Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 113

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  ocena stanu technicznego
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
PL
W referacie omówiono ocenę stanu technicznego konstrukcji dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych. Przyczyną uszkodzeń i pogorszenia się stanu technicznego poszczególnych elementów konstrukcyjnych, instalacyjnych i wykończeniowych obu budynków był pożar dwóch samochodów osobowych i elementów wykończenia w garażu podziemnym jednego z budynków. Główne badania dotyczyły oceny nośności konstrukcji żelbetowej, w tym wytrzymałości betonu i stali zbrojeniowej oraz wpływu wysokiej temperatury na stwierdzone uszkodzenia w lokalach mieszkalnych znajdujących się bezpośrednio nad garażem. W referacie podano również sposób naprawy uszkodzonej konstrukcji budynku.
EN
This paper discusses the assessment of the technical condition of structures of two multi-apartment buildings. The cause of the damage and deterioration of the technical condition of various structural, installation and finish elements of both buildings was a fire that took place in the underground car park of one of the buildings, in which two cars and certain finish elements burnt down. The main part of the studies focused on the assessment of the load-bearing capacity of the ferro-concrete structure, including the strength of concrete and reinforcing steel, and the effect of high temperature on the found damage in apartments located directly above the car park. The paper also presents the method used for repairing the damaged structure of the building.
2
Content available remote Ocena stanu technicznego budynku i jego instalacji za pomocą termowizji
PL
W artykule przedstawiono kilka przykładów zastosowania termowizji do oceny stanu technicznego budynku i jego instalacji. Ocenie poddano poprawność wykonania rozwiązań konstrukcyjnych, prac termomodernizacyjnych i sposobu użytkowania mieszkań. Analizowane budynki zostały wzniesione w technologii tradycyjnej, drewnianej i uprzemysłowionej. Wykazano, że termowizja jest szybką metodą oceny stanu technicznego elementów budynku oraz środowiska wewnętrznego. Umożliwia wskazanie miejsc wadliwego wykonania prac oraz przyczyn występowania niekorzystnych zjawisk w mieszkaniach.
EN
The article presents several examples of the use of thermovision to in order to assess the technical condition of a building and its installation. The author examines the factors, such as the correctness of constructional solutions, execution of thermomodernization treatments and the way of using apartments. The analyzed buildings were built in traditional, wooden and industrialized technology. It has been shown that thermovision is a quick method for assessing the technical condition of building elements and for assessing the internal environment. What is more, thermovision allows you to indicate places of faulty execution of works and the reasons for the occurrence of adverse phenomena in apartment.
EN
Revitalisation of degraded downtown areas is a problem for many cities and towns in Europe. All spatial, economic and social changes result from the expectations of residents together with technical needs. The scope of revitalisation activities results from the diagnosis of the technical condition of the degraded part of the city. The article presents a sample assessment of the technical condition of a tenement house in Kożuchów located within a downtown complex covered by revitalisation plans.
EN
The article discusses "Rules for using the point rating scales for assessing the technical condition and usability of road engineering objects – second edition", which were introduced by the General Directorate for National Roads and Motorways (GDDKiA) Regulation No. 1/2019. The main objective of "Rules..." was to standardize the method of point rating assessment of technical condition and usability, and in the second edition, to take into account the latest construction and material solutions. Because the results of inspections are analyzed and compared not only at the regional but also at the national level, it is very important for all inspectors in the country to evaluate the technical condition and usability in an analogous manner. While developing the 2nd edition, the authors maintained the assumptions of continuity of inspection system, including adaptation to the inspection manuals, algorithms, and software supporting the management of bridges.
PL
W artykule omówiono "Zasady stosowania skali ocen punktowych stanu technicznego i przydatności do użytkowania drogowych obiektów inżynierskich – wydanie 2”, które zostały wprowadzone do stosowania Zarządzeniem nr 1/2019 przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Głównym celem "Zasad …" było ujednolicenie metody punktowej oceny stanu technicznego i przydatności do użytkowania oraz uwzględnienie najnowszych rozwiązań konstrukcyjnych i materiałowych.
5
Content available remote Ocena stanu technicznego przekładników prądowych typu J110
PL
W artykule zaprezentowano sposób oceny stanu technicznego przekładników prądowych typu J 110 po długoletnim okresie eksploatacji. Analizę wykonano na podstawie oszacowania zawilgocenia izolacji, stopnia degradacji papieru i oleju oraz rewizji wewnętrznej. Ocena stanu technicznego na podstawie zaawansowanych metod badawczych była zbieżna z wynikami rewizji wewnętrznej. Stwierdzono zadowalający stan głównych elementów izolacyjnych. Wysuszenie izolacji papierowo-olejowej oraz wymiana oleju pozwoli na dalszą eksploatację przekładników.
EN
The paper presents a method for technical condition assessment of current transformers type J 110 after many years of operation. The analysis had been performed on the base of assessment of inner insulation water contents, paper and oil degradation level and inner inspection. The assessment based on the advanced test methods was similar to inspection conclusions. Main insulating elements were found to be in the satisfactory shape. Drying of paper-oil insulation and oil replacement would allow for future operation of current transformers.
PL
Proces zużywania się technicznego każdego obiektu budowlanego ma swój początek już w momencie rozpoczęcia robót budowlanych i będzie miał charakter szybko postępujący, o ile nie zostanie spowolniony m.in. przez systematyczne diagnozowanie stanu technicznego, dopuszczanie tylko do uzasadnionych zmian w jego strukturze oraz reagowanie na wszelkie procesy zachodzące w czasie eksploatacji. To m.in. prawidłowo sporządzone oceny stanu technicznego będą miały bezpośredni wpływ na trwałość, zakres i koszt wykonywania jakichkolwiek prac naprawczo-wzmacniających. Opracowania te powinny precyzyjnie określać przyczyny występujących uszkodzeń, a często zdarza się, że są jedynie ich potwierdzeniem. Ponadto powinny wskazywać na sposoby usuwania wad i/lub zapobiegania ich propagacji. W artykule omówiono problemy związane ze sporządzaniem takich opracowań.
EN
The process of technical wear of each building starts at the moment of commencement of construction works and will be progressive unless it is slowed down by proper care of it, including by systematically diagnosing the technical condition, allowing only justified changes in its structure and reacting to all processes occurring during operation. This includes properly prepared technical condition assessments will have a direct impact on the durability and scope and cost of performing any repair and reinforcement works. From the definition, these studies should precisely determine the causes of shortcomings, and it often happens that they are only a confirmation of the occurrence of a defect or defects. In addition, they should indicate ways of removing defects and/or preventing their propagation in the realities of executive and financial capabilities of today's construction. The article discusses the problems associated with the preparation of such studies.
PL
Podczas okresowych kontroli dokonuje się sprawdzenia stanu technicznego i oceny przydatności obiektu budowlanego do dalszego bezpiecznego użytkowania poprzez: • zidentyfikowanie symptomów zużycia technicznego obiektu oraz • oszacowanie wpływu tego zużycia na właściwości użytkowe i sprawność techniczną obiektu budowlanego. W referacie zaproponowano ocenę stanu technicznego obiektów budowlanych bazującą na logice czterowartościowej.
EN
During periodic inspections, the technical condition and assessment of the suitability of the building object for further safe use are checked by: • identification of symptoms of technical wear of the facility and • estimation of the impact of this consumption on the functional properties and technical efficiency of the building. The paper proposes an assessment of the technical condition of buildings based on a four-valued logic.
PL
W artykule omówiono „Zasady stosowania skali ocen punktowych stanu technicznego i przydatności do użytkowania drogowych obiektów inżynierskich – wydanie 2”,które zostały wprowadzone do stosowaniaZarządzeniem GDDKiA nr 1/2019. Głównym celem opracowania „Zasad…” było ujednolicenie sposobu punktowej oceny stanu technicznego i przydatności do użytkowania, a w wydaniu 2 uwzględnienie najnowszych rozwiązań konstrukcyjnych i materiałowych. Ponieważ wyniki przeglądów są analizowane i porównywane nie tylko na poziomie rejonu czy oddziału GDDKiA ale również na szczeblu krajowym, dlatego jest bardzo ważne aby wszyscy inspektorzy w kraju oceniali stan techniczny i przydatność do użytkowania w analogiczny sposób. Opracowując Wydanie 2 przyjęto założenie zachowania ciągłości systemu przeglądów, w tym dostosowania do instrukcji wykonywania przeglądów oraz algorytmów i komputerowego systemu wspomagającego zarządzanie mostami SGM.
EN
The article discusses the “Rules for the application of the scale of point-based assessments of the technical condition and usability of road engineering objects – issue 2”, which were introduced to the GDDKiA Regulation No. 1/2019. The main objective of the “Rules...” was to unify the method of point evaluation of technical condition and usability, and in the second edition, take into account the latest construction and material solutions. Because the results of the reviews are analyzed and compared not only at the level of the region but also at the national level, it is very important that all inspectors in the country evaluate the technical condition and usability in an analogous manner. When developing the 2nd edition, the assumption of maintaining the continuity of the inspection system was adopted, including adaptation to the inspection instructions, algorithms and a computer system supporting the management of Bridges (SGM).
PL
W artykule omówiono uaktualnione i rozszerzone „Zasady stosowania skali ocen punktowych stanu technicznego i przydatności do użytkowania drogowych obiektów inżynierskich - wydanie 2”, które zostały wprowadzone do stosowania Zarządzeniem GDDKiA nr 1/2019. Głównym celem opracowania „Zasad...” było ujednolicenie sposobu punktowej oceny stanu technicznego i przydatności do użytkowania, a w wydaniu 2 uwzględnienie najnowszych rozwiązań konstrukcyjnych i materiałowych. Ponieważ wyniki przeglądów są analizowane i porównywane nie tylko na poziomie rejonu czy oddziału GDDKiA ale również na szczeblu krajowym, dlatego jest bardzo ważne aby wszyscy inspektorzy w kraju oceniali stan techniczny i przydatność do użytkowania w analogiczny sposób. Opracowując Wydanie 2 przyjęto założenie zachowania ciągłości systemu przeglądów, w tym dostosowania do instrukcji wykonywania przeglądów oraz algorytmów i komputerowego systemu wspomagającego zarządzanie mostami SGM.
EN
The article discusses the updated and extended "Rules for the application of the scale of point-based assessments of the technical condition and usability of road engineering objects - issue 2", which were introduced to the GDDKiA Regulation No. 1/2019. The main objective of the "Rules...” was to unify the method of point evaluation of technical condition and usability, and in the second edition, take into account the latest construction and material solutions. Because the results of the reviews are analyzed and compared not only at the level of the region but also at the national level, it is very important that all inspectors in the country evaluate the technical condition and usability in an analogous manner. When developing the 2nd edition, the assumption of maintaining the continuity of the inspection system was adopted, including adaptation to the inspection instructions, algorithms and a computer system supporting the management of Bridges (SGM).
10
EN
A group of old apartment houses with the age over 100 years (that is those carried out before the First World War) takes an important place in polish building resources. Technical maintenance of apartment houses, traditional methods erected, is nowadays and will be a valid problem in the nearest future. The results of the work refer to the general population, estimated for 600 objects, that is about 20% of municipal downtown apartment houses in Wrocław. The purpose of the research was to identify an influence of widely considered maintenance of apartment houses on a degree and intensity of their elements’ deterioration. The goal of the work has been fulfilled by symptoms’ analysis of declining of inspected elements’ exploitation values, that is identification of mechanics of their defects arising. The range of the work has required creation of original qualitative model of pinpointed defects and its transfer into quantitative one. It has made possible to analyse the reason - effect phenomena „defect - technical wear” relevant to the most important elements of Wroclaw downtown district’s apartment houses. The research procedure has been conducted in accordance of fuzzy sets theory which made possible to describe qualitative model of pinpointed defects and its transfer into a quantitative one.
PL
Prawidłowa, tzn. systematycznie i rzetelnie przeprowadzana, ocena stanu technicznego starych budynków mieszkalnych stanowi podstawę do szeroko rozumianej organizacji ich obsługi technicznej, a w szczególności do organizacji prowadzenia remontów o ustalonym rodzaju, wielkości i zakresie. Ocena ta, poparta rozpoznaniem wpływu warunków utrzymania budynków mieszkalnych, jest ponadto podstawowym źródłem informacji w racjonalnym zarządzaniu zasobami mieszkaniowymi. Celem badań było rozpoznanie wpływu przebiegu procesów, utożsamianych z szeroko pojętym utrzymaniem starych budynków mieszkalnych o konstrukcji tradycyjnej, na wielkość i intensywność zużycia ich elementów. Cel pracy osiągnięto na drodze analizy objawów procesu technicznego zużycia - poznania mechanizmu zjawiska powstawania uszkodzeń oraz identyfikacji wielkości i intensywności uszkodzeń elementów badanych budynków. Etapem poprzedzającym zasadniczy zakres pracy było przeprowadzenie jakościowej analizy uszkodzeń elementów badanych budynków mieszkalnych. Charakterystyka techniczna i typologiczne uporządkowanie tych uszkodzeń, rozumianych jako wyraz jakości utrzymania budynków mieszkalnych, umożliwiły rozpoznanie warunków eksploatacji rozważanych obiektów. Konsekwencją usystematyzowania najistotniejszych procesów wpływających na utratę właściwości użytkowych budynków mieszkalnych było utworzenie własnego modelu jakościowego i jego transformacja na model ilościowy. Ten, z kolei, umożliwił przeprowadzenie wielokryterialnej ilościowej analizy zjawisk przyczynowo - skutkowych "uszkodzenie - zużycie techniczne" najważniejszych elementów śródmiejskich budynków mieszalnych w zbiorach w zbiorach rozmytych. W fazie rozmytej analizowano stany zaobserwowane zjawisk przyczynowo - skutkowych w warunkach rozmytości, czyli niepewności co do samego faktu ich występowania.
11
PL
W artykule przedstawiono sposób wzmocnienia masztu oświetleniowego na terenie stacji Dąbrowa Górnicza Towarowa. Dokonano analizy stanu technicznego obiektu, opisu przedstawionych badań i obliczeń sprawdzających wg normy PN-90/B-03200 oraz zakresu wykonanych robót związanych ze wzmocnieniem masztu. Obliczenia wykonano w programie Robot Millenium 17.5. Sformułowano wnioski dotyczące metod monitorowania stanu technicznego masztu oświetleniowego oraz zaleceń dotyczących remontu.
EN
The article presents the method of consolidation the lighting mast at the Dąbrowa Górnicza Towarowa station. The analysis of the technical condition of the facility, a description of the presented tests and verification calculations according to PN–90/B-03200 and the scope of works related to mast consolidation were made. The calculations were made in Robot Millenium 17.5. Conclusions on methods for monitoring the technical condition of the lighting mast and recommendations for renovation were formulated.
PL
Nierzadko plany inwestora dotyczące zakresu renowacji są weryfikowane wynikami badań stanu technicznego elewacji. Zdarza się bowiem, że badania elewacji wskazują na konieczność znaczącego zwiększenia zakresu robót w stosunku do pierwotnych planów inwestora. W niniejszym artykule opisana została taka właśnie sytuacja, w której z planowanej naprawy miejscowych zarysowań i pęknięć warstw zewnętrznych ocieplenia, zakończyliśmy na rozbiórce (demontażu) wszystkich warstw ociepleniowych i wykonaniu ich na nowo – według obecnie obowiązujących wymagań ochrony termicznej.
EN
Often, the investor’s plans regarding the scope of renovation are verified by the results of examination of the technical state of elevation. At times the examination of elevation indicates the necessity of a significant increase in the scope of works in relation to the original investor’s plans. The article describes exactly this kind of situation, in which the original plan was to fix local scratches and cracks of exterior thermal insulation layers, but we ended up dismantling all thermal insulation layers and creating them again – according to currently binding requirements of thermal protection.
PL
W artykule przedstawiono rozwój metod nieniszczących w polskim budownictwie na podstawie: prac naukowo-badawczych w PAN, w wyższych uczelniach oraz instytutach naukowo-badawczych, konferencjach naukowo-technicznych, publikacji w postaci monografii, artykułów i referatów, kursów i studiów podyplomowych. Przedstawiono także uczelnie, ośrodki naukowo-badawcze i profesorów mających znaczący wpływ na rozwój badań nieniszczących w polskim budownictwie. Pokazano również przegląd oraz podział metod i technik nieniszczących stosowanych obecnie w budownictwie do ocen konstrukcji żelbetowych, stalowych, drewnianych, murowych i z tworzyw sztucznych.
EN
The article presents the development of non-destructive methods in Polish construction industry based on: scientific and research works at the Polish Academy of Sciences, universities and research institutes, scientific and technical conferences, publications in the form of monographs, articles and papers – courses and post-graduate studies. The paper also presents universities, research centres and professors having a significant influence on the development of non-destructive testing in Polish construction industry. Moreover, it provides a review and division of non-destructive methods and techniques currently used in construction industry for assessment of reinforced concrete, steel, wooden, masonry and plastic constructions.
PL
W praktyce często występuje konieczność kontroli zmian względnych przemieszczeń fragmentów budowli czy konstrukcji. Dotyczy to zarówno miejsc planowanych nieciągłości obiektu, jak np. dylatacje, jak również i miejsc występowania rys i pęknięć konstrukcji budowlanych, które wynikają z imperfekcji strukturalnej obiektu. W obu tych przypadkach konstruktorzy oraz specjaliści dokonujący oceny stanu technicznego i stanu bezpieczeństwa obiektu wymagają dokładnych i niezawodnych danych o zachowaniu obiektu w czasie. Z jednej strony dotyczy to informacji ogólnej, czy występują zmiany deformacyjne struktury, z drugiej zaś strony – informacji, czy występują przemieszczenia w miejscach nieciągłości i jakiej wielkości.
PL
W artykule przedstawiono ocenę stanu technicznego zabytkowej wieży ciśnień w Jarocinie wraz z zaproponowanymi naprawami i konserwacją oraz przykładowymi materiałami do realizacji. Zaproponowano pięć etapów prac. W celu poprawy parametrów termicznych obiektu zaprojektowano, jako warstwy izolacyjne, piankę PIR.
EN
This article present a assessment of the technical condition of the antique water tower in Jarocin with the proposed repairs and maintenance and exemplary materials at realization. Five stages of work have been proposed. In order to improve the thermal parameters of the object, PIR foam was designed as insulation layers.
16
Content available remote Przykład oceny stanu technicznego kablobetonowych dźwigarów dachowych
PL
W artykule przedstawiono wyniki badania stanu technicznego kablobetonowej konstrukcji przekrycia hali po trzydziestu pięciu latach eksploatacji. Przeprowadzone badania obiektu, a przede wszystkim pomiary strzałki ugięcia dźwigarów kablobetonowych pozwoliły na stwierdzenie, że stan techniczny dźwigarów kablobetonowych jest zadowalający.
EN
The paper presents the results of the evaluation of the technical condition of the post-tensioned reinforced concrete roof structure of a hall after twenty-five years of operation. The inspection of the object, and first of all, the measurements of the deflection arrow of the post-tensioned reinforced concrete beams made it possible to conclude that their technical condition was satisfactory.
PL
W artykule przedstawiono ocenę parametrów termicznych budynku świetlicy wiejskiej w Błażejewie wraz z zaproponowanymi działaniami naprawczymi oraz przykładowymi materiałami do zastosowania.
EN
This article present an assesment of the thermal conductive parameters of a rural center in Błażejewo with the proposed repairs and exemplary materials for realization.
18
Content available remote Ocena szkód pożarowych konstrukcji żelbetowej za pomocą analizy SEM
PL
W artykule przedstawiono zagadnienia związane z oceną szkód pożarowych stropodachu hali produkcyjnej wykonanego z prefabrykowanych elementów żelbetowych. W celu określenia temperatury pożaru wykonano nieniszczące badania wytrzymałości betonu na ściskanie w konstrukcji (metodą sklerometryczną). Badaniom poddano elementy uszkodzone oraz referencyjne (niepoddane oddziaływaniu temperatury) w celach porównawczych. Posługując się wykresami zawartymi w Eurokodzie 2, określono temperaturę, jaką uzyskały elementy w wyniku pożaru. Do oceny szkód pożarowych w żelbetowej konstrukcji nośnej hali wykorzystano również analizę SEM.
EN
The paper consider the issue of the evaluation of fire damages of the flat roof construction of the industry hall build with precast concrete elements. To determine the fire temperature the nondestructive concrete test were made – compressive strength measured with the sclerometer test technique. The test were made for the elements with fire damages and references elements (not affected by temperature). Based on the graphs in Eurocod 2 the temperature of the concrete elements during the fire was determine. To evaluate the fire damages in the construction elements the SEM analysis was conducted.
PL
Prace rozbiórkowe są często bardziej ryzykowne niż budowa nowych obiektów. Dlatego istotne jest dokładne rozpoznanie konstrukcji przewidzianego do rozbiórki obiektu, a także jego otoczenia. Na wybranych przykładach rozbiórek przedstawiono rolę zarówno projektanta, jak i rzeczoznawcy oceniającego stan techniczny obiektu.
EN
Demolition works are often riskier than building new facilities. Therefore, it is important to identify the structure intended for the demolition, as well as its environment. The role of both the designer and the construction expert was presented on selected demolition examples.
PL
W artykule skoncentrowano się na zaprezentowaniu poprawnego podejścia do nadzoru stanu technicznego pomp wody zasilającej, które są ważnymi agregatami bloków energetycznych. W ciągu minionych dwóch dekad opracowanych zostało kilka nowych metod nadzoru stanu technicznego, spośród których część jest dedykowana napędom elektrycznym agregatów pompowych, a część może być wykorzystywana do lepszej oceny podzespołów pomp. Wymieniono te techniki. Podano również liczne pozytywne przykłady objęcia systemem nadzoru pomp wody zasilającej oraz opisano jeden przykład negatywny. Wymieniono dodatkowe funkcjonalności systemu nadzoru.
EN
The article focuses on the correct approach to addressing the challenge of supervision of the technical condition of feed water pumps. The pumps are an important component of power units and during recent years new methods have evolved to manage their technical condition. Identified are methods that are specific to electric drives of pump sets and additional recommendations that can be used for a better assessment of the technical condition of pump components. Given are numerous positive examples of the supervision system applied to feed water pumps, including an example of the effects of less optimal supervision. Specified are additional functionalities of the supervision system.
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.