Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 9

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  low voltage networks
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
In the elaboration, levels of supply voltage at the ends of loaded low-voltage lines were statistically evaluated, describing them using basic statistical measures and examining the frequency distributions. Levels of voltages and time of their occurrence on the background of current regulations were also assessed. It was found out that in spite of the fulfilment of statutory requirements electricity consumers complained about the poor, in their opinion, quality of the voltage.
PL
Ważnym zagadnieniem praktycznym w elektroenergetyce jest określenie wartości obciążenia maksymalnego dla poszczególnych elementów sieci. Od wartości tego obciążenia zależą bowiem parametry elementów sieci (przekroje przewodów, moce znamionowe transformatorów), czyli ostatecznie - koszty dostawy energii do odbiorców. W niniejszym artykule przedstawiony został teoretyczny sposób wyznaczania ww. obciążenia, oparty na matematycznych podstawach sumowania wartości losowych. Uwzględnia on liczbę odbiorców, zasilanych za pomocą danego elementu sieci oraz prognozowane obciążenie maksymalne dla pojedynczego odbiorcy i jego średnie roczne zużycie energii. Poddane zostały krytycznej analizie i ocenie aktualnie obowiązujące w tym zakresie wytyczne, zawarte w normie N SEP-E-002, ze szczególnym uwzględnieniem wartości współczynników jednoczesności występowania obciążenia maksymalnego dla określonej liczby odbiorców.
EN
An important practical question in electrical power engineering is how to determine the peak load of elements of the transmission network. This is so because the peak load determines the parameters of network elements (the cross-section of wires, the rated power of transformers) and eventually - the cost of delivering energy to customers. This paper presents a theoretical method of determining the peak load, based on the mathematical foundation of adding random variables. It takes into account the number of customers supplied by each element of the network, the forecast peak load for a single customer, and the customer's mean yearly energy consumption. It critically analyzes and evaluates the current guidelines in this matter, included in the N SEP-E-002 norm, with a particular consideration for the values of the coefficients of simultaneous occurrence of peak load for a given number of customers.
EN
This paper presents important aspects of functioning of capacitors banks for reactive power compensation in low voltage networks. Attention is paid to present contemporary threats with the occurrence of higher harmonics in electric power systems. The diagrams are the result of own research activities of the author of this article.
PL
W artykule przedstawiono propozycję metody określania obciążalności prądowej długotrwałej przewodów stosowanych w instalacjach elektrycznych niskiego napięcia, zasilających odbiorniki nieliniowe. Polega ona na wprowadzeniu dodatkowych współczynników zmniejszających wartość prądu dopuszczalnego długotrwale przewodu w zależności od rodzaju zasilanego odbiornika.
EN
This article presents proposal to the method of determine the carrying capacities in wiring systems to supply nonlinearly receiver in low voltage installations. This method introduces new coefficient of reducing (reducing factor) current-carrying capacities cables in dependent on type of receiver.
PL
W artykule przedstawiono opracowaną przez autora metodę estymacji technicznych strat mocy czynnej występujących w rzeczywistych warunkach odkształcenia prądów i napięć zasilających oraz asymetrii obciążeń w wiejskich sieciach elektroenergetycznych niskiego napięcia przy wykorzystaniu techniki sztucznych sieci neuronowych.
EN
This article presents the method of estimation of technical losses active power in the presence of deformation currents and feeding voltages, and asymmetry of loads in the rural low voltage electric power networks. This methods was carried out by Authors and it is using of artificial neural networks technique.
PL
W artykule zaprezentowane zostały wyniki eksperymentów, polegających na komputerowej symulacji sztucznych sieci neuronowych typu perceptron wielowarstwowy, wykorzystywanych do procesu wyznaczania spadków napięcia na modelu fragmentu elektroenergetycznej sieci rozdzielczej niskiego napięcia.
EN
In the paper the results of computer simulations of multi-layer perceptron artificial neural networks for the purpose of estimation of the voltage drop in low voltage networks are presented.
PL
W artykule omówiono wszystkie przypadki podwójnego zwarcia doziemnego w sieciach IT niskiego napięcia. Autor przedstawił sposoby wyznaczenia impedancji pętli podwójnego zwarcia doziemnego w układach z uziemieniem zbiorowym bez przewodu neutralnego i z takim przewodem oraz układy z uziemieniem indywidualnym lub grupowym bez przewodu neutralnego i z takim przewodem. Z kolei omówił sprawdzenie warunku zadziałania co najmniej jednego z zabezpieczeń przy zwarciu podwójnym doziemnym i podkreślił w podsumowaniu dlaczego tak istotne znaczenie mają pomiary impedancji pętli zwarcia i właściwa eksploatacja zabezpieczeń przetężeniowych.
PL
W artykule przedstawiono problem minimalizacji kosztów rozdziału energii elektrycznej w sieciach wiejskich niskiego napięcia. Pokazano wpływ nieciągłości zasilania i strat w transformatorach ŚN/nn. Sprawy te mogą i powinny mieć wpływ na ceny energii.
EN
This paper addresses the problem of minimisation of the cost of energy distribution in rural, low-voltage networks. The significance of discontinuity of current supply and losses in medium low-voltage transformers is shown. The existence of these phenomena may and should be reflected in energy prices.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.