Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 37

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
1
EN
The paper aims at determining the relationship between age and degree of wear of selected technical fixed assets in farms. The correlation and regression analyses were performed for age as an independent variable and physical wear and functional wear as dependent variables. The research comprised 90 farms in southern Poland and focused mainly on farm buildings and mechanical equipment used in the farms. The results indicate, inter alia, an average or strong correlation between age and physical wear and a significantly weaker correlation between age and functional wear.
PL
Celem pracy jest określenie zależności pomiędzy wiekiem a poziomem zużycia wybranych technicznych środków trwałych w gospodarstwach rolnych. Dokonano analizy korelacji oraz regresji dla wieku jako zmiennej niezależnej oraz zużycia fizycznego oraz funkcjonalnego jako zmiennych zależnych. Badania przeprowadzono w 90 gospodarstwach rolniczych Polski południowej. Zakresem badań objęto najczęściej występujące w gospodarstwach obiekty budowlane oraz sprzęt mechaniczny. Stwierdzono m. in. w przypadku większości obiektów budowlanych i wszystkich obiektów mechanicznych przeciętny lub silny związek korelacyjny pomiędzy wiekiem a zużyciem fizycznym oraz znacznie mniejsze zależności korelacyjne pomiędzy wiekiem a zużyciem funkcjonalnym.
EN
In the Polish agriculture, farm vehicles, machines and devices with a varied complexity and modernity of structural solutions are used - from simple (harrow, plough) to very modern (combine harvester, beetroot harvester, tractor, sprayer). A considerable complexity of processes, mechanisms and phenomena, which take place during their operation and considerable wear and age in the light of stricter requirements concerning the scope of environmental protection, enforce the necessity to know them and to develop a new quality approach to the issues of rational use and operation of machines and devices in order to minimize effects and results of their operating wear. Operating wear is an inseparable phenomenon in the process of use of all machines and devices and in case of agricultural machines it is significant (no possibility to stop the agricultural production process and thus incurred irreparable losses). Intensity of this wear is influenced by various factors - originating in design, structure, technology and operating wear. "The operating quality" of machines in the aspect of their reliability to perform production tasks and the need to use adequate servicing in order to maintain them at a respectively high level are a significant issue within this scope. The basic aim of the author's research was to present the problem of shaping the structural quality of machines, carrying out the analysis of the observed types and processes of agricultural machines wear and tear and presentation of the obtained operation tests results in the aspect of operating wear of machines and devices with which investigated farms are equipped in the context of justification for servicing.
PL
W rolnictwie polskim użytkuje się pojazdy, maszyny i urządzenia rolnicze o skrajnie zróżnicowanej złożoności i nowoczesności rozwiązań konstrukcyjnych - od prostych (brony, pługi) do bardzo nowoczesnych (kombajny zbożowe, buraczane, ciągniki, opryskiwacze). Znaczna złożoność procesów, mechanizmów i zjawisk, jaka ma miejsce podczas ich eksploatacji oraz znaczne zużycie i wiek, w świetle zaostrzonych wymagań z zakresu ochrony środowiska przyrodniczego wymuszają konieczność ich poznania oraz opracowania jakościowo nowego podejścia do zagadnień racjonalnego użytkowania i obsługiwania eksploatowanych maszyn i urządzeń w celu zminimalizowania następstw i skutków ich zużycia eksploatacyjnego. Zużycie eksploatacyjne jest nieodłącznym zjawiskiem w procesie użytkowania wszystkich maszyn i urządzeń, a w przypadku maszyn rolniczych ma to szczególne znaczenie (brak możliwości zatrzymania procesu produkcji rolniczej i ponoszone stąd nieodwracalne straty). Na intensywność tego zużycia mają wpływ różne czynniki - pochodzenia projektowego, konstrukcyjnego, technologicznego oraz eksploatacyjnego. Istotnym pojęciem w tym zakresie jest „jakość eksploatacyjna” maszyn w aspekcie ich niezawodności w realizacji zadań produkcyjnych oraz potrzeba stosowania adekwatnej obsługi technicznej, by ją utrzymać na odpowiednio wysokim poziomie. Zasadniczym celem badań autorów było przedstawienie problemu kształtowania jakości konstrukcyjnej maszyn, przeprowadzenie analizy zaobserwowanych rodzajów i procesów zużycia maszyn rolniczych oraz prezentacja uzyskanych wyników badań eksploatacyjnych w aspekcie zużycia eksploatacyjnego maszyn i urządzeń będących na wyposażeniu gospodarstw objętych badaniami w kontekście zasadności prowadzenia obsługi technicznej.
3
PL
Celem autora niniejszego artykułu było sprawdzenie czy i jaki związek istnieje pomiędzy osobowością a sposobami radzenia sobie ze stresem. W tym celu przebadano grupę studentów wojskowych i cywilnych Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie za pomocą Kwestionariusza Radzenia Sobie w Sytuacjach Stresowych (CISS) Normana S. Endlera i Jamesa D.A. Parkera oraz Inwentarza Osobowości NEO-PI-R Paula T. Costy Jr i Roberta R. McCrae. Na podstawie badań można stwierdzić, że studenci wojskowi charakteryzują się wysokim poziomem Ekstrawersji i Sumienności, a w sytuacji stresowej wybierają styl skoncentrowany na zadaniu. Natomiast studenci cywilni najwyższy wynik uzyskali w zakresie Ekstrawersji, a w sytuacji trudnej koncentrują się na emocjach.
EN
The aim of the paper is to examine whether there exists and of what nature, the relationship between personality and ways of coping with stress. For this purpose a group of civilian and military students of the Polish Air Force Academy in Dęblin with the help of 66 Coping Inventory for Stressful Situations questionnaire (CISS) by Norman S. Endler and James D.A. Parker and NEO- PI-R personality inventory by Paul T. Costa Jr. and Robert R McCrae. On the basis of research results, it is possible to claim that military students are characterized by a high level of extraversion and conscientiousness and, in stressful situations, they get focused on the task. Civilian students, however, achieved the highest score in terms of extraversion whereas in difficult situations, they get focused on emotions.
EN
Efficient repair and maintenance infrastructure, which technically supervises machines and devices in production processes, has a significant impact on the improvement of efficiency of the machine and devices application in production processes. In a present situation, with the use of complex and in many cases expensive machines with high structural and quality parameters, users may significantly influence the increase of the degree of their use through optimization of time devoted to efficient repair and maintenance treatments. The fundamental objective of the paper was to analyse the time during which farm machines stay in repair shops during periodical service and maintenance in the aspect of their performance effectiveness. The index of organizational effectiveness designated for assessment of shops which carry out maintenance of machines was determined. The relation between the coefficient of technical use of a machine and the index of effectiveness of the maintenance and repair system organization in a repair shop were determined. A functional scheme of the machine operation system was presented. This scheme in a general aspect covers functional relations of main components of the service and maintenance system of shops in the aspect of quality assessment of their particular subsystems.
PL
Na poprawę efektywności wykorzystania maszyn i urządzeń w procesach produkcyjnych w dużej mierze ma wpływ sprawnie działające zaplecze obsługowo-naprawcze, sprawujące nad nimi nadzór techniczny. W obecnej sytuacji, dysponując skomplikowanymi i w wielu przypadkach kosztownymi maszynami o wysokich parametrach konstrukcyjno-jakościowych, użytkownicy mogą w istotny sposób wpływać na zwiększenie stopnia ich wykorzystania poprzez optymalizację czasów poświęconych na sprawne przeprowadzenie zabiegów obsługowo-naprawczych. Zasadniczym celem pracy była analiza czasu przebywania maszyn rolniczych w warsztatach podczas wykonywania obsług okresowych i napraw w aspekcie efektywności działania tychże warsztatów. Wyznaczono wskaźnik efektywności organizacyjnej przeznaczony do oceny warsztatów przeprowadzających obsługi techniczne maszyn. Określono zależność pomiędzy współczynnikiem wykorzystania technicznego maszyn i wskaźnikiem efektywności organizacji systemu obsługi i napraw w warsztacie. Przedstawiono schemat funkcjonalny systemu obsługiwania maszyn. Schemat ten w ujęciu ogólnym ujmuje powiązania funkcjonalne głównych elementów systemu obsługowo-naprawczego warsztatów w aspekcie oceny jakościowej poszczególnych ich podsystemów.
PL
Celem opracowania jest przedstawienie złożoności problemu związanego z zaprojektowaniem technicznie i ekonomicznie uzasadnionych procedur dotyczących właściwego doboru optymalnego zestawu obsług technicznych maszyn i urządzeń rolniczych w procesie ich eksploatacji. Artykuł zawiera ogólne zasady projektowania procedur obsługowych i ustalania okresów międzyobsługowych maszyn i urządzeń rolniczych. Przedstawiono schemat obsług technicznych maszyn i urządzeń rolniczych funkcjonujący w systemie ich eksploatacji. Scharakteryzowano informacje niezbędne do sterowania strategią obsług technicznych, w tym informacje o uszkodzeniach maszyn oraz sposobie określenia skuteczności w doborze rodzajów i zakresów obsług technicznych. W artykule podjęto się próby oceny rzeczywistej skuteczności stosowania obsług technicznych "K" oraz tzw. współczynnika napraw "Kn" charakteryzującego czasu obsługi technicznej w całkowitym czasie eksploatacji maszyn i urządzeń.
EN
The purpose of this work is to present the complexity of the issue related to technical and economic design of justified procedures concerning proper selection of the maintenance service set of agricultural machines and devices in the process of their exploitation. The article covers the main principles of designing service procedures and determining inter-service periods of agricultural machines and devices. The scheme of maintenance service of agricultural machines and devices, which functions within the system of their exploitation was presented. Information indispensable for controlling the maintenance service strategy including information on damages to machines and the method of determining efficiency in the selection of kinds and scopes of maintenance service was described. The article attempts to evaluate real efficiency of using "K" maintenance service and the so-called coefficient of repairs "Kn" which characterizes the time of maintenance service in the total time of exploitation of machines and devices.
PL
Park maszynowy będący na wyposażeniu większości polskich gospodarstw jest w znacznym stopniu zużyty pod względem technicznym i ekonomicznym (przestarzałe konstrukcje). Zapewnienie odpowiedniego stanu technicznego jest istotnym wyzwaniem dla służb technicznych utrzymania i odnowy maszyn. Zrozumienie zachodzących procesów zużycia oraz znajomość zabiegów obsług technicznych wykonywanych przez użytkowników jest niezbędna dla zapewnienia odpowiedniego stanu technicznego oraz wczesnym zapobieganiu awariom maszyn. Opracowanie zawiera analizę i ocenę zidentyfikowanych rodzajów zużycia eksploatacyjnego maszyn i urządzeń użytkowanych w gospodarstwach objętych badaniami. Celem pracy jest ocena i analiza zaobserwowanych rodzajów zużycia eksploatacyjnego maszyn rolniczych. Badania prowadzono w sześćdziesięciu gospodarstwach rolniczych w formie wywiadu kierowanego na terenie gmin: Milówka oraz Czernichów w latach 2009-2010. Badaniami objęto maszyny i urządzenia rolnicze będące na wyposażeniu wytypowanych gospodarstw rolniczych.
EN
A machinery park in which most of the Polish farms is equipped is significantly worn in relation to technical and economic aspect (old structures). Ensuring a proper technical conditions is a crucial challenge for technical services responsible for maintenance and restoration of machines. Understanding the ongoing processes of wear and knowledge of technical services carried out by the users is necessary for ensuring a proper technical condition and for early prevention of machinery failures. The study includes analysis and evaluation of the identified types of exploitation wear of machines and devices used in the researched farms. The objective of the work is to evaluate and analyse the observed types of exploitation wear of agricultural machines. The research was carried out in sixty agricultural farms in the form of an interview carried out on the territory of the following districts: Milówka and Czernichów in 2009-2010. The research covered agricultural machinery and devices in which selected agricultural farms were equipped.
PL
Opracowanie zawiera analizę warunków użytkowania maszyn rolniczych będących na wyposażeniu indywidualnych gospodarstw rolniczych w wybranych gminach polski południowej (gminy: Czernichów, Dębica, Gdów, Milówka). Analizę użytkowania maszyn prowadzono w aspekcie zachodzących procesów ich zużycia eksploatacyjnego oraz podejmowanych w tym zakresie przez rolników, środkach i zabiegach przeciwdziałających zużyciu maszyn.
EN
The study contains an analysis of agricultural machinery usage conditions for machines operated by individual farms in selected boroughs in Southern Poland (boroughs: Czernichów, Dębica, Gdów, Milówka). Machinery use analysis was carried out in the aspect of their wear and tear processes and preventive measures and treatments taken in this regard by farmers.
PL
Przedstawiono wyniki analizy kosztów użytkowania maszyn, pod kątem procesów zużycia i odnowy (naprawy) w Kombinacie Rolnym Kietrz Sp. z o.o. Analiza dotyczy lat 2004 oraz 2010 maszyn z grup ciągników rolniczych, kombajnów buraczanych i zbożowych oraz pojazdów samochodowych.
EN
Analysis results of the operating cost of machinery were presented paying special attention to the wearing and renewal processes in the Farm Complex Kietrz Sp. z o. o. The analysis includes the years 2004 and 2010, and it concerns farm tractors machinery, both beet and combine harvesters as well as motor vehicles.
9
Content available Metoda technologiczności odnowy maszyn rolniczych
PL
W pracy przedstawiono jedną z głównych cech konstrukcji maszyn i urządzeń ("technologiczność") mającą istotny wpływ na ich użytkowanie w złożonym procesie eksploatacji. Omówiono etapy jej realizacji w procesie projektowania konstrukcji oraz poruszono problem technologiczności odnowy sprzętu rolniczego.
EN
The work presents one of the primary characteristics of the construction of equipment and machines ("producibility"), which has a significant impact on their use in the complex process of use. Stages of its implementation in the construction design process were used and the problem of producibility of renovation of farm equipment was discussed.
PL
Artykuł zawiera założenia abstrakcyjnego modelu systemu organizacji regeneracji części wymiennych zbudowanego w oparciu o teorie systemów. Model ten łączy w sobie główne elementy systemu w realiach założeń gospodarki rynkowej w Polsce. Omówiono również główne parametry wskaźnikowe zasad jego funkcjonowania.
EN
The article contains guidelines for an abstract model of a system allowing to organize regeneration of replaceable parts, built on the basis of systems theories. This model combines main elements of the system in the reality of market economy guidelines in Poland. Moreover, the paper discusses main indicator parameters of its functioning principles.
PL
Różnorodność działań w procesie produkcji rolniczej sprawia, iż jest ona kosztowna i w wielu przypadkach uciążliwa dla środowiska przyrodniczego oraz otoczenia. W artykule zwrócono uwagę na jeden z elementów aspektu ekologicznego w eksploatacji maszyn i urządzeń jakim jest regeneracja części i odnowa uszkodzonych podzespołów. Omówiono celowość prowadzenia badań w tym kierunku oraz techniczno-ekonomiczne uwarunkowania odnowy maszyn.
EN
Diversity of operations in agricultural production process makes it expensive and in many cases arduous for natural environment and surroundings. The article brings attention to one of the ecological aspect elements in operation of machines and equipment, that is regeneration of parts and renovation of defective subassemblies. The work discusses advisability of further research in this field, and technical and economic machine renovation determinants.
PL
Racjonalne zasady eksploatacji pojazdów i maszyn wymuszają na użytkownikach również poeksploatacyjne ich zagospodarowanie w zgodzie z zasadami ochrony i poszanowania środowiska. W artykule przedstawiono skalę problemu w odniesieniu do eksploatowanych w Polsce pojazdów samochodowych oraz maszyn rolniczych. Zwrócono uwagę na procesy odzysku i recyklingu oraz potencjalne ilości cennych surowców możliwych do odzyskania w momencie wycofania z eksploatacji wyeksploatowanych konstrukcji maszyn i urządzeń.
EN
Rational operation rules for vehicles and machinery force their users also to dispose of them after their service life, in conformity with environment protection and respect principles. The article presents the problem scale with reference to automotive vehicles and farm machines operated in Poland. The researchers focused their attention on recovery and recycling processes and potential amounts of valuable materials that may be reclaimed when taking out of service worn out machinery and equipment structures.
PL
Stopień wykorzystania maszyn i urządzeń rolniczych ma decydujący i bezpośredni wpływ na efektywność i wyniki ekonomiczne gospodarstw rolniczych. Utrzymanie maszyn w pełnej gotowości technicznej, to wyzwanie dla użytkowników i służb technicznych działających w ramach złożonego systemu obsług technicznych. W artykule przedstawiono główne założenia i uwarunkowania funkcjonowania w zapleczu naprawczym rolnictwa takiego systemu, zwracając uwagę na jego efektywność organizacyjną.
EN
The extent of farm machinery and equipment use decisively and directly affects efficiency and economic results achieved by farms. Keeping machinery fully available from technical point of view is a challenge for users and engineering services operating in the scope of complex technical service system. The article presents main guidelines and determinants for functioning of such a system within repair support for agriculture, and focuses on its organisational efficiency.
PL
Znajomość podstawowych zasad racjonalnej eksploatacji maszyn i urządzeń rolniczych pozostawia wiele do życzenia. W praktyce rolnicy w ograniczonym zakresie wykonują zalecane przez producentów obsługi techniczne. W artykule przedstawiono ten problem na przykładzie gospodarstw z Gminy Żabno.
EN
Knowledge of basic principles concerning rational farm machinery and equipment use leaves a lot to be desired. In practice, farmers carry out servicing recommended by manufacturers to a limited extent. In this article the issue is demonstrated using the example of farms located in Żabno Borough.
PL
Zagadnienia ekologii w procesach eksploatacji i użytkowania maszyn i urządzeń mają istotne znaczenie w dobie rozwoju cywilizacji i postępu naukowo-technicznego. Jednym ze sposobów takiego proekologicznego oddziaływania na procesy eksploatacji jest regeneracja części i odnowa zespołów uszkodzonych maszyn. W artykule przedstawiono analizę obliczeniową korzyści wynikających z prowadzenia regeneracji części i odnowy wybranych elementów maszyn.
EN
Ecology issues in the processes of machinery and equipment operation and use are important in the age of civilisation development and scientific and technological progress. One of the methods of this proecological impact on machinery operation processes involves regeneration of parts and renewal of units in damaged machines. The article presents computational analysis of benefits resulting from regeneration of parts and renewal of selected machine elements.
PL
W pracy przedstawiono analizę krytyczną stanu wiedzy w zakresie problemów dotyczących organizacji i zasad funkcjonowania systemu odnowy maszyn i urządzeń. Zawarto rownież ocenę celowości stosowania proekologicznych metod odnowy maszyn oraz zasadnicze cele badawcze, jakie powinien uwzględniać nowo tworzony system odnowy maszyn i urządzeń.
EN
This article presents critical analysis of the knowledge state in the range of problems concerning the organizing and rules of functioning of machines and devices renovation system. It also includes assessment of purposefulness of using proecological methods of machine renovation and main research aims which should be taken into account by a new created machines and devices renovation system.
PL
Warunkiem podwyższenia jakości i obniżenia kosztów eksploatacji odnawianych maszyn i urządzeń w aspekcie ochrony środowiska jest usprawnienie poszczególnych faz procesu odnowy. Regeneracja zużytych części i odnowa uszkodzonych podzespołów maszyn jest efektywną formą recyklingu wpływającą na ochronę środowiska oraz istotnie obniżającą koszty materiałowe naprawianych maszyn i urządzeń. W opracowaniu poddano analizie wybrane elementy efektywności regeneracji części i odnowy maszyn. Przedstawione rozważania wykazują celowość prowadzenia tej działalności.
EN
The condition of the quality increase and reduction of the costs of renewable machines and devices exploitation in the aspect of environment protection is improvement of the phases of the renovation process. Regeneration of the used parts and renovation of the damaged machine sub-assemblies is an efficient form of recycling influencing the environment protection and strongly reducing material costs of the repaired machines and devices. Efficiency elements of the regeneration of machine parts and devices were analyzed in this study. Considerations presented here are showing the purposefulness of doing this.
PL
W pracy przeprowadzono analizę warunków i sposobów przechowywania maszyn rolniczych oraz stosowanych metod zabezpieczeń antykorozyjnych w gospodarstwach w aspekcie ich zużycia korozyjnego. Badania prowadzono w formie wywiadu kierowanego. Badaniami objęto maszyny będące na wyposażeniu wytypowanych gospodarstw rolniczych z podkrakowskiej gminy Gdów.
EN
The research pertained to the analysis of conditions and ways to store agricultural equipment and methods applied to prevent corrosion in agricultural farms. The research was conducted in the form of directed interview. It included machinery operated and owned by the selected agricultural farms in the borough of Gdów near Kraków.
PL
Zagadnienia kształtowania jakości maszyn i urządzeń oraz aspekt jakości w odnowie maszyn rolniczych w kontekście napływu do Polski używanego sprzętu.
PL
Omówiono aspekty techniczno-ekonomiczne celowości prowadzenia badań z zakresu odnowy maszyn i urządzeń rolniczych. Przedstawiono i sformułowano problem badawczy oraz robocze hipotezy cząstkowe, niezbędne do rozwiązania postawionego problemu.
EN
Technical and economic aspects of the usefulness of investigations on the regeneration of agricultural machines and devices were discussed; environmental protection bearings were considered, too. The research problem was formulated as well as the partial working hypotheses, necessary to solving assumed problem, were given. Presented review may be a basis to undertaking the research and development activities concerning organization system of the repair base for agricultural technical equipment in Poland.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.