Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 9

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  zużycie funkcjonalne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
2
Content available 60 lat poznańskiej wielkiej płyty
PL
Budynki mieszkalne wykonane w technologii prefabrykowanej wielkopłytowej stanowią zasadniczą część krajobrazu miasta Poznania. Najstarsze z nich istnieją już prawie 60 lat. Po tak długim okresie eksploatacji budynki wykazują oznaki zużycia technicznego i funkcjonalnego. Prawidłowo prowadzone remonty i modernizacje są w stanie poprawić warunki mieszkaniowe oraz wydłużyć życie obiektów. W artykule przedstawiono historię poznańskiego budownictwa wielkopłytowego, problemy zużycia oraz problemy eksploatacyjne. Przedstawiono kierunki i możliwości modernizacji, a także poruszono kwestię przyszłości tego typu budynków.
EN
Residential buildings made in the prefabricated large-panel technology constitute an essential part of the landscape of the city of Poznań. The oldest of them are almost 60 years old. After such a long period of use, the buildings are showing signs of technical and functional wear. Properly conducted renovations and modernizations can improve the housing conditions and extend the life of the buildings. The article presents the history of Poznań large-panel construction, problems of wear and in-use performance. It also outlines the directions and possibilities of modernization, as well as the issue of the future of this type of buildings.
3
Content available remote Remonty mieszkań w budynkach wielkopłytowych
PL
W artykule poruszono temat robót remontowych prowadzonych w mieszkaniach w budynkach wykonanych w prefabrykowanej technologii wielkopłytowej. Przedstawiono problem zużycia technicznego i funkcjonalnego obiektów, a także zakres prac rozbiórkowych i wykończeniowych prowadzonych z uwzględnieniem specyfiki budownictwa wielkopłytowego.
EN
The article discusses the subject of renovations made in flats of buildings constructed according to prefabricated large-panel technology. The paper presents the issue of technical and functional wear and tear of buildings as well as the scope of demolition and finish works, taking into account the specificity of large-panel construction.
4
EN
The paper aims at determining the relationship between age and degree of wear of selected technical fixed assets in farms. The correlation and regression analyses were performed for age as an independent variable and physical wear and functional wear as dependent variables. The research comprised 90 farms in southern Poland and focused mainly on farm buildings and mechanical equipment used in the farms. The results indicate, inter alia, an average or strong correlation between age and physical wear and a significantly weaker correlation between age and functional wear.
PL
Celem pracy jest określenie zależności pomiędzy wiekiem a poziomem zużycia wybranych technicznych środków trwałych w gospodarstwach rolnych. Dokonano analizy korelacji oraz regresji dla wieku jako zmiennej niezależnej oraz zużycia fizycznego oraz funkcjonalnego jako zmiennych zależnych. Badania przeprowadzono w 90 gospodarstwach rolniczych Polski południowej. Zakresem badań objęto najczęściej występujące w gospodarstwach obiekty budowlane oraz sprzęt mechaniczny. Stwierdzono m. in. w przypadku większości obiektów budowlanych i wszystkich obiektów mechanicznych przeciętny lub silny związek korelacyjny pomiędzy wiekiem a zużyciem fizycznym oraz znacznie mniejsze zależności korelacyjne pomiędzy wiekiem a zużyciem funkcjonalnym.
5
Content available Wear of farm buildings in selected farms
EN
The objective of the article was to compare the level and structure of wear and tear of various types of the most popular agricultural buildings in the selected agricultural farms. A comparative analysis of physical and functional wear as well as investment expenditures of the selected objects in 2010-2014 was carried out. The scope of the article covered agricultural buildings with which 90 farms in the southern Poland are equipped. These farms were varied on account of the surface area and the production nature. The detailed analysis covered: cowsheds, piggeries, garages, fruit and vegetable storages, greenhouses and barns. The average age of the majority of farm buildings as well as a considerable degree of physical wear in comparison to a lower functional wear was determined.
PL
Celem pracy było porównanie poziomu i struktury zużycia różnych rodzajów najczęściej występujących budynków rolniczych w wybranych gospodarstwach rolnych Dokonano analizy porównawczej zużycia fizycznego oraz funkcjonalnego, a także nakładów inwestycyjnych dotyczących wybranych obiektów w latach 2010-2014. Zakresem pracy objęto budynki rolnicze stanowiące wyposażenie 90 gospodarstw rolnych Polski południowej. Gospodarstwa te były zróżnicowane pod względem powierzchni, jak również charakteru prowadzonej produkcji. Do szczegółowej analizy wybrano: obory, chlewnie, garaże, przechowalnie owoców i warzyw, szklarnie oraz stodoły. Stwierdzono m. in. duży średni wiek większości budynków rolniczych, a także znaczny stopień zużycia fizycznego w porównaniu z niższym zużyciem funkcjonalnym.
PL
Celem pracy było określenie poziomu zużycia najczęściej występującego sprzętu technicznego w gospodarstwach rolniczych. Dokonano analizy porównawczej zużycia fizycznego oraz funkcjonalnego wybranych składników parku ciągnikowo-maszynowego w gospodarstwach rolniczych. Zakresem pracy objęto środki techniczne stanowiące wyposażenie ponad 200 gospodarstw rolniczych Polski południowej. Gospodarstwa te były zróżnicowane pod względem powierzchni, jak również charakteru prowadzonej produkcji. Maszyny i narzędzia zostały podzielone na grupy zgodnie z ogólnie przyjętą systematyką, a wyniki badań przedstawiono w poszczególnych grupach. Stwierdzono m. in. duży średni wiek większości składników parku ciągnikowo-maszynowego, a także znaczny stopień zużycia fizycznego w porównaniu z niższym zużyciem funkcjonalnym.
EN
The purpose of the work was to determine the level of wear of the most frequently occurring technical equipment in agricultural farms. Comparative analysis of physical and functional wear of the selected elements of the tractor and machinery park in agricultural farms was carried out. The scope of the work covered technical means which constitute equipment of over 200 farms of the Southern Poland. These farms were varied in relation to the area as well as the character of production. Machines and devices were divided into groups according to generally accepted classification and the research results were presented in particular groups. Average age of the majority of elements of the tractor and the machinery park was reported inter alia as well as a considerable degree of physical wear in comparison to the lower functional wear.
7
Content available Zużycie wybranych typów ciągników rolniczych
PL
W pracy dokonano analizy porównawczej zużycia fizycznego oraz funkcjonalnego ośmiu typów popularnych w gospodarstwach rolniczych w Polsce ciągników rolniczych marki: Ursus, Massey Ferguson oraz Zetor. Określono poziom zużycia ważniejszych podzespołów oraz jego wpływ na oszacowaną i przedstawioną wartość odtworzeniową netto poszczególnych ciągników.
EN
The work presents comparative analysis of physical and functional wear for eight types of farm tractors popular in Polish farms, manufactured by Ursus, Massey Ferguson and Zetor. The research allowed to determine the wear level for crucial vehicle components and its impact on estimated and presented net replacement value of individual tractors.
PL
Celem niniejszej pracy była analiza stopnia zużycia (technicznego, funkcjonalnego i środowiskowego) oraz wartości technicznych środków produkcji w wybranych gospodarstwach ogrodniczych w porównaniu z gospodarstwami prowadzącymi produkcję typowo rolniczą. Przeprowadzone w 180-ciu gospodarstwach: warzywniczych, sadowniczych oraz wielokierunkowych badania terenowe, pozwoliły na zebranie szczegółowych informacji dotyczących wyposażenia gospodarstw zarówno w sprzęt techniczny jak również obiekty budowlane o charakterze produkcyjnym. Zakresem badań objęto ponad 5000 obiektów mechanicznych oraz prawie 900 obiektów budowlanych. Przedmiotem pracy były: - obiekty mechaniczne (mechaniczna siła pociągowa, narzędzia, maszyny, środki transportowe, itp.) - obiekty budowlane (budynki inwentarskie, magazynowe, garaże, itp.). W przypadku pierwszej grupy określony został wpływ na zużycie takich parametrów jak: wiek środków, skala (powierzchnia UR), towarowość produkcji (warzywniczej i sadowniczej), sposób przechowywania, jakość obsługi serwisowej (samodzielna czy w specjalistycznych zakładach, wykonywanie zalecanych przeglądów technicznych). W przypadku obiektów budowlanych określony został wpływ na zużycie takich czynników jak: wiek obiektów, skala (powierzchnia UR), towarowość produkcji (warzywniczej i sadowniczej), przeprowadzane remonty, stan środowiska eksploatacji obiektu. Analizy wyników dokonano w grupach gospodarstw podzielonych wg dwóch kryteriów, a mianowicie: powierzchni użytków rolnych oraz wielkości produkcji towarowej. Szczegółowej analizy dokonano także w grupach poszczególnych obiektów mechanicznych oraz obiektów budowlanych. Zebrany materiał badawczy pozwolił na określenie czynników decydujących o kształtowaniu się poziomu, struktury oraz tempa zużycia technicznych środków trwałych w postaci obiektów mechanicznych oraz obiektów budowlanych w gospodarstwach warzywniczych, sadowniczych oraz wielokierunkowych. W przypadku wybranych obiektów mechanicznych stworzono model matematyczny procesu zużycia fizycznego.
EN
The purpose of this work was to analyse the degree of wear (technical, functional and environmental) and the value of technical means of production in selected fruit-growing farms, compared to farms involved in typically agricultural production. Field research completed for 180 farms (vegetable-growing, fruit-growing and diversified) allowed to acquire detailed information concerning their possession of both technical equipment and building structures serving production purposes. The scope of the research covered more than 5000 mechanical facilities and almost 900 building structures. The subject of the work included: - mechanical facilities (mechanical tractive force, tools, machines, means of transport, etc.); - building structures (livestock and storage buildings, garages, etc.). In case of the first group, the researchers determined the impact on wear degree of the following parameters: age of the means, scale (arable land area), commodity character of production (vegetable / fruit), storage methods, service quality (independent or provided at specialist plants, carrying out recommended technical surveys). In case of building structures, the researchers determined the impact on wear of such factors as: age of structures, scale (arable land area), commodity character of production (vegetable / fruit), carried out overhauls / repairs, condition of a structure service environment. Obtained results were analysed within farm groups divided according to two criteria, that is: arable land area and commodity production volume. Detailed analysis was carried out also for the groups of individual mechanical facilities and building structures. Acquired research material allowed to determine factors deciding about wear degree, structure and rate for technical fixed assets in form of mechanical facilities and building structures in vegetable-growing, fruit-growing and diversified farms. A mathematical model representing physical wear process was developed for selected mechanical facilities.
PL
W artykule przedsrtawiono podstawowe wymagania jakościowe stawiane budynkom mieszkalnym , pojęcie zużycia technicznego i funkcjonalnego oraz cząstkowe metody pomiaru tego zużycia pod katem możliwosci modernizacji wielkopłytowych budynków mieszkalnych.
EN
There are presented the following problems, technical and functional consumption and partial methods of measuring the consumption in aspect of possibilities to dwelling prefabricated buildings modernization.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.