Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 33

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Celem pracy jest analiza stanu literatury w zakresie rozdrabniania materiałów polimerowych. Uzasadniono w oparciu o dane literaturowe, że aktualnie najczęściej stosowaną techniką rozdrabniania tworzyw i elastomerów jest rozdrabnianie obrotowe nożowe. Celem dodatkowym było wskazanie możliwości rozdrabniania elastomerów usieciowanych na tradycyjnym układzie uplastyczniającym ślimakowym z wykorzystaniem strefy ścinająco-mieszającej wytłaczarki.
EN
A paper objective is the analysis of state-of-the-art of polymer materia diminution. Basing on the available literature it was stated that mostly usee method of size reduction of plastics and elastomers is rotating knife cutting. Another objective was indication of possible new size reduction method, i.e. using shearing-mixing zones of classic screw plasticizing system of extruders.
2
EN
Examples of calixcrowns useful in cesium removal from nuclear waste are given along with their synthetic approaches and complexation properties. Cesium extraction procedure from alkali metal ions mixtures is applying ionic liquids also presented.
PL
Podano przykłady kaliksarenoeterów koronowych stosowanych w usuwaniu jonów cezu z odpadów nuklearnych, omawiając ich syntezy i właściwości kompleksujące. Przedstawiono również procesy ekstrakcji cezu z mieszanin jonów litowców z użyciem cieczy jonowych.
3
Content available remote UV spectral analysis of N- and C- substituted diazaphenanthrenes
EN
In the work the UV spectra of N- and C- substituted diazaphenanthrenes are presented along with comparison to spectra of parent 1,5-, 1,6- and 4,6-diazaphenanthrenes. The UV spectral values of considered compounds have been calculated by AM1 method and the correlation of experimental and calculated wavenumber values has been made.
PL
W pracy przedstawiono widma UV N- i C-podstawionych diazafenantrenów oraz porównano je z widmami niepodstawionych diazafenantrenów. Stosując metodę AM1 obliczono wartości dotyczące widm UV dla rozważanych związków oraz przeprowadzono korelacje doświadczalnych i obliczonych wartości ich liczb falowych.
4
Content available remote Cyclodextrins as drug carriers
EN
In the paper selected examples of cyclodextrin inclusion complexeswith drugs are presented, pointing out advantages of their encapsulation.
PL
W artykule przedstawiono wybrane przykłady kompleksów inkluzyjnych cyklodekstryn z lekami, podkreślając pozytywne zmiany właściwości leków spowodowane ich kompleksowaniem.
PL
Napawanie laserowe jest nowoczesnym sposobem napraw uszkodzeń i regeneracji ubytków narzędzi. W procesach naprawczych ważne są właściwości napawanej spoiny. W pracy przedstawiono wpływ rodzaju drutu spawalniczego na grubość i mikrotwardość napawanej warstwy spoiny.
EN
The laser pad welding is a modern way of repairing and regeneration of damages and defects of tools. Properties of the weld layer are very important in repairing processes. An influence of a welding wire type on the weld layer thickness and microhard-ness is presented in the paper.
EN
Injected part deformations, their shape and dimension accuracy depend on many factors including plastic parts geometry, injection mould design, injection process technology parameters and a type of material. The paper presents selection of aforementioned dependencies. Additionally, the numerical simulation of plastic part injection process was described and illustrated with the MCAD UGS Solid Edge Vi 7 and CAE Moldflow Plastic Advisers 7.0 software.
7
Content available remote Physicochemical properties and applications of quaternary azaaromatics
EN
In the paper physicochemical properties of selected quaternary azzaromatics are described, followed by their possible applicaions, pointing out the use of these compounds as synthons in chemical reacions.
PL
W artykule przedstawiono właściwości fizykochemiczne wybranych czwartorzędowych soli związków azaaromatycznych oraz możliwości ich zastosowań, podkreślając ich użyteczność jako syntonów w reakcjach chemicznych.
8
Content available remote Cucurbiturils as molecular containers comparable to cyclodextrins
EN
In the paper cucurbiturils (CB) are presented showmg their similarities and differences as compared to cyclodextrins (CD). The first part concems host-guest complexes of CBs, then CB interlocked systems and molecular machines arc described, followed by CD derivatives.
PL
W artykule przedstawiono kukurbiturile w porównaniu z cyklodekstrynami. W pierwszej części omówiono układy typu gość-gospodarz, następnie molekularne przełączniki i maszyny, a w końcowej części scharakteryzowano pochodne kukurbiturili.
9
Content available remote Biologically active quaternary azaaromatics
EN
The paper concerns selected quatenary azaaromatics showing biological activities, promising for pharmaceutical applications as well as useful as NAD models and DNA intercalators.
PL
W artykule przedstawiono bilogicznie aktywne czwartorzędowe sole związków azaaromatycznych jak również modelowe układy NAD oraz interkalatory kwasów nukleinowych.
PL
Opisano ogólne możliwości analizy procesu wtrysku tworzyw termoplastycznych za pomocą systemu Moldflow Part Adviser v7, na przykładzie modelu płytki szybkozłącznej wykonanego w systemie Solid Edge v17. Wyznaczono optymalne parametry procesu, przeprowadzono symulację wypełnienia gniazda formy oraz przeanalizowano wpływ geometrii wypraski na tendencje do występowania odkształceń skurczowych. Uzyskane wyniki pozwoliły na zoptymalizowanie kształtu wyrobu pod względem
EN
Injected part deformations, their shape and dimensions accuracy depend on many factors, including plastic parts geometry, injection mold design, injection process technology parameters and the material kind. The paper presents selection of aforementioned dependencies. Additionally, the numerical simulation of plastic part injection process has been described and illustrated with MCAD UGS Solid Edge V17 and CAE Moldflow Plastic Advisers 7.0 software.
12
EN
For three isomeric nitrodiazaphenanthrenes 4-6 and their four homologues 7-10 the calculation of UV spectral values and their electronic structure, as well as the geometry optimisation has been made using AM1 CI method.
PL
Dla trzech izomerycznych nitrodiazafenantrenów 4-6 i ich czterech homologów 7-10 obliczono wartości dotyczące spektroskopii w nadfiolecie i strukturę elektronową oraz wykonano optymalizację geometrii stosując metodę AM1 CI.
EN
In the paper selecled examples or quaternary salts of azaaromatics are presented showing them as biological agents and as components of supramolecular systems.
PL
W artykule opisano czwartorzędowe sole związków azaaromatycznych ze szczególnym uwzględnieniem ich aktywności biologicznej oraz możliwości tworzenia układów supramolekularnych.
EN
In the paper 13C NMR data of two methylbenzonaphthyridines. seven benzonaphthyridinium quaternary salts and three alkylbenzonaphthyridones are discussed and compared with those of parent benzonaphthyridines.
PL
W artykule przedstawiono dyskusję danych dotyczących widm 13C NMR dwóch metylobenzonaftyrydyn, siedmiu czwartorzędowych soli benzonaftyrydyniowych i trzech alkilobenzonaftyrydonów oraz porównanie ich z wartościami dla macierzystych benzonaftyrydyn.
EN
Selected examples of resorcinarenes are described, concerning their syntheses and reactivity. Formation of complexes, host-guest systems and capsules is also presented along with their possible applications. Ashort comment concerning pyrogalloarenes is added. In the paper references are cited of works that appeared during the years 1998-2003.
16
Content available remote Calixarenes with appended heterocyclic moieties
EN
In the paper selected examples of calixarenes with appended heterocyclic moieties are presented, pointing out their complexing properties.
PL
W artykule przedstawiono wybrane przykłady kaliksarenówo dołączonych układach heterocyklicznych, szczególną uwagę zwracając na ich właściwości kompleksotwórcze.
PL
Ważnymi elementami konstrukcyjnymi narzędzi do rozciągania próżniowego są kształt i wymiary gniazd matrycowych oraz kształt, wymiary i rozstaw stempli. Stosując model geometryczny rozciągania folii lub płyty w matrycy i między stemplami można w prosty sposób obliczyć minimalną grubość kształtki.
EN
Crucial constructional elements of vacuum thermoforming tools include the shape and dimensions of matrix cavities as well as the shape, dimensions and patrix spacing. Applying the model procedure of film drawing in the matrix and between the patrices, a minimal thickness of a drawpiece can be easily calculated.
EN
Selected examples of calixarene dimers and oligomers are presented, along with calixarene assemblies with other molecules, including those containing fullerene units.
19
Content available remote Calixarenes as alkali metal ions receptors
EN
Selected calixarenes useful as alkali metal ions receptors are described. Calixarenes, calixcrowns and callx-bis-crowns are presented, along with their application possibilities, e.g. radiocesium removal, as well as synthetic approaches.
PL
Opisano wybrane kaliksareny użyteczne jako receptory jonów litowców. Omówiono kaliksareny, kaliksareno-etery koronowe i kaliksareno-bis-etery koronowe, opisujac ich możliwości zastosowań, np. w celu usuwania radiocezu, oraz metody syntezy.
EN
In the present paper examples of thiacalixarenes, compounds belonging to heteracalixarenes, a new class of heterocycles, are described, showing their reactivity and application possibilities.
PL
W artykule przedstawiono przykłady tiakaliksarenów, związków należących do heterakaliksarenów, stanowiących nową klasę układów heterocyklicznych, z omówieniem ich reaktywności i możliwości zastosowań.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.