn the real loading of humans by noises. A personal noise indicator was used in measurements. The human 24-hour activity was divided into cycles allowing to model noise hazards. The collected data, even though they did not signal exceeding of individual standards, in the 24-hour period indicated the essential noise influence. These results indicate the need of investigations to recognise the 24-hour noise load of a human, with taking into account various forms of their activity and the need of rest.
PL
Personel obsługujący maszyny drogowe jest narażony na szereg zagrożeń zewnętrznych. Zagrożenia te mogą powodować obniżenie percepcji, choroby zawodowe lub mogą być przyczyną wypadków i innych niebezpiecznych zdarzeń. Jednym z takich zagrożeń jest oddziaływanie na pracownika ciśnienia akustycznego o poziomie przekraczającym dopuszczalne wartości. W przypadku środowiska pracy zamiast ciśnienia akustycznego powszechniej stosowane jest pojęcie hałasu, rozumianego jako dźwięki niepożądane.
EN
This paper presents the verification of two partial indices proposed for the evaluation of continuous and impulse noise pollution in quarries. These indices, together with the sound power of machines index and the noise hazard index at the workstation, are components of the global index of assessment of noise hazard in the working environment of a quarry. This paper shows the results of acoustic tests carried out in an andesite quarry. Noise generated by machines and from performed blasting works was investigated. On the basis of acoustic measurements carried out in real conditions, the sound power levels of machines and the phenomenon of explosion were determined and, based on the results, three-dimensional models of acoustic noise propagation in the quarry were developed. To assess the degree of noise pollution in the area of the quarry, the continuous and impulse noise indices were used.
EN
A non-classical model of interval estimation based on the kernel density estimator is presented in this paper. This model has been compared with interval estimation algorithms of the classical (parametric) statistics assuming that the standard deviation of the population is either known or unknown. The non-classical model does not have to assume belonging of random sample to a normal distribution. A theoretical basis of the proposed model is presented as well as an example of calculation process which makes possible determining confidence intervals of the expected value of long-term noise indicators LDEN and LN. The statistical analysis was carried out for 95% interval widths obtained by using each of these models. The inference of their usefulness was performed on the basis of results of non-parametric statistical tests at significance level α = 0.05. The data used to illustrate the proposed solutions and carry out the analysis were results of continuous monitoring of traffic noise recorded in 2004 in one of the main arteries of Kraków in Poland.
EN
Mechanical and rheological properties of zucchini dried with spouted microwave - assisted heating was analysed. During spouted drying two levels of microwave power were applied: 100W and 250W. Tests were carried out for the raw material blanched in the temperature of 60ºC for 10 minutes and not subjected to a pretreatment. Compression resistance, cutting resistance and stresses relaxation ratios a and b were determined. A significant impact of drying conditions on the product quality within the scope of mechanical and rheological properties was reported. Raw zucchini has 5 to 7 times higher compression resistance, several times lowered cutting resistance and almost two times higher elasticity in comparison to dried material. Low-temperature blanching significantly affected the values of all investigated properties of dried zucchini. Change in microwave powers during spouted drying significantly influenced the increase of the compression work value.
PL
Analizie poddano właściwości mechaniczne i reologiczne cukinii suszonej fontannowo z nagrzewaniem mikrofalowym (SFM). W trakcie suszenia fontannowego wykorzystano dwa poziomy mocy mikrofal: 100W i 250W. Badania wykonano dla surowca blanszowanego w temperaturze 60ºC przez 10 minut oraz nie poddanego obróbce wstępnej. Określono wytrzymałość na ściskanie, wytrzymałość na przecinanie oraz wskaźniki relaksacji naprężeń a i b. Stwierdzono istotny wpływ warunków suszenia na jakość produktu w zakresie zarówno cech mechanicznych, jak i reologicznych. Surowa cukinia charakteryzuje się od 5 do 7 razy wyższą odpornością na ściskanie, kilkunastokrotnie obniżoną odpornością na przecinanie oraz około dwukrotnie wyższą sprężystością w stosunku suszu. Niskotemperaturowe blanszowanie istotnie wpłynęło na wartości wszystkich badanych cech suszonej cukinii. Zmiana mocy mikrofal w trakcie suszenia fontannowego wpłynęła istotnie jedynie na wzrost wartości pracy ściskania.
EN
The objective of the research was to indicate the impact of sirup type used for osmotic dehydration and the microwaves power for microwave and vacuum drying on the selected mechanical and rheological properties of dried pumpkin. Pumpkin cultivar Rugosa was osmotically dehydrated in three concentrates: apple, aronia and cherry. Initially prepared material was dried with microwave method in the reduced pressure conditions which was within 6-4 kPa at the microwave power which was 240 and 480 W. Dried material was subjected to compression tests and stresses relaxation tests. Compression work values (Pś), cutting work (Pp) and indicators describing material elasticity (a and b) were computed. An initial treatment in the form of osmotic dehydration carried out before microwave drying in the reduced pressure conditions allows obtaining dried pumpkin with a raised resistance to compression and cutting and the decreased elasticity in comparison to dried material obtained from a pumpkin which was not subjected to the initial treatment. Microwaves power influences the values of compression and cutting of dried pumpkin.
PL
Celem badań było wykazanie wpływu rodzaju syropów użytych do odwadniania osmotycznego oraz mocy mikrofal suszenia mikrofalowo-próżniowego na wybrane cechy mechaniczne i reologiczne suszonej dyni. Dynię odmiany Rugosa odwodniono osmotycznie w trzech koncentratach: jabłkowym, aroniowym i wiśniowym. Wstępnie przygotowany materiał suszono metodą mikrofalową w warunkach obniżonego ciśnienia wahającego się w zakresie 6-4 kPa, przy mocach mikrofal wynoszących 240 i 480 W. Susze poddano testom ściskania, przecinania oraz relaksacji naprężeń. Obliczono wartości pracy ściskania (Pś), pracy przecinania (Pp) oraz wskaźniki opisujące sprężystość materiału (a i b). Zabieg wstępny w postaci odwadniania osmotycznego, wykonany przed suszeniem mikrofalowym w warunkach obniżonego, ciśnienia pozwala uzyskać suszoną dynię o podwyższonej odporności na ściskanie i na przecinanie oraz obniżonej sprężystości w stosunku do suszy uzyskanych z dyni nie poddanej zabiegowi wstępnemu. Moc mikrofal istotnie wpływa na wartości prac zarówno ściskania, jak i przecinania suszonej dyni.
EN
Based on the exploitation research, the authors evaluated the possibilities of using the heat conducted through the side surface of the waste gases exhaust pipe of SB 1.5 drum drier for drying wood chips. According to the estimated calculations within one hour approximately 173 thousand of kJ of heat may be obtained from the external surface of the waste gases exhaust pipe with the height of 7 m and temperature of approximately 78oC which constitutes an equivalent of approximately 4 kilo of heating oil. In case the above mentioned heat source for drying wood chips in SPA 20 silo with a volume of 6800 kilo within 50% to 20% humidity is used, one may expect that the drying time will be approximately 100 hours.
PL
W oparciu o badania eksploatacyjne autorzy dokonali oceny możliwości wykorzystania ciepła przewodzonego przez pobocznicę rury gazów odlotowych suszarki bębnowej SB 1,5 do suszenia zrębków drewna. Jak wynika z szacunkowych obliczeń w ciągu godziny z zewnętrznej powierzchni rury gazów odlotowych o wysokości 7 m i temperaturze ok. 78°C można uzyskać ok. 173 tys. kJ ciepła, co stanowi ekwiwalent ok. 4 kg oleju opalowego. W przypadku wykorzystania wyżej wymienionego źródła ciepła do suszenia zrębków drewna w silosie SPA 20 o pojemności 6800 kg od wilgotności 50% do 20% można oczekiwać, że czas suszenia wyniesie ok 100 godzin.
PL
W pracy przeanalizowano wpływ funkcji jądrowej na wyniki estymacji wartości oczekiwanej i niepewności standardowej typu A długookresowyctn wskaźników hałasu. Porównano ze sobą kilka podstawowych typów jąder opisanych w literaturze, tj. Epanecznikowa, jednostajne, normalne i trójkątne. Wnioskowanie statystyczne oparto na metodzie porównań wielokrotnych, wykorzystując nieparametryczny test post-hoc Tukeya-Kramera na poziomie istotności a = 0,05.
EN
The effect of kernel function for expected value estimation and type A standard uncertainty of long-term noise indicators was described in this paper. A few basic types of kernel functions presented in the literature i.e. Epanechnikov, uniform, normal, and triangular were compared to each other The statistical inference was based on the multiple comparisons method using the non-parametric post-hoc Tukey-Kramer's test with significance level a = 0,05.
PL
Deformacje osadów kenozoicznych w odsłonięciu w Koźminie znajdują się pomiędzy drugim poziomem nadkładu a poziomem eksploatacyjnym. Wśród zaburzeń wyróżniono mezostruktury o wielkości od kilkunastu do kilku metrów oraz drobne struktury deformacyjne o rozmiarach od kilku do kilkudziesięciu centymetrów. Pomiary strukturalne zostały zestawione w formie sferycznych diagramów wraz z rekonstrukcją kierunku lokalnego nacisku lądolodu. Analiza lokalnych pól naprężeń w oparciu o pomiary orientacji i wergencji struktur deformacyjnych pozwoliła wyznaczyć kierunki głównego nacisku (transportu glacitektonicznego) skierowanego z NNE–NE ku SSW–SW w przedziale azymutów 5–42°. Analizowane struktury deformacyjne związane są z nasunięciem lądolodu zlodowacenia Odry.
EN
Deformations of Cenozoic sediments in Koźmin exposure are situated between the second level of overlayer and a brown coal bench. In registered disturbances mesostructures in size from several to couple meters and fine structures in size from few to several dozen centimetres. The structural analysis was compiled in the spherical diagrams with the reconstruction of local ice flow. The examination of local stress poles on the basis of orientations and vergences measurements allowed to evaluate the main stress directions (glaciotectonic transport) from NNE–NE to SSW–SW (5–42° azimuth). Deformation structures are connected with ice-sheet of Odranian Glaciation.
EN
The problem of estimation of the long-term environmental noise hazard indicators and their uncer- tainty is presented in the present paper. The type A standard uncertainty is defined by the standard deviation of the mean. The rules given in the ISO/IEC Guide 98 are used in the calculations. It is usually determined by means of the classic variance estimators, under the following assumptions: the normality of measurements results, adequate sample size, lack of correlation between elements of the sample and observation equivalence. However, such assumptions in relation to the acoustic measurements are rather questionable. This is the reason why the authors indicated the necessity of implementation of non-classical statistical solutions. An estimation idea of seeking density function of long-term noise indicators distri- bution by the kernel density estimation, bootstrap method and Bayesian inference have been formulated. These methods do not generate limitations for form and properties of analyzed statistics. The theoretical basis of the proposed methods is presented in this paper as well as an example of calculation process of expected value and variance of long-term noise indicators LDEN and LN. The illustration of indicated solutions and their usefulness analysis were constant due to monitoring results of traffic noise recorded in Cracow, Poland.
PL
Analizowano jakość dyni suszonej fontannowo z nagrzewaniem mikrofalowym. W trakcie suszenia fontannowego wykorzystano dwa poziomy mocy mikrofal: 100 W i 250 W. Badania wykonano dla surowca blanszowanego oraz niepoddanego obróbce wstępnej. Metodami instrumentalnymi określono wytrzymałość na ściskanie, wytrzymałość na przecinanie, wskaźniki relaksacji naprężeń oraz barwę suszu. Produkt poddano ocenie sensorycznej, uwzględniającej intensywność występowania wyróżników twardości, kruchości, sprężystości oraz barwy. Stwierdzono, że sensoryczna ocena twardości i kruchości suszu jest ściśle związana z odpornością badanego materiału na ściskanie. Istnieje zależność pomiędzy barwą określoną metodami instrumentalnymi a sensorycznie ocenioną intensywnością występowania wyróżnika barwy. Suszenie fontannowo-mikrofalowe bardzo niekorzystnie wpływa na elastyczność suszu z dyni. Blanszowanie wpływa na twardość i kruchość suszonej dyni oraz zwiększa elastyczność suszu w stosunku do produktu pochodzącego z surowca bez obróbki wstępnej.
EN
The quality of pumpkin dried with a spouted method with microwave heating was analysed. During spouted drying, two levels of microwaves power were applied: 100W and 250W. The research was carried out for blanched material and not subjected to pretreatment. Compressive strength, cutting strength, stress relaxation index and dried material colour were determined with instrumental methods. The product was subjected to sensory evaluation including intensity of occurrence of hardness, brittleness, elasticity and colour ratio. It was determined that sensory evaluation of hardness and brittleness of dried material is strictly related to compressive strength of the investigated material. There is a relation between the colour determined with instrumental methods and sensory evaluated intensity of occurrence of colour ratio. Spouted-microwave drying negatively influences elasticity of dried pumpkin. Blanching influences hardness and brittleness of dried pumpkin and increases elasticity of dried pumpkin in comparison to the product of material which was not pretreated.
PL
Procesowi suszenia mikrofalowo-próżniowego poddano kalarepę, warzywo zawierające cenne mikroelementy oraz witaminy(B1, B2, B6, C) i kwasy: nikotynowy, pantotenowy, foliowy. Celem pracy było wyznaczenie kinetyki suszenia kalarepy, określenie skurczu suszarniczego, wyznaczenie kinetyki rehydracji jak również określenie maksymalnej temperatury nagrzewania materiału. Materiał został poddany procesowi suszenia mikrofalowo-próżniowego przy ciśnieniu 2-4 kPa i mocy mikrofal na poziomie 240, 360 i 480 W. Kalarepa pokrojona została w kostkę o wymiarze 10 mm. Przeprowadzone badania pozwoliły na stwierdzenie, że w kinetyce suszenia dla wszystkich trzech mocy mikrofal można wyróżnić dwa okresy suszenia. Okres stałej szybkości suszenia opisany równaniem liniowym, który kończył się wraz z osiągnięciem uk=4 kg·kg-1 i okres zmiennej szybkości suszenia opisany równaniem wykładniczym. Końcowy objętościowy skurcz suszarniczy kształtował się na poziomie 70%.
EN
Kohlrabi, a vegetable which contains precious microelements and vitamins(B1, B2, B6, C) and acids: nicotinic acid, panthotenic acid, folic acid were subjected to microwave-vacuum drying. The objective of the paper was to determine the kinetics of drying of kahlrabi, drying shrinkage, rehydration kinetics as well as the maximum temperature of heating the material. Material was subjected to microwave-vacuum drying process at the pressure of 2-4 kPa and power of microwaves at the level of 240, 360 and 480 W. Kahlrabi was cut into 10 mm cubes. The research which was carried out allowed the statement that in the kinetics of drying for all three powers of microwaves, two periods of drying may be distinguished. The period of constant speed of drying described with a linear equation, which ended upon reaching uk=4 kg·kg-1 and the period of variable speed of drying described with exponential equation. Final volumetric drying shrinkage was at the level of 70%.
PL
Analizie poddano efekty suszenia jabłek w postaci kostki sześciennej o boku 10 mm, metodą łączoną, z wykorzystaniem nagrzewania mikrofalami fontannującego złoża (FM), przy zastosowaniu temperatury powietrza suszącego 60-65ºC oraz mikrofal o mocy 100 W. Opisano kinetykę wysychania materiału oraz wybrane cechy jakościowe suszu: barwę, wytrzymałość na ściskanie i rehydrację. Wyniki eksperymentów odniesiono do analogicznych efektów suszenia jabłek w złożu fontannowym (F) oraz z wykorzystaniem nagrzewania mikrofalami pod obniżonym ciśnieniem (MV). Stwierdzono, że proces, w którym zintegrowano suszenie fontannowe i nagrzewanie mikrofalami, przebiegał z większą intensywnością niż suszenie fontannowe bez dodatkowego nagrzewania, a fontannowomikrofalowy susz z jabłek charakteryzował się wyższą jakością niż pozostałe susze.
EN
Results of drying apples in the form of a 10 mm cube with a combined method with spouted bed microwaves heating (FM) at the air drying temperature 60-65ºC and microwaves of 100W power were analysed. Drying kinetics of material and the selected quality features of dried apples were described: colour, compression strength and rehydration. Experimental results were referred to analogical effects of drying apples in the spouted bed (F) and with the use of microwaves heating at the reduced pressure (MV). It was found out that the process, where spouted bed drying and microwaves heating took place with greater intensity than spouted bed drying without additional heating and spouted- microwave dried apples were characterised with higher quality than the remaining dried apples.
PL
W badaniach przeprowadzono mikrofalowo-próżniowe suszenie drożdży gorzelniczych Saccharomyces cerevisiae immobilizowanych na nośnikach pochodzenia naturalnego (płatkach owsianych, otrębach pszennych, sianie i słomie). Zastosowano nagrzewanie mikrofalami niskiej mocy (180 W) przy jednocześnie obniżonym ciśnieniu (4-6 kPa). Stwierdzono, że w zastosowanych warunkach mikrofalowo-próżniowych woda z komórek drożdży odprowadzana była w sposób łagodny, bez uszkadzania struktur komórkowych, a uzyskany w czasie 30 minut susz wykazywał wysoką żywotność (84-95%) i aktywność enzymatyczną po ponownym uwodnieniu.
EN
Microwave- vacuum drying of distillery yeast Saccharomyces cerevisiae immobilized on the natural carriers (oat flakes, wheat bran, hay and straw) was carried out in the research. Heating with low power microwaves (180 W) at the simultaneously lowered pressure (4-6 kPa) was applied. It was found out that in the applied microwave - vacuum conditions, water from yeast cells was removed in a mild way, without damage to cell structures and dry material obtained within 30 minutes proved high vitality (84-95%) and enzymatic activity after rehydration.
PL
Celem pracy było opisanie kinetyki suszenia mikrofalowo-próżniowego papryki prowadzonego przy stałej mocy mikrofal 480 W i trzech zakresach ciśnień 2-4; 4-6 i 6-8 kPa. Określono również zmiany temperatury materiału w czasie suszenia oraz wyznaczono zawartość polifenoli i aktywność przeciwutleniającą suszu. Przeprowadzone badania pozwoliły na stwierdzenie, że w kinetyce suszenia dla wszystkich trzech zakresów ciśnień wyróżnić można dwa okresy suszenia: okres stałej szybkości suszenia, opisany równaniem liniowym i okres zmiennej szybkości suszenia, opisany równaniem wykładniczym. Suszenie mikrofalowo-próżniowe (VM) przy ciśnieniu 2-4 kPa spowodowało spadek zawartości związków polifenolowych do wartości 5,82 mgGAE/1g s.s . i nieznaczny spadek aktywności przeciwutleniającej do 74,90 μmolTE/1g s.s w porównaniu do surowca przed suszeniem i suszenia konwekcyjnego. Maksymalna temperatura, do której nagrzewała się próbka, to 97ºC.
EN
The objective of the paper was to describe the kinetics of microwave-vacuum drying of pepper carried out at the constant power of microwaves amounting to 480 W and three scopes of pressures 2-4; 4-6 and 6-8 kPa. Changes of temperatures of the material in the time of drying and polyphenols content as well as antioxidant activity of dried pepper were determined. The research which was carried out allowed the statement that two drying periods for all three scopes of pressures may be determined: period of constant speed of drying described with a linear equation and the period of variable speed of drying described with exponential equation. Microwave-vacuum drying (VM) at the pressure 2-4 Pa resulted in the decrease of polyphenol compounds content for the value of 5.82 mgGAE/1 g s.s. and slight decrease of antioxidant activity to 74.90μmolTE/1g s.s in comparison to the raw material before drying and convective drying. Maximum temperature of heating a sample was 97ºC.
PL
Celem pracy było określenie możliwości zastosowania suszarki fontannowej z nagrzewaniem mikrofalowym surowca i uzyskanie informacji odnośnie przebiegu procesu i kinetyki ubytków wody oraz przedstawienie wpływu procesu suszenia na aktywność przeciwutleniającą i zawartość polifenoli w papryce czerwonej. W czasie suszenia papryki czerwonej stwierdzono, że wraz ze wzrostem mocy mikrofal wzrasta zawartość związków polifenolowych i aktywność przeciwutleniająca. Wyniki badań wskazują, że suszenie fontannowo-mikrofalowe pozwala uzyskać susz dobrej jakości i wpływa na poprawę jakości suszu z papryki w porównaniu z tradycyjnym suszeniem konwekcyjnym.
EN
The purpose of the study was to determine the applicability of spouted dryer heated by microwave material and obtain information about the process and the kinetics of water loss and of the effect of the drying process on antioxidant activity and polyphenol content of red pepper. During drying red peppers was found that with the increase of the microwave power is increased content of polyphenolic compounds and antioxidant activity. The results indicate that fountain-microwave drying ovens allows for drought of good quality and improving the quality of dried peppers over traditional convection drying.
PL
Owoce avocado poddano suszeniu trzema metodami: konwekcyjnie (SK), fontannowo z nagrzewaniem mikrofalowym (SFM) oraz mikrofalowo w warunkach obniżonego ciśnienia (SMP). Badano wpływ wybranych parametrów prowadzenia procesu na jakość suszonego avocado. Właściwości produktu określono metodami instrumentalnymi (praca ściskania, praca przecinania, wskaźniki relaksacji naprężeń i parametry barwy: L*, a*, b*) oraz w oparciu o ocenę sensoryczną (twardość, kruchość, elastyczność oraz barwa). Potwierdzono statystycznie istotny wpływ techniki suszenia na wszystkie analizowane parametry i wskaźniki. Jedynie warunki suszenia fontannowo-mikrofalowego nie wpływały na ocenę sensoryczną w zakresie twardości, kruchości i elastyczności. Najsilniejszy związek odnotowano pomiędzy odpornością suszu z avocado na przecinanie oraz wyróżnikiem kruchości. Susze charakteryzujące się wysoką elastycznością nie są akceptowane przez konsumentów.
EN
Avocado fruit were subjected to drying with three methods: convectionally, spouted drying with microwave heating and microwave drying in the reduced pressure conditions. Impact of theselected parameters of carrying out the process on the quality of dried avocado was researched. Properties of the product were determined with instrumental methods (compression work, cutting work, stress relaxation ratios and colour parameters: L*, a*, b*) and based on sensory evaluation (hardness, brittleness, elasticity and colour). Statistically significant impact of drying technology on all analysed parameters and indexes was confirmed. Only conditions of spouted -microwave drying did not influence sensor evaluation within hardness, brittleness and elasticity. The strongest relation was reported between dried avocado cutting strength and brittleness ratio. Highly elastic dried fruit is not accepted by clients.
PL
Przedstawiono wyniki pomiarów nacisków powierzchniowych korzeni marchwi przy sześciokrotnym obciążaniu próbki o dwóch wielkościach średnic dla trzech wartości i trzech prędkości wymuszenia siły promieniowej. Obciążenia generowano przy wykorzystaniu maszyny wytrzymałościowej Instron 5566 wyposażonej w głowicę roboczą o płaskiej powierzchni. W rezultacie otrzymano 540 obserwacji, z czego 270 przypadało na każdą średnicę próbki, a po 180 na prędkość i wartość wymuszanego obciążenia. Do każdej wartości poszczególnych parametrów obliczano wartość średnią, odchylenie standardowe, błąd standardowy i 95% przedział ufności dla wartości średniej. Przeprowadzono wieloczynnikową analizę wariancji w celu określenia wpływu średnicy próbki oraz wielkości i prędkości generowania obciążenia na wartość nacisków powierzchniowych. Otrzymane wyniki porównano z wartościami teoretycznymi obliczonymi w oparciu o wzory Hertz'a. W trakcie procesu sześciokrotnego obciążania próbki, wartości nacisków powierzchniowych uległy redukcji w czterech pierwszych cyklach, po których następowała ich wyraźna stabilizacja. Wartości nacisków powierzchniowych, obliczone w oparciu o wzory Hertz'a, są wyraźnie wyższe od wartości otrzymanych na drodze doświadczalnej.
EN
The research results of surface pressure measurements on a carrot root at six-time loading of a two- dimensions sample for three values and three velocities of forcing radial force have been presented. The loads were generated during the use of Instron 5566 testing machine equipped with a flat surface working head. As a result, 540 observations were obtained, out of which 270 for each dimension of a sample, and 180 for velcity and the value of forced load. For each value of particular parameters, a mean value, a standard deviation, standard error and 95% confidence interval for a mean value were calculated. A multi -factorial analysis of variance was carried out in order to determine the influence of the sample diameter and seize and velocity of generating load on the value of surface compression. Obtained results were compared with theoretic values calculated on the ground of Hertz theory. In the course of six-times sample loading, the values of surface compressions were reduced in four first cycles after which clear stabilization occurred. Surface pressure values, calculated on the ground of Hertz theory are clealry higher than values obtained by experiments.
20
PL
W pracy przedstawiono koncepcję procedury optymalnego doboru maszyn rolniczych opartą o kryteria intensywności użytkowania maszyn oraz ograniczoności czasu agrotechnicznego. Przeprowadzone zostały obliczenia symulacyjne do oceny racjonalnego doboru kombajnu zbożowego oraz siewnika zbożowego w oparciu o przyjęte założenia dotyczące: struktury powierzchni pól, uprawianej rośliny, plonu, liczby dni dyspozycyjnych w okresie agrotechnicznym, wskaźników eksploatacyjno-ekonomicznych maszyn oraz ustalony normatyw godzin pracy w ciągu dnia. Przedstawiona procedura obliczeniowa pozwoliła wyznaczyć optymalne zakresy wykorzystania maszyn przy spełnieniu warunku podstawowych wymagań agrotechnicznych oraz określonym progu wydajności eksploatacyjnej. Z wyliczeń warunku intensywności użytkowania otrzymano, że skorygowane normatywne wykorzystanie dla siewnika zbożowego wynosiło 50 h*rok-1, natomiast dla kombajnu zbożowego kształtowało się na poziomie 116 h*rok-1. Wykazano, że dopuszczalne, rzeczywiste wykorzystanie godzinowe powinno być większe niż 40 hźrok-1 dla siewnika zbożowego, natomiast dla kombajnu zbożowego powinno przekraczać 92 h*rok-1.
EN
A concept of the procedure of optimal selection of agricultural machines based on intensity criteria of using machines and limitation of agrotechnical time was presented in the study. Simulation calculations for evaluation of rational selection of a combine harvester and a grain drill based on the accepted assumptions concerning the structure of the field surface, of the cultivated plant, crop, number of disposable days in an agrotechnical period, exploitation and economic indexes of machines and the established standard of working hours during a day were carried out. The presented calculation procedure allowed determining optimal scopes of using machines at meeting basic agrotechnical requirements and at the determined threshold of operational efficiency. From the calculations of the condition of intensity of use it was obtained that levelled normative use for a grain drill was 50 h*year-1, whereas for a combine harvester it was on the level of 116 h*year-1. It was proved that acceptable real hour use should be higher than 40 h*year-1 for a grain drill whereas for a combine harvester it should exceed 92 h*year-1.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.