Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 63

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  transport management
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
EN
Modern cities are focused on the implementation of the assumptions of sustainable transport development. They invest in modern solutions and intelligent technologies that improve the mobility of residents and reduce energy consumption and pollution emitted by means of transport. This article deals with issues of smart urban mobility and carsharing, in particular, as one of the examples of the implementation of sustainable transport policy. The objective of this article is a comparative analysis of the pace of development of the carsharing markets in Poland and Germany. The analysis is carried out using statistical and comparative analysis methods. In addition, for a complete presentation of the problem raised, a literature analysis is performed. The research area covers two countries, Poland and Germany, from which ten cities for each are selected for analysis. In addition, to achieve the assumed objective, we also present the basic assumptions of smart mobility and solutions used in cities, and then determine the increase in the number of cars driving in the carsharing system. In addition, the factors influencing the change in transport patterns of urban residents are analyzed, and the importance of modern communication technologies in the development of carsharing systems is emphasized. The results of the analysis can be used as a tool to support the decisions of city authorities in the field of transportation management and, in particular, the implementation of carsharing systems. They also present the dependencies of the spread of this solution in a given urban space. They indicate the largest problems that may affect the introduction of this solution as an element of the city’s transportation system.
EN
As part of an integrated flow of cargo in a manufacturing enterprise, transport is highly significant. Among functions such as planning, stockpiling, as well as inventory management and expediting, transport remains the function determining the physical flow of cargo. The aim of this article is to identify the actions undertaken by manufacturing enterprises in relation to process management. The analysis showed which processes and actions are undertaken in enterprises as part of process management, which methods were used to identify the processes, and what problems do enterprises come across when implementing it. Basing on the study, the methods and tools were also identified allowing to increase the effectiveness of the transport process. The survey also allowed identifying the problems most frequently encountered by manufacturing enterprises when implementing the transport process and thus finding a solution to improve it. Due to the specificity of the analyzed problem, implementing the posed empirical objectives was based on using the following research methods: a questionnaire and an expert survey. The empirical research was carried out on 15 enterprises operating in the Silesian Voivodeship in the fourth quarter of 2021 and the first quarter of 2022.
PL
W ramach zintegrowanego przepływu ładunków w przedsiębiorstwie produkcyjnym transport ma istotne znaczenie. Wśród takich funkcji jak planowanie, gromadzenie zapasów i gospodarka magazynowa oraz ekspedycja, transport pozostaje funkcją, która decyduje o fizycznym przepływie ładunków. Celem artykułu jest określenie działań podejmowanych przez przedsiębiorstwa produkcyjne w odniesieniu do zarządzania procesowego. Analiza pokazała jakie procesy i działania podejmowane są w przedsiębiorstwach w ramach zarządzania procesowego, jakie metody zostały wykorzystane przy identyfikacji procesów, na jakie problemy napotykają przedsiębiorstwa podczas jego wdrażania. Na podstawie badania zidentyfikowano również metody i narzędzia pozwalające na zwiększenie efektywności procesu transportowego. Badanie pozwoliło również określić, jakie problemy najczęściej występują w przedsiębiorstwach produkcyjnych podczas realizacji procesu transportowego i tym samym znaleźć rozwiązanie, które wpłynie na jego usprawnienie. Ze względu na specyfikę analizowanego problemu, realizacja postawionych celów empirycznych opierała się na wykorzystaniu metod badawczych: ankiety i badania eksperckiego. Badania empiryczne przeprowadzono na 15 przedsiębiorstwach funkcjonujących na terenie województwa śląskiego w czwartym kwartale 2021 roku i pierwszym kwartale 2022 roku.
EN
The purpose of the article is to characterise the road transport of abnormal loads and the process of obtaining an abnormal transportation clearance as well as to present a method of supporting transport organisation. The authors undertook to characterise road transport of abnormal loads in light of Polish conditions. The current legal environment in Poland, foreign and domestic literature were used in the research for analysis. The planning process for transport of abnormal load with the analysis of requirements specified was performed in a practical manner. in addition, the successive steps of this process were included on a structured algorithm, showing the steps taken in the research methodology. a detailed analysis showed the complexity of abnormal road transport and the challenges it faces. The experience conducted shows that the process of obtaining an abnormal transportation clearance is time-consuming and involves many institutions working together. an analysis of the requirements for abnormal transport shows the process areas that are bottlenecks. Focusing efforts on their proper organisation can ensure safe preparation of transport and effective management of the entire transportation process. The experience conducted to obtain an abnormal transportation clearance allows us to learn and understand this process, which can be a kind of signpost for those organising such transport without the necessary knowledge. The authors conducted an experiment, applying for a hypothetical abnormal transportation clearance to the General Directorate of national roads and motorways.
PL
Celem artykułu jest scharakteryzowanie drogowego transportu ładunków nienormatywnych w świetle polskich warunków, a także procesu uzyskiwania zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego oraz przedstawienie metody wspomagającej organizację przewozu. W badaniach do analizy wykorzystano aktualny stan prawny w Polsce, literaturę zagraniczną oraz krajową. W sposób praktyczny zrealizowano proces planowania przemieszczenia ładunku nienormatywnego z dokonaniem analizy stawianych przed nim wymagań. Kolejne kroki tego procesu zawarto na uporządkowanym algorytmie przedstawiającym działania podjęte w ramach metodyki badań. Szczegółowa analiza pokazała złożoność drogowego transportu nienormatywnego oraz wyzwań, które przed nim stoją. Z przeprowadzonego doświadczenia wynika, że proces uzyskiwania zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego jest czasochłonny i angażuje wiele współpracujących ze sobą instytucji. analiza wymagań stawianych transportowi nienormatywnemu pokazuje obszary tego procesu, które są wąskimi gardłami. Skupienie wysiłku na ich właściwej organizacji może zapewnić bezpieczne przygotowanie przewozu i efektywne zarządzanie całym procesem transportowym. autorzy przeprowadzili doświadczenie, występując z wnioskiem o wydanie zezwolenia na hipotetyczny przejazd drogowy pojazdu nienormatywnego do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i autostrad. Przedstawiono metodę doboru środka transportowego i zweryfikowano jej działanie na rozpatrywanym przykładzie. Przeprowadzone w praktyce doświadczenie uzyskania zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego pozwala poznać i zrozumieć ten proces, co może być drogowskazem dla organizujących przewozy tego rodzaju bez niezbędnej wiedzy.
EN
The rapid increase in the number of vehicles in cities and the intensity of their movement necessitates the use of appropriate transport management solutions. Various telematics techniques are used in logistics transport management in cities, which are the basis for the functioning of telematics systems. This article analyses selected telematics techniques used in logistics transport management in cities and presents the developed concept of changes in logistics transport management in the city of Piła, including the use of appropriate telematics techniques. The existing telematics system in the city of Piła and the proposed solutions were subjected to appropriate examination. This study aimed to verify the quality of the current state of the system and learn opinions on the proposed solutions that could be implemented in Piła, considering the effects that could be achieved as a result of improving the existing system. The survey method was used to obtain relevant information. The questionnaire developed, containing the elements assumed in this study, was addressed to respondents residing in Piła and its environs. The survey was conducted in December 2020 and January 2021.
EN
This article discusses the issue of seaport competitiveness. This is one of the most important issues in port studies. Conducting a port competitiveness analysis focuses on comparing components of port competitiveness for selected ports or terminals. First, a comparative analysis of selected seaports was performed in the article, followed by a detailed analysis of selected terminals in indicated ports. The main purpose of the article is to assess the effect of the new investment in the seaport in the town of Police (the construction of the railway connection with the national network) on its competitive position in relation to seaports in the immediate vicinity. To achieve the assumed goal, the following research methods were used: literature review, documentary method, linear weighting method, and variant analysis. The areas covered by the research study are selective seaports in Zachodniopomorskie Voivodeship (Szczecin, Świnoujście, and Police), Poland. Based on the research studies completed so far, it was shown that connecting a seaport with the national rail network may be a significant factor affecting the port’s competitiveness in relation to the ports located in the direct vicinity.
EN
Land-sea transport chains constitute a key part of the Europe’s economy, as a significant part of its trade is carried out using sea transport. Transport, storage, or delivery processes carried out within these chains are characterized by specified economic and technical efficiency, which often does not take into consideration the external costs these processes generate. Therefore, there is a need for further changes in the European land-sea transport chains, the aim of which should be a further reduction of the negative influence of transport on the society and the environment, in accordance with the assumptions adopted under the EU's sustainable development policy. The article examines the land-sea freight transport chains in terms of the EU's sustainable development goals on the example of Zachodniopomorskie Voivodeship (ZV), Poland. The region was selected owing to two key factors. First, the transport chains across the region are typical for many European areas. Second, the region itself has experienced intensive development of the Transport, Shipping and Logistics (TSL) sector and a numer of changes in freight flows for several years. The main goal of the article was to identify the possibility of reducing external costs resulting from the use of combined transport solutions in ZV. Two case studies were analyzed for this purpose. In both of them, the assumed effect was the reduction of external costs of freight transport in ZV. The potential reduction of external costs generated by cargo transport in ZV was estimated on the basis of the European methodology in terms of the amount of external costs generated by individual modes and means of transport. The research showed that the implementation of combined transport in ZV can bring measurable benefits to the region. The analyses also allowed for the identification of technical and organizational activities that are crucial for ZV and make it possible to reduce negative transport effects.
PL
Obecnie w Polsce rok do roku widoczna jest zauważalna tendencja do wzrostu udziału transportu intermodalnego w całej strukturze przewozowej, co niesie za sobą konieczność jego optymalizacji. W artykule przedstawiono i szczegółowo opisano wybrane zagadnienia transportu intermodalnego, które warunkują jego opłacalność.
EN
Presently in Poland there is a noticeable tendency to increase the share of intermodal transport in the entire transport structure, which entails the need to optimize it. The article presents and describesin details selected issues of intermodal transport, that determine if profitability.
PL
W artykule przedstawiono problemy związane z organizacją, transportem i czynnikami wpływającymi na stan bezpieczeństwa podczas przewozu ładunków niebezpiecznych transportem drogowym. Zidentyfikowano przyczyny powstawania zagrożeń, w tym uwarunkowań prawnych i legislacyjnych, uwarunkowań ekonomicznych i organizacyjnych, uwarunkowań psycho-motorycznych kierowców-operatorów pojazdów transportujących materiały niebezpieczne, scharakteryzowano główne przyczyny powstawania zagrożeń. Artykuł ten opracowano na podstawie danych z Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego za 2016 r., danych z Komendy Głównej Policji, dostępnych źródeł informacji o przyczynach powstawania zagrożeń w ruchu drogowym wymienionych w bibliografii.
EN
The article presents problems related to organization, transport and factors affecting the state of safety during transport of dangerous goods by road. The reasons for the emergence of threats were identified, including legal and legislative conditions, economic and organizational conditions, psycho-motor conditions of drivers-vehicle operators transporting hazardous materials, characterized by the main reasons for the emergence of threats. This article has been prepared on the basis of data from the Chief Inspectorate of Road Transport for 2016, data from the Police Headquarters, available sources of information on the causes of road traffic hazards listed in the bibliography.
9
Content available remote Reliability as an element of process in managing a fleet of railway vehicles
EN
Safe and economical devices, which are constantly growing in demand, lead to improvement of operational strategies applied in railway enterprises. Economic analysis and safety, and hence reliability and readiness, are the most important parameters in the operation of railway vehicles. The article presents a strategy for maintaining railway vehicles based on reliability indicators. The strategy was verified based on empirical research in a transport company.
PL
Bezpieczne i ekonomiczne urządzenia, na które wciąż rośnie zapotrzebowanie, prowadzą do doskonalenia strategii eksploatacyjnych stosowanych w przedsiębiorstwach kolejowych. Analiza ekonomiczna i bezpieczeństwo, a co za tym idzie niezawodność i gotowość, to najważniejsze parametry w procesie eksploatacji pojazdów kolejowych. W artykule przedstawiono strategię utrzymania pojazdów kolejowych opartą na wskaźnikach niezawodnościowych. Strategię zweryfikowano w oparciu o badania empiryczne w przedsiębiorstwie transportowym.
PL
Wydobycie węgla w głębinowej kopalni wymaga powiązanych technologicznie procesów i wykonywanych jednocześnie prac w rozległej sieci wyrobisk podziemnych, do których należy dostarczyć niezbędny materiał, części maszyn i urządzeń. Ze względu na trudne warunki górniczo-geologiczne potrzeby transportowe charakteryzują się dużą zmiennością. Sprawny system transportu jest kluczowy dla utrzymania nieprzerwanego procesu produkcji, natomiast właściwe zarządzanie realizacją zadań transportowych jest konieczne dla optymalnego funkcjonowania systemu transportu. W artykule opisano genezę zmienności potrzeb transportowych, w odniesieniu do otocznia naturalnego, jak i techno-logicznego. Na podstawie analizy pracy przykładowego układu transportu usystematyzowano potrzeby transportowe oraz określono jak kształtuje się ich poziom zmienności. Przeanalizowano metody zarządzania, wskazując na zarządzanie strategiczne jako działanie umożliwiające sterowanie procesami transportowymi z szerokiej perspektywy całościowego ujęcia zakładu produkcyjnego, uwzględniając wpływ otocznia. Przeanalizowano możliwość zwiększenia stopnia swobody wykonywania planu transportu na poszczególnych szczeblach decyzyjnych jako możliwość adaptacji do zmienności potrzeb transportowych. Wnioski z powyższych rozwiązań nakreśliły sposób zarządzania realizacją zadań transportowych w zmiennym środowisku kopalni podziemnej zapewniając optymalizację systemu transportu podziemnego.
EN
Coal extraction in hard coal mine require technologically connected processes and simultaneously performed tasks in wide network of underground pits, which include supply of necessary materials, machine parts and devices. Due to difficult mining and geological conditions, transport requirements are extremely variable. Efficient transport system is crucial for continuous production process, however appropriate management of transport tasks realization is necessary for optimal operation of transport system. Article presents origins of transport requirements variability in relation to natural and technological environment. On the basis of work analysis of exemplary transport system, transport requirements were structured and defined how transport system level of variability is formed. Management methods were analysed, pointing to strategic management as operation that allows to control transport processes from a broad perspective of comprehensive recognition of production plant, having regard to environment impact. Possibility of increasing margin of discretion of transport plan implementation at various decision levels as possibility of adaptation to transport requirements variability was examined. Conclusions of mentioned solutions delineated a way of management of transport task implementation in volatile underground mine environment. This ensured underground transport system optimization.
PL
Artykuł przedstawia model probabilistyczny w zadaniu zarządzania inteligentnym transportem wewnętrznym bazującym na ryzyku związanym z podejmowaniem decyzji. Poprzez termin niezawodności systemu transportu wewnętrznego rozumie się czas bezawaryjnego działania transportu wewnętrznego w stosunku do całości czasu, w którym dany transport powinien działać poprawnie. Artykuł przedstawia model oceny ryzyka działania transportu wewnętrznego na bazie prawdopodobieństwa z jakim system będzie bezawaryjnie funkcjonował w zadanym okresie czasu, przy pracy w określonym środowisku i dla określonego celu. Budowanie modeli probabilistycznych służących do wyznaczania ryzyka planowania produkcji opiera się na rzetelnej analizie wszystkich możliwych aspektów produkcji danego dobra gospodarczego. W modelowaniu poddaje się ocenie mocne i słabe strony przedsiębiorstwa, które chce podjąć się zadania transportowego, dokonuje się planowania samego procesu transportowego w oparciu o najważniejsze cele wynikające z procesu transportowego.
EN
This article presents a proposal proprietary approach to the task of optimizing transport processes. In modern logistics, there is a very high complexity of the transport processes. The development of technology has made the systems are becoming more complex. This generates high costs and quite often only approximate the best solutions. The model shows the connection classifier Ford-Fulkerson network flow algorithm Demstera-Shafer theory based on mathematical records. This method is used to obtain the limit problems (tasks) transport. This method is based inter alia on the cost matrix, which means that usually obtained cost solution to the problem is significantly lower than using other methods. The solution acceptable - it is a temporary solution. There are many feasible solutions to a transportation problem, wherein each further has a better (lower) or at least a minimal cost from the previous.
PL
Zrównoważony rozwój transportu od dawna funkcjonuje w polityce UE, jest on określony poprzez różne dokumenty, zdefiniowany i wyrażony w różnych wytycznych, sposobach działania w celu jego osiągnięcia. W praktyce okazuje się, że nie jest to takie proste, co uwidacznia się w funkcjonowaniu systemów transportowych poszczególnych krajów członkowskich, regionów, obszarów metropolitarnych, czy miast. W Polsce również podejmowane są działania związane z implementowanie zasad zrównoważonego rozwoju transportu do systemów transportowych w szczególności dużych ośrodków miejskich, obszarów metropolitarnych. Ze względu na ciągły rozwój transportu oraz sposoby jego realizacji nadal występuje wiele problemów, które stanowią barierę do wprowadzania zasad zrównoważonego rozwoju transportu. W poniższym artykule wskazano na problemy implementacji zasad zrównoważonego rozwoju transportu w Obszarze Metropolitarnym Warszawy (OMW).
EN
Sustainable transport development has long been active in EU policy, it is defined by various documents, defined and expressed in various guidelines, ways to achieve it. In practice, it turns out that it is not so easy, as evidenced by the functioning of transport systems of individual member states, regions, metropolitan areas or cities. In Poland, also activities are undertaken related to the implementation of the principles of sustainable transport development into transport systems, in particular large metropolitan areas and metropolitan areas. Due to the continuous development of transport and ways of its implementation, there are still many problems that constitute a barrier to introducing the principles of sustainable transport development. The following article indicates the problems of implementing the principles of sustainable development of transport in the Metropolitan Area of Warsaw (OMW).
14
Content available remote Innowacyjne zarządzanie miejskim transportem publicznym
PL
Referat prezentuje doświadczenia z budowy, wdrażania i eksploatacji innowacyjnego operatorskiego systemu zarządczego obejmującego ok. 1500 pojazdów (autobusy, radiowozy, i pojazdy techniczne) MZA. Przedstawiono klasyfikacje systemów zarządzania transportem publicznym i ponad 30-to letnie doświadczenie z ich budowy w Warszawie. Obecnie eksploatowana jest trzecia generacja systemów. Prezentowane rozwiązanie to szereg aplikacji funkcjonalnych wykonywanych przez różne firmy według założeń, wymagań i projektów sformułowanych przez zespół pracowników Politechniki Warszawskiej i Miejskich Zakładów Autobusowych w Warszawie.
EN
The paper presents the experience of the design, implementation, and operation of an innovative operator management system for approximately 1500 vehicles (buses, coaches, and technical vehicles) of Warsaw Municipal Bus Company. The covers the classifications of public transport management systems as well as over 30 years of the history and experience in their construction in Warsaw. Currently, its third generation is used. The system includes a number of functional applications performed by various engineering and IT companies according to the requirements and projects formulated by the staff of the Municipal Bus Companies in Warsaw.
PL
Celem artykułu jest przedstawienie możliwości, jakie daje posiadanie gestii transportowej w zarządzaniu lądowo-morskim łańcuchem transportowym, jako elementem zintegrowanego łańcucha dostaw. W artykule przedstawiono praktyczną stronę realizacji kontenerowego morsko-lądowego procesu transportowego w zależności od warunków handlowych, jakie zostały uzgodnione między stronami transportu. W artykule przeprowadzono analizę kosztów transportowych na wybranej trasie przewozowej z wyszczególnieniem składowych ponoszonych przez importera i eksportera. Efektem przeprowadzonych badań są cztery modele organizacji łańcuchów transportowych, których zakres jest uzależniony od warunków przyjętych w kontrakcie kupna-sprzedaży.
EN
The aim of this paper is to present the possibilities of-fered by transport management of land-sea transport chains. The paper presents the practical side of the containerized transport process in relation to commercial conditions. As a result of the research, four types of transport chain models were presented. The models differ according to the conditions of the Incoterms.
EN
The dynamics of development of transport systems in cities makes it harder to control the proper traffic management. It happens that decisions on the reorganization of the traffic and utilization of automated control are made on the basis of insufficient principles. Due to that, the costs of the technical implementations are spent without a simultaneous traffic improvement. For this reason, it is necessary to use tools allowing an efficient analysis of the current and future situation of the road. Utilization of a computer simulation seems to be most effective. The paper is focused on an example of computer simulation analyses of the two integrated cross roads in Szczecin. Based on the simulation model, the assessments of the planned implementation solutions were realized. It includes the analysis of the appropriateness of traffic lights utilization for the analyzed road sections.
PL
W artykule przedstawiono rozwiązania dedykowane poprawie bezpieczeństwa transportu oraz związane z zarządzaniem w transporcie drogowym. Przedstawione rozwiązania stanowią przykłady systemów telematyki transportu. Dodatkowo w pracy zaproponowano model matematyczny systemu telematyki transportu oparty na teorii procesów stochastycznych. Takie podejście pozwoliło to na oszacowanie parametrów niezawodnościowych.
EN
The article presents solutions dedicated to improving the safety of transport and related to the management of road transport. Presented solutions are an examples of transport telematics systems. In addition, in the paper proposed a mathematical model of telematics transport based on the theory of stochastic processes. Such approach allowed to estimate the reliability parameters.
PL
W artykule przedstawiono metodę ekstrapolacji trendu do oszacowania sprzedaży biletów komunikacji miejskiej w Szczecinie. Do określenia kierunku i dynamiki rozwoju badanego zjawiska wykorzystano dane źródłowe z lat 2003-2012. Wyniki prognozy ilościowej przedstawiono w formie graficznej i stabelaryzowanej.
EN
The article presents the trend extrapolation method to estimate the sale of public transport tickets in Szczecin. To determine the direction and rate of growth of the phenomenon studied used source data from the years 2003-2012. Forecast results are presented in graphical and tabulated.
19
Content available Ocena pracy środków komunikacji miejskiej
PL
W pracy przedstawiono metodykę oceny środków transportu zbiorowego w miastach. Określono trzy grupy czynników, wzajemnie ze sobą powiązanych, które w sposób zasadniczy wpływają na ocenę pracy środków komunikacji miejskiej. Ponadto określono zbiór warunków eksploatacji pojazdów komunikacji miejskiej. Sformułowano również kryteria racjonalnego zarządzania flotą transportu zbiorowego w miastach.
EN
The paper presents a methodology for evaluating modes of transport in cities. Identifies three groups of factors, interrelated, which fundamentally affect the appraisal of public transport. It also specifies a set of operating conditions of public transport vehicles. They also formulated criteria for the rational management of the fleet of public transport in cities.
20
Content available Managing the safety of transport in Sweden
EN
The article shows the effectiveness of the Swedish safety systems in transport. The introduction of new methods of transport management has made it one of the safest in Europe. In the article shown to minimize the risk of a hazardous event and thus a significant reduction in the number of deaths due to effective management methods.
PL
Artykuł ukazuje skuteczność zastosowanych w Szwecji systemów bezpieczeństwa w transporcie. Wprowadzenie nowych metod zarządzania transportem uczyniło go jednym z najbezpieczniejszych w Europie. W artykule ukazano minimalizację ryzyka wystąpienia niebezpiecznych zdarzeń a co za tym idzie znaczne zmniejszenie liczby ofiar śmiertelnych dzięki skutecznym metodom zarządzania.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.