Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  modernizacja źródeł ciepła
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Przemiany gospodarcze, zapoczątkowane w 1989 r., poskutkowały likwidacją wielu gałęzi przemysłu – emitenta szkodliwych substancji. Jakość powietrza systematycznie rosła do 2000 r. Natomiast w ciągu ostatnich lat normy jakości powietrza w Polsce znów są przekraczane, zmieniła się jedynie struktura generowania zanieczyszczeń.
PL
Nie będzie nadmierną przesadą stwierdzenie, że krajowe ciepłownictwo (rozumiane jako ciepło systemowe i niesystemowe) znalazło się przed historycznym zakrętem. Jeśli dobrze w ten zakręt wejdzie, odniesiemy duży sukces, jeżeli nie, skutki mogą być poważne.
3
Content available remote Modernizacja i rozwój ciepłownictwa lokalnego jako sposób walki ze smogiem
PL
Celem artykułu jest omówienie możliwości redukcji problemu smogu poprzez rozwój i modernizacje w zakresie ciepłownictwa lokalnego. Przedstawiono strukturę generowania zanieczyszczeń powietrza w Polsce oraz główne wyzwania stojące przed przedsiębiorstwami energetyki cieplnej, tzn. konieczność dostosowania poziomu emisji do norm określonych w Dyrektywie MCP i IED oraz bariery rozwoju związane z dostępnością programów wsparcia, które przeznaczone są tylko dla efektywnych systemów ciepłowniczych. Jako sposób sprostania tym wyzwaniom i podniesienia konkurencyjności lokalnych przedsiębiorstw energetyki cieplnej wskazano kompleksową modernizację źródeł ciepła w tych przedsiębiorstwach, obejmującą zmianę struktury wykorzystywanego paliwa, szczególnie rezygnację z paliwa węglowego na rzecz kogeneracji gazowej, w tym wysokosprawnej kogeneracji. Działania te, w opinii autorów, doprowadzą do poprawy konkurencyjności przedsiębiorstw energetyki cieplnej a tym samym do zwiększenia wykorzystania ciepła sieciowego i ograniczenia zanieczyszczenia powietrza.
EN
The purpose of this article is to discuss possibilities of smog reduction through development and modernization within the area of local heating. The structure of air pollution generation in Poland and main challenges facing district heating enterprises were shown, particularly the necessity to adjust the level of emissions to the standards set out in the MCP and IED directives, as well as development barriers related to availability of support programs, intended only for efficient heating systems. As a solution to overcome these challenges and to increase the competitiveness of local district heating enterprises, a comprehensive modernization of heat sources in these enterprises was proposed, which includes a change in fuel usage structure, in particular the abandonment of coal fuel for gas CHP, including high efficiency CHP. These actions, in authors’ opinions, will increase the competitiveness of district heating enterprises and thus will lead to increased usage of network heat and reduction of air pollution.
PL
Opracowanie prezentuje doświadczenia zdobyte podczas postępowania przy wyborze sposobu modernizacji istniejącej ciepłowni opalanej węglem. Z wielu potencjalnie możliwych do realizacji koncepcji ciepłowni i elektrociepłowni wykorzystujących różne nośniki energii pierwotnej, z użyciem różnych technologii ich przetwarzania w energię użyteczną, wybrano projekt budowy źródła skojarzonego opalanego gazem. Specyfika lokalnego systemu ciepłowniczego zmusiła inwestora do wyboru technologii opartej o silniki gazowe zapewniającej większą elastyczność i efektywność wytwórczą niż rozpatrywane rozwiązania alternatywne. Dla poparcia tego wyboru przedstawiono analizę porównawczą dostępnych technologii wytwórczych bazujących na gazie i biomasie. W artykule przedstawiono sposób finansowania inwestycji z wykorzystaniem międzynarodowych środków pomocowych. Zdobyte podczas wdrażania projektu doświadczenia pokazują problematykę realizacji kontraktu wg procedur FIDIC w realiach polskiej gospodarki. Materiał odnosi się do doświadczeń rozruchowych oraz trudności związanych z realizacją inwestycji w trakcie normalnej eksploatacji źródła i trwającego sezonu ogrzewczego. Złożoność problemu realizacji takiego źródła uwzględnia interakcję pomiędzy nową technologią i sposobem jej wdrożenia, a przeznaczonym do modernizacji obiektem, funkcjonującym w ograniczającym go otoczeniu. Sprawia to, iż zaprezentowany projekt i związane z nim wnioski mogą stanowić cenne wskazówki dla innych tego typu inwestycji w lokalnych systemach ciepłowniczych.
EN
The paper presents experiences gathered during procedure concerning the selection of modernization method for existing heat generating plant carbon - fuelled. From many possible for realization ideas for heat generating plants and heat and power generating plants, using different primary energy carriers and different processes for their converting into useful enerqy, the project of constructing gas fuelled joined source was chosen. The character of local heat district system made the Client choose the technology (based on gas engines) providing larger flexibility and producing efficiency than considered alternative solutions based on gas and renewable fuels. The comparative analysis concerning the available producing technologies based on gas and biomass was presented for that choice support. The way of investment financing with the usage of international economic aid was presented in the paper. The experiences gathered during introducing the project shows the matter of realization the FIDIC procedure in reality of Polish economy. The paper concerns the start-up experiences and the difficulties connected with the investment realization during standard source operating and during heating season. The complexity of realization the source of this type takes into account the interaction between new technology and the way of its introducing, as well as the object designed for modernization, functioning in the environment, which put restrains on it. This causes the situation, that presented project and connected with it conclusions may be the determinant for other investments of this type in local district heating systems.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.