Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 11

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  hydraulic valve
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Powierzchnie wewnętrzne gniazd uszczelniająco-odwadniających zaworów hydraulicznych są zwykle odwzorowane przez wkładki wykonane ze stopu miedzi, które są mechanicznie połączone z korpusem zaworu. Wskutek gwałtownych zmian ciśnienia wody, wkładki te mogą ulec poluzowaniu, co powoduje nieszczelność zaworów. W pracy zaproponowano nowe rozwiązanie poprzez zastosowanie powłoki natryskiwanej plazmowo. Przedstawiono wyniki badań odporności na erozję kawitacyjną dotychczas stosowanego materiału wkładki ze stopu CuZn39Pb2Al oraz materiału powłoki wykonanej z proszku WCCoCr 86104. Oceniono strukturę geometryczną powierzchni kraterów kawitacyjnych (parametr Rt). Stwierdzono, że powłoka naniesiona plazmowo charakteryzuje się zdecydowanie wyższą odpornością na erozję kawitacyjną, w porównaniu do dotychczas stosowanego materiału wkładki ze stopu CuZn39Pb2Al.
EN
Inner surfaces of sealing-draining seats in hydraulic valves are usually reproduced by inserts made of a copper alloy joined mechanically with valve housing. As a result of sudden variations in water pressure, they can be subject to loosening which leads to deterioration of valve tightness. In the paper, a new solution is proposed for finishing surfaces of valve seats by application of a plasma-sprayed coating. The solution is validated by results of cavitation erosion resistance test performed for both the CuZn39Pb2Al alloy used earlier for the inserts and the material of coating made of WCCoCr 86104 powder. The resistance assessment was based on geometrical structure of cavitation craters (parameter Rt). It has been found that the plasma-sprayed coating demonstrated a definitely higher resistance to cavitation erosion compared to CuZn39Pb2Al alloy used earlier for valve seat inserts.
PL
W artykule przedstawiono rozważania teoretyczne oraz wyniki badań eksperymentalnych związanych ze spadkiem ciśnienia w komorach zamkniętych testowanymi pod kątem szczelności zaworami hydraulicznymi. Zauważono znaczne rozbieżności pomiędzy wynikami otrzymanymi dla modelu matematycznego, w którym założono stałą wartość modułu sprężystości objętościowej cieczy hydraulicznej, a rezultatami badań eksperymentalnych. Próbując wyjaśnić zaobserwowane rozbieżności, utworzono nowy model matematyczny opisujący ciśnienie w komorze zamkniętej nieszczelnym zaworem, zawierającej ciecz o liniowo zależnym module sprężystości objętościowej od ciśnienia. Wyniki symulacji z wykorzystaniem zmodyfikowanego modelu matematycznego zbliżały się do wyników testów eksperymentalnych dla bardzo dużych różnic pomiędzy wartościami modułu sprężystości objętościowej cieczy przy niskim i wysokim ciśnieniu, co jest charakterystyczne dla cieczy zapowietrzonych (zawierających pęcherzyki nierozpuszczonego powietrza). Poza testowaniem szczelności zaworów, w artykule zaproponowano wykorzystanie metody pomiaru szybkości zmian ciśnienia do wyznaczania zastępczego modułu sprężystości objętościowej cieczy hydraulicznych oraz szacowania ich zapowietrzenia.
EN
The article presents theoretical considerations and the results of experimental tests related to the pressure drop speed in closed chambers by hydraulic valves tested for leaks. A significant discrepancy was observed between the results obtained for a mathematical model in which a constant value of the bulk modulus of the hydraulic fluid against the results of experimental studies was assumed. Trying to explain the discrepancies observed, a new mathematical model was created describing the pressure in the chamber closed by a leaking valve, containing a liquid with a bulk modulus linearly dependent of pressure. The simulation results using a modified mathematical model approached the results of experimental tests for very large differences between the values ​​of the bulk modulus of the liquid at low and high pressure, which is characteristic for aerated liquids (containing bubbles of insoluble air). In addition to valve leak testing, the article proposes the use of a method for measuring the pressure drop speed to determine the replacement bulk modulus of hydraulic fluids and to estimate their aeration level.
3
EN
Flow control inside the aviation landing gear shock absorbers is nowadays performed by fixed orifices or by the half-active spring based valves located inside of the device. All of the mentioned solutions are optimized on limited, mostly to one, landing scenarios due to their non-adjustable nature (even spring based valves are treated as passive due to their lack of actual real-time controllability). The easiest way of full hydraulic fluid flow control is to mount in its way a valve, which is able to seamlessly open and close causing the flow to change in wide range. Unfortunately, most of the used solutions are too large or not fast enough to fit the shock absorber requirements. The most promising way is to design tailor-made valve based on a piezo crystal actuator, which is most suitable due to its size and speed. Such a design has been made and tested by the engineers of the Institute of Aviation in Warsaw in Landing Gear Laboratory. In this article, the author describes test campaign of the hydraulic piezo-valve. Several tests have been made in order to assess the design correctness and to determine the basic parameters of the valve. Achieved results, presented in this article, show the full functionality of the solution in laboratory tests according to the design assumptions [8].
EN
A common problem encountered in hydraulic valves is a progressing deterioration of tightness of their water flow cutting-off seats. The seats are provided usually with a copper-alloy insert joined mechanically with cast-iron valve housing. The problem of unreliability of such joints can be solved by providing surface of the seat with a coating, deposited with the use of HVOF method and resistant to abrasive and cavitation wear. The tests were carried out for a sealing-draining seat insert made of CuZn39Pb2Al brass used to date and a specimen taken from the cast-iron valve housing which was the substrate for a plasma-sprayed coating of powder containing 86.1% Cr, 7.2% Ni, and 6.7% C. The coating, 345 ± 15 μm thick, was characterized with good quality of bonding with cast-iron substrate and high compactness of the material. The cavitation wear test on materials used in the study were carried out with the use of Vibra-Cell ultrasonic liquid processor (Sonics) equipped with a piezoelectric probe operating at the frequency of 20 kHz. Based on profilograms taken along a line crossing centers of cavitation craters, measurements of the height parameter Rt, and microscopic observations of surfaces it has been found that the coating plasma-sprayed onto substrate of nodular cast iron demonstrated higher resistance to cavitation compared to copper-alloy inserts used so far in cast-iron hydraulic valves. Cavitation craters on the material used typically for valve seats to date were more distinctly outlined and deeper compared to craters observed on the coating. Larger were also sizes of local tear-outs which resulted in larger difference between the peaks line and the valleys line.
EN
This paper present the study of hydraulic loses in hydraulic valves by a pneumaticihydraulic drive. The local loses generated by hydraulic valves are important and the increase are on a stage of 10 to 20%. Vehicle properties like speed, torque, engine RPM are changed by taking into account local loses generated by hydraulic valves.
6
Content available remote Ways of reducing the impact of mechanical vibrations on hydraulic valves
EN
This paper deals with the impact of mechanical vibrations on the environment, particularly on hydraulic valves. The main sources of such vibrations and their effects on hydraulic systems are indicated. Some documents setting down standard requirements for resistance to vibrations and to the noise generated by vibrations are cited. Two ways of reducing the impact of mechanical vibrations on the valve are proposed and a theoretical analysis, constituting the basis for selecting a material for an effective vibration isolator for the valve, is carried out.
PL
W artykule przedstawiono porównanie dokładności pozycjonowania serwonapędów hydraulicznych z zaworami proporcjonalnymi różnych klas (z zaworem o podwyższonych parametrach dynamicznych D1FPE01FC9NB00 oraz typowym zaworem proporcjonalnym D1FBB32FC0NJW0) dla wybranych parametrów kinematycznych oraz stanów obciążeń. W obydwu serwonapędach zastosowano zaawansowany kontroler z rodziny Compax3 prod. Parker Hannifin.
EN
The paper presents a comparison of positioning accuracy of hydraulic servodrives with proportional valves of various classes (a D1FPE01FC9NB00 valve of improved dynamics and a typical D1FBB32FC0NJW0 proportional valve) for chosen kinematic parameters and load conditions. In both servodrives an advanced Parker Hannifin Compax3 controler was applied.
PL
Artykuł poświęcony jest problemowi modelowania zaworów hydraulicznych. Na przykładzie modelowania zaworu przelewowego opisano procedurę wyznaczania jego własności statycznych i dynamicznych. Modelowanie rozpoczyna się od wyznaczenia równań opisujących przepływy i ruch elementów ruchomych w zaworze. Następnie, na podstawie równań, tworzy się model numeryczny, np. w środowisku MATLAB/SIMULINK. Charakterystyki statyczne otrzymuje się w wyniku analizy modelowej dla powolnych zmian natężenia przepływu przez zawór. W celu określenia własności dynamicznych zaworu badane są odpowiedzi modelu na wymuszenie skokiem jednostkowym (np. przepływu). Wyniki badań modelowych mogą być wykorzystane w optymalizacji konstrukcji zaworów hydraulicznych.
EN
This paper is focused on model analysis of hydraulic valves. An example of model which determine static and dynamic properties of pressure relief valve was presented. In the first step a mathematical model of pressure relief valve, consisted of flow equations and equations of motion of globe, was prepared. In the next step the mathematical model was transformed into numerical one in MATLAB/SIMULINK environment. Static properties of the valve were obtained by numerical analysis for slow changes of flow rate through the valve. The analysis of dynamic properties was based on determining the valve response to a step function (e.g. flow rate). The results of model research can be used in the optimization of in the hydraulic valve design.
9
Content available remote Vibration insulation of hydraulic system control components
EN
This paper deals with the effects of external mechanical vibrations on hydraulic valves. A theoretical analysis of the contribution of selected vibration insulators to a reduction in hydraulic valve housing vibrations was carried out. The results of preliminary experimental tests of simple vibration insulators are reported.
PL
W artykule skupiono się na problemie oddziaływania zewnętrznych drgań mechanicznych na zawory hydrauliczne. Omówiono skutki tych oddziaływań. Przeprowadzono analizę teoretyczną wpływu charakterystyki wybranych izolatorów na redukcję drgań korpusu zaworu hydraulicznego. Przedstawiono wstępne badania eksperymentalne dla prostych przykładów izolatorów.
PL
Zidentyfikowano źródła drgań mechanicznych działających na elementy zaworu hydraulicznego. Przedstawiono wyniki badań doświadczalnych przykładowego urządzenia wyposażonego w elementy hydrauliczne oraz badań modelowych na stanowisku doświadczalnym. Szczególną uwagę zwrócono na niskie częstotliwości drgań mechanicznych (< 100 Hz). Dokonano analizy teoretycznej i doświadczalnej ruchu elementu umieszczonego w oleju hydraulicznym. Wskazano na główną drogę przenoszenia się zewnętrznych drgań mechanicznych na, poddawany tym drganiom, element sterujący zaworu hydraulicznego (stalowa kulka lub grzybek zaworu).
EN
In the paper sources of mechanical vibrations working on hydraulic system components were identified. Results of experimental tests of considered device equipped with hydraulic components and model test on experimental stand were presented. Special attention was focused on low-frequency mechanical vibrations (<100 Hz). Theoretical and experimental analysis of element movement located in hydraulic oil were done. Main way of external vibration transmission on forced control element of model valve was shown.
PL
W referacie przedstawiono modelowanie zaworów hydraulicznych 7. wykorzystaniem zintegrowanych systemów CAD i CFD przy zastosowaniu SolidWorks i FioWorks. Przeprowadzono modelowanie geometrii zaworu przelewowego i modelowanie zjawisk przepły-wowych. Dla różnych pozycji elementu roboczego suwaka wygenerowano modele geometryczne w SolidWorks, które bezpośrednio zostały wykorzystane w FioWorks do analizy CFD.
EN
This paper presents modeling of hydraulic relief valve in integrated system CAD and CFD which was SolidWorks and COSMOS FloWorks. This paper presents geometrical modeling of relief valve components. For various position of valve spool geometrical models which were performed in SolidWorks were directly used in FloWorks in order to carry out CFD analysis. Furthermore, CFD analysis was used to modifying valve characteristics by change valve components geometry.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.