Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 1480

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 74 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  eksploatacja
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 74 next fast forward last
PL
W artykule opisano problematykę utrzymania i eksploatacji pomp wirowych pracujących w systemach odwadniania dróg.
EN
The article describes the issues of maintaining and operating rotary pumps used in road drainage systems.
PL
W artykule omówiono historię rozwoju transformatora na świecie i w Polsce. Przedstawiono początki Śląskiej Szkoły Diagnostyki i jej stan obecny. Przypomniano najważniejsze postacie związane z tą tematyką: założycieli fabryk transformatorów i ich osprzętu oraz profesorów Politechniki Śląskiej i ich wychowanków. Szczególną uwagę poświęcono najstarszemu w Polsce laboratorium badań izolacji, które działa nieprzerwanie w Gliwicach od ponad 60 lat oraz wkładowi Energopomiar-Elektryka w rozwój diagnostyki i wspomagania eksploatacji transformatorów.
EN
The article discusses the history of transformer development in the world and in Poland. The beginnings of the Silesian School of Diagnostics and its current state are presented. The most important figures related to this subject were reminded: the founders of transformer factories and their accessories, as well as professors of the Silesian University of Technology and their graduates. Particular attention was paid to the oldest insulation testing laboratory in Poland, which has been operating continuously in Gliwice for over 60 years and the contribution of Energopomiar-Elektryka to the development of transformer diagnostics and support management of maintenance.
PL
W artykule zaprezentowano możliwości monitorowania stanu technicznego filców prasowych w maszynie papierniczej. Przytoczono kilka najlepszych praktyk związanych z eksploatacją filców prasowych. Zastosowanie tych praktyk może zapewnić wykrycie problemów na wczesnym etapie ich wystąpienia.
EN
The article describes the possibilities of monitoring the technical conditio of press felts in a paper machine. Some of the best practices related to the exploitation of press felts are cited. The application of best practices can ensure that problems are detected early in their appearance.
EN
The beginning of exploitation of Lower Triassic (Röt, Olenekian) sandstones in Doły Biskupie dates back to the 17th century. The village is situated 12 km west of Ostrowiec Świętokrzyski, in the Świślina Valley, in the north-eastern part of the Holy Cross Mountains. In addition to sandstones, a wide spectrum of other rocks types were excavated in the adjacent areas: Lower Devonian (Emsian) sandstones in Godów, Middle Devonian (Efelian) dolomites in the Doły Opacie quarry and Lower Triassic (Middle Buntsandstein, Olenekian) sandstonesin Wióry. The last quarry at Doły Opacie was closed in 1984. The Doły Opacie and Doły Biskupie quarries currently provide a number of inanimate nature monuments.
PL
Przedmiotem artykułu jest weryfikacja nośności stropu magazynu surowców o wymiarach 90,0×12,5 m wykonanego z kanałowych płyt strunobetonowych o wysokości 265 mm i modularnej szerokości 1,20 m. Po ułożeniu płyt kanałowych na ścianach zewnętrznych i wewnętrznych piwnicy oraz wykonaniu wieńców i złączy podłużnych między płytami zauważono, że w obliczeniach do projektu stropu uwzględniono obciążenia zmienne qk = 10 i 15 kN/m2, zapominając o siłach skupionych wywoływanych przez dwa wózki widłowe o udźwigu Qk = 20 kN każdy. Wstrzymano prace wykończeniowe stropu w celu opracowania sposobu przystosowania go do przenoszenia obciążeń wymienionych wyżej. W artykule przedstawiono analizy, wnioski i zalecenia dotyczące możliwości uzyskania żądanej przez inwestora nośności stropu z równoczesną eksploatacją wózków widłowych. Wyniki analiz wykorzystano do opracowania projektu wzmocnień konstrukcji stropu na ścinanie i zginanie poprzez zespolenie płyt z nadbetonem będącym posadzką magazynu oraz dodatkowo na ścinanie przez wypełnienie betonem części przypodporowej kanałów w płytach na długości obliczeniowej lpt2 = 0,90 m przekazywania siły sprężającej z cięgien na beton.
EN
The subject of the paper is verification of the load capacity of the floor of the raw material warehouse with dimensions of 90,0×12,5 m made of hollow-core prestressed concrete slabs 265 mm high and a modular width of 1,20 m. After placing the hollow-core slabs on the external and internal walls of the basement and making the tie beams and longitudinal joints between the slabs, it was noticed that in calculations for the detailed design of the floor with the live load qk = 10 and 15 kN/m2 no account was taken of the concentrated forces caused by two forklifts with a load capacity of Qk = 20 kN each. Finishing works of the ceiling were stopped in order to work out how to adapt it to transfer the loads mentioned above. The paper presents analyses, conclusions and recommendations concerning the possibility of obtaining the floor load capacity required by the investor with simultaneous use of forklifts. The results of the analysis has been used to strengthen the floor structure for shear and bending by joining the slabs with the 80 mm thick concrete topping. Additionally, higher shear capacity has been obtained by filling the supporting part of the channels (lpt2 = 0.90 m) with concrete at tendon transmission length.
PL
Rozwój zautomatyzowanych systemów maszyn w kierunku pracy autonomicznej przebiega szybko, w różnych sektorach przemysłu. W pracy przedstawiono aktualną sytuację w przepisach normalizujących i wspierających rozwój maszyn roboczych w obszarze budownictwa. Dokonano przeglądu istniejących norm ISO i IEC oraz elementów pracy związanych z maszynami autonomicznymi, a także działań w międzynarodowych grupach branżowych dotyczących automatyzacji i autonomii maszyn. Zidentyfikowano trzy różne podejścia do koncepcji bezpieczeństwa dla różnych warunków pracy. W artykule skupiono się także na problematyce komunikacji pokładowej maszyny. Analizując różne systemy i podstawowe wymagania, pojawia się kilka możliwości optymalizacji przy połączeniu różnych źródeł danych. Wykazano, że połączenie różnych systemów na poziomie maszyny, a także połączenie między maszynami będzie miało duży wpływ zarówno na wydajność poszczególnych systemów jak i samej maszyny.
EN
The transition of automated machine systems towards autonomous operation is progressing fast in various industrial sectors. The following paper presents the current situation in the regulations that normalize and support the development of working machines for construction purposes. A review of the existing ISO and IEC standards alongside own work focusing on autonomous machines, as well as a review of different activities in international industry groups regarding automation and autonomy of machines have been presented. Three different approaches to the concept of safety have been identified for different working conditions. The paper also tackles issues of on-board machine communication. By analysing different systems and their basic requirements, several optimization possibilities have been identified in relation to combining different data sources. It has been shown that the combination of different systems at the machine level as well as the connection between different machines can have a major impact on the performance of both the entire system as well as on the machine itself.
EN
The first works related to the exploration of the salt deposit in O/ZG “Polkowice- -Sieroszowice” took place in 1991. At that time, a number of opening-out headings to the salt deposit from the level of the copper ore level were begun. Currently, the total length of the excavations in the salt deposit is approximately 40 km. It should be noted that, depending on the function, the volume of drifts is different, which results from the dimensions of individual excavations. The total volume of drifts in the salt deposit is estimated to be approximately 2.5 million m3 . In the Sieroszowice mining area, salt occurs at a depth of 950 m above sea level. In November 2013, the mine obtained a license to extract rock salt from the “Bądzów” deposit (50 years). Part of the mining activities in the salt deposit are performed mechanically in a chamber system with the use of roadheaders. The applied technology for deposit extraction requires the methodology of headings mining. These headings (chambers) are made in layers, from top to bottom. The target transverse dimensions of the chambers are 15 m × 15 m (width × height) in a variety of lengths. Chambers are separated by inter- -chamber pillars 20 m wide. which should ensure the stability of the chambers and the pillars themselves. The remaining works consist of drifts driving with dimensions 7 m × 5 m (width × height). The mining works carried out so far take place more or less in the middle part of the deposit (understood in terms of thickness), and the excavations created as a result of these works are located in salts with various geomechanical parameters.
PL
Pierwsze prace związane z rozpoznaniem złoża solnego w O/ZG „Polkowice-Sieroszowice” miały miejsce w 1991 r. Rozpoczęto wówczas drążenie szeregu wyrobisk udostępniających złoże solne z poziomu złoża rud miedzi. W chwili obecnej łączna długość wyrobisk górniczych w złożu soli wynosi około 40 km. Należy zaznaczyć, że w zależności od rodzaju wyrobiska ich kubatura jest różna, co wynika z gabarytów poszczególnych wyrobisk. Łączną kubaturę wyrobisk wykonanych w złożu solnym szacuje się na około 2,5 mln m3 . W obszarze górniczym Sieroszowice sól występuje na głębokości 950 m p.p.t. W listopadzie 2013 r. kopalnia uzyskała koncesję na wydobywanie soli kamiennej ze złoża „Bądzów” (50 lat). Część robót górniczych w złożu solnym prowadzona jest systemem komorowym, mechanicznie, z wykorzystaniem kombajnów górniczych. Stosowana technologia urabiania złoża narzuca sposób wykonywania wyrobisk. Wyrobiska te (komory) wykonywane są warstwami z góry na dół. Docelowe wymiary poprzeczne komór to 15 m × 15 m (szer. × wys.) przy zróżnicowanej długości tych wyrobisk. Komory rozdzielone są filarami międzykomorowymi o szerokości 20 m, które powinny zapewnić zachowanie stateczności komór i samych filarów. Pozostałe roboty górnicze polegają na drążeniu wyrobisk korytarzowych o wymiarach 7 m × 5 m (szer. × wys.). Dotychczas prowadzone roboty górnicze mają miejsce mniej więcej w środkowej partii złoża (rozumiejąc ją jako miąższość), powstałe w wyniku tych robót wyrobiska zlokalizowane są w solach o zróżnicowanych parametrach geomechanicznych.
PL
Pierwsze prace związane z rozpoznaniem złoża solnego w O/ZG „Polkowice-Sieroszowice” miały miejsce w 1991 r. Rozpoczęto wówczas drążenie szeregu wyrobisk udostępniających złoże solne z poziomu złoża rud miedzi. W chwili obecnej łączna długość wyrobisk górniczych w złożu soli wynosi około 40 km. Należy zaznaczyć, że w zależności od rodzaju wyrobiska ich kubatura jest różna, co wynika z gabarytów poszczególnych wyrobisk. Łączną kubaturę wyrobisk wykonanych w złożu solnym szacuje się na około 2,5 mln m3 . W obszarze górniczym Sieroszowice sól występuje na głębokości 950 m p.p.t. W listopadzie 2013 r. kopalnia uzyskała koncesję na wydobywanie soli kamiennej ze złoża „Bądzów” (50 lat). Część robót górniczych w złożu solnym prowadzona jest systemem komorowym, mechanicznie, z wykorzystaniem kombajnów górniczych. Stosowana technologia urabiania złoża narzuca sposób wykonywania wyrobisk. Wyrobiska te (komory) wykonywane są warstwami z góry na dół. Docelowe wymiary poprzeczne komór to 15 m × 15 m (szer. × wys.) przy zróżnicowanej długości tych wyrobisk. Komory rozdzielone są filarami międzykomorowymi o szerokości 20 m, które powinny zapewnić zachowanie stateczności komór i samych filarów. Pozostałe roboty górnicze polegają na drążeniu wyrobisk korytarzowych o wymiarach 7 m × 5 m (szer. × wys.). Dotychczas prowadzone roboty górnicze mają miejsce mniej więcej w środkowej partii złoża (rozumiejąc ją jako miąższość), powstałe w wyniku tych robót wyrobiska zlokalizowane są w solach o zróżnicowanych parametrach geomechanicznych.
EN
The first works related to the exploration of the salt deposit in O/ZG “Polkowice- -Sieroszowice” took place in 1991. At that time, a number of opening-out headings to the salt deposit from the level of the copper ore level were begun. Currently, the total length of the excavations in the salt deposit is approximately 40 km. It should be noted that, depending on the function, the volume of drifts is different, which results from the dimensions of individual excavations. The total volume of drifts in the salt deposit is estimated to be approximately 2.5 million m3 . In the Sieroszowice mining area, salt occurs at a depth of 950 m above sea level. In November 2013, the mine obtained a license to extract rock salt from the “Bądzów” deposit (50 years). Part of the mining activities in the salt deposit are performed mechanically in a chamber system with the use of roadheaders. The applied technology for deposit extraction requires the methodology of headings mining. These headings (chambers) are made in layers, from top to bottom. The target transverse dimensions of the chambers are 15 m × 15 m (width × height) in a variety of lengths. Chambers are separated by inter- -chamber pillars 20 m wide. which should ensure the stability of the chambers and the pillars themselves. The remaining works consist of drifts driving with dimensions 7 m × 5 m (width × height). The mining works carried out so far take place more or less in the middle part of the deposit (understood in terms of thickness), and the excavations created as a result of these works are located in salts with various geomechanical parameters.
PL
W artykule przedstawiono wybrane rozwiązania techniczne spotykane w eksploatacji drzwi przeciwpożarowych, które mają wpływ na obniżenie oczekiwanego poziomu bezpieczeństwa pożarowego. Skoncentrowano się na przypadkach, które w publikacjach na ten temat najczęściej są pomijane, niemniej odgrywają istotną rolę i mogą decydować np. o bezpiecznej ewakuacji.
EN
The article presents selected technical solutions encountered in the operation of fire doors, which reduce the expected level of fire safety. The focus is on the cases that are most often omitted in publications on this subject, but nevertheless play an important role and may decide, for example, about a safe evacuation.
PL
Wyjątkowa skala inwestycji branżowych, finansowanych głównie ze środków unijnych, posłużyła do rozwoju i modernizacji systemów wodociągowo-kanalizacyjnych w Polsce. Rosnące metropolie wymagają zwiększonej produkcji i bezpiecznego transportu wody oraz skutecznego odbioru i utylizacji ścieków. Rosną jednak i ryzyka uszkodzeń czy awarii rurociągów tranzytowych, a tym samym wzrasta potrzeba ich kontroli i właściwej eksploatacji. Nierzadko nie ma pieniędzy i perspektywy na właściwą eksploatację i ich utrzymanie.
PL
W pracy sformułowano określenie sztywność mostu, stosowane w przypadku obciążeń doraźnych (krótkotrwałych) oraz podatność mostu przydatne do analiz długotrwałych zmian (reologicznych) w konstrukcji obiektu. Analizowano trzy ujęcia podatności na przykładzie mostów z betonu. Pierwsze dotyczyło deformacji doraźnej (krótkotrwałej). W drugim uwzględnia się fazę budowy i efekty reologiczne zachodzące w betonie. Trzecie ujęcie jest przydatne w sytuacji monitoringu obiektu. W pracy podano przykłady analiz obiektów z betonu.
EN
The paper defines the stiffness of the bridge, used in the case of a motion loads (short-term), and the flexibility of the bridge useful for the analysis of long-term (rheological) changes in the structure of the object. Three shots of flexibility were analyzed on the example of concrete bridges. The first concerned ad short-term deformity. The second takes into account the construction phase and rheological effects occurring in concrete. The third shot is useful in the situation of monitoring the object. The paper gives examples of analyses of concrete objects.
PL
Eksploatacja mostu przez Wisłę w Płocku zawierającego przęsło o największej rozpiętości teoretycznej w kraju (375 m) odbywa się już 15 lat, w ciągu których zebrano liczne spostrzeżenia dotyczące utrzymania, uszkodzeń, koniecznych napraw i monitorowania obiektu. W artykule podano główne obszary aktywności Zarządcy mostu podejmowanych w celu podtrzymania dobrego stanu technicznego i wyeliminowania ryzyka awarii. Poruszono także wątek kosztów bieżącego utrzymania mostu i perspektyw spodziewanych napraw.
EN
The operation of the bridge over the Vistula River in Płock, including the span of the largest theoretical length in the country (375 m), has been going on for 15 years, during which numerous observations have been gathered regarding the maintenance, damages, necessary repairs and monitoring of the facility. The main areas of activity of the Bridge Administrator taken in order to maintain good technical condition and eliminate the risk of failure are presented in the paper. The issue of the costs of the current maintenance of the bridge and the expected repairs are also discussed.
15
Content available remote Bezpieczeństwo na placach budów
PL
Zwiększenie wymaganego zakresu pracy pomp przepływowych, zwłaszcza w kierunku mniejszych wydajności, może przyczynić się do pojawienia różnych eksploatacyjnych problemów, istotnych z punktu widzenia niezawodności, a często trudnych do zdiagnozowania w warunkach instalacji o pracy ciągłej. Takim problemem jest niestabilna praca pompy - zjawisko szczególnie groźne w dużych instalacjach, ze względu na występujące wówczas duże masy, siły i energie.
PL
Przedstawiono problematykę eksploatowania belek podsuwnicowych wykonanych ze stali zlewnej używanych od końca I wojny światowej tj. ponad 100 lat. Na przestrzeni lat belki podsuwnicowe były modernizowane i wzmacniane w celu zainstalowania suwnic o większym udźwigu. W okresie eksploatacji obiektu dokonywano modernizacji technologii produkcji, co wymuszało instalowanie większej liczby suwnic na istniejących belkach. W ostatnim czasie, w celu dalszej modernizacji zakładu produkcyjnego, belki podsuwnicowe wymieniono na nowe o lepszych parametrach wytrzymałościowych. Belki zdemontowane poddano badaniom cyklicznym w akredytowanym laboratorium Politechniki Wrocławskiej. Przedstawiono problematykę, z jaką musi się zmierzyć inżynier budownictwa przy ocenie i dopuszczeniu do dalszej eksploatacji konstrukcji wykonanej ze stali zlewnej.
EN
The problem of operating crane girders made of cast steel in use since the end of the First World War, i.e. for over 100 years, is presented. Over the years, crane girders have been modernised and reinforced in order to install overhead travelling cranes with higher lifting loads. During the lifetime of the facility, production technology was modified, which made it necessary to install more cranes on the existing beams. Recently, in order to further modernise the production plant, the crane beams were replaced with new ones with better strength parameters. The dismantled beams have been subjected to cyclic tests in an accredited laboratory of the Wrocław University of Technology. The problems that a structural engineer has to face when assessing and admitting to further operation a structure made of stainless steel are presented.
PL
Odcinek A4 od Legnicy do Wrocławia powstał w latach 1934-1938, jako element autostrady Saarbrücken - Karlsruhe - Fulda - Drezno - Wrocław - Bytom. W latach 2002-2006 odcinek o długości 91,63 km został poddany kompleksowemu remontowi. Na jezdni lewej (północnej), w ramach modernizacji, wykonano dwa krótkie odcinki testowe. Doświadczenia i obserwacje miały posłużyć do określenia sposobu zachowania się i trwałości tego typu konstrukcji w polskich warunkach klimatycznych. Dodatkowym czynnikiem degradującym miał być permanentnie wzrastający ruch - szczególnie pojazdów ciężarowych. Artykuł przedstawia wyniki oględzin oraz ocenę stanu nawierzchni na jednym z tych odcinków doświadczalnych po 16 latach eksploatacji.
EN
The A4 section from Legnica to Wrocław was built in the years 1934-1938 as an element of the Saarbrücken - Karlsruhe - Fulda - Dresden - Wrocław - Bytom highway. In the years 2002-2006, the section, 91.63 km long, underwent a comprehensive renovation. On the left (northern) road, as part of the modernization, two short experimental sections were made. The experiments and observations were to be used to determine the behavior and durability of this type of structure in our climatic conditions. An additional degrading factor was to be the constantly increasing traffic - especially of heavy goods vehicles. The article presents the results of the visual inspection and the assessment of the pavement condition on one of this experimental sections after 16 years of operation.
first rewind previous Strona / 74 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.