Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 185

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  electromobility
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
PL
W artykule omówione zostały wybrane rozwiązania w zakresie odzyskiwania energii z otoczenia (energy harvesting – EH) i możliwości ich zastosowania w aplikacjach elektromobilnych oraz zasilania innych odbiorników energii elektrycznej.
EN
The article discusses selected solutions in the field of energy harvesting (EH) from the environment and the possibility of using them in electromobile applications and power supply.
PL
W artykule przybliżono tematykę potencjalnych nowych zagrożeń, na które mogą być narażone osoby/pracownicy podczas użytkowania, eksploatacji nowych źródeł energii elektrycznej – napędów samochodów elektrycznych, fotowoltaiki, turbin wiatrowych oraz innych. Omówiono różne czynności obsługi i zagrożenia zawodowe występujące podczas użytkowania tych urządzeń. Zwrócono uwagę na konieczność opracowania standardów bhp odnoszących się do tych prac.
PL
W artykule zaprezentowano zagrożenia dla stacji ładowania pojazdów elektrycznych związane z wyładowaniem piorunowym oraz przepięciami. Na podstawie koncepcji stref ochronnych przedstawiono przykład kompleksowej ochrony przepięciowej (instalacji elektrycznych oraz linii przesyłu sygnałów) punktów ładowania umieszczonych na zewnątrz i wewnątrz budynku.
EN
The article presents the hazards that lightning strikes and surges pose for electric vehicle charging stations. An example of comprehensive surge protection (for electrical installations and signal transmission lines) of charging points located outside and inside the building is demonstrated on the base of the concept of protection zones.
PL
Rozwój elektromobilności wiąże się z nieuchronnym wzrostem liczby zdarzeń drogowych z udziałem pojazdów elektrycznych. Obecnie pojazdy elektryczne stanowią niewielki ułamek wszystkich zarejestrowanych w Polsce pojazdów, jednak w kolejnych latach proporcja ta będzie się zmieniać. Wymusza to przygotowania podmiotów ratowniczych do postępowania przy tego typu zjawiskach. W tym celu w PSP funkcjonują standardowe zasady postępowania przy zdarzeniach z udziałem aut elektrycznych. Artykuł opisuje charakter tego typu interwencji, prezentuje wybrane rozwiązania, a także omawia istotę problemu pożaru baterii trakcyjnych. Autor prezentuje także własne zdanie na temat prawdopodobnego kierunku rozwoju technologii w kolejnych latach.
EN
The development of electromobility is associated with an inevitable increase in the number of road incidents involving electric vehicles. Currently, electric vehicles constitute a small fraction of all vehicles registered in Poland, but this proportion will change in the coming years. This forces the preparation of rescue entities to deal with this type of threads. For this purpose, standard operating procedures for the event of road incidents involving electric cars were developed within the State Fire Service. The article describes the nature of this type of interventions, presents selected solutions, and discusses the essence of the fire problem of traction batteries. The author also presents his own opinion on the likely direction of technology development in the coming years.
PL
Zwiększone zapotrzebowanie na energię elektryczną spowodowane przewidywaną popularyzacją pojazdów elektrycznych może zagrozić bezpiecznej i ekonomicznej pracy sieci elektroenergetycznej. Z tego względu niezbędne są odpowiednie strategie ładowania pojazdów. Skoordynowane systemy ładowania pojazdów mogą być realizowane jako systemy scentralizowane, zdecentralizowane i hierarchiczne. W artykule skupiono się na celach i ograniczeniach dotyczących projektowania algorytmów sterowania ładowaniem.
EN
The increased demand for electricity due to the anticipated popularisation of electric vehicles (EVs) may threaten the safe and economic operation of the electrical grid. Therefore, appropriate EV charging strategies will be necessary. Coordinated EV charging systems might be implemented as centralized, decentralized and hierarchical systems. This paper focuses on the objectives and constraints for the design of charging control algorithms.
EN
Urban transport in countries of East-Central Europe, including the Czech Republic, Poland and Slovakia, played an important role in the residents’ daily mobility. The underdevelopment of individual motorisation contributed to the lasting significant role of public transport. Due to the operating characteristics of electric vehicles, as well as emerging fuel crises, electric public transport played a key role, especially in large cities. Differences in the development of economies in the electrotechnical segment influenced the structure of public transport in the analysed countries. The higher level of development of the Czechoslovak transport sector contributed to a greater share of trams and trolleybuses in total transport. Despite many development plans in Poland, the process of developing traditional means of electric transport slowed down with the political change in 1989. The situation was slightly different in the Czech Republic and Slovakia, where, despite financial difficulties, the development of tramway and trolleybus networks continued. Modernisation of public transport began after joining the European Union. Technological development has led to the emergence of a new means of transport –electric buses. The apparent ease of putting them into service revolutionised the situation in Poland, thus popularising electric transport. The situation was different in the Czech Republic and Slovakia, where the main focus was on the development of tramway and trolleybus transport. The article reconstructs the development of urban electric transport after 1989 in the analysed countries and identifies factors that differentiate contemporary transport development policies in the Czech Republic, Poland and Slovakia.
EN
The aim of this study is to investigate how the daily electricity demand from road transport related to the implementation of an electric road system on the eight roads with the highest traffic flow connecting the seven largest cities in Turkey varies according to time and location. Intercity highway route O-7, O-5, O-21, D715, D687, E96, and E87 in Western Turkey was used as a case study. The daily electricity demand on the eight roads working on the full electrification of the existing traffic flow can be increased by 3.7% in the case of the reference point. However, if all roads in Turkey are converted to an electric road system and all land vehicles use this system, the corresponding peak power increase will be 100%. The daily electricity demand along the roads is derived from the available measuring points for the daily road traffic volumes. The study also compares the CO2 reduction potentials and energy demands of the electrified road system with the use of fossil fuels to achieve the same transportation volume. The results show that an electric road system application on eight Turkish roads with considerable traffic flow can reduce 18.8 million tons of CO2 emissions from the road transport sector. The research can find practical application in assessing the validity of developing a strategy for the development of electromobility on highways in Turkey.
PL
Celem tego artykułu jest zbadanie, w jaki sposób dobowe zapotrzebowanie na energię elektryczną w transporcie drogowym związane z wdrożeniem elektrycznego systemu drogowego na ośmiu drogach o największym natężeniu ruchu, łączących siedem największych miast w Turcji, zmienia się w zależności od czasu i lokalizacji. Jako studium przypadku wykorzystano autostradę międzymiastową O-7, O-5, O-21, E96 i E87 w zachodniej Turcji. Dobowe zapotrzebowanie na energię elektryczną na ośmiu drogach pracujących nad pełną elektryfikacją istniejącego ruchu może w przypadku punktu odniesienia wzrosnąć o 3,7%. Jeśli jednak wszystkie drogi w Turcji zostaną przekształcone w elektryczny system drogowy i wszystkie pojazdy lądowe będą korzystać z tego systemu, odpowiedni wzrost mocy szczytowej wyniesie 100%. Dobowe zapotrzebowanie na energię elektryczną wzdłuż dróg pochodzi z dostępnych punktów pomiarowych dobowego natężenia ruchu drogowego. Badanie porównuje również potencjały redukcji CO2 i zapotrzebowanie energetyczne zelektryfikowanego systemu drogowego z wykorzystaniem paliw kopalnych w celu osiągnięcia tej samej wielkości transportu. Wyniki pokazują, że zastosowanie elektrycznego systemu drogowego na ośmiu tureckich drogach o znacznym natężeniu ruchu może zmniejszyć emisję CO2 o 18,8 mln ton z sektora transportu drogowego. Badania mogą znaleźć praktyczne zastosowanie w ocenie zasadności opracowania strategii rozwoju elektromobilności na autostradach w Turcji.
8
Content available Elektromobilność i OZE na sieci dróg krajowych
PL
Realizowane przez GDDKiA inwestycje w obszarze technologii energetycznych, ukierunkowane są przede wszystkim na kwestie ochrony środowiska, przeciwdziałanie zmianom klimatu oraz obniżenie kosztów zużywanej energii. Wspieramy rozwój elektromobilności poprzez budowę stacji ładowania pojazdów elektrycznych na sieci dróg krajowych. Od ponad 20 lat wykorzystujemy też odnawialne źródła energii (OZE). Planujemy również kolejne działania w tym zakresie.
PL
Pod koniec 2021 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o elektromobilności, która wprowadziła nowe przepisy w zakresie infrastruktury tankowania wodoru. Mają one być - zdaniem projektodawcy - impulsem do rozpoczęcia wykorzystania wodoru jako paliwa alternatywnego. Zgodnie z Polską Strategią Wodorową do 2025 r. w Polsce mają powstać co najmniej 32 nowe stacje tankowania i bunkrowania wodoru. Czy obecne przepisy są w tym zakresie rzeczywiście wystarczające?
PL
W artykule przedstawiono prognozy rozwoju liczby punktów ładowania pojazdów elektrycznych w Polsce oraz wybranych krajach. Sformułowano wnioski końcowe z wykonanych prognoz.
EN
The article presents the forecasts of the number of electric vehicle charging point in Poland and selected countries. The final conclusions have been formulated from executed research.
PL
Układy zasilania – źródła energii elektrycznej, sieci oraz instalacje – coraz częściej stanowią elementy składowe układu inteligentnego zasilającego odbiorniki energii. Taką integrację umożliwiają układy elektroniczne, w których zaimplementowane są czipy zawierające oprogramowanie realizujące algorytmy działania elementów toru zasilania. Podstawą działania elementów stanowiących o inteligencji współpracujących urządzeń wyposażenia budynku jest dostęp do medium transmisji danych, jaki stwarza BIoT. Silny związek współczesnych instalacji elektrycznych z tradycyjną techniką wytwarzania, magazynowania, przesyłu, rozdziału i dostawy energii elektrycznej umożliwia optymalizację poziomu zużycia energii. Wprowadza się pojęcie GEB (ang. Grid-interactive Efficient Buildings) – budynków interaktywnych w mikrosieci. Artykuł jest jedną z wielu prób opisu fenomenu rozwoju współczesnych instalacji wyposażenia budynków sterowanych w czasie rzeczywistym RTEM (ang. Real Time Energy Management).
EN
Power systems – power sources, grids and installations are increasingly the building blocks of an intelligent system that supplies power to energy consumers. Such integration is enabled by electronic circuits in which chips containing software implementing algorithms of power path operation. The basis for the operation of elements that constitute the intelligence of cooperating devices of a building equipment is the access to the data transmission medium created by BIoT. The relationship of modern electrical installations with traditional power generation, storage, transmission, distribution and delivery technology enables optimization of energy consumption levels. The concept of Grid-interactive Efficient Buildings (GEB) is introduced as a crucial component of building installation. This paper is one of many attempts to describe the phenomenon of the development of modern RTEM (Real Time Energy Management) controlled building equipment installations.
PL
Świat ogarnia rewolucja transportowa. Branża motoryzacyjna dostosowuje się do coraz ostrzejszych wymogów środowiskowych i klimatycznych. Procesy transformacji nie omijają też Polski, która już teraz jest europejskim liderem w dziedzinie produkcji ogniw i komponentów wykorzystywanych w e-samochodach. Specjalizacją polskiej gospodarki stały się akumulatory litowo-jonowe do samochodów elektrycznych. Jak wygląda produkcja akumulatorów obecnie i co należy zrobić, aby nie stracić statusu lidera w nadchodzących latach?
PL
Od wielu lat dominującą branżą polskiej gospodarki jest sektor „automotive”, który znacząco wpływa zarówno na krajowe PKB, eksport, jak i zatrudnienie w przemyśle. Obecnie duży wpływ na rozwój tego sektora mają producenci baterii do pojazdów elektrycznych. Obszar ten dynamicznie się rozwija, dzięki czemu Polska stała się liderem w ich produkcji i wyprzedza na tym polu Niemcy oraz Węgry. Elektromobilność została wpisana także w Program Zrównoważonego Rozwoju realizowanego przez polski rząd, co pośrednio przyczyniło się do tego, że Polska chętniej wybierana jest jako miejsce lokowania inwestycji w tym zakresie. Zakładów, produkujących baterie litowo-jonowe oraz komponenty do ich wytwarzania, co roku w naszym kraju przybywa.
PL
W artykule przedstawiono analizę rozwoju liczby punktów ładowania pojazdów elektrycznych w Polsce oraz wybranych krajach. Sformułowano wnioski końcowe z wykonanych analiz statystycznych.
EN
The article presents the analysis of development of the number of electric vehicle charging point in Poland and selected countries. The final conclusions have been formulated from executed statistical analysis.
PL
Zmiany klimatyczne stają się najważniejszym wyzwaniem naszych czasów. Na ogólny poziom degradacji środowiska duży wpływ ma przemysł samochodowy, który jest głównym emitentem ekwiwalentów dwutlenku węgla (CO2). Kluczową zmianą będzie zrewolucjonizowanie floty pojazdów, która obecnie jeździ po drogach, poprzez wprowadzenie floty na paliwa alternatywne. Ograniczenie globalnego ocieplenia do wartości poniżej 2°C oraz dążenie do utrzymania go na poziomie 1,5°C, wynikające z paryskiego porozumienia klimatycznego, jest koniecznością i nakłada dużą odpowiedzialność na branże emitujące największą ilość gazów cieplarnianych. Artykuł przedstawia analizę emisji CO2 w całym cyklu życia pojazdów – zarówno spalinowych, jak i elektrycznych. Dokonano również analizy emisyjności podczas fazy produkcyjnej pojazdów, w tym zwrócono uwagę na aspekt dekarbonizacji materiałów stosowanych do produkcji w łańcuchu dostaw. Niemniej ważne są uregulowania prawne, związane głównie z oznaczeniem śladu węglowego akumulatorów litowych stosowanych w pojazdach elektrycznych.
EN
Climate change is becoming the most important challenge of our time. The overall level of environmental degradation is strongly influenced by the car industry, which is a major emitter of carbon dioxide equivalents (CO2). The key change will be to revolutionize the vehicle fleet that currently runs on the road by introducing the fleet supplied from alternative fuels. Limiting global warming to below 2°C and aiming to keep it at 1.5°C, under the Paris Climate Agreement, is an irreversible necessity and places a lot of responsibility on the industries emitting the most greenhouse gases. This article presents an analysis of CO2 emissions throughout the life cycle of vehicles, both combustion and electric. An analysis of the emissivity during the vehicle production phase was also carried out, including the aspect of decarbonising the supply chain of materials used for production. Equally important are the legal regulations, which are mainly related to the determination of the carbon footprint of lithium batteries used in electric vehicles.
PL
Celem artykułu jest ukazanie perspektyw wdrożenia elektromobilności w Polsce i na świecie. Pod uwagę wzięte zostały uwarunkowania socjoekonomiczne oraz prawnopolityczne. Uwzględniono również wady oraz zalety tego typu środków transportu na podstawie badania przeprowadzonego wśród użytkowników samochodów elektrycznych. Ważnymi aspektami w rozwoju elektromobilności są przychylność społeczna, uwarunkowania ekonomiczne oraz zaangażowanie władz państwa. W artykule przeprowadzono analizę ogólnodostępnych badań oraz statystyk, które ukazały kraje najchętniej angażujące się w rozwój elektromobilności oraz pokazały, z czego to wynika. Wprowadzanie pojazdów zero- lub niskoemisyjnych jest obecnie jednym z częściej poruszanych tematów na arenie międzynarodowej. Liczne dyskusje, publikacje i badania pokazują , jak duży potencjał ma wykorzystanie energii elektrycznej w obniżeniu nadmiernej emisji spalin do atmosfery. Artykuł został podzielony na cztery części. W pierwszej z nich opisywane są aspekty prawnopolityczne oraz środowiskowe. W drugiej autorki skupiają się na uwarunkowaniach socjoekonomicznych w rozwoju samochodów elektrycznych. W części trzeciej zestawiono wady i zalety tego typu transportu. Ostatnia część odnosi się do polskich miast oraz przedsiębiorstw inwestujących w rozwój elektromobilności.
EN
The aim of the article is to present the prospects for implementing electromobility in Poland and in the world. Socio-economic as well as legal and political conditions were taken into account. The advantages and disadvantages of this type of transport have also been considered based on a survey of electric car users. Important aspects in the development of electromobility are social acceptance, economic conditions and the involvement of state authorities. The article analyzes publicly available studies and statistics that show the countries most willing to engage in the development of electromobility and the underlying reason for this. The introduction of zero- or low-emission vehicles is now one of the more frequently discussed topics on the international stage. Numerous discussions, publications and studies show how much potential there is in using electricity to reduce excessive emissions into the atmosphere. The article is divided into four parts. In the first one, the legal, political, and environmental aspects are described. In the second part, the authors focus on socioeconomic determinants in the development of electric cars. The third section summarizes the advantages and disadvantages of this type of transport. The last part refers to Polish cities and companies investing in electromobility development.
PL
Od początku rozwoju motoryzacji wielokrotnie podejmowano próby ożywienia elektromobilności, ale ostatecznie kończyły się one niepowodzeniem. Wydaje się, że początek drugiej dekady XXI w. stanowi przełom i od tego momentu elektromobilność doświadcza ponownego renesansu. To nowe otwarcie na elektromobilność nie jest związane z ideami tworzonymi przez przemysł motoryzacyjny, ale przez politykę dwóch bardzo ważnych ośrodków Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych. Dodatkowo oba te ośrodki promują nową politykę ochrony środowiska i politykę energetyczną, które wspierają elektromobilność jako formę zrównoważonej mobilności i rozwoju. W artykule przedstawiono: perspektywy, szanse, wyzwania oraz trudności związane z wprowadzaniem elektromobilności w aglomeracjach miejskich.
EN
Since the beginning of automotive development, there have been repeated attempts to revive electromobility, but they have finally failed. The beginning of the second decade of the 21st century seems to be a turning point and since then electromobility has experienced a renewed renaissance. This new opening to electromobility is not related with ideas created by the automotive industry, but by the policies of two very important centers of the European Union and the United States. Additionally, both of these centers are promoting new environmental and energy policies that support electromobility as a form of sustainable mobility and sustainability. The paper presents perspectives, opportunities, challenges and difficulties related to the introduction of electromobility in urban agglomerations.
EN
Electric cars have appeared in Poland relatively recently. However, they quickly became an important part of the discussion as an ecological alternative to traditional combustion vehicles. In 2018, the law was introduced regulating the use of infrastructure used by electric vehicles, subsidies and benefits for drivers operating such vehicles. Dynamic development of the electric vehicle market in the world, only to some extent, has translated itself into their popularity in Poland. The article deals with issues related to the causes of such a state, evaluating the main elements determining the expansion and popularity of this segment. Its main objective is to present a methodology for evaluating the infrastructure conducive to the development of electromobility in Poland in terms of the number of electric vehicle charging stations.
PL
Samochody elektryczne pojawiły się w Polsce stosunkowo niedawno. Jednak bardzo szybko stały się ważnym elementem dyskusji, jako ekologiczna alternatywa dla tradycyjnych pojazdów z napędem spalinowym. W 2018 roku pojawiła się ustawa regulująca korzystanie z infrastruktury wykorzystywanej przez pojazdy elektryczne, dofinansowania oraz korzyści dla kierowców eksploatujących takie pojazdy. Dynamiczny rozwój rynku pojazdów elektrycznych na świecie tylko w pewnym stopniu przełożył się na ich popularność w Polsce. Artykuł porusza tematykę związaną z przyczynami takiego stanu, oceniając główne elementy decydujące o rozbudowie i popularności tego segmentu. Jego głównym celem jest przedstawienie metodyki oceny infrastruktury sprzyjającej rozwojowi elektromobilności w Polsce, pod kątem liczby stacji ładowania pojazdów elektrycznych.
EN
Battery electric buses (BEBs) are gaining ground in public transport, and the next decade is likely to witness a further increase in the numbers of these vehicles. The core problem of the BEB deployment process in public transport lies in how to deal with the technical limitations of this technology (primarily, a limited range of a bus). This paper outlines the model of vehicle cycle hierarchization dedicated to municipal transport planners and transit companies. The model is based on a multicriteria decision-making methodology that results in a hierarchy of vehicle cycles, ordered from the most to the least suitable to be operated by electric buses. The proof-of-principle demonstration of the model has been carried out in the Polish medium-sized city of Jaworzno.
PL
Rozwój nowoczesnych technologii widoczny jest również w pracy sieci elektroenergetycznych oraz całego systemu elektroenergetycznego. Zmiany dotyczą wszystkich elementów systemu elektroenergetycznego, następuje ich ciągła modernizacja, doskonalenie urządzeń sieciowych oraz automatyki i systemów sterowania. W pracy sieci elektroenergetycznych pojawiły się również zupełnie nowe elementy wcześniej praktycznie niewystępujące. Należą do nich źródła rozproszone (DER), magazyny energii oraz pojazdy elektryczne wyposażone we własny zasobnik energii (elektromobilność). W artykule przedstawiono analizę wpływu rozwoju infrastruktur stacji ładowania pojazdów elektrycznych (EV) na pracę elektroenergetycznej sieci rozdzielczej, ze szczególnym uwzględnieniem głównych punktów zasilania 110/SN. Podstawowym celem była analiza i opisanie bezpieczeństwa pracy sieci rozdzielczej na przykładzie aglomeracji miasta Lublina przy założeniu rozwoju elektromobilności do roku 2036. Analiza uwzględnia plany rozwoju komunikacji zbiorowej oraz jej specyfikę.
EN
The development of modern technologies is nowadays also visible in operations of power grids and the entire power system. The changes affect all elements of the power system, they are constantly modernized and the network devices, automation and control systems are improved as well. In the operations of power grids there are completely new elements that were practically not present before. They include distributed sources (DER), energy storage and electric vehicles equipped with a dedicated energy storage (electromobility). The article presents an analysis of the impact of the development of electric vehicle (EV) charging station infrastructure on the operations of the electricity distribution network with particular emphasis on the main substations 110/MV. The main objective was to analyse and describe the operational safety of the distribution network on the example of the agglomeration of the city of Lublin, assuming the development of electromobility by 2036. The analysis takes into account the development of public transport and its specifics.
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.