Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 7

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  obliczenie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
This article discussed the determination of a metro vehicle’s door forces acting on its coarse structure. With previous articles addressing this issue, a definition of a specific reference vehicle was provided together with the collection of the normative requirements for metro vehicles. These form a basis for addressing the issue. The main objective hereof was to design a technical solution of a door system for the reference vehicle and create a parametric model of the door's forces acting on the vehicle’s rough structure. This model would serve to approximate and operatively quantify these force effects of the door to the vehicle’s structure by modifying the various input parameters. Therefore, it was necessary to create a mathematical model of the equilibrium conditions of the proposed door system and to quantify them using a developed software. Subsequently, these results served as inputs for the FEM analysis of the load-bearing components between the door and the vehicle’s structure.
EN
A new method for computation of positive realizations of given transfer matrices of descriptor linear continuous-time linear systems is proposed. Necessary and sufficient conditions for the existence of positive realizations of transfer matrices are given. A procedure for computation of the positive realizations is proposed and illustrated by examples.
PL
W pracy podano nową metodę wyznaczania dodatnich realizacji dla zadanych macierzy transmitacji operatorowych deskryptowych( singularnych) ciągłych układów liniowych. Sformułowano warunki konieczne i wystarczające istnienia dodatnich realizacji dla tej klasy deskryptowych ciągłych układów liniowych. Podano procedurę wyznaczania tych realizacji. Procedura ta została zlustrowana przykładami liczbowymi.
PL
W pracy przedstawiono metodykę określania zmian stanu geometrycznego konstrukcji zawierającą sposób prowadzenia pomiarów oraz możliwe do zastosowania warianty obliczeniowe. Obiektem badań szczegółowych, których wyniki prezentowane są w pracy jest przekrycie wiszące Amfiteatru w Koszalinie. W badaniach wykorzystano bazę danych o obiekcie, zawierającą wyniki ponad 40 pomiarów okresowych konstrukcji z okresu 2006-2015 r. a, prowadzonych w różnych (rejestrowanych podczas pomiarów) warunkach zewnętrznych - również przy różnym obciążeniu temperaturą oraz śniegiem i lodem. Wyniki wcześniejszych badań prowadzonych na obiekcie testowym m.in. (Deska 2013; Kaczmarek i Śpiewak 2014b), a także prowadzone dla innych konstrukcji (Odziemczyk 2014) zwracają uwagę na istotny wpływ obciążenia konstrukcji stalowych temperaturą, a tym samym konieczność jego uwzględnienia przy ocenie stanu geometrycznego, określaniu przemieszczeń, przede wszystkim w warunkach dodatkowego obciążenia śniegiem i lodem. W pomiarach okresowych wykorzystano tachimetr elektroniczny i metodę biegunową z zastosowaniem stanowiska swobodnego. W obliczeniach wykorzystano metodę porównawczą (różnic współrzędnych) oraz wykorzystano narzędzia analizy statystycznej i opracowane wcześniej w oparciu o nie modele obliczeniowe. Porównano wyniki otrzymywane z wykorzystaniem obu podejść i poddano je ocenie wskazując zarówno ich możliwości jak i istotne ograniczenia. Zastosowanie zaproponowanej metodyki zapewnia prawidłowe określenie zmian stanu geometrycznego konstrukcji, a wykorzystanie w obliczeniach obu wariantów umożliwia wiarygodną kontrolę.
EN
The paper presents the methodology to determine changes in the geometric structure containing the conducted measurements and feasible variants of calculations. The object of detailed studies, whose results are presented in this work, is the suspended roof of the open-air theatre in Koszalin. In the research conducted since 2006, a database that contains the results of more than 40 periodic measurements of the structure carried out in different (registered during measurements) external conditions (including different temperature, snow and ice load) was used. The previous research conducted at this facility, among others, (Deska 2013, Kaczmarek and Śpiewak 2014b), as well as for other structures (Odziemczyk 2014) draws attention to the important influence of the temperature load of steel structures and hence the need for its consideration when assessing the geometric state. Electronic total station and the polar method with free stationing were used in periodic measurements. The calculations used a comparative method (differences of coordinates) and tools of a statistical analysis as well as developed calculation models based on them. The results obtained using both approaches were compared and assessed by indicating both their possibilities and significant limitations. The application of the suggested methodology provides the correct determination of changes in the geometric state of a construction and the use of the variants in calculations enables a reliable control.
EN
This article proposes to use parabolic-linear diagram of deformation of steel fiber concrete under the conditions of compression. General principles of calculation method of steel fiber concrete elements. with the use of deformation diagrams of steel fiber concrete, have been submitted. The aim of this study was to present a method for calculating the deformation and deformation capacity steel fiber concrete bending elements based on the results of experimental studies. Results of tensile testing of samples allowed to put forward an analytical description of the time dependence of the stress-strain of steel fiber concrete in tension and compression, and accurately calculate the load and deflection bending elements. The experimental significance of the bearing capacity of steel fiber concrete bending elements on the fiber from the sheet and theoretical implications calculated by the proposed method have shown quite a good convergence.
PL
W artykule przedstawiono podstawowe zasady i metody obliczania zginanych elementów stalefibrobetonowych za pomocą paraboliczno-prostokątnych wykresów odkształceń stalefibrobetonu. Celem niniejszej pracy było zaproponowanie odkształceniowej metody obliczania nośności i odkształcenia stalefibrobetonowych elementów zginanych opartej na wynikach badań doświadczalnych. Wyniki badania próbek na rozciąganie pozwoliły na zasugerowanie analitycznego opisu wykresów zależności „naprężenie−odkształcenie” stalefibrobetonu przy rozciąganiu i ściskaniu oraz dokładniejsze obliczenie nośności i ugięcia elementów zginanych. Doświadczalne wartości nośności stalefibrobetonowych elementów zginanych z włóknami stalowymi i wartościami teoretycznymi obliczonymi według proponowanej metody wykazały dobrą zbieżność.
5
Content available Stabilizer bars: Part 2. Calculations - example
PL
W artykule przedstawiono dalszą część zarysu metod obliczeniowych stabilizatorów samochodowych. Nowoczesne rozwiązania technologiczno–konstrukcyjne we współczesnych samochodach znajdują również odzwierciedlenie w konstrukcji i produkcji stabilizatorów. Prawidłowa konstrukcja i dobór parametrów mają wpływ na cechy wytrzymałościowe, ciężar, trwałość oraz niezawodność jak i wybór właściwej metody produkcyjnej.
EN
The article contains the further outline of the calculation methods for stabilizer bars. Modern technological and structural solutions in contemporary cars are reflected also in the construction and manufacture of stabilizer bars. A proper construction and the selection of parameters influence the strength properties, the weight, durability and reliability as well as the selection of an appropriate production method.
EN
The paper describes the experimental and numerical investigations of stator clocking effects on performance of a two-stage impulse turbine with low-aspect ratio airfoils. The data present the clocking effect that can be observed both for local flow patterns and external characteristics for the entire turbine in terms of efficiency. Finding an optimal relative circumferential position of stators in a multistage axial turbine has been the subject of extensive investigations in the last decade.
7
Content available remote Axial thrust in a canned motor pump
EN
This article presents a theoretical method of calculation of the pressure distribution in pumps with canned rotor and thrust resulting from hydraulic forces (of the pump) and from the static forces (of the motor). The calculations were validated by the experiments undertaken in industrial conditions.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.