Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 1634

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 82 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  monitoring
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 82 next fast forward last
PL
W pracy przedstawiono algorytm postępowania dla ustalenia odcinka linii średniego napięcia objętego uszkodzeniem przez zwarcie z ziemią jednego z przewodów fazowych. Omówiono także problemy związane z błędnymi interpretacjami doziemiemień i sposoby ich unikania przez pomiary prądów w wielu miejscach.
EN
The work presents an algorithm for determining the section of a medium voltage line damaged by a short circuit to ground of one of the phase conductors. Problems related to misstaken interpretations of earth faults and ways to avoid them by measuring currents in many places are also discussed.
PL
W artykule przedstawiono koncepcję systemu nadzoru ewakuacji osób z budynku użyteczności publicznej. Celem wspomnianego rozwiązania technicznego jest zapewnienie sprawnego przeprowadzania ewakuacji osób z miejsca zagrożenia. Do poprawnego działania systemu wymagane jest pozyskiwanie w czasie rzeczywistym lokalizacji ewakuowanych osób, co uzyskano dzięki technologii Bluetooth. W tym przypadku oszacowanie lokalizacji odbywa się na podstawie pomiaru siły sygnału transmitowanego z nadajników, które mają formę opasek noszonych na nadgarstku. Dzięki zastosowanym czujnikom, opaski monitorują i przekazują informacje o funkcjach życiowych osób objętych opieką.
EN
This article presents the concept of a system for supervising the evacuation of people from a public building. The aforementioned technical solution aims to ensure the smooth evacuation of people from the place of danger. For the system to function appropriately, real-time acquisition of the location of evacuees is required, which was achieved through Bluetooth technology. In this case, the location is estimated by measuring the strength of the signal transmitted from the transmitters, which take the form of wristbands worn on the wrist. Thanks to the sensors used, the wristbands monitor and transmit information about the vital functions of the care recipients.
PL
Publikacja opisuje doświadczenia nad rozwojem i wdrożeniem nowej technologii dotyczącej redukcji ciśnienia wody w strefie pod szybem głębinowej kopalni. Jej głównym zadaniem jest zapewnienie odpowiedniego ciśnienia dla sieci rurociągów ppoż. Stacja redukcyjno-zabezpieczająca typu PREREST-01 przeznaczona jest do zabezpieczania, monitorowania oraz kontroli regulacji parametrów ciśnienia i przepływu medium hydraulicznego. Jest to nowoczesna i zautomatyzowana technologia służąca do pracy w podziemnych zakładach górniczych.
EN
The publication describes experiences in the development and implementation of new technology for reducing water pressure in the area under the shaft of a deep mine. Its main task is to ensure adequate pressure for the fire protection pipelines. The PREREST-01 pressure reducing and protection station is designed to protect, monitor and control the regulation of pressure parameters and flow of the hydraulic medium. It is a modern and automated technology used for work in underground mining plants.
EN
The technique of acoustic emission has been shown to be useful for monitoring and measurement of transportation and mixing of feed concentrates and other ingredients. This method is ideally suited for flow/no flow alarm indicators, requiring no calibration and only basic electronic support. If the method is to be used for analysis of mixtures, the components must be sufficiently different in particle size or density. Besides that, the detection of particle breakdown and damage should be possible.
PL
Wykazano, że technika emisji akustycznej jest przydatna do monitorowania i pomiaru transportu oraz mieszania koncentratów paszowych i innych składników. Metoda ta idealnie nadaje się do wskaźników alarmowych przepływu/braku przepływu, nie wymagając kalibracji i jedynie podstawowego wsparcia elektronicznego. Jeżeli metoda ma być stosowana do analizy mieszanin, składniki muszą różnić się dostatecznie wielkością cząstek lub gęstością. Poza tym powinno być możliwe wykrywanie rozkładu i uszkodzeń cząstek.
5
Content available remote Ocena możliwości poprawy jakości wód powierzchniowych
PL
Celem niniejszego artykułu była ocena możliwości poprawienia jakości wód powierzchniowych w Polsce. Właściwa ocena jakości wód powierzchniowych oparta jest o monitorowanie różnych komponentów, włączając biologicznie i fizyko-chemiczne. Przedstawiono historię krajowego monitoringu wód powierzchniowych oraz proces oceny jakości oceny wód powierzchniowych. Analiza wyników ostatniego monitoringu wykazała zły stan jakości wód powierzchniowych. Zaprezentowano wstępną analizę możliwości poprawy tego stanu.
EN
The aim of this article was to assess of improving surface water quality in Poland. A proper assessment of surface waters quality is based on appropriate monitoring of various components, including physico-chemical and biological. A history of national surface waters monitoring and the surface water quality assessment process were provided. Data analysis from the last monitoring has shown a bad state of surface waters quality. Preliminary water pollution control measures were provided.
EN
Monitoring and evaluation should form the foundation of revitalisation programme management. The literature on the subject points to a general reluctance of municipalities to assess the effects of implemented revitalisation programmes, as well as the difficulties that municipalities encounter during this process. In Germany, in 2013, the federal and state governments, along with municipal associations, adopted an inter-programme concept for the evaluation of revitalisation programmes. This concept represents the first systematic structure for monitoring and evaluation of revitalisation programmes. The aim of the article is to present the assumptions of this concept and provide an overview of the experiences gained so far in its implementation. The study was based on desk research, an in-depth individual interview, the case study method, and an email interview.
PL
Monitorowanie i ewaluacja powinny stanowić podstawę zarządzania programami rewitalizacji. Literatura przedmiotu wskazuje na ogólną niechęć gmin do oceny efektów realizowanych programów rewitalizacji oraz trudności na jakie napotykają gminy podczas tego procesu. W Niemczech w roku 2013 rządy federalne i stanowe wspólnie ze stowarzyszeniami gminnymi przyjęły międzyprogramową koncepcję ewaluacji programów rewitalizacji, która stanowi pierwsze systematyczne struktury monitorowania i ewaluacji programów rewitalizacji. Celem artykułu jest przybliżenie założeń tej koncepcji, a także przedstawienie dotychczasowych doświadczeń w zakresie jej wdrażania. W opracowaniu wykorzystano analizę danych zastanych, pogłębionego wywiadu indywidualnego, metodę studium przypadku oraz wywiadu e-mailowego.
EN
The operation of modern power systems requires a sophisticated technological infrastructure to effectively manage and evaluate their parameters and performance. This infrastructure includes the generation, transmission and distribution power system components. This paper provides an overview of the loss evaluation to a part of Kosovo’s power system, substation with wind and photovoltaic (PV) energy sources integrated (SS Mramori, SS Kitka, and SS Kamenica) and the analysis of the loss assessment methods. One the assessment method in the research encompass simulated loss scenarios and their corresponding values in network components, employing the simulation based on the respective software tools. In current trends, power systems are visualized through the Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA) platform. However, in Kosovo, although losses are integral to the SCADA system, they are represented as a overall value in the online mode, not encompassed depict losses per-components in real-time. This limitation hinders effective online power system optimization regarding the losses. As consequence, the purpose of this study is proposal a logical method developed through neural networks. The methodology incorporates various parameters, including as inputs variables; voltages, currents, active and reactive powers, and their computed values for extracting losses (X(x1, x2, ..., xn)). These parameters undergo systematic processing through hidden layers (Y(x1, x2, ..., xn)), leading to the classification of components within the power system. Finally, at the output stage (A(x1, x2, ..., xn)), an assessment is conducted based on the level of losses observed in the components of the power system. This implementation method promises significant benefits for transmission systems, impacting not only reducing losses, power quality but also yielding economic advantages.
EN
In order to obtain the change rule of surrounding rock structure displacement and supporting structure internal force with time during the construction of the low mountain ridge tunnel, this paper relies on the Xishan Tunnel Project as the background. During tunneling, the displacement around the tunnel, the subsidence of the surface, the internal force of the steel arch and the pressure between the two layers of support are monitored dynamically. According to the above monitoring and measurement data, and the monitoring data analysis and nonlinear regression fitting, the predicted trend curve is obtained, the displacement change rules and characteristics of various surrounding rocks of the tunnel are obtained, to ensure the construction safety and stability requirements of supporting structure, and to provide a reasonable opportunity for the construction of secondary lining.
PL
Rosnące koszty energii, przejście na odnawialne źródła energii, ekstremalne warunki pogodowe, względy bezpieczeństwa i inne czynniki zwiększają zainteresowanie ochroną infrastruktury krytycznej, a zwłaszcza niezawodnością jej działania. Ostatnie posunięcia administracji Białego Domu (m.in. wydanie dokumentu Defense Production Act) są odpowiedzią na potrzeby wzmocnienia i usprawnienia amerykańskiego systemu elektroenergetycznego.
EN
The facial nerve has a tortuous and complex course from the parotid-cerebellar junction to various target sites, with individually varied and complex branching patterns and connections to several other cranial nerves. This makes research-based computational models a key component of modern diagnostics and therapy, as well as patient monitoring and the design of devices to support the above-mentioned processes. To date, no good computational model has been proposed in this area and the concepts presented are in the preliminary research phase. The aim of this study is to develop guidelines for a computational model of electrostimulation of facial and neck muscles in order to improve diagnosis and therapy, but also for the future development of a virtual twin for eHealth.
PL
Nerw twarzowy ma kręty i złożony przebieg od połączenia ślinianki przyusznej i móżdżku do różnych miejsc docelowych, z indywidualnie zróżnicowanymi i złożonymi wzorcami rozgałęzień i połączeniami z kilkoma innymi nerwami czaszkowymi. Sprawia to, że modele obliczeniowe oparte na badaniach są kluczowym elementem nowoczesnej diagnostyki i terapii, a także monitorowania pacjentów i projektowania urządzeń wspierających wyżej wymienione procesy. Do tej pory nie zaproponowano dobrego modelu obliczeniowego w tym obszarze, a przedstawione koncepcje znajdują się we wstępnej fazie badań. Celem niniejszego badania jest opracowanie wytycznych dla modelu obliczeniowego elektrostymulacji mięśni twarzy i szyi w celu poprawy diagnostyki i terapii, ale także dla przyszłego rozwoju wirtualnego bliźniaka dla eZdrowia.
EN
This article is devoted to the study of surface karst manifestations on the territory of inactive salt mines of Solotvyno, Transcarpathian region, Ukraine. The historical development of the salt mine from the moment of the creation of the first mine (the end of the 18th century) to the present is considered. Based on the results of previously published studies, monitoring of karst manifestations from 2010 to 2020 was implemented. The last stage of monitoring in 2021 was the aerial survey of the territory obtained by the Arrow UAV using the Sony QX1 camera. Pix4Dmapper software was used for image processing. The aim of the work is to estimate the scale of destructive geological processes by the method of photogrammetry. During the execution of the work, the methods of processing materials of aerial photography, analysis of developments in the direction of photogrammetry were applied. As a result of the study, the volume-planar characteristics of karst formations on the territory of Solotvyno were calculated using the photogrammetry method. This scientific work is relevant for assessing the scale of the development of degenerative geological processes on the territory of Ukraine, in particular within the Transcarpathian region. The practical significance of the obtained results lies in their application in order to ensure environmental monitoring. The results of the study can be used to predict the impact on economic and infrastructure objects, followed by the development of a plan of specific actions for prevention, localization and work with the consequences of man-made processes in the adjacent territory.
EN
Mass movements resulting from landslides cause significant losses in terms of lives and property. Periodic observations of these movements using geodetic measurement techniques help to prevent these losses. Network-RTK measurement technique produces real-time location with centimeter accuracy, based on phase observations using a network of reference stations. In this study, the paleo-landslide area in the Işıklar location of Trabzon province, Esiroğlu district, Turkey, was chosen as the application area. This study aims to measure the application area between 2019 and 2021, using the Network-RTK technique to determine the mass movements. Additionally, there is a rock block in an area with a steep slope. The possible movement of this rock block is a threat to infrastructure facilities, residential areas, agricultural areas, and life safety if the mass movement continues. Within this scope, the potential movement scenarios of the block were produced using RocPro3D software and UAV photogrammetry. Scenarios following an ongoing mass movements in the region triggering another mass movement are discussed. In the light of the results obtained, mass movements in the vertical direction of up to 28 cm were detected in the area where the rock block is located in the last 2 years. The periodic continuation of mass movements in the study area, declared a disaster-prone area, confirms the importance of the rock block in the region. In another phase of the study, possible movement scenarios of the rock block were examined using a rockfall analysis. In this context, with the help of an unmanned aerial vehicle, a digital elevation model and orthophoto map of the region where the rock block is likely to move was produced and a base map to be used in rockfall analysis was obtained. As a result of the rockfall analysis, maps showing the speed, energy, spread, possible impacts, and stopping points were produced. With the examination of these maps, it has been determined that residential areas, agricultural areas, and infrastructure facilities in the study area may be significantly damaged.
PL
Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie możliwości zastosowania naziemnego skaningu laserowego (ang. TLS terrestrial laser scanning) w inwentaryzacji przestrzennej komór przepływowych hydrozespołów, jak również przedstawienie możliwości jakie stwarza wykorzystanie przestrzennego modelu 3D w analizach wykorzystujących zagadnienie inżynierii odwrotnej. W celu pozyskania informacji przestrzennej obiektu hydrotechnicznego wykorzystano technikę naziemnego skaningu laserowego. Pomiar przeprowadzono z zastosowaniem skanera fazowego średniego zasięgu firmy Z+F Imager 5006h oraz tachimetru Leica TCRP1201+. Przedmiotem pomiaru był zespół czterech komór przepływowych zespołów hydrotechnicznych (hydrozespołów) w Elektrowni Wodnej Dębe, opróżnionych z wody na czas skanowania. Gęstość chmur punktów podczas skanowania w komorach wlotowych oraz rurach ssawnych odpowiadała pojedynczym milimetrom. Pomiar współrzędnych (X,Y,Z) punktów odniesienia (nawiązania), niezbędnych do wykonania ostatecznej przestrzennej orientacji skanów, zrealizowano tachimetrem TCRP 1201+ z błędem średnim nie gorszym niż ±2 mm dla każdej współrzędnej. Maksymalna wartość odchyłki dostosowania dla orientacji wzajemnej poszczególnych skanów dla bardzo trudnych warunków jakie występowały w komorze dolnej zwanej rurą ssawną wyniosła 9,4 mm z błędem średnim ±8,5 mm oraz 4,5 mm z błędem średnim ±3,4 mm w komorze górnej. Dla orientacji zewnętrznej, do wspólnego lokalnego układu współrzędnych, uzyskano odpowiednio maksymalną odchyłkę dostosowania równą 13,4 mm z błędem średnim ±11,3 mm (w komorze dolnej) oraz 4,9 mm z błędem średnim ±6,3 mm (w komorze górnej). Pomimo utrudnień związanych z trudnymi warunkami pomiaru (wilgotność 100% i spływająca po ścianach woda) potwierdzono, że dane z naziemnego skaningu laserowego mogą stanowić kompleksowe źródło wiarygodnych danych o geometrii obiektu. Pozyskany materiał stanowi bazowy materiał do wykonywania analiz merytorycznych przez specjalistów z zakresu budownictwa wodnego i mechaniki budowli. Dane te pozwalają dokonywać oceny stabilności i bezpieczeństwa obiektu oraz prowadzić prace modernizacyjne.
EN
This paper aims to present the possibility of using terrestrial laser scanning (TLS) of medium range in the spatial inventory of hydropower flow chambers of the Kaplan's turbine units and present the opportunities created by using a 3D spatial model in the analysis using the issue of reverse engineering. To obtain spatial information of the hydrotechnical object, terrestrial laser scanning technique was used. The measurement was carried out using a mid-range phase scanner Z+F Imager 5006h and a total station Leica TCRP1201+. The measurement object was a set of four flow chambers of the Kaplan turbine units (hydrosets) at Dębe Hydroelectric Power Plant, emptied of water for the time of scanning. The density of point clouds during scanning in inlet chambers and suction pipes was assumed about 1 mm. The measurement of (X,Y,Z) coordinates of reference points (reference), necessary for the final spatial orientation of the scans, was made with a TCRP 1201+ total station with an average error of not worse than ±2 mm for each coordinate. The maximum value of the adjustment deviation for the mutual orientation of the individual scans for the very difficult conditions in the lower chamber called the suction pipe was 9.4 mm with a standard deviation of ±8.5 mm and 4.5 mm with a standard deviation of ±3.4 mm in the upper chamber. For the external orientation, to a common local coordinate system, a maximum adjustment deviation of 13.4 mm with a standard deviation of ±11.3 mm (in the lower chamber) and 4.9 mm with a standard deviation of ±6.3 mm (in the upper chamber) was obtained respectively. Despite the difficulties associated with the difficult measurement conditions (100% humidity and water running down the walls), it was confirmed that TLS could provide a comprehensive source of reliable data on the object's geometry. The material obtained provides a basis for factual analysis by hydraulic engineering and structural mechanics specialists. This data allows to assess the object's stability and safety and carry out modernisation works.
PL
W artykule omówione zostały wybrane metody poprawy bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w terenie zabudowanym. Przedstawiono rozwiązania poprzez organizację ruchu, doświetlanie miejsc niebezpiecznych, poprawę stanu technicznego przejść. Omówiono ideę dynamicznego doświetlania przejść. Zaproponowano rozwiązania dla wybranego przejścia z uwzględnieniem efektywnego uspokojenia ruchu.
EN
The article discusses selected methods of improving safety at the pedestrian crossings in the built-up areas. Solutions were presented by organizing traffic, illuminating dangerous places, improving the technical condition of the crosswalks. The idea of dynamic lighting of pedestrian crossings was discussed. Solutions for the selected crosswalk were proposed taking into account the effective traffic calming.
PL
Cyfrowe zarządzanie procesami technologicznymi pozwala na coraz dokładniejsze monitorowanie oraz diagnostykę kluczowych odbiorów technologicznych (napędy, pompy, wentylatory itp.). Tego typu urządzenia są sterowane poprzez układy PLC, które umożliwiają ich diagnostykę oraz pomiar parametrów w czasie rzeczywistym. Znajdują się one w rozdzielnicach, z których zasilane są również inne odbiory kluczowe bez funkcji monitorowania ich stanu. Zabezpieczone one są głównie wyłącznikami instalacyjnymi czy też rozłącznikami bezpiecznikowymi. W artykule zostanie pokazana alternatywna metoda monitorowania odbiorów krytycznych bez możliwości zdalnej ich kontroli wraz z omówieniem zalet i wad tych rozwiązań.
EN
Digital management of technological processes allows for more accurate monitoring and diagnostics of key technological loads (drives, pumps, fans, etc.). These types of devices are controlled by PLC systems that enable their diagnostics and measurement of their parameters in real time. They are located in switchgears from which other key loads are also supplied, without the function of monitoring their condition. They are mainly protected with circuit breakers or fuse switch disconnectors. The article will show an alternative method of monitoring critical loads without the possibility of remote control of them, together with a discussion of the advantages and disadvantages of these solutions.
PL
W pracy analizuje się podatność mostów jako statyczną charakterystykę konstrukcji pod obciążeniem długotrwałym w postaci ciężaru własnego. Na podatność mostu istotny wpływ ma technologia jego budowy i zachodzące podczas eksploatacji procesy reologiczne. Może to być również degradacja materiału konstrukcji czy też osiadanie podpór. W praktyce utrzymaniowej obiektów mostowych obserwowane są zmiany niwelety jezdni jako wizualny wskaźnik stanu technicznego konstrukcji przęsła. Zmiany te ujęto w funkcji podatności eksploatacyjnej mostu. Z tych powodów każdy z rodzajów konstrukcji mostowych należy rozpatrywać indywidualnie. W pracy analizuje się mosty zespolone.
EN
The paper analyzes the flexibility of bridges as a static characteristic of the structure under long-term load in the form of its own weight. The susceptibility of the bridge is significantly influenced by the technology of its construction and the rheological processes occurring during operation. It can also be degradation of the structure material or subsidence of supports. In the maintenance practice of bridge structures, changes in the level of the roadway are observed as a visual indicator of the technical condition of the span structure. These changes are included in the function of operational vulnerability of the bridge. For these reasons, each of the types of bridge structures should be considered individually. The work analyzes composite bridges.
PL
Planowanie i realizacja przedsięwzięć budowlanych są procesami trudnymi i obciążonymi wieloma elementami ryzyka. Budżet rozłożony w czasie, który opracowuje się na podstawie harmonogramu, przedstawia oczekiwany rozkład kosztów przez cały okres trwania robót, który w trakcie realizacji przedsięwzięcia podlega ustawicznym zmianom, wynikającym z czynników czasowych, kosztowych i organizacyjnych. Zarządzanie kontraktami budowlanymi wymaga od menedżerów umiejętności bieżącej analizy odchyleń ponoszonych kosztów produkcji - od wartości skalkulowanych kosztorysem ofertowym i założonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym. W artykule podjęto próbę analizy powstających odchyleń czasowych i kosztowych autorskim monitoringiem C-S i S-C, bazującym na złożonych wskaźnikach metody EVM. W badaniu odchyleń kosztów planowanych i kosztów poniesionych przez wykonawcę posłużono się przykładem budowy osiedla wielorodzinnej zabudowy mieszkaniowej.
EN
Planning and implementation of construction projects are difficult processes and are burdened with many elements of risk. The budget spread over time, which is developed on the basis of a schedule, presents the expected distribution of costs throughout the duration of the works, which is subject to constant changes during the implementation of the project, resulting from time, cost and organizational factors. The management of construction contracts requires managers to be able to analyze the deviations of production costs on an ongoing basis - from the values calculated with the offer cost estimate and assumed in the material and financial schedule. The article attempts to analyze the emerging time and cost deviations using the proprietary C-S and S-C monitoring, based on the complex indicators of the EVM method. In the study of deviations of planned costs and costs incurred by the contractor, the example of the construction of a multi-family housing estate was used.
18
Content available MIX technologii w służbie rewitalizacji
PL
Coraz częściej stare budynki pofabryczne są rewitalizowane i przekształcane w tętniące życiem obiekty mixed used. Wymaga to dużego nakładu pracy i zastosowania specjalistycznych technologii geotechnicznych uzupełniających się nawzajem. W artykule przedstawiono na przykładzie obiektu Art Norblin połączenie ścian szczelinowych, baret, kolumn jet-grouting i mikropali. Przedstawiono także bardzo istotne w przypadku otoczenia zabytkowych budynków zagadnienie monitoringu obudowy wykopu i osiadań sąsiednich zabudowań.
EN
More and more often, old post-industrial buildings are revitalized and transformed into vibrant mixed-use facilities. This requires a lot of work and the use of specialized geotechnical technologies that complement each other. The article presents the connection of diaphragm walls, barrettes, jet-grouting columns and micropiles on the example of the Art Norblin facility. The issue of monitoring excavation support and subsidence of neighboring buildings, which is very important in the case of historic buildings, is also presented.
PL
W artykule podjęto, bardzo istotny z punktu widzenia bezpieczeństwa i trwałości konstrukcji, temat zachowania się w czasie przyczółków mostowych, które zaprojektowano z wykorzystaniem konstrukcji odciążających z gruntu zbrojonego geosyntetykami. Na dwóch przykładach przeanalizowano zmienność odkształceń w warstwach geosyntetycznych oraz temperatur wewnątrz bloku z gruntu zbrojonego, jak również przemieszczenia podatnego lica.
EN
The long-term behavior of bridge abutments, which is very important from the point of view of safety and durability of the structure, designed with the use of geosynthetic reinforced soil relieving structures, was discussed in the paper. The variability of elongation of geosynthetic reinforcement, temperatures inside the reinforced soil block and the displacement of the flexible face were analyzed for two structures.
EN
Railway infrastructure managers are obliged to check technical condition of infrastructure in order to maintain safe traffic. Usually this is done using conventional methods and tools or directly through the inspections made by the technical staff . Technological development which is currently being experienced indicates the availability of new measurement methods that can be used to monitor the condition of railway infrastructure. However, the introduction of new methods for monitoring the infrastructure is usually a change affecting safety, which requires an assessment of the significance of the change for the maintenance of the required level of railway traffic safety. The authors assessed the significance of the change in the method of infrastructure monitoring and related risk assessment as a result of the use of the contactless method of checking the railway surface as an alternative method to staff inspections. Additional control measures or preventive measures for potential threats have also been indicated.
first rewind previous Strona / 82 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.