Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 6

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  way
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Drogi to ważna skałdowa struktury urbanistycznej miast, zapewniająca komunikację oraz dostęp do poszczególnych miejsc i obiektów.
2
Content available Zmiany w ustawie o bezpieczeństwie imprez masowych
PL
Artykuł poświęcony został zmianom w ustawie o bezpieczeństwie imprez masowych. Pierwsza regulacja w tym zakresie została wprowadzona ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 roku. Zastąpiła ją w całości ustawa z dnia 20 marca 2009 roku. Praca prezentuje podstawowe zmiany jakie zostały wprowadzone przez ustawodawcę w 2015 roku. Skupiono się głównie na identyfikacji uczestników imprez masowych, sposobie sprzedaży biletów, skróconym okresie przechowywania materiału utrwalonego podczas imprezy, zmianie administratora zarządzającego danymi wprowadzanymi do systemu identyfikacji uczestników, zakresie informacji umieszczanych we wskazanym systemie, możliwości udostępniania uczestnikom miejsc stojących, obligatoryjności orzekania przez sąd środka karnego w postaci zakazu wstępu na imprezę masową. Analizie poddano aktualny stan prawny, który odniesiono do poprzedniej regulacji poprzez wyodrębnienie nowych zapisów oraz charakterystykę zmian wprowadzonych w obowiązujących dotychczas przepisach.
EN
The article was devoted to changes in the law on mass events safety. The first regulation in this area was introduced by the Act of 22 August 1997. It was entirely replaced by the Act of 20 March 2009. The paper presents the fundamental changes that were introduced by the legislator in 2015. The main focus was on identifying the participants of mass events, the way of ticket sales, the shorter periods of the storage of material recorded during the event, the change of the administrator of data entered into the participants identification system, the scope of information placed in a designated system, the possibility of making standing place available to the participants, obligatory jurisdiction by the court of the punitive measure in the form of a ban on entry to a mass event. The current legal status, which was referred to the previous regulation by separating the new provisions and the characteristics of the changes made so far in the current legislation, was analysed.
3
Content available Odwodnienia dróg, ulic i mostów
PL
Sprawny system odwodnienia zapewnia jak najszybsze i możliwie całkowite ujęcie i odprowadzenie wód opadowych spływających z dróg, mostów, poboczy, skarp oraz przyległego terenu. Współczesne systemy odwadniające powinny w miarę możliwości technicznych umożliwiać wodzie bezpośrednie wsiąkanie do gruntu, tak aby maksymalnie zbliżyć się do rozwiązań, które reguluje sama natura, zachowując równowagę pomiędzy ilością opadów a wsiąkaniem, spływem i parowaniem wody.
EN
Efficient drainage system ensures the fastest and fullest possible intake and discharge of rainwater from roads, bridges, shoulders, slopes and adjacent land. Contemporary drainage systems should, to the technologically possible extent, allow water to directly soak into ground so as to try, as much as possible, to achieve natural self-regulation solutions maintaining balance between amounts of precipitation and soaking in, flow and evaporation of water.
PL
Krzyż funkcjonuje w krajobrazie kulturowym Polski od wieków, pełniąc rolę strażnika sfery sakralnej i będąc swoistym totemem narodowym. Jest akcentem kulturowym sytuowanym na przecięciach osi kompozycyjnych. Podkreśla rangę punktów węzłowych. Jest czytelny w krajobrazie z dużych odległości i stanowi mistyczne wprowadzenie do sacrum. Krzyż jest obiektem kultu religijnego, miejscem odprawiania modlitw, pamiątką pielgrzymek, wypadków drogowych czy ważnych wydarzeń historycznych (np. "krzyż smoleński" pod Pałacem Prezydenckim w Warszawie). Pełni niekiedy rolę "opiekuna domu". Stanowi także wyróżnik przestrzeni wyznaniowej regionu. Wykonany z drewna, kamienia, żelaza lub innych materiałów, przyozdabiany i stawiany przez lokalną społeczność jest jej własnością i dumą. Celem pracy jest przedstawienie motywu krzyża we współczesnym krajobrazie kulturowym Polski w aspekcie sakralnym, krajobrazowym i społecznym.
EN
For ages, the cross has been a feature of the Polish cultural landscape. It has functioned as a guardian of the sacred sphere and a national totem. The cross is also a landmark, often erected at intersections of composition axes. It highlights the role of road junctions. A roadside cross is clearly visible in the landscape, even from a long distance, and serves as a mystic entry to the sacred sphere. The cross is an object of religious cult and a place where people pray. It can commemorate pilgrimages, road accidents or important historic events (for example, the Smolensk cross in front of the Presidential Palace in Warsaw). Sometimes, a cross is ‘a home guardian’. It is also a distinguishing feature of the region’s confession and religion. It can be made of wood, stone, iron or other materials. Mounted and adorned by a local community, it becomes an object that people own and take pride in. This article is a presentation of the cross as a motif in the contemporary cultural landscape of Poland, in the sacral, landscape and social context.
5
Content available remote Trwanie architektury : kilka uwag
PL
Temat trwania architektury przywołuje skojarzenia z pojęciem czasu. W XX wieku zostały skonkretyzowane dwie odmienne postawy. Giedion wpisywał architekturę w ówcześnie panującą koncepcję czasoprzestrzeni. Norberg-Schulz wiązał architekturę z czasem ludzkiej egzystencji. Pozwala to uniknąć jednoznacznych definicji trwania architektury i akceptację różnych sytuacji. Odróżniając przestrzeń architektoniczną jako miejsce i jako drogę, ten drugi przypadek daje możliwość pokazania wielowarstwowości czasu w architekturze.
EN
The topic of duration of the architecture evokes associations with the concept of time. In the 20th century have specified two different attitudes. Giedion understood architecture as the spacetime. Norberg-Schulz solved an architecture with a time of human existence. This avoids the explicit definition of the term architecture. Distinguishing architectural space as a place and as a road, the latter case gives the opportunity to show the multiplicity of time’s layers in architecture.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.