Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 343

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 18 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  rynek
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 18 next fast forward last
EN
This study attempts to explain why the space in the centre of Katowice is formally called “The Market Square” even though the square itself no longer exists. Some archival documents and existing studies are analysed. The evolution of the market square in Katowice is presented against the background of historical and economic transformations, putting an emphasis on depicting valuable and interesting architecture that was irretrievably lost and replaced with entirely new urban fabric. Moreover, the article aims to show that the region of Upper Silesia does not only constitute industrial plants but also, created by the mixture of cultures and nationalities, other types of architecture, that was irretrievably lost. It was found out that the market is not actually the main square.
EN
In Poland, the share of road transport carried out by micro and small enterprises in total transport remains at a very high level. There is an increase in the number of motor vehicles in the country. In the structure of vehicles, the vast majority are those with internal combustion engines. Currently, the prices of liquid fuels remain at a very high level. As a consequence, an increase in the share of fuel purchase costs in the global cost structure of enterprises is observed. It should be emphasized that the fuel and energy market is very strongly determined by current events in the world. As a consequence, one of the basic postulates put forward by micro and small road transport enterprises is the reliability of fuel supplies and the guarantee of an acceptable level of their prices. the aim of the article will be to organize and disseminate knowledge by indicating the attributes and determinants of the national system of liquid fuels for the needs of micro and small road transport enterprises in terms of supporting their decision-making process leading to the selection of an appropriate supplier of transport fuels. The aim of the article will be to organize and disseminate knowledge by indicating the attributes and determinants of the national system of liquid fuels for the needs of micro and small road transport enterprises in terms of supporting their decision-making process leading to the selection of an appropriate supplier of transport fuels. Its implementation will take place through: determining the current state of knowledge in the field of the discussed issues; description of the research method; analysis of the domestic transport fuel market; presenting the final conclusions. The research method used is a literature review on the subject and a statistical analysis.
PL
W Polsce znaczny udział transportu drogowego realizowany jest przez mikro i małe przedsiębiorstwa. Obserwuje się ciągły wzrost liczby pojazdów mechanicznych. W strukturze pojazdów zdecydowaną większość stanowią auta z silnikami spalinowymi. Obecnie ceny paliw płynnych są stosunkowo wysokie, co powoduje wzrost udziału kosztów zakupu paliw w ogólnej strukturze kosztów przedsiębiorstw. Należy podkreślić, że rynek paliw i energii jest zależny od bieżących wydarzeń na świecie. Jednym z podstawowych postulatów stawianych przez mikro i małych przedsiębiorców transportu drogowego jest pewność dostaw paliw i gwarancja ich cen. Celem artykułu jest uporządkowanie i upowszechnienie wiedzy, wskazanie atrybutów i determinantów kraj owego systemu paliw płynnych na potrzeby transportu drogowego W zakresie wspomagania procesu decyzyjnego, prowadzącego do wyboru odpowiedniego dostawcy paliw. Na podstawie przeglądu literatury i analizy statystycznej określono aktualny stan wiedzy w zakresie poruszanej problematyki, opisano metody badawcze, przeanalizowano kraj owy rynek paliw transportowych i przedstawiono wnioski końcowe.
PL
Omówiono franczyzę jako jeden z kluczowych formatów prowadzenia i rozwoju biznesu podczas pandemii Covid-19. Zebrano dane na temat rozwoju rynku franczyzy na świecie i w Polsce po 2019 roku oraz przeanalizowano źródła szans i zagrożeń dla rozwoju działalności gospodarczej w formie franczyzy w trakcie pandemii Covid-19. Zastosowano metody badawcze takie jak: analiza danych zastanych (desk research) i analizę piśmiennictwa naukowego z zakresu współczesnej ekonomii oraz zarządzania. Stwierdzono, że franczyza stanowiła kluczowy sposób zapewnienia przetrwania, zaś dla wielu przedsiębiorstw myślenia o długoterminowym rozwoju podczas pandemii Covid-19. Rynek franczyzy cechował się wzrostem mimo niekorzystnych trendów pandemicznych w gospodarce światowej, co dotyczyło również trwałej pozycji tego rynku na przykładzie Polski. Franczyza gwarantowała pewną stabilność podmiotom gospodarczym, a zróżnicowanie sektorów, w których można z powodzeniem prowadzić działalność w tej formie, to dodatkowy czynnik przesądzający o rozwoju opisywanego rynku.
EN
In the article franchise was discussed as one of the key formats for running and developing a business during the Covid-19 pandemic. Data on the development of the franchise market in the world and in Poland after 2019 was collected and analyzed with parallel sources of opportunities and threatened for the development of business in the form of a franchise during Covid-19. Research methods were used, such as: desk research and the analysis of scientific literaturę in the field of economics and management. It found that franchise was a key possibility to survive and for many companies to think about longterm development during the Covid-19 pandemic. The franchise market was characterized by further growth despite unfavorable pandemic trends in the global economy, which also concerned the permanent position of this market on the example of Poland. Franchising guaranteed a certain stability for business entities. The additional factor determining the growth of this market is the diversity of sectors in which it possible to operate a franchise basis.
PL
Światowy rynek opakowań do żywności osiągnął w 2020 r. wartość 311,4 mld USD. Opakowanie to bardzo istotny element oferowanego produktu, który m.in. pozwala wykreować wizerunek marki. Opakowania do żywności odgrywają kluczową rolę w przechowywaniu i transporcie artykułów spożywczych. Chronią zawartość przed wilgocią i toksynami, zapobiegają rozlaniu i uszkodzeniu produktów oraz pomagają zachować ich kształt i jakość. Opakowania żywności zyskały również popularność jako środek przekazu informacji, takich jak zawartość składników odżywczych, okres przydatności do spożycia, cena i pochodzenie pakowanych produktów. Rynek opakowań podlega nieustannej ewolucji we wszystkich swych wymiarach: pojawiają się nowe maszyny i materiały do produkcji opakowań, nowe wzornictwo, jesteśmy też świadkami stopniowej ekspansji opakowań inteligentnych, które w swych funkcjach wykraczają już poza typowe zadania ochrony produktu. Od wielu lat można obserwować dynamiczny rozwój rynku opakowań. Branża opakowań oferując wysokojakościowe produkty stała się nieodzownym elementem wpływającym na sprzedaż m.in. produktów spożywczych.
EN
The global food packaging market reached USD 311.4 billion in 2020. Packaging is a very important element of the offered product, which allows to create a brand image. Food packaging plays a key role in storing and transporting food items. It protects the contents from moisture and toxins, prevents spillage and damage to products, and helps to maintain their shape and quality. The packaging market is constantly evolving in all its dimensions: there are new machines and materials for their production, new designs, and a gradual expansion of intelligent packaging, which in its functions go beyond the typical tasks of product protection. The dynamic development of the packaging market has been observed for many years. The industry, by offering high-quality products, has become an indispensable element influencing the sale of the products packed in them.
PL
Wojna w Ukrainie wpływa na sytuację rynkową w krajowej branży mleczarskiej głównie poprzez tendencje cenowe na światowym rynku. Duży wzrost cen surowcow energetycznych i rolnych oraz zakłócenia logistyczne w łańcuchach dostaw skutkowały wzrostem światowych cen trwałych produktów mlecznych. Wysokie ceny światowe i czynniki inflacyjne w gospodarce narodowej doprowadziły do dużego wzrostu cen w całym łańcuchu dostaw krajowej branży mleczarskiej. W pierwszym okresie po inwazji przemysł mleczarski uzyskiwał dobre wyniki finansowe, w tym także w handlu zagranicznym. Niepokojącym zjawiskiem jest jednak spowolnienie działalności inwestycyjnej przedsiębiorstw oraz spodziewany spadek spożycia przetworow mlecznych. Duża liczba wojennych uchodźców będzie jednak rekompensowała spadek popytu w krajowych gospodarstwach domowych. W kolejnych miesiącach 2022 r. przewidywany jest duży wzrost ryzyka produkcyjnego i handlowego w branży mleczarskiej, a zdecydują o tym zagrożenia dostaw nośników energii i innych materiałów oraz wysoka inflacja, która niekorzystnie wpływa na sytuację finansową firm i siłę nabywczą konsumentów.
EN
The war in Ukraine affects the market situation in the domestic dairy industry mainly through price trends on the global market. Large increases in Energy and agricultural commodity prices, as well as logistical disruptions in supply chains, have resulted in an increase in world prices for dairy products. High world prices and inflation factors in the national economy have led to sharp rise in price throughout the supply chain of the domestic dairy industry. During the first period of the war, the dairy industry achieved good financial results, also in foreign trade. A worrying phenomenon is the slowdown in investment activity of enterprises and the expected decline in dairy product consumption. However, a large number of war refugees will compensate for the decline in demand in domestic households. In the following months of 2022, a large increase in production and commercial risk in the dairy industry is expected, and this will be determined by the threats to the supply of Energy and other materials as well as high inflation, which adversely affects the financial situation of companies and the purchasing power of consumers.
EN
The equipment and processes of steel production require the use of a variety of raw materials, of which only the two most abundant groups are discussed herein: reducers and alloying additives. In the 20th century, the basic reducer was coke, initially produced in independent coking plants to serve many purposes. Its properties were not optimized for blast furnace processes. Currently, metallurgy uses about 80% of the coke produced, i.e. over 500 million tonnes per year, and coking plants have been integrated with iron and steel mills for several decades. The coke market is disappearing in favour of metallurgical coal, the chemical and physical parameters of which have been standardized. In view of the strict quality requirements and intensive use, the resources of metallurgical coal will be exhausted relatively quickly, andmany smelters are already replacing coking coal with cheaper and more abundant gas-coking coal and ultra-pure hardcoaldust. On a global scale, in 2015, coke accounted for 2/3 of the mass of reducing agents in the charge, and non-coked forms of coal - the remainder.
EN
The potential of wind energy in Ukraine is examined in this article. Possibilities of its use are analyzed, an analytical assessment of the potential for its use is performed, and prospects for the use of energy resources for the development of the wind energy market is substantiated. Reasons are provided for the advantages and disadvantages of wind energy, which should be combined into the following components. The natural resource potential of Ukraine for the development of wind energy is analyzed. It has been confirmed that the wind energy potential of different territories of Ukraine is characterized by average annual wind speeds at the level of 7.0–8.5 m/s (on the continent – at heights of about 100 m, in water areas – about 50 m), which allows using megawatt-class wind turbines with annual coefficients of capacity utilization at the level of 0.3–0.4, which is quite efficient. The specific energy potential of wind energy in Ukraine is established, according to which, the territories of the country were grouped. It has been specified that the best places for locating wind power plants are areas with strong and constant winds, which can be found on the coast of the seas and in mountainous areas.
PL
W artykule omówiono potencjał energetyki wiatrowej w Ukrainie. Analizuje się możliwości jego wykorzystania, przeprowadza analityczną ocenę wykorzystania tego potencjału oraz uzasadnia perspektywy wykorzystania zasobów energetycznych dla rozwoju rynku energetyki wiatrowej. Ponadto omówiono także zalety i wady energetyki wiatrowej. Analizowany jest potencjał zasobów naturalnych Ukrainy dla rozwoju energetyki wiatrowej. Stwierdzono, że potencjał energetyki wiatrowej różnych terytoriów Ukrainy charakteryzuje się średnimi rocznymi prędkościami wiatru na poziomie 7,0–8,5 m/s (na kontynencie – na wysokości ok. 100 m, a na obszarach wodnych ok. 50 m), co pozwala na zastosowanie dość efektywnych turbin wiatrowych klasy megawatowej o rocznym współczynniku wykorzystania mocy na poziomie 0,3–0,4. Ustalono konkretny potencjał energetyczny energetyki wiatrowej, według którego pogrupowano terytoria kraju. Stwierdzono, że najlepszymi miejscami do lokalizacji elektrowni wiatrowych są tereny o silnych i stałych wiatrach, które występują na wybrzeżach mórz oraz na terenach górskich. Przeanalizowano produkcję energii elektrycznej przed wojną. Przedstawiono zalety rozwoju energetyki wiatrowej, która może się rozwijać, jeśli zostaną poprawione ramy prawne i promocja produkcji sprzętu do eksploatacji elektrowni wiatrowych. Ukazano potencjał rynku energetyki wiatrowej oraz wskazano głównych odbiorców energii wiatrowej w Ukrainie. Rozwój energetyki wiatrowej jest uważany za drogę do niezależności energetycznej gospodarki narodowej kraju.
PL
W artykule przedstawiono najważniejsze zagadnienia dotyczące gipsu – jego rodzaje, złoża, sposoby pozy-skiwania oraz kwestie związane z jego pozycją na rynku.
EN
The article presents the most important issues concerning gypsum – its types, deposits, methods of mining and issues related to its position on the market.
PL
Artykuł porusza tematykę cen najmu powierzchni magazynowych w polskich województwach w 2021 r. oraz ich zmian w stosunku do roku 2013. Jego głównym celem jest odpowiedź na pytanie: jak kształtują się i od czego zależą ceny najmu powierzchni magazynowych? Oprócz ogólnie rozpoznanych zależności między ceną a lokalizacją, wielkością i standardem magazynu artykuł ukazuje też, na drodze analizy korelacyjnej, związki cen najmu powierzchni magazynowych z czynnikami makrogospodarczymi charakteryzującymi polską gospodarkę w 2021 r. na tle roku 2013.
EN
The article deals with the subject of rental prices for warehouse spaces in Polish voivodeships in the year 2021 and their changes in comparison to the year 2013. Its main purpose is to answer the question: What is the level of rental prices for warehouse spaces and what it depends on? Beside commonly recognized relationships between the rental prices for warehouses and their locations, sizes and standards, the article also portrays, using a correlation analysis, the dependence of the rental prices for warehouse spaces on a selected macroeconomic indicators characteristic for the Polish economy in the year 2021 against 2013.
PL
Celem artykułu jest sprawdzenie, jaką funkcję pełnią rynki średnich miast w województwie łódzkim oraz w jakim stopniu udaje się pogodzić kwestie środowiskowe, potrzeby mieszkańców i ochronę wartości kulturowych. W tym celu przeanalizowano współczesne zagospodarowanie 14 placów miejskich przyporządkowanych do kategorii: zdominowanych przez transport, z przewagą zieleni i z przewagą powierzchni utwardzonych. Otrzymane wyniki wskazują na pilną potrzebę większego uwzględnienia zieleni oraz potrzeb mieszkańców w projektach rynków.
EN
This paper aims to examine the function of town squares in medium-sized towns in Łódź Voivodship and how they manage to reconcile environmental issues, the needs of the inhabitants, and the protection of cultural values. To this end, an analysis was made of the contemporary arrangement of 14 town squares categorised as transport-dominated, predominantly green and predominantly paved. The results indicate an urgent need to consider greenery and residents' needs in squares design.
PL
Projekt badawczy zrealizowany na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej w Katedrze Projektowania Architektury Mieszkaniowej i Użyteczności Publicznej RAr-2 (2021/22): „Logika lokalności w dobie globalizacji - studium transformacji współczesnej przestrzeni publicznej w kontekście gminy Ożarowice” (kierownik: dr hab. inż. arch. B. Majerska-Pałubicka, prof. PŚ) pozwolił ocenić możliwości kształtowania od podstaw małomiasteczkowego centrum na terenie śląskiej wsi o stosunkowo chaotycznej zabudowie. Opracowanie wariantowego studium możliwości zagospodarowania wybranego terenu jest okazją do pogłębienia refleksji o strategii rozwijania lokalnej kultury przestrzeni w czasie ujednolicenia architektonicznych wzorców.
EN
A research project carried out at the Faculty of Architecture of the Silesian University of Technology in the RAr-2 Department of Residential and Public Architectural Design (2021/22): “The logic of locality in the age of globalization - a study of the transformation of contemporary public space in the context of the Ożarowice commune” (head: dr hab. inż. arch. B. Majerska-Pałubicka, prof. PŚ) allowed to explore the potential possibilities of shaping small-town center in existing Silesian village with relatively chaotic building structure. A variant study of possible arrangement of a selected area became an opportunity to deepen reflection on the development of local culture of space in the era of unification of architectural patterns.
EN
The objective of the paper is to analyse changes in the new farm tractor market in Poland and the annual income of farmers’ households generated in the same period. The studies covered the period from 2010 to 2020. The new farm tractors market was analysed with reference to the number of sold tractors, which was measured by the number of registrations. The paper considers quarterly seasonality of sale along with demand for selected producers and engine-power categories of new farm tractors sold in Poland. By “new tractors” the authors mean those registered for the first time in Poland and manufactured in the same or the preceding year. In 2010-2020, there were over 148,000 new farm tractors registered in Poland. The highest number of tractors sold was recorded in 2012, the lowest in 2016. Tractors from Western Europe, USA, and Japan predominate on the Polish market. Among new vehicles, the highest number registered in the investigated period constituted New Holland (23,780) tractors, followed by John Deere (19,453), Zetor (16,398), Deutz-Fahr (10,508), and Kubota (7,674). The total share of these producers in 2010-2020 amounted to approx. 58%. With regard to the engine-power categories in the analysed period, tractors with power of 37-73 kW and 74-132 kW (33.85%) constituted the largest proportion (49.07%). An increased interest in tractors with power below 36 kW was also observed from 2016 to 2020. Such vehicles accounted for 10% of all registrations. The general trend related to the volume of average annual income is not consistent with the trend of purchasing new farm tractors, while the highest number of registrations was recorded during the period in which inflation rates reached their highest values.
PL
Celem pracy jest analiza zmian na rynku nowych ciągników rolniczych w Polsce oraz rocznych dochodów gospodarstw rolników pochodzących z tego samego okresu. Zakres badań sprowadzał się do rozpatrywania lat z okresu 2010-2020. Analiza rynku nowych ciągników rolniczych przeprowadzona była na podstawie ich sprzedaży mierzonej liczbą rejestracji. W zakresie pracy objęto sezonowość sprzedaży w układzie kwartalnym, popyt na wybranych producentów, a także strukturę mocy nowych ciągników rolniczych sprzedawanych w Polsce. Ciągniki nowe uznane były jako te, które zarejestrowano pierwszy raz w Polsce z tym samym rokiem produkcji i poprzedzającym. W latach 2010- 2020 zarejestrowano w Polsce ponad 148 tys. nowych ciągników rolniczych. Największą liczbę sprzedanych ciągników zanotowano w 2012 r, najmniej zaś w 2016 r. Na polskim rynku przeważają ciągniki pochodzące z Europy Zachodniej, USA oraz Japoni. Wśród nowych pojazdów w analizowanym okresie najwięcej zarejestrowano ciągników firmy New Holland (23 780 szt.), następnie John Deere (19 453 szt.), Zetor (16 398 szt.), Deutz-Fahr (10 508 szt.), Kubota (7 674 szt.). Sumaryczny udział tych producentów w latach 2010-2020 wyniósł ok. 58%. Biorąc pod uwagę strukturę mocy silników w analizowanym okresie największy udział (49,07%) miały ciągniki o mocy w segmencie 37-73 kW oraz 74-132 kW (33,85%). Także od 2016 r. do 2020 r. zaobserwowano wzrost zainteresowania ciągnikami o mocy poniżej 36kW, które stanowiły 10% wszystkich rejestracji. Ogólny trend wielkości średniego rocznego dochodu nie jest spójny z trendem kupna nowych ciągników, zaś najwyższą liczbę rejestracji notowano w okresie kiedy wskaźniki inflacji osiągały największe wartości.
EN
Dera is one of the potential districts in teff production. Nonetheless, there are some restraints and prospects in teff commercialization still unaccustomed. This study initiates to examine the teff market chain in the Dera district. It concentrates to synthesize the behavior, transparency, and effectiveness of teff market expending data from different sources. It involved teff producers, wholesalers, retailers, rural assemblers, cooperatives, urban assemblers and processors. The data investigation engaged expressive inferential statics & SCP model. Concerning marketing, the result indicates that producers supplied to the market via rural retailers, wholesalers and directly to consumers 57.7% of teff produced in 2017 cropping season. There are eleven marketing channels in transferring 2268 Quintals of teff from farmers to different intermediaries until reaching end buyers. The market structure of teff is weakly oligopolistic, implying that the market is not competitive. The producers' share of margin for the teff market accounts 68.96% associated with a 31.04% total gross margin. The marketing channel with more teff supplied can have a high or low marketing margin depending on the presence of value-adding market agents in the track. It implies that the channel with more teff supplied is not necessarily the channel in which the highest market margin. The marketing agents in the study area incur primary transaction costs like packing, loading and unloading, storage, transportation, communication and other personal costs. Therefore, improved bargaining power, access to accurate market information and infrastructural development are essential for a better performing teff market.
14
Content available remote Rewolucja w sercu małego miasta. Rewitalizacja rynku w Osieku
PL
Celem artykułu jest przedstawienie transformacji przestrzeni publicznej, jaka zaszła w wyniku przeprowadzenia procesu rewitalizacji. Problem przedstawiono na przykładzie przekształceń, jakim uległ rynek Osieka, małego miasta położonego w województwie świętokrzyskim. Przedstawiono analizę porównawczą w zakresie dostępności, zagospodarowania funkcjonalno-przestrzennego oraz zagadnień kompozycyjnych i estetycznych w odniesieniu do przestrzeni rynku przed rewitalizacją i po rewitalizacji. Wskazano, że realizacje powstające w wyniku rewitalizacji wpływają na poprawę atrakcyjności miejsca. Odpowiednio zagospodarowane małomiasteczkowe rynki krystalizują układ przestrzenny całej miejscowości, stanowiąc ich wizytówkę, są także silnie związane z poczuciem tożsamości lokalnej mieszkańców.
EN
The aim of the paper is to present the transformation of public space that has taken place as a result of the revitalisation process. The issue is presented on the example of the transformation of the market square in Osiek, a small town in the Świętokrzyskie Voivodship. A comparative analysis is presented on accessibility, functional and spatial development as well as compositional and aesthetic issues in relation to the market square space before and after revitalisation. It is indicated that the projects created as a result of revitalisation contribute to the improvement of the attractiveness of the place. Properly developed small-town markets crystallise the spatial arrangement of the entire city and are strongly associated with the sense of local identity of the inhabitants.
15
Content available The history of the Old Town Hall in Sieradz
EN
The Old Town in Sieradz is one of the oldest and best-preserved medieval urban complexes in Poland. In its center there is the Old Market Square, which was marked out at the intersection of important trade routes in the 13th century. Unfortunately, to this day, the center-market buildings, including the town hall, have not been preserved. Moreover, no photo or drawing showing the appearance of the Sieradz seat of municipal authorities has survived. In connection with the above, the article attempts to present the history of the repeatedly rebuilt town hall in Sieradz from different periods, as well as plans for its reconstruction. For this purpose, the available archival materials, the results of archaeological research and the literature on the subject were used, the analysis of which allowed to draw conclusions about the history of the town hall in Sieradz.
PL
Stare Miasto w Sieradzu to jeden z najstarszych i najlepiej zachowanych zespołów miejskich o genezie średniowiecznej w Polsce. W jego centrum znajduje się Stary Rynek, który został wytyczony na przecięciu ważnych szlaków handlowych w XIII w. Niestety do dnia dzisiejszego nie zachowała się zabudowa śródrynkowa wśród której znajdował się ratusz. Co więcej, nie zachowało się żadne zdjęcie lub rysunek przedstawiający wygląd sieradzkiej siedziby władz miejskich. W związku z powyższym w artykule podjęto próbę przedstawienia historii wielokrotnie odbudowywanego sieradzkiego ratusza z różnych okresów, a także planów jego odbudowy. W tym celu wykorzystano dostępne materiały archiwalne, wyniki badań archeologicznych oraz literaturę przedmiotu, których analiza pozwoliła na wysnucie wniosków przybliżających historię ratusza w Sieradzu.
PL
Prezes Urzędu Regulacji Energetyki ogłosił wyniki kolejnej aukcji na premię kogeneracyjną. Wsparcie, które trafi do wytwórców energii elektrycznej i ciepła, pozwoli na przyspieszenie procesu transformacji polskiej energetyki. Jednak kolejna aukcja to również okazja do refleksji nad usprawnieniem mechanizmów wsparcia dla przedsiębiorstw prowadzących działalność w obszarze ciepłownictwa systemowego.
PL
Niniejsze opracowanie jest krótkim zarysem historii rozwoju urbanistycznego Kórnika, małego miasta oddalonego 20 km od Poznania. Szczególny nacisk położono na rozwój centralnego placu w mieście - rynku. Początkowo rynek w miastach pełnił funkcję placu targowego. Wraz z rozwojem funkcji miejskich przy rynkach powstawały główne budowle miejskie: ratusz, kościół czy waga miejska. Po wycofaniu funkcji targowych rynki pozostały głównym, centralnym punktem życia społecznego. Na rynkach odbywały się główne wydarzenia i uroczystości, ale przede wszystkim pełniły one funkcję miejsca spotkań obywateli. Wraz z rozwojem zamożności miast rynki ozdabiane były zielenią, stawiano na nich ławki, upiększano je. Na przełomie XX i XXI w. nadszedł czas „wielkiej renowacji rynków”, która doprowadziła do tego, że wszystkie wyglądają podobnie - betonowe donice z kwiatami, fontanny i miejsca parkingowe. Nie zachęcają mieszkańców, szczególnie starszych, do odpoczynku, a wręcz w związku z brakiem osłaniającej zieleni uniemożliwiają go. Zabetonowany plac z fontanną i mnóstwo samochodów - taki obraz rynku pozostawimy następnym pokoleniom.
EN
The paper is a brief outline of the history of urban development in Kórnik, a small town 20 km away from Poznan. Particular emphasis was placed on aspect of the development of the central square in the city. Initially, the square served as a market squares. Along with the development of municipal functions, major urban buildings were built at the markets: the town hall, church and municipal scale. After the market functions have been withdrawn, the central squares became the main, central spaces of local, social life. There were organized main events and ceremonies, but above all they served as a meeting place for citizens. Along with the development of urban prosperity, the markets were decorated with greenery, benches were placed on them, and embellished. At the turn of the twentieth and twenty-first century, the time came for „great renovation of the markets”, which led to the fact that they all look similar - concrete flower pots, fountains and lots of cars - this image of the market will be left to the next generations.
EN
Purpose: The reason for writing the paper was radical changes in the organisation of the work in laboratories after the transformation of the economic system in 1989. Since this year, a market economy in Poland has been built. The authors present key changes in laboratories after transformation of the system in Poland. The key areas of change are building relationships between a laboratory and an accreditation organisation and customer. The purpose of the paper is to present key areas of changes in the laboratory market. The research methods included an analysis of literature and the standards concerning quality management in research laboratories and accreditation of laboratories. Design/methodology/approach: The paper presents factors for building the competitive advantage of research laboratories in a market economy. The authors presents information about changes based on their experiences and observation of the laboratory market. Findings: The result of the collected information is a segmental analysis of changes in laboratories. Research limitations/implications: The implemented changes in research laboratories are a basis for further development. There are several types of laboratories which take on different forms depending on the characteristics of their testing. The work adopted the concept of describing the general conditions of the functioning of laboratories on the market without delving into the specifics of the laboratory (no division of laboratories into different types: medical, physical, measuring, industrial, etc.). The article characterises market conditions for a laboratory understood as a room with equipment in which the research is carried out by the staff – a research laboratory. Research laboratories until 1989 operated in the structures of state-owned enterprises or in the structures of large organisations (hospitals, universities, institutes). The implemented changes have created new customer-oriented laboratories. Originality/value: The information presented in the article broadens the knowledge about the transformation of laboratories in Poland.
EN
The aim of the paper was to determine the type and profile of the organisational culture present in a selected uniformed organisation and to indicate the desired type of culture in light of its employees’ opinions. The methods used in the research include a critical literature review, the heuristic method, the comparative method, participant observation, as well as the quantitative method: a survey questionnaire composed according to K.S. Cameron and R.E. Quinn. An analysis of the results indicated that the dominant culture in the organisation nowadays is the hierarchy culture. However, the employees would like to see changes towards reducing the impact of the hierarchy culture in favour of formulating another type of organisational culture. Yet there is no clearly marked direction of changes in which this culture is supposed to evolve. Further insightful research is needed in this respect. Hence, it could be presumed that managing this type of organisation should not be based primarily on the hierarchy culture. Whereas there must be rules and procedures in place, it is also necessary to remember that the development of an organisation and, first and foremost, its employees, can be achieved by going beyond the established patterns.
PL
Celem artykułu było ustalenie typu i profilu występującej kultury organizacyjnej w wybranej organizacji mundurowej oraz wskazanie typu kultury pożądanej w świetle opinii pracowników. W badaniu wykorzystano metody: analizy i krytyki piśmiennictwa, heurystyczną, komparystyczną, obserwacji uczestniczącej oraz ilościową – kwestionariusz ankiety skomponowany wg K.S. Camerona i R.E. Quinna. Analiza wyników wykazała, że obecną dominującą kulturą w organizacji jest kultura hierarchii. Pracownicy jednak chcieliby, ażeby zmiany podążały w kierunku zmniejszenia oddziaływania kultury hierarchii i formułowania innego typu kultury organizacyjnej. Nie występuje jednak wyraźnie zaakcentowany kierunek zmian, w którym miałaby ta kultura ewaluować. Wymaga to dalszych pogłębionych badań. Można więc domniemywać, że zarządzanie tego typu organizacją nie powinno się głównie opierać na kulturze hierarchii. Zasady i procedury muszą obowiązywać, jednak trzeba pamiętać, że rozwój organizacji, a przede wszystkim pracowników można osiągnąć dzięki wyjściu poza przyjęte schematy.
EN
The author of the report made an attempt to conduct a diagnostic survey to indicate the basic success factors of small enterprises from the Jelenia Góra region. The main research question was whether it is possible to generate a common profile of success for several companies. The basis of the survey was an interview carried out in eleven companies and addressed to senior management and specialists – engineers. The questionnaire "Key success factors in the company in the SME sector" was used in the interview. The report describes the results of the interview.
PL
Autor komunikatu podjął próbę przeprowadzenia sondażu diagnostycznego, którego wywiad miałby wskazać podstawowe czynniki sukcesu małych przedsiębiorstw z regionu jeleniogórskiego. Autor zastanawia się, czy da się wygenerować wspólny dla kilku przedsiębiorstw profil osiągnięcia sukcesu. Podstawą sondażu stał się przeprowadzony w 11 firmach wywiad skierowany do kadry kierowniczej wyższego szczebla i specjalistów – inżynierów. W wywiadzie wykorzystano kwestionariusz ankiety: „Kluczowe czynniki sukcesu w firmie w sektorze MŚP”, a w komunikacie opisano wyniki wywiadu.
first rewind previous Strona / 18 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.