Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 42

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
W związku ze stale rosnącą produkcją betonu na świecie pojawia się problem związany z utylizacją coraz większej ilości niewykorzystanej mieszanki betonowej. W artykule przedstawiono zastosowanie dwukomponentowej domieszki proszkowej, powodującej związanie i granulację mieszanki betonowej. Uzyskany granulat można zastosować jako zamiennik części kruszywa zastosowanego w nowo produkowanych mieszankach betonowych. Celem badań było określenie wpływu ilości dodanego granulatu na wybrane właściwości mieszanki betonowej i betonu, takich jak: konsystencja, zawartość powietrza, wytrzymałość na ściskanie i głębokość penetracji wody pod ciśnieniem.
EN
Because of the increasing production of concrete in the world, there is a problem related to the unused concrete mix utilization. The use of two component powder admixture, causing binding and granulating the unused fresh concrete mix is described in the paper. The granules obtained in this way may be used as a substitute of the part of natural aggregate in newly produced concrete mixes. The aim of the tests was to determine the effect of added granules amount on selected properties such as: consistency and air content of fresh concrete and compressive strength of concrete.
PL
Wapno od lat jest tradycyjnie stosowanym materiałem do produkcji zapraw murarskich i tynkarskich. W artykule przedstawiono wpływ dodatku wapna na skurcz normowych zapraw cementowych, oznaczony metodą Graff-Kaufmanna oraz nowoczesną metodą rynien skurczowych. W artykule przeprowadzono analizę możliwości redukcji tego skurczu poprzez zastosowanie domieszek przeciwskurczowych. Do badań wytypowano domieszkę na bazie glikolu polipropylenowego (SRA) oraz domieszkę ekspansywną na bazie tlenku wapnia (EXP).
EN
Lime has been traditionally used material for the production of masonry mortars and plasterworks. The effect of the lime addition onto shrinkage of standard mortars is presented in the paper. The shrinkage of tested mortars was determined by Graff-Kaufmann method and the modern method so called the gutters shrinkage method. The analysis of the possibility of mortars shrinkage reducing by the use of admixtures is also presented in the article. The following admixtures were chosen for tests: a typical shrinkage reducing admixture based on polypropylene glycol (SRA) and an expansive one based on calcium oxide (EXP).
PL
W artykule autorzy przedstawiają zagrożenia korozyjne, które oddziałują na żelbetowe obiekty komunikacyjne oraz hydrotechniczne budowle śródlądowe i morskie. Przedstawiony został system technologiczno-materiałowy oparty o materiały polimerowo-cementowe, które są preferowane do napraw i ochrony tego typu obiektów.
EN
Corrosion hazards affecting reinforced concrete structures as well as inland and offshore hydraulic structures are presented in the paper. It describes a technological and material system based on polymer cement materials, which are preferred for the repair and protection of such structures.
PL
W ostatnich latach wykonano w kraju wiele posadzek betonowych. Znaczna ich część na skutek wyeksploatowania, zmiany charakteru użytkowania lub też błędów projektowych, a częściej wykonawczych wymaga przeprowadzenia napraw i wzmocnień. W artykule przedstawiono aspekty technologiczne rekonstrukcji posadzek za pomocą cienkich warstw cementowo polimerowych o zredukowanym skurczu. Zaprezentowano wyniki badania wpływu różnego rodzaju i ilości dodatków dyspersji polimerowych, warunków dojrzewania na skurcz, rozwój wytrzymałości na ściskanie i zginanie oraz przyczepność do podłoża betonowego kompozytów cementowo-polimerowych [7].
EN
In recent years in Poland there have been constructed many concrete floors. Their significant part, due to long-term exploitation, change in service character, design or most frequent execution mistakes, requires repairs or strengthening. In the paper there are presented technological aspects of conducting the reconstruction of floors by the means of thin cement polymer layers with reduced shrinkage. There are included in paper tests results of the influence of different type and amount of polymer dispersion additive as well as maturity conditions onto the shrinkage, bending and tensile strength development, adhesion to the cement-polymer concrete composite base [7].
EN
Coal-water mixtures (CWM) were investigated in steel pipelines of 21, 29 and 47 mm diameter and in plexiglass (transparent) pipelines of diameters of 24, 32 and 50 mm and two volume concentrations: 43% and 51%. The coal-water mixture had the features of Bingham’s fluid. The results of changes of yield stress values and Bingham viscosity values are presented in relation to the concentration of the mixture. To determine the Fanning friction factor f depending on the Reynolds number uses a classic Reynolds number, a generalized Reynolds number proposed by Kembłowski and Czaban, and the Reynolds number proposed by Metzner and Reed for non Newtonian liquids described by two parameter model and modified for liquid Bingham by Chhabra and Richrdsona. The graphs f = f (Re) show that the most accurate experimental results are approximated when the Reynolds number is calculated using the Metzner and Reed equation modified by Chhabra and Richardson for Bingham liquid flow. The transition zone from laminar to turbulent flow was also analyzed. It has been found that the equation given by Wilson and Thomas and by Slatter can be used to determine the transition velocity from laminar to turbulent flow.
PL
Badano mieszaniny węgla i wody (CWM) w rurociągach stalowych o średnicy 21, 29 i 47 mm oraz w pleksiglasowych (przezroczystych) rurociągach o średnicach 24, 32 i 50 mm przy dwóch koncentracjach objętościowych: 43% i 51%. Mieszanina węgla i wody miała cechy płynu Binghama. Wyniki zmian wartości progu płynięcia i wartości lepkości Binghinga przedstawiono w funkcji koncentracji mieszaniny. Określono współczynnik oporu Fanninga f w zależności od klasycznej liczby Reynoldsa, uogólnionej liczby Reynoldsa zaproponowanej przez Kembłowskiego i Czabana, oraz od liczby Reynoldsa zaproponowanej przez Metznera i Reeda dla cieczy nienewtonowskich opisanych przez model dwuparametrowy i zmodyfikowanej dla cieczy Binghama przez Chhabra i Richardsona. Wykresy f = f (Re) pokazują, że wyniki eksperymentu są najdokładniej ekstrapolowane wtedy, gdy liczba Reynoldsa jest obliczana przy użyciu równania Metznera i Reeda zmodyfikowanego przez Chhabrę i Richardsona dla przepływu cieczy Binghama. Przeanalizowano również strefę przejściową od przepływu laminarnego do turbulentnego. Stwierdzono, że równanie podane przez Wilsona i Thomasa oraz przez Slattera można wykorzystać do wyznaczenia prędkości przejścia od przepływu laminarnego do turbulentnego.
PL
Opisane w tekście artykułu wyniki przeprowadzonych badań potwierdzają praktyczną przydatność możliwości wykorzystania granulatu z recyklingu, uzyskanego z mieszanki betonowej wracającej na węzeł betoniarski. Granulowany materiał uzyskany po zastosowaniu pakietu domieszek do recyklingu spełnia wymagania normy EN 12620 „Kruszywo do betonu”. Na podkreślenie zasługuje także fakt, że nie zaobserwowano różnic w uzyskanych wynikach wytrzymałości na ściskanie mieszanek betonowych bez i z zastosowanym granulatem z recyklingu.
EN
Results of conducted tests described in the text prove practical usefulness of application of granulate recovered from re-cycling of concrete mix returning to concrete producer centers. Granulate material recovered after application of admixture set fulfill all the requirements of the requirements of the standard EN 12620 code titled “Aggregate for concrete”. It is worth to underline that there were not observed any differences in results of compressive strengths of concrete mixes produced on the base on traditional aggregate and those recovered from re-cycling process.
PL
Skurcz zapraw i betonów jest ich cechą charakterystyczną związaną z chemicznymi przemianami zachodzącymi na skutek hydratacji cementu, jak również odparowywaniem wody z powierzchni elementów. Zjawisko skurczu jest niekorzystne, ponieważ z jednej strony stwarza problemy technologiczne, a z drugiej strony problemy trwałościowe, powstałe np. na skutek spękania powierzchni, będące skutkiem zaniedbań na etapie pielęgnacji świeżego betonu. Wszystkie te czynniki sprawiają, że zjawisko skurczu i sposoby jego zmniejszania są w kręgu zainteresowań badaczy. W artykule przedstawiono wpływ różnego typu polimerów na przebieg skurczu zapraw. Pod uwagę wzięto następujące domieszki: kopolimer styrenowo-akrylowy (SA), polimer styrenowo-butadienowy (SBR), alkohol poliwinylowy (PVA) oraz standardową domieszkę redukującą skurcz na bazie glikolu polipropylenowego (SRA).
EN
Characteristic mortars and concretes is their shrinkage related with chemical changes occurring as a result of hydration of the cement as well as water evaporation from the surface of elements. Shrinkage is undesirable, because on the one hand creates technological problems and, on the other hand, causes problems with durability, for example, by cracking of the surface as result of negligent care of fresh concrete. All these factors causes that the occurrence of shrinkage and attempts to reduce it are of interest to researchers. The article presents the impact of different types of polymers on the shrinkage of mortars. The following additives were tested: styrene-acrylic copolymer (SA), styrene-butadiene rubber (SBR), polyvinyl alcohol (PVA) and the standard shrinkage reducing additive based on polypropylene glycol (SRA).
PL
W artykule przedstawiono technologię betonu wałowanego, która z powodzeniem od wielu lat wykorzystywana jest do budowy nawierzchni drogowych w wielu krajach Europy Zachodniej i Stanach Zjednoczonych. Łączy ona w sobie zalety typowych nawierzchni betonowych (trwałość, odporność na koleinowanie, jasna barwa) i bitumicznych (łatwość budowy, dostępność sprzętu). W artykule dokonano analizy doświadczeń z realizacji kilkudziesięciu krajowych odcinków drogowych z wykorzystaniem technologii betonu wałowanego. Szczególny nacisk położono na czynniki materiałowo-technologiczne warunkujące trwałość i nośność konstrukcji nawierzchni w perspektywie 30 lat eksploatacji. Prezentowane opisy zostały poparte licznymi przykładami praktycznymi z wielu krajowych realizacji.
EN
The article presents the roller-compacted concrete technology which has been successfully utilized for many years to create the road surfaces in numerous Western European countries and in the United States. This method fuses the advantages of typical concrete surfaces (durability, resistance to rutting, bright color) and bituminous surface (easiness of application, availability of the required equipment). The article analyses the experience, gathered during the works related to several Polish road sections, created with the use of the roller-compacted concrete technology. Particular emphasis is placed on material and process areas and factors, that are the conditions of durability and load capacity of the surface structure, in the light of the expected 30 years period of use. The presented descriptions are supported by numerous practical examples, taken from a variety of projects realized in Poland.
PL
Kruszywa stosowane do produkcji betonów nawierzchniowych, a zwłaszcza do wykonywania warstwy ścieralnej, podlegają kwalifikacji normowej według ustalonych kryteriów i metod badawczych. Jedną z najważniejszych cech podlegających ocenie w aspekcie trwałości nawierzchni jest mrozoodporność. Przedstawiono problem wystąpienia bardzo rozległych uszkodzeń nawierzchni betonowej, spowodowanych brakiem mrozoodporności pewnej części z ogólnej kompozycji kruszywa zastosowanego w warstwie ścieralnej, co już po dwóch okresach zimowo-wiosennych doprowadziło do całkowitej dyskwalifikacji wykonanej nawierzchni. W trakcie badań normowych dopuszczone do zastosowania kruszywo nie wykazywało podstaw do dyskwalifikacji. Przedstawiony problem dotyczy zatem weryfikacji poprawności zalecanych badań i kryteriów normowych w stosunku do kruszyw do nawierzchni betonowych.
EN
Aggregates applied for pavement concrete production and especially for constructing grinding layer are subjected to codes classification according to determined criteria and testing methods. One of the most important properties that should be estimated within the aspect of pavement durability is freeze resistance. The problem of significant damages appearance on concrete pavement caused by the lack of freeze resistance of a certain part of the overall composition of aggregate used for grinding layer that after two winter-spring seasons resulted in total disqualification of executed layer is presented. Aggregate admitted for the mix during code tests did not indicate any basis for disqualification. Presented problem hence refers to the verification of correctness of recommended tests and codes criteria for aggregates for concrete pavements.
13
Content available Tech-Bud 2015
PL
W dniach 21–23 października 2015 r. odbyła się w Krakowie II Konferencja Naukowo-Techniczna Tech-Bud 2015, której organizatorem był Małopolski Oddział Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa. Tematyka konferencji obejmowała nowoczesne rozwiązania projektowe i materiałowo-technologiczne, stosowane we współczesnych polskich realizacjach budowlanych.
EN
On 21-23 October 2015, the 2nd Conference on Science and Technology "Tech-Bud 2015" was held in Kraków, which was organized by the Małopolska Branch of the Polish Association of Construction Engineers and technicians. The conference covered state-of-the-art design solutions as well as material and production solutions applied in current Polish construction projects.
14
PL
W Polsce działa 530 producentów betonu towarowego, do dyspozycji których pozostaje 900 instalacji produkcyjnych, 2850 betonowozów i 650 pomp do betonu. Pod względem usprzętowienia krajowi producenci betonu towarowego prezentują wysoki, europejski poziom.
EN
In Poland, there are 530 producers of ready-mixed concrete, which have at their disposal 900 production plants, 2850 concrete mixer trucks and 650 concrete pumps. In terms of number and quality of equipment used, Polish producers of ready-mix concrete represent a high, European level.
EN
The paper analyzes the possibilities of further and fuller use of geometric models of empirical systems, including agriculture, created at the level of AutoCAD. The analysis focuses primarily on opportunities for better mapping of existing links between graphic elements, unreadable or impossible to present at the level of digital technical documentation in the form of a graph structures offered by Neo4j. Information technologies, recognized and presented as necessary to achieve that objective were subsequently used to design and produce an application as a plug-in for AutoCAD. This application allows generating and management of created connections between geometric objects and their visualization both in the AutoCAD and available client software integrated with Neo4j platform.
PL
Przeanalizowano możliwości dalszego, pełniejszego wykorzystania modeli geometrycznych systemów empirycznych, w tym dotyczących rolnictwa, tworzonych na poziomie AutoCAD-a. Analiza dotyczyła w głównej mierze możliwości pełniejszego odwzorowania istniejących powiązań pomiędzy elementami graficznymi, nieczytelnymi bądź niemożliwymi do przedstawienia na poziomie cyfrowej dokumentacji technicznej w formie struktur grafowych oferowanych przez Neo4j. Rozpoznano i przedstawiono niezbędne do realizacji tego celu technologie informatyczne, które następnie wykorzystano do zaprojektowania i wytworzenia aplikacji w formie plug-in dla AutoCAD. Aplikacja ta pozwala na generowanie, a następnie na zarządzanie utworzonymi powiązaniami pomiędzy obiektami geometrycznymi oraz ich wizualizację zarówno po stronie AutoCAD-a, jak i dostępnego programu klienckiego zintegrowanego z platformą Neo4j.
17
Content available remote Visualisation of Relational Database Structure by Graph Database
EN
Most IT systems rely on dedicated databases, and most of these databases are relational. The advantages of such databases are well known and widely reported in literature. Unfortunately, attempts to identify the topology of links in the relational model produced by iterative development or administrative enhancements are often hampered by the large number of tables that make up the database and the lack of comprehensive technical documentation. Analysis of the model by someone other than its designer requires substantial effort. The aim of the presented work is therefore to develop an application for effective presentation of the database structure in the form of a directed graph. The main assumption was that a graph-oriented database environment would be used. This paper presents the RELATIONS-Graph application developed by the authors. This application automatically generates a directed graph which presents links between tables and attributes which constitute a relational database. The RELATIONS-Graph application can also scan the generated graph in order to discover links between selected tables and columns. This solution has been applied to SQL Server 2014 SP1 DBMS using the Microsoft .NET technology and the Neo4j graph database, also by .NET API. The RELATIONS-Graph application was developed in C#, an object-oriented programming language.
EN
Ammonite distribution patterns and carbon and oxygen stable isotopes from the Lipnik-Kije (Poland) and Dubovcy (Ukraine) sections allow us to propose a model of sea water paleo-circulation in central Europe for the Coniacian-Santonian interval. The tectonic evolution of the south-eastern part of Poland, and expansion of the Krukienic Island areas, appears to have been one of the most important factors affecting paleotemperatures and the distribution of ammonite faunas in the shallow, epicontinental sea in this part of Europe. In the Lipnik-Kije section, low-latitude Tethyan ammonites, especially of the genera Nowakites, Parapuzosia and Saghalinites, are mixed with the cold water loving ammonite genus Kitchinites in the Lower Santonian. In the Dubovcy section (western Ukraine), Tethyan ammonites disappear abruptly in the earliest Santonian, giving place to temperate ammonites of the Kitchinites group in the early Early Santonian and to Boreal belemnites of the genus Gonioteuthis in the Middle and Late Santonian. Despite evidence for the effects of diagenesis in both sections, bulk-rock δ18O records from the limestones support higher seawater paleotemperatures in the Polish sea and cooler conditions in the western Ukraine. The proposed paleo-circulation model and paleotemperature distribution across Europe is supported independently by changes in faunal and nannoflora evidence (ammonites, foraminifera and nannoplankton), and rather unexpectedly with the bulk δ18O data. These data allow the recognition of the end-Coniacian–Early Santonian cooling event, resulting from cold currents flowing from the north, which is traceable, with different magnitude, in several European sections. Facies changes in both sections are related to the input of terrigenous material, and linked to Subhercynian tectonic movements which affected the eastern (Ukrainian) and central (Holy Cross) segment of the Mid Polish Trough at different times. Uplift and sediment input moved westwards through time. Clastic input is detectable at the Coniacian–Santonian boundary in the Ukrainian segment. Similar facies changes reached the Holy Cross segment in Poland distinctly later, somewhen in the Middle Santonian. It is likely that tectonics together with paleo-circulation changes markedly restricted or even cut-off the western Ukraine area from Tethyan ocean influences in the Early Santonian.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.