Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 761

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 39 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  badanie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 39 next fast forward last
2
PL
Artykuł ten mówi o planowaniu przestrzennym. Dyskusja jest prowadzona z perspektywy teoretycznej. Przyjęte podejście analityczne ma wspierać te badania, które analizują procesy i praktyki planowania, aby przybliżyć czytelnikowi problematykę planowania przestrzennego i zwiększyć nasze rozumienie, czym jest planowanie przestrzenne. Retrospekcja, jako metoda badawcza polegająca na przywołaniu wydarzeń z przeszłości, daje materiał porównawczy i umożliwia analizę własnych wyborów. Inspiracją do powstania artykułu jest jubileusz stulecia Towarzystwa Urbanistów Polskich (TUP), które zostało założone w styczniu 1923 roku.
EN
This article is about spatial planning. The discussion is conducted from a theoretical perspective. The adopted analytical approach is intended to support those studies that analyze planning processes and practices to increase our understanding of what spatial planning is. Retrospection, as a research method consisting in recalling events from the past, gives comparative material and enables the analysis of one's own choices. The inspiration for the article is the centenary jubilee of the Society of Polish Town Planners (TUP), which was founded in January 1923.
EN
The tower at Lublin Castle, known as the donjon, is the only monument of Romanesque art on the eastern side of the Vistula River. The cylindrical, brick building is part of the Lublin Castle complex. During contemporary restoration work, the 13th-century walls were uncovered, making it possible to retrieve the original materials. The article presents the mineralogical, chemical and granulometric characteristics. The analytical methodology included: qualitative mineralogical analysis of the whole sample by X-ray diffraction (XRD); morphological studies with elemental evaluation and microanalysis of the binder by scanning electron microscopy and energy-dispersive X-ray spectroscopy (SEM-EDS). Residue determination of hydrochloric acid-insoluble parts and their granulometric analysis were performed. This methodology enabled to determine the composition of the mortars. It was found that the tested mortars have a similar mineralogical structure, but slightly differ in the proportion of individual components, primarily aggregate fractions. The samples consist mainly of quartz, calcite, and silicates. Moreover, the lime binder of the mortars was shown to be microcrystalline in nature. The aggregate used in historical mortars predominantly consisted of quartz sand and minerals of the feldspar and silicate group. The condition of the mortars requires conservation interventions. The performed characterization of the historic mortars was important for designing compatible restoration mortars.
PL
Baszta na Zamku Lubelskim, zwana donżonem, to jedyny po wschodniej stronie Wisły zabytek sztuki romańskiej. Cylindryczna, murowana budowla wchodzi w skład kompleksu Zamku Lubelskiego. W Basztę wzniesiono około połowy XIII w. w formie cylindrycznej, jednorodnej budowli wykazującej cechy stylu późnoromańskiego [1, 2]. Budynek został wzniesiony w typowy sposób dla XIII-wiecznych warowni - wewnątrz pierścienia obronnego, jako główne centrum umocnień (Fig.1.A). Od tamtego czasu baszta nie była przebudowywana na większą w skalę. Baszta to cylindryczna wieża na planie koła. Stoi na dziedzińcu zamku, częściowo wtopiona w jego południowe skrzydło połową swego obwodu. Posiada trzy kondygnacje. Zwieńczona jest krenelażem umieszczonym na lunetowym fryzie. Dolne partie wieży zostały zbudowane z wapienia łamanego i cegły, górne z cegły. W trakcie współcześnie wykonywanych prac restauratorskich odkryto XIII-wieczne mury, co umożliwiło pobranie oryginalnych materiałów. W artykule przedstawiono charakterystykę mineralogiczną, chemiczną i granulometryczną. Wieża na Wzgórzu Zamkowym w Lublinie jest jedynym znanym zabytkiem późnego okresu romańskiego na terenie historycznego województwa lubelskiego. Znaczenie tego obiektu dla dziejów zamku i miasta nie przełożyło się jednak proporcjonalnie na zakres podejmowanych badań. W istocie bowiem nie dokonano, jak dotychczas, planowych i systematycznych badań architektoniczno-konserwatorskich programowo mających na celu wyjaśnienie podstawowych kwestii związanych z obiektem: warsztatem i zastosowanym materiałem budowlanym. Badania i charakterystyka zabytkowych zapraw jest istotnym narzędziem identyfikacji pochodzenia składników, służy również do pozyskiwania informacji o historycznej ewolucji zabytku [4-7]. Właściwości techniczne zapraw są zależne od surowców [8]. Skład zapraw (charakter składników) i tekstura (zależna od składu masy i rozkładu uziarnienia są to najbardziej istotne cechy w kwestiach kompatybilności technicznej, pomiędzy materiałem historycznym, a nowo projektowanym [9].
EN
With the continuous urban expansion of cities around the world, cities have become more crowded as the numbers of all kinds of vehicles have increased, especially due to the inclination of individuals to use personal cars. In this study, we want to identify the different reasons that motivate the populations of the state of Skikda, Algeria, to prefer using cars through a questionnaire. In order to be clearer, we processed and analyzed the survey data using the SPSS analytical program. This article aims to identify the main reasons that motivate individuals to prefer using a personal car when traveling and propose possible solutions, or even identify actions to be taken now and in the future in order to establish a more sustainable exclusive transport. By analyzing the results, it became clear to us that road users prefer cars only for psychological and technical reasons and do not consider the preservation of the environment or the security of people. Although they are aware of the problems arising from their extensive use, they continue to do so because they have no other alternative. Improvements in public transportation means would change the situation.
PL
Autorzy przedstawiają rozwój technologii otrzymywania mieszanin gazowych w Laboratorium Badań Urządzeń Gazowych i Grzewczych Instytutu Nafty i Gazu – Państwowego Instytutu Badawczego w Krakowie. We wstępie do artykułu zwrócono uwagę na konieczność stosowania mieszanek gazowych o różnym składzie procentowym podczas badań urządzeń gazowych, na potrzeby certyfikacji i dopuszczenia do udostępnienia urządzeń do obrotu na rynku UE. Zaprezentowano najprostsze metody otrzymywania mieszanek gazowych. Przedstawiono metody stosowane w Laboratorium we wcześniejszych latach, dzięki którym otrzymywano mieszanki badawcze bez użycia urządzeń automatycznej regulacji strumienia gazu. Do tworzenia mieszanek wykorzystywano prawa fizyczne opisujące stany równowagi mieszaniny gazowej. Następnie przedstawiono zasadę działania mieszalni gazów oraz elementy umożliwiające jej automatyzację. Opisano opracowane w INiG – PIB konstrukcje mieszalni gazów do badań, umożliwiające automatyczne otrzymywanie mieszanin gazowych. Zaprezentowano również mieszalnik, będący przedmiotem zgłoszenia patentowego. W drugiej części artykułu przedstawiono szeroki zakres prac badawczych i rozwojowych wykonanych przez pracowników Instytutu na przestrzeni lat. Pokrótce opisano prace badawcze, skupiające się m.in. na wymienności paliw gazowych. Polegały one na badaniu parametrów użytkowych urządzeń gazowych podczas zasilania gazami z domieszkami różnych gazów w ilościach niespotykanych obecnie w gazie ziemnym, np. etanu, wodoru, tlenku węgla(IV). Innymi opisanymi w artykule tematami podjętymi przez pracowników INiG – PIB jest wykorzystanie wodoru jako domieszki do gazu ziemnego i przedstawienie jego wpływu na wszystkie elementy sieci przesyłowej i dystrybucyjnej. Wszystkie opisane prace badawcze podejmowane przez pracowników INiG – PIB mogą stać się ważną częścią składową analiz związanych z dywersyfikacją dostaw gazu na terenie Polski. W podsumowaniu przedstawiono perspektywy rozwoju mieszalni gazów, w tym ich komercyjne wykorzystanie przez operatorów sieci przesyłowej i/lub dystrybutorów gazu. Artykuł zwraca uwagę na fakt, że w dobie transformacji energetycznej świata i położenia nacisku na wykorzystanie ekologicznych paliw mieszalnie mogą stać się niezbędnym elementem systemu dostarczania gazu dla odbiorców końcowych.
EN
The authors present the development of technology for obtaining gas mixtures in the Laboratory for Gas and Heating Equipment Testing of the Oil and Gas Institute – National Research Institute in Krakow. In the introduction to the article, attention was drawn to the need to use gas mixtures with a different percentage composition during tests of gas equipment, for the purposes of certification and the authorization to make the equipment available on the EU market. The simplest methods of obtaining gas mixtures are presented. The methods used in the previous years in the Laboratory, by which test mixtures were obtained without use of automatic gas flow control devices, are presented. Physical laws describing the equilibrium states of a gas mixture were used to create the mixtures. Then, the principle of operation of the gas mixing plant and the elements enabling its automation are presented. Structures of gas mixing plants developed at the Oil and Gas Institute – National Research Institute, enabling automatic production of gas mixtures are described. A patent pending is also described. The second part of the article presents a wide range of research and development work carried out by the Institute's employees over the years. Research works focusing, inter alia, on the exchangeability of gaseous fuels are described. They consisted in examining the operational parameters of gas appliances when fed with gases with admixtures of various gases not currently found in natural gas, e.g. ethane, hydrogen, inter alia. Other topics discussed in the article, taken up by INiG – PIB employees, was the use of hydrogen as an admixture of natural gas and its impact on all elements of the gas transmission and distribution network. All the described research work undertaken by INiG – PIB employees may become an important component of analyses related to the diversification of gas supplies in Poland. The summary presents the prospects for the development of gas mixing plants, including their commercial use by gas transmission network operators and/or gas distributors. The article draws attention to the fact that in the era of the energy transformation of the world and the emphasis on the use of ecological fuels, mixing plants may become an indispensable element of the gas supply system to end users.
9
Content available remote Random forest in the tests of small caliber ammunition
EN
In the introduction of this article the method of building a random forest model is presented, which can be used for both classification and regression tasks. The process of designing the random forest module was characterized, paying attention to the classification tasks module, which was used to build the author’s model. Based on the test results, a random forest model was designed for 7,62 mm ammunition with T-45 tracer projectile. Predictors were specified and values of stop parameters and process stop formulas were determined, on the basis of which a random forest module was built. An analysis of the resulting random forest model was made in terms of assessing its prediction and risk assessment. Finally, the designed random forest model has been refined by adding another 50 trees to the model. The enlarged random forest model occurred to be slightly stronger and it should be implemented.
PL
W artykule we wstępie przedstawiono metodę budowy modelu losowy las, którą można stosować zarówno do zadań klasyfikacyjnych, jak i do zadań regresyjnych. Scharakteryzowano proces projektowania modułu losowego lasu, zwracając uwagę na moduł zadań klasyfikacyjnych, który posłużył do budowy autorskiego modelu. Na podstawie posiadanych wyników badań, zaprojektowano model losowego lasu dla amunicji strzeleckiej kalibru 7,62 mm z pociskiem smugowym T-45. Wyszczególniono predyktory oraz określono wartości parametrów zatrzymania oraz formuły stopu procesu, na podstawie których zbudowano moduł losowego lasu. Dokonano analizy otrzymanego modelu losowego lasu pod kątem oceny jego trafności predykcji oraz oceny ryzyka. Na końcu, udoskonalono zaprojektowany model losowego lasu poprzez dodanie do modelu kolejnych 50 drzew. Powiększony model losowego lasu okazał się nieznacznie silniejszy i to on powinien być wdrożony do użytkowania.
PL
W artykule przedstawiono metodykę i wyniki procesu projektowego oraz badawczego prowadzonego ze studentami podczas realizacji stoiska targowego w czasie wystawy 4DD Days. Celem zadania było zrealizowanie wystawy - wielowątkowej ekspozycji, w której zakres wchodziła kreacja artystyczna samej wystawy oraz kreacja przestrzeni wystawienniczej na określonej powierzchni. Dzięki metodzie design thinking studenci stworzyli prototyp elementu wystawienniczego zrealizowanego na targach. Celem dydaktycznym było zapoznanie studentów z realnymi wyzwaniami: doświadczenie z materiałami, dużą skalą, pracą w zespole, zadaniem wykonanym w wyznaczonym terminie/czasie. Udział w takich realizacjach daje studentom możliwość skonfrontowania własnego projektu z realizacją. Pomaga poszerzyć wiedzę o zagadnienia związane z informacją wizualną, zapoznać się z projektowaniem przestrzeni o charakterze wystawienniczym (rozwiązania przestrzenne wspomagane przez kolor i grafikę).
EN
The article presents the methodology and results of the design and research process conducted with students during the construction of the exhibition stand during the 4DD Days exhibition. The aim of the task was to implement an exhibition - multi-layered exposition, which included the artistic creation of the exhibition itself and the creation of an exhibition space on a specific area. Thanks to the Design thinking method, students created a prototype of an exhibition element realized at the fair. The didactic aim was to familiarize students with the real challenges: experience with materials, large scale, team work, tasks completed within the prescribed period / time. Participation in such projects allows students to confront their own project with the implementation. It helps to broaden the knowledge of issues related to visual information, to become familiar with the design of exhibition spaces (spatial solutions supported by color and graphics).
PL
Uszkodzenia BVID (ang. Barely Visible Impact Damage) w polimerowych materiałach kompozytowych elementów konstrukcji lotniczych pojawiają się w wyniku oddziaływania na nie dynamicznych obciążeń ciał obcych (FOD - ang. Foreign Object Damage), takich jak np. narzędzia, grad, kamienie itp., o małych prędkościach i niewielkich energiach. Uszkodzenia tego typu można zaliczyć zarówno do grupy uszkodzeń eksploatacyjnych jak i produkcyjnych. Z punktu widzenia eksploatacji są one szczególnie niebezpieczne, ponieważ charakteryzują się słabą wykrywalnością powszechnie stosowanymi metodami diagnostycznymi np. metodą wizualną, jednocześnie propagując wewnątrz materiału. Tomografia komputerowa (CT - ang. Computed Tomography) jest rodzajem tomografii rentgenowskiej pozwalającym na uzyskanie obrazów przestrzennych (3D) z prześwietlania badanego obiektu wykonanych z różnych kierunków. Umożliwia ona wykrycie nieciągłości materiału oraz wiarygodną ocenę badanych elementów. Z tego powodu metoda ta znalazła zastosowanie do skutecznej weryfikacji uszkodzeń typu BVID na wczesnym ich etapie, wpływając w znacznym stopniu na bezpieczeństwo eksploatacji.
EN
Damages type Barely Visible Impact Damage (BVID) in polimer composite materials of airborne construction elements occur as a result of dynamic loads interaction caused by Foreign Object Damage (FOD) such as tools, hail, stones etc. with low velocities and energies. There are both exploitation and production type of BVID damages. They are especially dangerous from exploitation point of view because they are characterized by insufficient visual detectability while using common methods like visual method, but they spread into the material at the same time. Computed tomography (CT) is a type of X-ray tomography that allows to get 3D pictures from scanning examined object from different directions. It enables for detecting material discontinuities and reliable assessment of the researched elements. For this reason CT method has been used in effective BVID damages verification in their early stage and has an enormous influence on the exploitation safety.
EN
The article tried to prove that in architectural research we will use two-dimensional linear drawings for some time. The considerations were based on materials from research conducted in 2017–2022. Most of them are studies made under the author’s direction by a team consisting of doctoral students and students of the Faculty of Architecture of the Wrocław University of Science and Technology. The summary states that in scientific research the basis of the message should be communicativeness and understandable publication of intermediate stages of research. In this case, avery good form of presenting indirect analyses is a two-dimensional recordingof stratigraphy. To facilitate this, the term “architectural stratigraphic unit” was introduced. Such a unit includes all architectural elements – both the building material and other parts of the building. The basic criterion for determining one architectural unit is the simultaneity of the formation of components.
PL
W artykule starano się udowodnić, że w badaniach architektonicznych jeszcze przez pewien czas będziemy wykorzystywać dwuwymiarowe rysunki linearne. Podstawą rozważań były materiały z badań prowadzonych w latach 2017–2022. Większość z nich to opracowania wykonane pod kierunkiem autorki przez zespół złożony z doktorantów i studentów Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej. W podsumowaniu stwierdzono, że w badaniach naukowych podstawą przekazu powinna być komunikatywność i zrozumiałe publikowanie pośrednich etapów badań. W tym przypadku bardzo dobrą formą zaprezentowania analiz pośrednich jest dwuwymiarowa rejestracja stratygrafii. Aby to ułatwić, wprowadzono pojęcie „architektoniczna jednostka stratygraficzna”. W skład takiej jednostki wchodzą wszystkie elementy architektoniczne – zarówno budulec, jak i inne części budowli. Podstawowym kryterium określania jednej jednostki architektonicznej jest równoczesność powstawania składowych.
EN
This article focuses on traffic modeling of intersections in Aimsun. The intersections studied are in Bratislava, the capital of Slovakia. Every year, the number of vehicles on roads increases and congestions are created. Individual intersections do not have unlimited capacity. Simulations help to predict possible future problems and thus the possibility to prevent them. Accordingly, at intersections on Vajnorská street, a traffic survey was carried out using video cameras. Then, simulations were carried out in Aimsun. The results are shown in the tables separately for each intersection along with the determined overall quality level of the intersection. In addition to the current situation, simulations were carried out for increased traffic by 10% and 20%, and overall quality levels were also determined. Finally, the results were evaluated and compared with each other. This article points out the importance of research into the permeability of important points of the road network: intersections. It is necessary to carry out capacity assessments when planning any construction that will affect traffic in each location.
EN
Corrosion is a worldwide problem, posing a threat to the safe operation of machinery and equipment. In this article has been analyzed the problem of corrosion on selected elements of the aircraft engine. At the beginning, are discussed the types of corrosion, as well as the materials from which were made the examined parts. The sensitive kinematic vapor from the jet engine was examined in three different galvanic coatings and in the state without any anti-corrosion coating in order to check the effectiveness of galvanic coatings. The results of the NSS tests were then illustrated and discussed. On the basis of the obtained test results, were formulated final conclusions.
PL
Korozja jest problemem ogólnoświatowym, stwarzającym zagrożenie bezpiecznej eksploatacji maszyn i urządzeń. W niniejszym artykule problem korozji przeanalizowano na wybranych elementach silnika lotniczego. Na początku omówiono rodzaje korozji, a także materiały, z których zostały wykonane badane detale. Zbadana została newralgiczna para kinematyczna z silnika odrzutowego w trzech różnych pokryciach galwanicznych oraz w stanie bez żadnego pokrycia antykorozyjnego w celu sprawdzenia skuteczności pokryć galwanicznych. Następnie zobrazowano i omówiono wyniki badań metodą NSS. Na podstawie uzyskanych wyników badań sformułowano wnioski końcowe.
PL
Przedstawiono podstawowe informacje i przykłady dotyczące znaczenia badań (mikro)kalorymetrycznych w teorii i praktyce. Badania te umożliwiają pomiar efektów cieplnych wiązania i twardnienia, jak również ocenę jakościową mechanizmu i kinetyki reakcji. Przykładowe wyniki badań oraz cytowania odnoszą się do pomiarów mikrokalorymetrycznych prowadzonych przez autorkę w Katedrze Technologii Materiałów Budowlanych na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH.
EN
Basic information and examples related to the (micro)calorimetric studies are highlighted to show their importance in theory and practice of cements and related materials. The heat evolution process, as well as the kinetics and mechanism of hydration can be thus investigated. The heat evolution measurements presented in this contribution were done in the Department of Building Materials Technology, Faculty of Materials Science and Ceramics AGH.
PL
Przedstawiono przykłady prac wykonanych w ramach dokumentowania i oceny stanu technicznego zachowanych obiektów zabytkowych. Prace realizowali pracownicy i studenci Katedry Procesów Budowlanych i Fizyki Budowli Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej w Gliwicach.
EN
The article includes examples of works performed as part of documenting and assessing the technical condition of preserved historic buildings. The works were carried out by employees and students of the Department of Building Processes and Building Physics at the Faculty of Civil Engineering of the Silesian University of Technology in Gliwice.
PL
W artykule zostały omówione wyniki i metodyka pracy w projekcie naukowo-badawczym, który był realizowany przez Wydział Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach oraz Przedsiębiorstwo Zagospodarowania Odpadów w Gliwicach w ramach współpracy między uczelnią a otoczeniem gospodarczym. Celem zadania badawczego były wielowątkowe prace badawczo-projektowe w zakresie możliwości prezentacyjnych, wystawienniczych oraz edukacyjnych związanych z ideą segregacji oraz wiedzą dotyczącą recyklingu i zarządzania odpadami wykorzystywaną przez Partnera projektu. W wyniku prowadzonych badań określono wytyczne realizacyjne oraz formę modeli referencyjnych dla badanych przestrzeni i obszarów problemowych.
EN
The article discusses the results and methodology of work in a science and research project, which was implemented by the Faculty of Architecture of the Silesian University of Technology in Gliwice and Waste Management Company Ltd. in Gliwice as part of cooperation between the university and the economic environment. The aim of the research task was multi-threaded scientific and design work in terms of presentation, exhibition and educational opportunities related to the idea of segregation as well as knowledge of recycling and waste management used by the project Partner. As a result of conducted research, project implementation guidelines and the form of reference models for the studied fields and problem areas were defined.
first rewind previous Strona / 39 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.