Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 1415

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 71 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  environmental protection
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 71 next fast forward last
EN
Purpose: The aim of the article is to evaluate and characterize the use of renewable energy sources and their impact on the environment in selected European countries. Design/methodology/approach: relying on renewable energy sources is one of the fundamental goals of the European Union, which is constantly striving to improve the quality of life of societies, and to secure the welfare of present and future generations. The authors performed an analysis of energy consumption in 2010-2020 based on statistical data obtained from the European Statistical Office “EUROSTAT”. Numerous statistical analyzes, including data composition and decomposition, have been carried out. The authors relied on the analysis of change dynamics technique. The article presents indexes with a variable base (chain) and relative increments with a constant base. Findings: It has been established that the use of renewable energy in the following analyzed sectors such as electricity, transport, heating and cooling is diversified, with the highest use being noted in the field of heating and cooling. The most developed country in Europe in terms of the use of renewable energy sources is Iceland, followed by Norway and Sweden. The countries with the lowest use of renewable energy are Malta, the Netherlands and Luxembourg although these countries are exhibiting a growing tendency towards using renewable energy sources. Originality/value: The article presents the results of data composition regarding the use of renewable energy and its impact on the natural environment. Due to the analyzes used, it may be regarded as an interesting overview of the use of renewable energy sources.
PL
Bezzałogowe statki powietrzne coraz częściej wykorzystywane są do czynności związanych z ochroną środowiska. Platformy bezzałogowe uzyskują coraz większą popularność w różnych obszarach społecznych. W Polsce z roku na roku przybywa coraz więcej odpadów, które stają się uciążliwe dla środowiska. Właściwe przetrzymywanie odpadów nie jest szkodliwe, dlatego ich właściwa segregacja oraz przetwarzanie powinno odbywać się na jak najwyższym poziomie. Wykorzystanie funkcjonalności bezzałogowych statków powietrznych do monitoringu czy zobrazowania danego terenu powinno przyczyniać się do zachowania właściwego poziomu bezpieczeństwa ekologicznego w Polsce. Monitoringiem gospodarki odpadowej w Polsce zajmuje się Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska, która swoje zadania wykonuje poprzez regionalne Wojewódzkie Inspektoraty Ochrony Środowiska.
EN
Unmanned Aerial Vehicles are becoming more and more popular in environmental protection . Unmanned platforms are gaining huge popularity in various society areas. In Poland, more and more waste is produced each year, which is destructive to environment. As proper waste storage isn’t harmful , but its segregation and further recycling should be proceed at highest level. UAVs monitoring and area surveillance functionality usage should maintain proper ecological safety level in Poland. State Inspectorate for Environmental Protection, which conducts his tasks by regional Provincial Inspectorates for Environmental Protection is responsible for waste manning monitoring in Poland.
EN
Environmental protection, as rational shaping of the environment, management of environmental resources following the principle of sustainable development, and counteracting pollution, is integrally related to the urban area. Therefore, most activities and initiatives are aimed at environmental protection in the cities, which are the living environment for half of the world’s population. Therefore, the necessary action is to reduce the impact of urban transport on the environment. In particular, increased road traffic in urban areas is a constant increase in pollutants introduced into the environment in the form of solid, liquid and gaseous substances, harmful to people, the environment and spatial structures. One such negative impact of transport is the emission of CO2 into the atmosphere. In the process of limiting it, actions are taken to shape urban transport systems and the mobility of city residents. In order to identify individual processes that are components of these activities, literature research was carried out, the results of which are presented in the article.
EN
Cargo damage in extreme situations may threaten the safety of people participating in the further stages of the transport task in the distribution chain. Regardless of this, the damage also affects the unplanned extension of the delivery time or even prevents its further execution. The final and inevitable consequence is unplanned additional costs that will be charged to the shipper preparing the cargo for shipment. Additional costs will be incurred, direct (materials for repackaging and load securing, fuel, tolls, insurance) and indirect costs (carbon footprint of the materials produced and the fuel used by vehicles, increased traffic congestion, and the safety of road users). Their consequence will be an unnecessary increase in the pollution of the natural human environment. The article presents the classification of damage to palletised loads. The correctness of the proposed classification was to be achieved by analysing the results of surveys and broadly understood consultations with business entities dealing with the damage to palletised loads daily. The small number of completed questionnaires indicates the need to develop a new, less detailed questionnaire and a possible simplification of the proposed classification of damage to palletised loads. Based on the numerous discussions and meetings held during the consultations regarding the quantity and quality of cargo damage, it can be concluded that this is a very complex, sensitive topic. Literature review studies can confirm it, including industry studies and published statistical data. It is practically difficult to determine the size of damage to palletised loads in road transport. The proposed classification of damage to palletised loads allows for the definition of dangers, difficulties and, consequently, direct and indirect costs of transport, which can be remedied, and certainly significantly reduced. Minimising damaged and destroyed loads result in both a reduction of the direct costs of damaged products and a secondary reduction in the consumption of natural resources of the environment necessary to re-manufacture damaged or destroyed products. It also contributes to reducing the carbon footprint, an important issue, especially nowadays.
PL
Oceniono wpływ naturalnych sorbentów w diecie świń na emisję zanieczyszczeń gazowych, takich jak NH3, CH4 i CO2, oraz zawartość biogenów w oborniku, monitorując parametry mikroklimatu w chlewni. Przeprowadzone analizy potwierdziły, że sorbenty obniżyły poziom uwalnianych zanieczyszczeń. Najniższe stężenie NH3 uzyskano w grupie A, a CH4 w grupie B. Analiza biogenów w kale wykazała niewielkie różnice wartości. Agregacja naturalnych sorbentów oraz dodatek gliceryny znacznie zmniejszył ich zapylenie. Wyniki badań wskazują, że stosowanie naturalnych sorbentów w diecie świń może skutecznie zmniejszyć presję gospodarstw na środowisko.
EN
Three groups of pigs (2 exptl. and 1 control) were fed with fodder supplemented with 1.5% mixt. of bentonite and montmorillonite or zeolite and clinoptilolite. The redn. of NH3, CH4 and CO2 emission, total and respirable dust concn. in the piggery, K, P, N content in animal faeces, as well as sorption capacity of sorbent mixts. in relation to NH3 were detd. The results were compared with the anal. performed for pigs fed without additives. A significant redn. in CH4 (20.44 and 29.37%) and NH3 (8.82 and 11.91%) emissions was found. The research suggests that natural sorbents based on bentonite and zeolite may be safe additives that can significantly reduce the negative impact of intensive pig farming on the environment.
PL
Przedstawiono wyniki wstępnych badań laboratoryjnych dotyczących możliwości wytworzenia w prasie walcowej mikrobrykietu o właściwościach proekologicznych. Wykazano, że z nieużytecznej klasy ziarnowej węgla o frakcji < 5 mm powstającej w produkcji ekogroszku można uzyskać wartościowe paliwo proekologiczne. Brykiety o objętości 1 i 2 cm3 wytwarzane są z węgla rozdrobnionego o granulacji < 2 mm, zmieszanego z dodatkami katalizującymi i/lub sorbentami oraz lepiszczem. Odpowiednio na- wilżona mieszanka poddana jest formowaniu i zagęszczeniu w prasie walcowej. Następnie wytworzone brykiety są suszone do wilgotności końcowej ok. 7% mas. Wstępne wyniki badań wskazały, że tak wytworzone paliwo kompozytowe wykazuje lepsze właściwości eksploatacyjne niż węgiel lub drewno i powinno stanowić bardzo dobry substytut ekogroszku.
EN
Blends of bituminous coal (grain class of < 5 mm reduced to < 2 mm) with additives (catalyst, sorbent and wheat or rye binder) were briquetted in lab. roller press. The produced briquettes were dried to the final moisture of about 7% and analyzed for compressive strength, breakability, water sorption as well as CO, NOx, VOC, PM2.5 and PM10 emissions during the combustion process. Composite fuel showed better operational properties than the traditional eco-pea coal, and its use could reduce CO2 emissions.
PL
Mimo pandemii Covid-19 przemysł celulozowo-papierniczy na świecie w ostatnich dwóch latach rozwijał się dynamicznie. Powstało wiele innowacyjnych rozwiązań, począwszy od produkcji mas celulozowych, wyrobów higienicznych, po opakowania z tektury falistej. W tym okresie nastąpił przyspieszony przepływ kapitału do segmentu opakowań i mu pokrewnych, mimo wzrostu cen mas celulozowych. Pandemia przyspieszyła również zmiany strukturalne w zakresie zrównoważonego rozwoju i energii, dzięki nowym przepisom w dziedzinie ochrony środowiska oraz ewolucji sektora papierniczego w Chinach [1, 2, 5].
PL
Prawo z zakresu ochrony środowiska zmienia się w Polsce bardzo dynamicznie. Jednym z istotnych aktów prawnych, które w ostatnim czasie zostały wprowadzone do porządku prawnego w naszym kraju jest „Ustawa z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw”, która została opublikowana w Dzienniku Ustaw 27 lipca br.
PL
Niniejszy artykuł powstał na bazie badań wykonanych w ramach projektu pn. „Środowiskowe i społeczne efekty prac urządzeniowo-rolnych w Polsce”. W projekcie tym scalenia gruntów rozpatrywano przez pryzmat aspektów środowiskowych (ekologiczno-krajobrazowych i wodno-melioracyjnych) oraz społeczno-ekonomicznych. Szczegółowymi badaniami objęto 8 obiektów z różnych części Polski i na różnym etapie realizacji tj. znajdujących się na etapie opracowywania Założeń do projektu scalenia gruntów oraz takich, w których zakończono realizację zagospodarowania poscaleniowego. W artykule omówiono najistotniejsze zdaniem autorów współczesne bariery scaleń gruntów, w tym bariery społeczne, ekonomiczne, informacyjne, historyczne czy etyczne.
EN
This article is based on the research carried out as part of the project entitled "Environmental and social effects of land development works in Poland". In this project, land consolidation was viewed through the prism of both environmental (ecological-landscape and water-drainage) and socio-economic aspects. Detailed research covered 8 objects from different parts of Poland and at different stages of implementation - from objects at the stage of developing the Assumptions for the land consolidation project to those where post-merger development has been completed. The article discusses the most important, in the authors' opinion, contemporary land consolidation barriers, including social, economic, information, historical and ethical barriers.
PL
Stan globalnego ekorozwoju jest na granicy katastrofy i musi być nieskończenie naprawiany, teraz i w przyszłości. W sposób ciągły należy prowadzić badania i oceniać występujące zagrożenia, z którymi należy się zmierzyć. Odnajdzie się w nim zarządzanie zestawem wielu podsystemów, które pracują w zmieniającym się otoczeniu wewnętrznym i zewnętrznym. System organizuje zarządzanie realizacją - budową, minimalizuje się przy tym ewentualne straty, oszczędza czas, kumuluje rezerwy i ogranicza ryzyko. Przedstawia się w ramach zadania inwestycyjnego, wykonanie kompleksowego zadania inwestycyjnego przynoszącego nieobliczalny efekt ekologiczny uzyskany za pomocą termicznej obróbki odpadów, w zmodyfikowanej technologii, dotychczas niespotykany w tej skali.
EN
The state of global ecodevelopment is on the edge of disaster and must be continually improved, now and in the future. The research must be conducted permanently and threats to be faced, must be continually evaluated. It will include the management of a range of multiple systems, which work in the changing internal and external environment. The system organises the management of the execution - the construction, minimising possible losses, saving time, accumulating reserves and limiting risk. Within the investment task a comprehensive investment is presented with a immeasurable ecological effect caused by thermic waste processing in a modified technology, on an unprecedented scale.
EN
Understanding all the possibilities of environmentally oriented landscape planning will contribute to the effective environmental planning of the territory and nature management in general. Accordingly, the purpose of the study was to investigate the experience of the European countries towards the introduction of an effective system of environmentally oriented landscape planning and improvement of territories, as well as their protection. For this purpose, it is necessary to comprehensively study the strengths and weaknesses of existing developments in the field of environmentally oriented landscape planning in Europe. An analysis of the best practices of environmentally oriented landscape planning in such countries as Great Britain, France, Germany, the Netherlands, etc. has been conducted. The findings allowed to state that the effectiveness of development and implementation of substantial planning for landscape design depends not only on the volume and depth of research, but to a very large extent from their reasonable and productive organisation. The paper summarises that in environmentally oriented landscape planning, it is first necessary to determine the reasons for planning. Before choosing the object and territory of planning, it is necessary to find out: who are the potential customers and investors – their goals and motivation; what are the problem situations and conflicts in nature management in the area; what is the practical use of the results of landscape planning; the purpose of the territory, including cartographic; the availability of source information, and more. And then make decisions regarding the stages of landscape planning, taking into account the environmental component and, accordingly, the implementation of the idea of landscape planning.
PL
Zrozumienie wszystkich aspektów architektury krajobrazu zorientowanej na środowisko przyczyni się do efektywnego planowania środowiskowego terytorium i ogólnie do zarządzania przyrodą. W związku z tym celem badania było zbadanie doświadczeń krajów europejskich w zakresie wprowadzenia efektywnego systemu architektury krajobrazu zorientowanej na środowisko i poprawy obszarów, a także ich ochrony. W tym celu konieczne jest kompleksowe zbadanie mocnych i słabych stron istniejących rozwiązań w dziedzinie architektury krajobrazu zorientowanej na środowisko. Przeprowadzono analizę najlepszych praktyk architektury krajobrazu w takich krajach jak Wielka Brytania, Francja, Niemcy i Holandia. Wyniki pozwoliły stwierdzić, że skuteczność opracowania i wdrożenia planowania merytorycznego do projektowania krajobrazu zależy nie tylko od zakresu i głębokości badań, ale w bardzo dużym stopniu od ich racjonalnej organizacji. Stwierdzono, że w planowaniu krajobrazu zorientowanego na środowisko najpierw należy określić przyczyny planowania. Przed wyborem przedmiotu i terenu planowania należy dowiedzieć się: kim są potencjalni klienci i inwestorzy – ich cele i motywacja; jakie są sytuacje problemowe i konflikty w zarządzaniu przyrodą na danym terenie; jakie jest praktyczne wykorzystanie wyników planowania krajobrazu; cel terytorium, w tym opis kartograficzny; dostępność informacji źródłowych itp. Następnie należy podjąć decyzje dotyczące etapów planowania krajobrazowego z uwzględnieniem komponentu środowiskowego w celu odpowiedniej realizacji idei architektury krajobrazu.
PL
Trwająca przez ponad dwa lata pandemia COVID-19 znacząco wpłynęła na współpracę środowiska naukowego, ograniczając kontakty wyłącznie do spotkań online, pomimo realizowania nieprzerwanie przez wiele centrów naukowych prac badawczych. Konferencja Second International Conference on Applications of Radiation Science and Technology (ICARST), która odbyła się w dniach 22-26 sierpnia 2022 r. w Wiedniu, organizowana jako jedna z pierwszych po pandemii w formie hybrydowej cieszyła się ogromnym zainteresowaniem. Naukowcy z całego świata prezentowali najnowsze osiągnięcia z zakresu wykorzystania akceleratorów, źródeł promieniowania γ, radioznaczników i promieniowania rentgenowskiego w badaniach i zastosowaniach przemysłowych. W niniejszej pracy przedstawiono aktualne kierunki rozwoju technologii radiacyjnych na podstawie doniesień prezentowanych podczas konferencji ICARST.
EN
The COVID-19 pandemic, which lasted for over two years, significantly influenced the cooperation of the scientific community, limiting contacts only to online meetings, despite the fact that many research centers carry out research work continuously. The Second International Conference on Applications of Radiation Science and Technology (ICARST), which took place on August 22-26, 2022 in Vienna, was one of the first after the pandemic in a hybrid form, which attracted great interest. Scientists from around the world presented the latest achievements in the use of accelerators, γ radiation sources, radiotracers and X-rays in research and industrial applications. This paper presents the current trends in the development of radiation technologies based on reports presented at the ICARST conference.
13
Content available remote Medical waste - legal and organizational challenges for medical entities
EN
The article tries to answer the question of what legal and organizational challenges are faced by producers of medical waste today. Defining medical waste in the over 100-year history of waste management in Poland was not always clear and simple. Over the years, Polish law has not only failed to define medical waste, but also the waste itself. And even when the law specified the rules of handling waste, these provisions were not always precise.
PL
Artykuł stara się odpowiedzieć na pytanie przed jakimi wyzwaniami prawnymi i organizacyjnymi stają dziś wytwórcy odpadów medycznych. Zdefiniowanie odpadów medycznych w całej, przeszło stuletniej historii gospodarki odpadami w Polsce, nie zawsze było jednoznaczne i proste. Na przestrzeni wielu lat prawo polskie nie tylko nie definiowało odpadów medycznych, ale także samych odpadów. A nawet, gdy przepisy prawa określały zasady postępowania z odpadami, to zapisy te nie zawsze były precyzyjne.
PL
We współczesnych koncepcjach rozwoju gospodarczego w coraz większym stopniu akcentowane są kwestie związane z ochroną środowiska naturalnego. Wśród przyczyn tej sytuacji można wymienić: zanieczyszczenie środowiska naturalnego, co jest czynnikiem motywującym do działań ograniczających emisję zanieczyszczeń oraz usuwanie zalegających w środowisku odpadów; ograniczenie zasobów naturalnych, co motywuje do ograniczenia zużycia surowców i wdrażania nowych rozwiązań technologicznych uniezależniających gospodarkę od tego typu ograniczeń oraz wzrost „odpowiedzialności za środowisko” przez społeczeństwa.
PL
Publikacja zawiera charakterystykę najczęściej stosowanych metod kontroli jakości rozdrobnionych odpadów gumowych oraz produktów ich modyfikacji według odpowiednich norm branżowych. Jedną z perspektyw rozwoju badań w tej dziedzinie są pomiary lotnych związków organicznych emitowanych z produktów recyklingu zużytych opon, stanowiące informację o jakości produktu oraz jego wpływie na środowisko naturalne i zdrowie człowieka.
PL
Bezzałogowe statki powietrzne mogą odegrać ważną rolę w zapewnianiu właściwego poziomu bezpieczeństwa w gospodarce odpadami w Polsce. Dzięki nowoczesnym funkcjonalnościom systemów bezzałogowych istnieje możliwość ich użycia w przedsiębiorstwach przetwarzających odpady. Zastosowanie najnowszej generacji linii technologicznych pozwoli tym zakładom wytwarzać z odpadów paliwo alternatywne. Drony natomiast mogą zapewnić im bezpieczeństwo. W artykule przedstawiono rolę bezzałogowych statków powietrznych w tym obszarze na przykładzie przedsiębiorstwa Recykl S.A. Oddział w Chełmie oraz zagrożenia, z jakimi wiąże się niewłaściwe przechowywanie odpadów.
EN
Unmanned aerial vehicles (UAVs) can play an important role in ensuring a proper level of security in waste management in Poland. The new functionalities of drones allow for the possibility to use them by businesses processing the waste. Technological lines of the most recent generation can produce alternative waste-derived fuel. Drones can ensure safety in this process, which is discussed in the article on the example of Recykl SA, a company in Chełm. The article also mentions risks, which result from wrong waste storage.
PL
Jednym z wyzwań, z którym muszą uporać się przedsiębiorcy z branży kruszyw, jest dotrzymanie dopuszczalnych poziomów oddziaływań na środowisko i zdrowie ludzi, wynikających z prowadzonej działalności. Formą takich oddziaływań jest między innymi emisja hałasu. Zagadnienie to jest szczególnie istotne, gdy działalność prowadzona jest na obszarze silnie zurbanizowanym lub w sytuacji ukształtowania i zagospodarowania powierzchni terenu sprzyjającej rozchodzeniu się fal dźwiękowych na znaczne odległości. Omówieniu przepisów z zakresu ochrony środowiska, które regulują tematykę emisji hałasu do środowiska, poświęcony jest niniejszy artykuł. W jego treści przedstawiono między innymi decyzje administracyjne regulujące zagadnienia emisji hałasu i jego ograniczania, które dotyczyć mogą przedsiębiorców z branży kruszyw.
18
Content available remote Recykling urządzeń elektrycznych
PL
Łukasiewicz - Instytut Elektrotechniki jest zarówno wytwórcą, jak i użytkownikiem sprzętu elektrycznego. Projektuje się w Instytucie m.in. aparaturę łączeniową, urządzenia elektroenergetyczne, silniki elektryczne, zasadniczo większość przyrządów z szeroko rozumianej aparatury elektrycznej, a także w wyspecjalizowanych laboratoriach instytutowych korzysta się z unikalnych urządzeń. Praca i diagnostyka tych przyrządów sterowana jest obecnie głównie przy wykorzystaniu technik komputerowych, które są powszechnym narzędziem pracy nie tylko w Instytucie.
EN
Landfill infiltrates cause contamination of surface, ground, and groundwater. In order to minimize this danger, it is necessary to implement technical measures for collecting and cleaning infiltrates. The subject of the study involved the processes of biological treatment of landfill infiltrates in aerobic lagoons and urban wastewater treatment plants. The content of nutrients necessary for plants in wastewater sediments makes it possible to use them as organic fertilizer. The fertilizing value is largely determined not only by the content of nitrogen, phosphorus, and potassium in them but also by the microelements necessary for plants, i.e. boron, molybdenum, manganese, zinc, magnesium, iodine, copper, iron, sulfur, etc. It was found that compacted excess activated sludge is a valuable complex mineral fertilizer with a high content of N and P. The possibility of converting sediment into a complex fertilizer by neutralizing wastewater sludge under biosulfidogenesis conditions during dissimilation reduction of poorly soluble sulfates was considered. The results obtained are consistent with the experimental data corresponding to the dynamics of the biogenic gas released from the bioreactor. By the nature of changes in the kinetics of biogenic carbon disulfide yield, changes in the acetate concentration and the rate of sulfate absorption, it is possible to predict the process of biosulfidogenesis and find the most optimal parameters of the system. This indicates the possibility of its use in biotechnology for the neutralization of wastewater sludge with the production of a complex organometal fertilizer.
first rewind previous Strona / 71 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.