Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 37

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  thermal conditions
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
1
Content available remote Stropy i sufity grzewczo-chłodzące o dużej pojemności cieplnej
PL
Celem artykułu jest analiza wpływu stropu aktywowanego termicznie i sufitu grzewczo-chłodzącego z wypełnieniem materiałem zmiennofazowym (PCM) na temperaturę powierzchni, temperaturę powietrza wewnętrznego oraz zapotrzebowanie na energię do ogrzewania i chłodzenia w pomieszczeniu biurowym, uwzględniając pojemność cieplną przegród i systemu grzewczo-chłodzącego. Scharakteryzowano stropy aktywowane termicznie i sufity grzewczo-chłodzące z wypełnieniem materiałem zmiennofazowym. Wykonano symulacje dynamicznych oddziaływań stropu i sufitu aktywowanego termicznie na warunki termiczne w pomieszczeniu i bilans energetyczny.
EN
The aim of the article was analysis of the thermally activated building system and heating/cooling ceiling system with phase change material (PCM) impact on the surface temperature, internal air temperature and energy demand for heating and cooling in an office room, taking into account the thermal capacity of construction and system. In this article was characterized thermally activated building system and heating/cooling ceiling system with phase change material. Based on the simple hourly method, simulation of the thermally activated building system and cooling – heating ceiling system influence on thermal conditions and energy balance in the office room were carried out.
2
Content available remote Research on thermal conditions in ventilated large space building
EN
The aim of the paper was to verify whether it is possible to predict thermal indoor environment in an industrial facility, characterized by large cubature and significant heat sources using a computational fluid dynamics (CFD) technique. For this purpose, thermal imaging measurements were carried out to obtain boundary conditions, followed by numerical simulations of the airflow using the Ansys CFX software. Direct results of temperature and velocity distribution of air were analyzed for two different cases. The possibility of reducing the supply airflow rate without affecting either technology safety or thermal comfort was examined. The results of calculations can be helpful for improving the energy efficiency of the tested object by indicating the optimal operating modes for given operating conditions of the production hall.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań warunków termicznych występujących w złączu izolacji wodochronnej z betonem w trakcie wykonywania nawierzchni asfaltowej na obiekcie mostowym. Impulsem do prowadzenia takich badań była potrzeba opracowania nowej hydroizolacji na betonowe pomosty obiektów mostowych. Powinna ona być odporna na zjawisko pęcherzenia występujące w ostatnich latach na wielu obiektach. Badania stanowiły element projektu badawczego zrealizowanego w ramach umowy INNOTECH-K3/IN3/50/229332/NCBR/14 [4].
EN
The paper presents the results of investigations of thermal conditions occurring in the joints of waterproofing insulation with concrete during an asphalt pavement construction on a bridge object. The impulse to conduct such research stemmed from the need to develop a new waterproofing insulation for the decks of bridge objects. This should be resistant to blistering, which has arisen on many sites during recent years. This study was part of a research project carried out under contract INNOTECH-K3/IN3/50/229332/NCBR/14 [4].
PL
Celem niniejszej pracy było zbadanie związku pomiędzy temperaturą powierzchni czynnej i gleby a temperaturą powietrza w warunkach jurajskiej doliny rzecznej. W badaniach wykorzystano materiał obserwacyjny z lat 1991– 2006 pochodzący ze stacji meteorologicznej w Ojcowie. Stacja ta położona jest w południowej części Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej na dnie jurajskiej doliny. Obliczono średnie dobowe, miesięczne i roczne temperatury gleby oraz jej miesięczne i roczne amplitudy. Do oceny związku pomiędzy temperaturą gleby na różnych głębokościach, a temperaturą powietrza, opadami atmosferycznymi oraz pokrywą śnieżną posłużono się współczynnikiem korelacji rang Spearmana. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że najsilniejsze związki temperatury powietrza z temperaturą gleby występowały w okresie wiosny i jesieni. Wzrost opadów atmosferycznych wiosną i jesienią powodował osłabienie związku temperatury powietrza z temperaturą gleby. W okresie lata związki temperatury powietrza z temperaturą gleby były słabsze i statystycznie istotne tylko do głębokości 20 cm. Wykazano ponadto, że opady atmosferyczne w lecie mogą powodować wzrost temperatury gleby. Zimą, ze względu na pokrywę śnieżną, związki temperatury powietrza z temperaturą gleby były najsłabsze i w większości przypadków statystycznie nieistotne. Stwierdzono również, że różnica temperatury powierzchniowej warstwy gleby pokrytej śniegiem i gleby bez pokrywy śnieżnej zależy przede wszystkim od grubości zalegającego śniegu.
EN
The paper presents the results of research on thermal conditions of the soil and active surface. The main aim of the research was to evaluate the relation of active surface and soil temperature with air temperature. In this evaluation, data from the period 1991–2006 from meteorological stations in Ojców were used. The meteorological station is situated in the southern part of the Kraków-Częstochowa Upland in the bottom of the Jurassic valley. For all the depths, daily, monthly and annual soil temperature was calculated. To evaluate the relation between soil temperature and air temperature, precipitation and snow cover the Spearman correlation coefficients were used. The strongest relation between the air temperature and soil temperature was observed in spring and autumn. The rise in the precipitation in spring and autumn made the relation of air temperature and soil temperature weaker and in summer the relation between the air temperature and soil temperature and statistically significant only to 20 cm deep. It was also proved that the precipitation in summer may lead to higher soil temperature. In winter, because of the snow, the relation between air temperature and soil temperature was the weakest and in most cases statistically not significant. It was also found that the differences in the temperature of the surface covered with snow and the soil without any snow cover depends primarily on the snow cover thickness.
PL
Celem opracowania jest szczegółowa analiza przebiegu warunków termicznych, oraz częstości występowania inwersji temperatury w różnych piętrach wysokościowych północnych stoków Małego Skrzycznego (1211 m n.p.m.). Materiałem badawczym wykorzystanym do analizy warunków termicznych, były dane monitoringowe pochodzące z pięciu stacji pomiarowych zainstalowanych na różnych wysokościach nad poziomem morza, wzdłuż profilu wysokościowego, na zboczach o ekspozycji południowej. W ramach opracowania wyznaczono częstości występowania poszczególnych termicznych typów pogody, zjawisk inwersji temperatury, oraz opracowano mapy rozkładu przestrzennego temperatur powietrza na badanym stoku.
EN
The aim of the research paper is a detailed analysis of a course of thermal conditions and frequency of occurrence of temperature inversion on the different height above sea level of north slopes of Małe Skrzyczne (1211 m.a.s.l.). Monitoring data coming from five meteorological stations installed on different height above sea level along hypsometric profile on slopes with southern exposure were used in order to analyze the thermal conditions. Moreover, frequency of occurrence of thermal weather types, temperature inversion phenomena and maps of spatial distribution of air temperature on the studied slope were determined.
EN
The aim of the experiment presented in this paper is to assess the relationship between the height and diameter increase rate and the thermal conditions and precipitation during its growth. The experiment was carried out in the Agro- and Hydrometeorology Observatory of the Wrocław University of Environmental and Life Sciences in 2013–2015. The height and diameter measurement was made each time on the same 43 plants, randomly selected at the stage of setting up the experiment in 2012 and specially marked. Plants included in further analyses were divided into 5 classes and the classification criterion was their height in the 3rd year of cultivation. Initially, an analysis of relationships of selected morphological parameters of Scots pine was carried out, i.e. of the heights and diameters against the changing weather conditions, i.e. precipitations and air temperatures. Subsequently, an effect of the thermal conditions and the amount of precipitation on growth of Scots pine was assessed with the use of the two meteorological parameters mentioned above. These parameters were used as their accumulated sums, calculated as of the dates of biometric measurements, made at the end of each month (the last ten days of a month) in the summer half-year period. Multiple regression analysis was applied to evaluate the effect of thermal conditions and precipitation on the growth of Scots pine in both variants and the significance of the relationships under study was examined with the use of an adjusted coefficient of determination R2. The analyses and calculations indicate a close significant relationship between the height of pine trees and their diameter at the base on any measurement date. Analyses of different measurement periods indicated a decrease in significance of the relationships between the height of pine trees and their diameter at the base. A decrease in these relationships is becoming more and more pronounced with the age of the trees. Of the two weather parameters, i.e. total air temperature and total precipitation, the precipitation dominates in the relationship with the trees height and air temperature – with the trees diameter.
PL
W artykule wykonano wskaźnikową ocenę komfortu termicznego dwóch różnych budynków mieszkalnych. Wykorzystano do tego wskaźniki PMV (przewidywana ocena średnia) i PPD (przewidywany odsetek osób niezadowolonych). Badania sporządzono w oparciu o długoterminowe pomiary temperatury, prędkości i wil-gotności powietrza wewnętrznego.
EN
The article presents an indicative assessment of thermal comfort for two different residential buildings. The following indicators were used: PMV (Predicted Mean Vote) and PPD (Predicted Percentage Dissatisfied). The study was prepared on the basis of long-term measurements of temperature, velocity and humidity of indoor air.
8
Content available Warunki termiczne w Centrum Bielska-Białej
PL
Na terenach miejskich temperatura powierzchni jest wyższa niż w otaczających obszarach pozamiejskich. Zjawisko to określane jest jako miejska wyspa ciepła (m.w.c.). Efekt ten badano porównując średnie temperatury mierzone na dwóch stanowiskach w latach 2010–2013 w terenie miejskim i pozamiejskim. Systematyczne różnice temperatur wskazują na występowanie zjawiska kontrastów termicznych o różnym natężeniu w analizowanych częściach miasta, co może być częściowo związane z położeniem terenu w obszarze podgórskim.
EN
In urban areas surface temperatures are higher than in surrounding rural areas. This phenomenon is called urban heat Island (UHI). This phenomenon was investigated by the comparison of the mean temperatures from two measurement points in urban and suburban areas from 2010 to 2013. The observed systematic temperature differences validate the occurrence of UHI of diverse intensities in different parts of the urban area which can be partially connected with the foothills location of the city.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych przegród zawierających materiały fazowo zmienne (PCM). Przedmiotem badań było jednoczesne zastosowanie dwóch rodzajów PCM: płyt gipsowo-kartonowych zawierających kapsułki z parafiną o temperaturze przemiany 23 °C oraz elastycznych mat wypełnionych materiałem organicznym o temperaturze przemiany 25 °C. Badania przeprowadzono w komorze klimatycznej. Analizowano pomiary przebiegu temperatury oraz rozkładu gęstości strumieni cieplnych na powierzchniach płyt w zmiennych warunkach panujących w komorze klimatycznej.
EN
The article presents results of experimental studies on component containing phase change materials (PCM). The subject of research was the simultaneous usage of two different PCM materials: gypsum-carton boards with paraffin capsules of change temperature 23 °C and the flexible mat filled with organic material of change temperature 25 °C. The tests were carried out in a climatic chamber. Measurements of temperature course were taken as well as heat flux density distribution on the surfaces of boards for variable conditions in the climatic chamber.
EN
The research was carried out in a mesotrophic and dimictic lake during winters with ice cover. In the last forty years, the development of phytoplankton was analyzed in five extreme winter seasons. The studies of phytoplankton characteristics in the water column took into account values of biomass, concentration of chlorophyll-a and species composition, including dominant species. Differences in the vertical distribution of flagellate and non-flagellate species belonging to cyanobacteria and algae were analyzed in the gradient of light and thermal conditions. The phytoplankton biomass was low and vertically differentiated, with the lowest values at the deeper part of the water column. Flagellate species from the group of Cryptophyceae, Chrysophyceae and Dinophyceae were most abundant. Species biodiversity was low but every winter the dominant species represented different taxonomic groups. In some periods, larger non-motile phytoplankton species from green or blue-green algae dominated. The research proved that the development of phytoplankton under the ice cover was limited mainly by light and, to a lesser extent, by temperature.
PL
Na bezpieczeństwo i wydajność pracy górników w znaczący sposób wpływają cieplne warunki pracy. Głównym czynnikiem decydującym o poziomie zagrożenia cieplnego jest rosnąca wraz z głębokością temperatura pierwotna skał. Wynikająca z tego wysoka temperatura powietrza w połączeniu ze znaczną wilgotnością negatywnie wpływa na warunki pracy górników w wyrobiskach podziemnych kopalń węgla kamiennego oraz rud miedzi. Coraz częściej konieczne jest wprowadzanie skróconego czasu pracy lub stosowanie środków służących poprawie warunków cieplnych w wyrobiskach. W polskim górnictwie obowiązują kryteria prawne regulujące zasady pracy w warunkach zagrożenia cieplnego.
EN
This paper reports the results of computer simulations of the flow of liquid steel in a single-nozzle tundish, which describe the flow hydrodynamics, depending on the thermal conditions and casting speed. In this paper, five casting speeds, namely 0.3, 0.6, 0.9, 1.2 and 1.5 m/min., have been examined. In view of the fact that tundishes are being equipped with various flow control devices and the process of creating specific hydrodynamic conditions is influenced also by the temperature gradient, computer simulations of liquid steel flow under isothermal and non-isothermal conditions were performed. Computer simulations of liquid steel flow were performed using the commercial program Ansys-Fluent ®. In order to explain the phenomena occurring in the tundish working space, the buoyancy number (Bu) has been calculated. The next research step in the analysis of the flow pattern forming in different casting conditions was to record the E and F-type RTD characteristics and to describe the pattern of flow.
PL
Praca przedstawia wyniki symulacji komputerowej opisujacej wpływ warunków cieplnych i predkosci odlewania na przepływ ciekłej stali w jedno-wylewowej kadzi posredniej. W pracy testowano piec predkosci odlewania: 0,3; 0,6; 0,9; 1,2 i 1,5 m/min. Ze wzgledu na gradient temperatury powstajacy w objetosci ciekłej stali i stosowanie w kadziach posrednich urzadzen sterujacych przepływem, symulacje komputerowa przepływu ciekłej stali wykonano dla warunków izotermicznych i nieizotermicznych. Symulacje komputerowa przepływu ciekłej stali wykonano za pomoca programu Ansys-Fluent ®. Dla wyjasnienia zjawisk wystepujacych w przestrzeni roboczej kadzi posredniej obliczono liczbe wyporu (Bu). Do analizy struktury hydrodynamicznej przepływu ciekłej stali w róznych warunkach odlewania zarejestrowano krzywe czasu przebywania typu E i F.
PL
Zaprezentowano ocenę warunków cieplnych oraz jakości powietrza wewnętrznego w budynku szkoły podstawowej. Przeanalizowano skuteczność wentylacji, warunki cieplne oraz poziom stężenia CO2 w wybranych pomieszczeniach budynku.
EN
The paper presents an estimation of thermal conditions and indoor air quality in a primary school building. The efficiency of ventilation, thermal conditions and CO2 concentration level have been analysed in selected rooms of the building
14
Content available remote Parametry powietrza w suchym odpylaczu filtracyjnym
PL
W artykule dokonano oceny szczelności pracującej instalacji odpylającej z suchym odpylaczem typu HBKM 1/400 oraz określono jego wpływ na temperaturę i wilgotność przepływającego powietrza. Znajomość tych wielkości ma istotne znaczenie dla prawidłowego określenia rozkładu temperatury i wilgotności powietrza w wyrobiskach korytarzowych przewietrzanych kombinowaną wentylacją lutniową, w której w pomocniczym lutniociągu zabudowany jest ten typ odpylacza. W formie tabelarycznej przedstawiono wyniki przeprowadzonych w warunkach in situ pomiarów parametrów termodynamicznych przepływającego rozważaną instalacją powietrza. Wykonano analizę statystyczną bezwzględnych i względnych odchyłek wilgotności właściwej oraz wydatku objętościowego powietrza w instalacji odpylającej. Wyznaczono również średni przyrost temperatury powietrza w przedmiotowej instalacji.
EN
In the present article the tightness of a working dust extracting installation equipped with a dry filter dust collector of the HBKM 1/400 type is assessed and the filter’s influence on the temperature and humidity of flowing air through the installation is determined. The knowledge of these quantities is highly important for the appropriate determination of the distribution of air temperature and humidity in roadway workings ventilated by means of combined air duct ventilation, where in the auxiliary air duct this type of dust collector is installed. The results of measurements of thermodynamic parameters of air flowing through the considered installation conducted under in situ conditions are presented in the tabular form. The statistic analysis of absolute and relative deviatons of the specific humidity as well as volumetric expenditure of air in the dust extracting installation has been performed. Moreover, the average air temperature increase in the installation has been determined.
15
Content available remote Optimisation of Thermal Conditions in a Composite Wet Diving Suit
EN
The main goal was to optimise the thermal conditions within a diving suit and improve the user’s comfort. The wet diving suit consisted of (i) an external neoprene layer with air bubbles as additional insulation, and (ii) internal textile clothing to improve the insulation effect. Both layers were connected as a composite because the friction coefficient is very high. The core temperature should be constant and monitored during activity because a change in it is a sign of hypothermia. The internal textile layer contained textronic systems to transfer the medical parameters selected. The state variable is the temperature, whereas the design variables are the coordinates of the crucial points within the layers. Heat transfer is described by a state equation and set of boundary and initial conditions. The first-order sensitivities of an arbitrary behavioural functional are formulated and implemented into the optimality conditions of the problem. A simple numerical example of the optimisation of the thermal conditions is considered.
PL
Główny cel to optymalizacja warunków termicznych w ubiorze do nurkowania oraz polepszenie komfortu jego użytkownika. Mokry ubiór do nurkowania składa się z (i) zewnętrznej warstwy neoprenu z pęcherzykami powietrza jako dodatkową izolacją cieplną, (ii) wewnętrznego ubioru włókienniczego do polepszenia efektu izolacji cieplnej. Obie warstwy są połączone na zasadzie kompozytu, ponieważ współczynnik tarcia miedzy nimi jest bardzo duży. Temperatura ciała powinna być stała i monitorowana podczas aktywności, jej zmiana może być sygnałem hipotermii. Wewnętrzna warstwa materiału włókienniczego zawiera systemy tekstroniczne do transportu wybranych parametrów medycznych. Zmienna stanu to temperatura, zaś zmienne projektowania to współrzędne podstawowych punktów w każdej warstwie. Przewodzenie ciepła jest opisane za pomocą równania stanu oraz układu warunków brzegowych początkowych. Zostały sformułowane wrażliwości pierwszego rzędu dla dowolnego funkcjonału w postaci ogólnej, które dalej wprowadzono do warunków optymalności problemu. Został rozwiązany prosty przykład numeryczny optymalizacji warunków termicznych.
PL
Bardzo ważnym elementem systemów zasilania gwarantowanego jest zasobnik energii, którym najczęściej jest bateria akumulatorów kwasowo-ołowiowych. Producenci zalecają dla akumulatorów pracę w zakresie temperatur 15÷25°C. Aby zapewnić takie warunki, konieczne jest klimatyzowane pomieszczenie. Kiedy ze względów ekonomicznych nie ma klimatyzacji lub z powodu awarii klimatyzacja nie działa, bateria akumulatorów jest narażona na pracę w skrajnych warunkach temperaturowych.
PL
Opracowano charakterystyki energetyczne z przedstawieniem wskaźników zapotrzebowania na energię użytkową, końcową i pierwotną. Porównano otrzymane wyniki z wartościami referencyjnymi, tj. wariantem bazowym WT, maksymalnym WM i maksymalnie technicznym możliwym do wykonania z wentylacją mechaniczną z odzyskiem ciepła WMO. Przedstawiono wyniki badań parametrów środowiska wewnętrznego w pomieszczeniach biurowych w budynku tradycyjnym i energooszczędnym, które wykazują zgodność z rezultatami obliczeń emisji ditlenku węgla w warunkach rzeczywistych.
EN
In the paper energy characteristics and consumption indicators for usable final and primary energy have been determined. The results were compared with reference values, i.e. base variant WT, the maximum WM and maximum technically possible to implement with mechanical ventilation and heat recovery WMO. The paper presents also the investigation results of the internal environment in offices for the traditional and energy-efficient buildings which demonstrate compatibility with the results of calculations of carbon dioxide emissions in real conditions.
PL
Kwestia destruktywnych oddziaływań człowieka na ekosystemy wodne jest bardzo złożona i wielopłaszczyznowa. Woda ze względu na ogólną dostępność jest środowiskiem, które odgrywa bardzo ważną rolę w rozprzestrzenianiu się chorób. Najbardziej podatne na zanieczyszczenia bakteryjne są wody powierzchniowe, a najczęściej izolowane ze środowiska wodnego bakterie chorobotwórcze to patogeny pochodzenia jelitowego mogące dostawać się do wody wraz z kałem zwierząt, a także ściekami bytowo gospodarczymi [3]. Występowanie bakterii chorobotwórczych w wodach wykorzystywanych do celów rekreacyjnych jest szczególnie niebezpieczne ze względów epidemiologicznych. Dostęp do zainfekowanej wody podczas sezonu wypoczynkowego ma tysiące osób, co w połączeniu z wirulencją Salmonella sp. stwarza bardzo duże zagrożenie dla ludzi oraz kreuje doskonałe warunki dla szybko rozprzestrzeniającej się infekcji [2]. Szczególny niepokój z kilku przyczyn budzi wśród specjalistów zanieczyszczenie wód bakteriami z rodzaju Salmonella. Po pierwsze mimo, iż w zbiornikach wodnych istnieje bardzo mała liczba pałeczek z rodzaju Salmonella to przedostanie się bakterii wraz z wodą do przewodu pokarmowego może skutkować infekcją. Dzieje się tak ze względu na szybkie tempo przejścia wody przez żołądek do jelita, w rezultacie czego unika ona naturalnej bariery ochronnej. Po drugie w porównaniu z innymi bakteriami allochtonicznymi, Salmonella sp. charakteryzuje się bardzo wysokim współczynnikiem przeżywalności w ekosystemach wodnych; ponadto jest bardziej odporna na stresory środowiskowe oraz wahania warunków abiotycznych, co czyni ją wysoce niebezpieczną dla zdrowia ludzi [8]. Po trzecie istnieje potwierdzona badaniami korelacja między stężeniem wskaźników zanieczyszczenia w wodzie, a realnym prawdopodobieństwem wystąpienia zaburzeń żołądkowych u kąpiących się [9]. Kolejnym problemem jest fakt stosowania ścieków, jako nawozu do użyźniania gleb znajdujących się nad ciekami wodnymi. Ich stosowanie, zwłaszcza w postaci nieoczyszczonej, wydaje się niewłaściwe ze względu na olbrzymi ładunek zanieczyszczeń mikrobiologicznych jaki ze sobą niosą. Zagrożeniem jest także brak efektywnych metod oczyszczania ścieków jeżeli liczba bakterii w ściekach sięga 103÷105 jtk/ml [10]
EN
The majority of cases of salmonellosis reported in the journals are related with food. Nevertheless, a number of studies have investigated the incidence and survival of salmonella in rivers, coastal water and lakes. Salmonella is frequently isolated from water sources, which serve as bacterial reservoirs and may possibly aid transmission between hosts. Salmonella is constantly released into the environment from infected humans, farm animals, pets, and wildlife. Compared to other microorganisms, Salmonella sp. has high survival ratio in aquatic environments it outlives Staphylococcus aureus and even the waterborne Vibrio cholerae in surface waters and in heavily eutrophied river water. Nutrient lack, osmotic stress, visible light and temperature appear to be the abiotic factors that most negatively influence survival. The presence of Salmonella sp. in aquatic environments does not vary seasonally and is independent of water temperature. Due to its common accessibility, water is an environment which plays an essential role in spread of diseases. The aim of this study was to estimate the effect of selected temperatures on the survival rate of bacilli of the genus Salmonella, and the dynamics of quantitative changes of the bacteria in time in bathing waters used for recreation, tested under laboratory conditions. The samples for the study were collected from Borówno lake in the commune of Dobrcz, county Bydgoszcz. In the experiment it was stated that Salmonella bacilli survived longer in water at 4°C (20 weeks), as compared with 20°C (12 weeks). According to regression analysis, reduction rate of bacterial population in the present study at 4?C was 0.54 log, while at 20?C it was higher andamounted to 0.62 log. Therefore, it can be concluded that a lower temperature has a stabilizing effect on bacilli of the genus Salmonella
EN
The purpose of the report is to determine trends in thermal conditions in the Polish part of the Tatra Mountains. The study makes use of the data from the weather stations in Zakopane and on Kasprowy Wierch Mt. from the years 1951–2006, and mainly from 1966–2006. Various thermal characteristics were considered. The increase of the rate of upward trend in temperature in the Tatras at the turn of the 21st century, as well as the change of the seasonal distribution of the warming in comparison with the preceding long-term periods, have been documented. In 1966–2006, significant trends in the changes of the mean, maximum and minimum temperatures have been observed in the Tatras in summer (respectively, 0.04, 0.05 and 0.03–0.04 centigrade per annum). Certain symptoms of increase of the thermal continentality have also been observed (increase of the annual amplitude of temperature). Besides, important features of changes in thermal conditions at the turn of the 21st century include an increase in the number of hot days, and even appearance of the very hot days at the foothills of the Tatras, increase of the number of frost days and decrease of the number of ice days in the high mountain part of the Tatras, as well as increase of accumulated heat of the growing season and an increase of daily amplitude of temperature across the entire profile of the Tatras.
EN
Thermal conditions existing in the reactor, especially around the plasma jet, greatly influence on the course of the plasma pyrolysis including synthesis of derivative compounds. Measurements of the temperature distribution in the reactor will be helpful in carrying out the experiment of the plasma pyrolysis of polymers and also will be utilized to build the model of the plasma pyrolysis.
PL
Warunki termiczne panujące w reaktorze, szczególnie w otoczeniu strumienia plazmy, mają istotny wpływ na przebieg pirolizy plazmowej, w tym na syntezę związków wtórnych. Pomiar rozkładu temperatury w reaktorze będzie pomocny w przeprowadzaniu eksperymentu pirolizy plazmowej polimerów, a także posłuży do budowy modelu pirolizy plazmowej.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.