Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 6

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  zdarzenie lotnicze
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Selected aspects of phonoscopic examinations of aircraft records. Part II.
EN
The article presents crucial aspects related to examinations of records from cockpit voice recorders (CVR) and the possible effects of the application of digital correction of these type of records. It also presents the resulting limitations concerning phonoscopic recognition examinations of speakers and determining the content of their utterances. A method for the real reduction of the described limitations was suggested. Part II of the article describes research experiments conducted at Air Force Institute of Technology.
PL
W artykule omówiono istotne problemy związane z badaniami nagrań pochodzących z pokładowych rejestratorów rozmów, a także możliwe skutki stosowania cyfrowej korekcji tego typu nagrań. Przedstawiono także wynikające stąd ograniczenia fonoskopijnych badań identyfikacyjnych mówców oraz ustalania treści ich wypowiedzi. Zaproponowano sposób realnego zmniejszenia opisanych ograniczeń tych badań. Część II artykułu przedstawia opis eksperymentów badawczych przeprowadzonych w Instytucie Technicznym Wojsk Lotniczych.
2
Content available remote Analiza ryzyka w procesie nadzoru
PL
Artykuł podejmuje temat zarządzania bezpieczeństwem w lotnictwie cywilnym w aspekcie nadzoru opartym o analizę ryzyka (podejście RBO Risk Based Oversight). Przedstawiony został proces opracowywania i stosowania aktów prawnych i dokumentów niezbędnych do sprawowania nadzoru na poszczególnych szczeblach (organizacji lotniczych, państwa członkowskiego, europejskim) z zastosowaniem wyników analiz ryzyka oraz wskaźników bezpieczeństwa SPI (Safety Performance Indicators). Wskazano istotę i cel podejścia RBO przy sprawowaniu nadzoru nad działalnością lotniczą oraz przedstawiono poziom adaptacji i wdrożenia podejścia RBO przez polski nadzór nad lotnictwem cywilnym. Poruszono również kwestię wdrożenia i efektywności działania systemu zarządzania bezpieczeństwem SMS (Safety Management System) na poziomie organizacji lotniczych oraz idei Just Culture jako drogi do zwiększania świadomości i zachęcenia do zgłaszania niepożądanych i nieprawidłowości mających lub mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo, bez obawy o konsekwencje. W artykule uwzględniono również nowelizację prawa UE - rozporządzenia 2018/1139 tzw. nowego rozporządzenia bazowego (NBR - New Basic Regulation), która umożliwia zastosowanie przepisów do statków powietrznych lotnictwa państwowego prowadzących działania wojskowe, celne, policyjne, poszukiwawczo-ratownicze, przeciwpożarowe, w zakresie kontroli granic i ochrony wybrzeża lub innych działań w interesie publicznym na rzecz bezpieczeństwa, interoperacyjności i efektywności.
EN
The article deals with the theoretical and practical aspects of safety management in civil aviation. Presented the process of approach of Risk Based Oversight (RBO) and application of legal acts and documents necessary for oversight at particular levels (aviation organization, member state, European). One of the main activity of the implementation and eff ectiveness of the Safety Management System (SMS) management system in air organizations are the effective systems for occurrence reporting and the Just Culture idea. The article also includes an amendment to EU law - Regulation 2018/1139, so-called the new Basic Regulation (NBR - New Basic Regulation), which makes it possible to apply the law to state aviation aircraft carrying out military, customs, police, search and rescue, fire-fighting, border control and coastal protection or other public interest activities in favor of safety, interoperability and efficiency.
3
Content available remote Selected aspects of phonoscopic examinations of aircraft records. Part I
EN
The article presents crucial aspects related to examinations of records from cockpit voice recorders (CVR) and the possible effects of the application of digital correction of these type of records. It also presents the resulting limitations concerning phonoscopic recognition examinations of speakers and determining the content of their utterances. A method for the real reduction of the described limitations was suggested. Part 1 of this paper provides a theoretical introduction to the subject matter under consideration.
PL
W artykule omówiono istotne problemy związane z badaniami nagrań pochodzących z pokładowych rejestratorów rozmów, a także możliwe skutki stosowania cyfrowej korekcji tego typu nagrań. Przedstawiono także wynikające stąd ograniczenia fonoskopijnych badań identyfikacyjnych mówców oraz ustalania treści ich wypowiedzi. Zaproponowano sposób realnego zmniejszenia opisanych ograniczeń tych badań. Część I artykułu przedstawia wprowadzenie teoretyczne do poruszanej problematyki.
PL
Postęp techniczny w konstrukcji statków powietrznych umożliwia przewozy coraz większej liczby pasażerów i masy towarów. Właśnie przestrzeń powietrzna stwarza specyficzne warunki do wykonywania lotów, czym przyczynia się do zwiększania atrakcyjności transportu lotniczego, ale niesie również zagrożenia. Rozpatrując problematykę zapewnienia bezpieczeństwa w transporcie, należy szczególną uwagę poświęcić przedsięwzięciom związanym z przewozami lotniczymi materiałów niebezpiecznych. Wynika to z faktu, że zajmują one coraz bardziej znaczącą pozycję w całości światowego transportu powietrznego. Autorzy niniejszego artykułu podjęli się analizy wybranych aspektów bezpieczeństwa, mających wpływ na minimalizację zagrożeń wynikających z przemieszczania materiałów niebezpiecznych. W efekcie zostały określone podstawowe czynniki, ograniczające do minimum zagrożenia wiążące się z transportem powietrznym niebezpiecznych substancji i przedmiotów.
EN
Technical progress in aircraft design allows to carry an increasing number of passengers and more cargo. The airspace creates specific conditions for flight, which enhances the attractiveness of air transport, simultaneously bringing risks as well. Considering the problems connected with ensuring air transport safety, special attention should be given to air transport of hazardous materials. It results from the fact that they gradually take increasingly important position in the global air transport. The authors of the article analysed selected aspects of safety, which have an impact on minimization of risks resulting from displacing dangerous materials. As a result, basic factors, which minimised threats related to air transport of hazardous substances or objects, were determined.
5
Content available Ryzyko w eksploatacji statków powietrznych
PL
W artykule omówiono podstawowe zagadnienia z obszaru ryzyka i niepewności występujących w planowaniu eksploatacji statków powietrznych. Problem ryzyka wiąże się z prawdopodobieństwem wystąpienia strat, spowodowanych różnymi stanami niezdatności statku powietrznego do wykonania zadania lotniczego. Skutki wystąpienia stanu niezdatności będą zależały od fazy eksploatacji statku powietrznego (w czasie postoju, kołowania, dobiegu lub różnych faz lotu). W zależności od chwili wystąpienia niezdatności statku powietrznego zadanie lotnicze może okazać się niemożliwe do realizacji, jego realizacja może zostać przerwana lub jego realizacja może doprowadzić do wypadku lotniczego, wynikiem czego będą straty materialne i/lub w ludziach. Prawdopodobieństwo bezpiecznego lotu zależy więc od rozwoju zdarzeń prowadzących do niezdatności statku powietrznego i fazy lotu, w której niezdatność wystąpi.
EN
The article presents basic issues from the area of risk management in planning the operation of aircrafts. The problem of risk is closely connected to the probability of the loss caused by various states of incapability of the aircraft to perform any aviation tasks. The results of the state of unfitness will depend on the operation phase of the aircraft (stop, taxiing, accelerating run or the flight). Depending on the time in which the incapability is noticed, the aviation task may or may not be stopped, and its realisation may or may not result in material loss and casualties. The probability of a safe flight, thus, depends on the progress of events leading to the incapability of the aircraft and the phase of flight in which it takes place.
PL
Oglądając codzienne relacje telewizyjne można zauważyć tendencję wzrostową ilości wypadków czy incydentów lotniczych. Warto się nad tym zastanowić i odpowiedzieć na pytanie, czy operator lotniczy wiozący nas, pasażerów na wakacje lub do miejsca pracy posiada procedurę postępowania w razie wypadku lub incydentu lotniczego.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.