Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 37

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
1
Content available Wyznaczanie wskaźnika przepływu kruszyw drobnych
PL
W artykule przedstawiony został sposób przeprowadzenia badania wyznaczania wskaźnika przepływu kruszyw drobnych, tj. współczynnika kanciastości kruszywa dla wybranej kopalni skalnych surowców drogowych. Im wyższa wartość tego wskaźnika, tym większa kanciastość kruszywa. W analizowanej kopalni zawartość wskaźnika wyniosła średnio 37s. Wynik ten oznacza zgodność z deklaracją zgodności jaką analizowana kopalnia deklaruje dla odbiorców.
EN
This paper presents in a synthetic way the characteristic of the flow coefficient of aggregate method in chosen opencast mine of raw and rock materials. The higher is the value of this indicator, the greater the angularity aggregates is received. In the analyzed mine the content of the indicator results at an average of 37s. This result indicates compatibility with the declaration of conformity which analyzed mine declares to the customers.
PL
W niniejszym artykule przedstawiono wyniki badań dotyczących oceny jakości kruszywa łamanego produkowanego przez kopalnię odkrywkową wapienia z wykorzystaniem wskaźników płaskości i kształtu. Badanie wykonano na próbce o frakcji 8/12. Badanie dotyczące oznaczenia wskaźnika płaskości zostało przeprowadzone w oparciu o normę PN-EN 933-3:1999: „Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczenie kształtu ziarn za pomocą wskaźnika płaskości”. Badanie, którego celem było oznaczenie wskaźnika kształtu przeprowadzono na podstawie normy PN-EN 933-4:1999 „Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczenie kształtu ziarn – Wskaźnik kształtu”.
EN
This paper presents the results of research concerning the evaluation of the quality of the aggregate surface produced by opencast mine of rock materials by the use of shape index and the test of percentage of non-cubical particles in each size fraction. The research was done on a sample of 8/12 fraction. The research, concerning the determination of percentage of non-cubical particles in each size fraction, was based on the PN-EN 933-3:1999: “Test for geometrical properties of aggregates. Determination of particle shape – Flakiness index”. The research concerning the determination of shape index was based on Test number PN-EN 933-4:1999 “Tests for geometrical properties of aggregates. Determination of particle shape – Shape index”.
PL
W artykule w sposób syntetyczny scharakteryzowano istotę amortyzacji oraz podatkowe metody amortyzacji środków trwałych. Przeprowadzono także rozważania dotyczące amortyzacyjnych oszczędności podatkowych mobilnej kruszarki szczękowej. Na podstawie przeprowadzonej analizy porównawczej określono wpływ metody amortyzacji tego środka trwałego na koszty uzyskania przychodów. W konsekwencji dokonanej analizy sprecyzowano najkorzystniejszy dla kopalni efekt osłony podatkowej.
EN
This paper presents the depreciation essence as well as tax depreciation methods of tangible fixed assets in use. In this paper, the subject of depreciation tax savings of mobile jaw crushers is raised. During this research, there was the influence of the depreciation methods on the costs of obtaining revenue presented. As a result of the analysis the most profitable tax shield effect for the analysed mine was specified.
4
Content available Koszty pracy przedsiębiorstwa górniczego
PL
W artykule przedstawiono analizę kosztów pracy na przykładzie przedsiębiorstwa górniczego. Ze względu na poufność wykorzystanych w publikacji danych przedsiębiorstwo oznaczono symbolem X. Analizie poddano składniki kosztów pracy ponoszonych przez badane przedsiębiorstwo w związku z zatrudnieniem pracowników. Rozważania przeprowadzono dla okresu obejmującego lata 2011–2013.
EN
This paper presents the analysis of labour costs illustrated with an example of a mining company. The confidentiality of data used in the publication on the company marked as X was taken into account. The analysis concerns the components of the labour costs connected with employment. The study was performed for the period of 2011-2013. The structure of obligatory components of labour costs was assessed concerning, among others, wage and non-wage components.
PL
W artykule podjęto próbę identyfikacji zjawiska sezonowości sprzedaży w kopalni odkrywkowej surowców skalnych X, przy zastosowaniu jednej z grupy metod data mining – metody CHAID oraz za pomocą sporządzonego skategoryzowanego wykresu ramka-wąsy. Do tego celu wykorzystano program komputerowy STATISTICA 10. Badano szereg czasowy sprzedaży miesięcznej z okresu sześciu lat. Obie wykorzystane metody potwierdziły występowanie sezonowości sprzedaży w analizowanej kopalni, jak również podzieliły sezonowość sprzedaży na trzy grupy o podobnej wartości średniej miesięcznej sprzedaży.
EN
This paper attempts to identify the phenomenon of sale seasonality in opencast mine X of rock and raw materiale by the use of one of the data mining methods – CHAID method and box and whisker plot. This analysis was performed by the computer program STATISTICA 10. This kind of research was made on data grouped in time series of monthly sales within a period of six years. Both methods have confirmed the presence of seasonality in the analysed mine. They grouped the seasonality of sales in three groups of similar average monthly sales.
PL
W artykule przedstawiono stosowaną w praktyce kopalnianej metodę badania jakości laboratoryjnej produkowanych kruszyw, czyli metodę wskaźnika piaskowego. Wskaźnik piaskowy jest szybkim testem dla pokazania względnych proporcji frakcji piaskowej i częściowo żwirowej do objętości tych frakcji kruszywa wraz z cząstkami występującymi w formie zawiesiny. Badanie przeprowadzono w laboratorium kopalni „X”, dla drobnego kruszywa 0/2 mm. Wyniki badań odniesiono do wymagań podanych w normach jakości kruszyw. Etapy przeprowadzonej metody opisane są dokładnie w normie PN-EN 933-8: 2012 „Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 8: Ocena zawartości drobnych cząstek. Badanie wskaźnika piaskowego”. Przeprowadzający opisane w artykule badanie (kontroler) dokładnie podążał za obowiązującymi wytycznymi. W początkowych etapach badania przygotowano próbki – wyznaczono masę próbek, a w końcowym etapie badania obliczono ujęty procentowo wskaźnik piaskowy (SE) na podstawie odczytanych wysokości h1 i h2. Wysokość h1 to wysokość górnego poziomu osadu sendymentacyjnego w odniesieniu do podstawy cylindra. Wysokość osadu h2, określa odległość między dolną powierzchnią głowicy nurnika a górną powierzchnią kołnierza.
EN
This paper presents a laboratory quality control method of the produced aggregates applied in open-cast mining practice, namely, the sand equivalent test. The sand equivalent test is a rapid field test to show the relative proportions of fine dust or clay-like materials in fine aggregates (or granular soils). The research have been done in the open-cast mine “X” for the fines and particle fractions of aggregates (0/2 mm). The results were compared with the requirements specified in the standards of quality of the aggregates. Stages of the sand equivalent test are described in the standard PN-EN 933-8: 2012 “Test for geometrical properties of aggregates. Part 8: Assessment of fines. Sand equivalent test”. Person, who carries out this kind of research (Controller) should exactly follow the existing guidelines included in the mentioned standard. In the early stages, followed by the preparation of test specimen – the mass of the samples is determined, and in the final stages of the research there is a percentage sand equivalent (SE) calculated on the basis of the heights of h1 and h2. The height h1 is the height of the upper level of the sediment in relation to the base of the cylinder. Controller (researcher) records the level at the top of the clay suspension. The height h2 specifies the distance between the lower surface of the marked foot assembly and the top surface of the flange.
PL
W pracy przedstawiono rozważania dotyczące zastosowania wybranych modeli adaptacyjnych do predykcji mierników procesu wydobywczo-przeróbczego. W pierwszej części pracy podano zasady stosowania klasycznych i nieklasycznych metod prognostycznych, w drugiej zaś scharakteryzowano osiem metod prognozowania adaptacyjnego (nieklasycznego), podając jednocześnie warunki stosowania tych metod.
EN
This paper presents a discussion on the application of the selected adaptive models for the prediction of indicators in the mining and working processes. The first part of the paper presents the rules for the application of classical and non-classical forecasting methods. Alternatively, in the second part eight adaptive forecasting methods (non-classical) along with the conditions for their application were characterized.
PL
Na przykładzie odkrywkowej kopalni bazaltu dokonano oceny produkcyjnej oraz ekonomicznej efektywności wytwarzania kruszyw drogowych. Przeprowadzono statyczną i dynamiczną analizę kształtowania się podstawowych wskaźników produkcyjno-ekonomicznych.
12
Content available remote Znaczenie Krzeszowickiego Zagłębia Surowców Skalnych dla gospodarki
PL
Dokonano analizy działalności gospodarczej czynnych kopalń odkrywkowych surowców skalnych na obszarze Zagłębia Krzeszowickiego w aspekcie ich roli i znaczenia dla gospodarki narodowej. Badaniem objęto: Kopalnię Porfiru ,,Zalas”, Kopalnię Diabazu ,,Niedźwiedzia Góra”, Kopalnię Wapienia ,,Czatkowice”, Kopalnię Wapienia ,,Płaza”, Kopalnię Dolomitu ,,Dubie”, Kopalnię Dolomitu ,,Libiąż”, Kopalnię Dolomitu ,,Żelatowa”. Przedstawiono strukturę asortymentową produkcji wyrobów skalnych oraz ich przemysłowe wykorzystanie. Charakterystykę wydobycia surowców skalnych w analizowanych kopalniach w latach 2002–2011 podano w postaci szeregów czasowych, dla których określono wartość średnią, odchylenie od wartości średniej oraz współczynnik zmienności.
EN
An analysis of business activities of operating opencast rock raw materials mines in the area of the Krzeszowice Basin in terms of their role and significance for the national economy was carried out. The research activities covered the following mines: “Zalas” Porphyry Mine, “Niedźwiedzia Góra” Diabase Mine, “Czatkowice” Limestone Mine, “Płaza” Limestone Mine, “Dubie” Dolomite Mine, “Libiąż” Dolomite Mine, “Żelatowa” Dolomite Mine. The production assortment structure of rock products and their use in industry were presented. The characteristics of extraction of rock raw materials in the analyzed mines in 2002÷2011 was presented in the form of time series, for which the mean value, deviation from the mean value and variability coefficient were determined.
13
Content available remote Badanie i ocena jakości skalnych kruszyw drogowych
PL
W artykule przedstawiono stosowane w praktyce kopalnianej wybrane metody badania jakości laboratoryjnej produkowanych kruszyw. Spośród wymienionych metod wykorzystano metodę przesiewania do oznaczenia składu ziarnowego kruszywa. Badania przeprowadzono w kopalni „X”, dla dwóch rodzajów kruszyw; grysów o uziarnieniu 8/16 mm oraz mieszanek o uziarnieniu 0/31,5 mm. Wyniki badań odniesiono do wymagań podanych w normach jakości kruszyw.
EN
The article presents the applied in the mine practice selected methods of testing of the laboratory quality of produced aggregates. From among the mentioned methods, the sieving method for the determination of the size analysis of aggregate was used. The tests were carried out in the mine “X” for two types of aggregates: grits with graining 8/16 mm and mixtures with graining 0/31.5 mm. The results were compared with the requirements specified in standards of aggregate quality.
14
Content available remote Efektywność finansowa producenta naturalnych kruszyw łamanych
PL
Przeprowadzono badania w zakresie efektywności finansowej, a także zdolności do regulowania zobowiązań finansowych producenta naturalnych kruszyw łamanych. Dla badanego przedsiębiorstwa określono: statyczne i dynamiczne wskaźniki płynności finansowej, rentowność ekonomiczną, rentowność finansową, rentowność handlową, efektywność wykorzystania kapitału obcego, sprawność działania, zadłużenie w latach 2005÷2009.
EN
The financial effectiveness as well as the ability to regulate financial obligations of a manufacturer of natural crushed-stone aggregates were examined. The following was determined for the enterprise subject to research: static and dynamic financial liquidity indicators, economic profitability, commercial profitability, effectiveness of outside capital use, operational efficiency, and indebtedness in the years 2005÷2009.
15
Content available remote Produkcyjna i ekonomiczna efektywność odkrywkowej kopalni bazaltu
PL
Na przykładzie odkrywkowej kopalni bazaltu oznaczonej symbolem Z dokonano oceny produkcyjnej oraz ekonomicznej efektywności wytwarzania kruszyw drogowych. Przeprowadzono statyczną i dynamiczną analizę kształtowania się podstawowych wskaźników produkcyjno-ekonomicznych w latach 2005-2009. Zakłócenia procesu produkcji kruszyw zidentyfikowano poziomem średnim, odchyleniem od wartości średniej oraz współczynnikiem zmienności. Sezonowość sprzedaży bazaltowych kruszyw drogowych określono trendem empirycznym. Dokonano analizy kosztów własnych produkcji kruszyw w układzie rodzajowym, a także wyznaczono próg rentowności produkcji kruszyw.
EN
On example of the road basalt opencast designated by Z evaluation of productive and economic efficiency of road aggregates production was made. The statistical and dynamic analysis of the basic productive- economic indices in the years 2005-2009 has been carried out. Aggregates production disturbances were identified by the average level, deviations from the average value as well as changeability factor. Seasonality of road aggregates sale was designated by empirical trend. Analysis of aggregates production self costs in generic system was carried out, and also aggregates production profitability threshold was appointed.
16
Content available remote Analiza popytu na naturalne kruszywa piaszczysto-żwirowe
PL
Przedstawiono syntetyczną charakterystykę geologiczną złóż naturalnych kruszyw piaszczysto-żwirowych występujących w Polsce. Dokonano analizy sprzedaży naturalnych kruszyw piaszczysto-żwirowych w województwie małopolskim w ujęciu ilościowym. Stopień zmienności sprzedaży kruszyw dla sezonu miesięcznego, a także rocznego określono poziomem średnim, odchyleniem od wartości średniej oraz współczynnikiem zmienności. Sezonowość sprzedaży kruszyw określono trendem empirycznym. Analizą objęto lata 2001-2006.
EN
The synthetic geological characteristic of natural sandy-gravel aggregates deposits occurring in Poland is presented. The quantitative sale analysis of natural sandy-gravel aggregates in a province in southern Poland has been carried out. Degree of changeability of aggregates sale for a month season, and also for a year has been determined by average level, deviation from the average values as well as by the changeability coefficient. The seasonal character of aggregates sale has been determined as empirical trend. The analysis inludes the years 2001-2006.
17
Content available remote Rentowność kopalń odkrywkowych skalnych surowców drogowych
PL
W ramach analizy finansowej dokonano oceny rentowności ekonomicznej, finansowej oraz handlowej na reprezentatywnej grupie ośmiu kopalń odkrywkowych skalnych surowców drogowych na podstawie wskaźników rentowności aktywów, kapitału własnego, sprzedaży netto. Przedstawiono ogólna charakterystykę działalności gospodarczej badanych kopalń. Określono ich strukturę majątkowo-kapitałową, efekt dźwigni finansowej wynikający z zaangażowania kapitałów obcych. Badania porównawcze przeprowadzono dla pięcioletniego okresu obejmującego lata 2002-2006.
EN
Within the confines of the financial analysis evaluation of economic, financial as well as commercial profitability of mines has been done on the representative group of eight opencast mines of road building raw materials basing on the profitability indices of assets, equity capital, net sales. Their property-capital structure, financial gearing resulting from involvement of borrowed capital have been determined. The trade-off studies have been conducted for five years period including the years 2002-2006.
18
Content available remote Efektywność produkcyjna producenta wyrobów marmurowych
PL
Na przykładzie Zakładu Produkcji Wyrobów Marmurowych Kieleckich Kopalń Surowców Mineralnych przedstawiono efektywność produkcyjną procesu obróbki marmurów krajowych i zagranicznych. Analizą objęto profil produkcyjny, jego strukturę i zmienność, a także cenę sprzedaży wyrobów. Rozważania przeprowadzono dla okresu obejmującego lata 2000-2007.
EN
Taking Zakład Produkcji Wyrobów Marmurowych Kieleckich Kopalń Surowców Mineralnych (Marble Products Works of Kielce Mineral Raw Material Mines) as example, production efficiency of domestic and foreign marble working is presented. The analysis includes production profile, its structure and changeability, and also sales price of products. The period including the years 2000 - 2007 has been taken into consideration.
PL
Przeprowadzono analizę płynności finansowej ośmiu kopalń odkrywkowych skalnych surowców drogowych w latach 2002-2006. Analizą objęto: wskaźnik wydajności gotówkowej na tle sprzedaży, wskaźnik wydajności gotówkowej na tle aktywów ogółem oraz wskaźniki określające wystarczalność gotówkową (pokrycie wydatków inwestycyjnych, ogólnej wystarczalności gotówkowej, pokrycie spłaty długu i jego obsługi, pokrycia zobowiązań ogółem, pokrycia zobowiązań krótkoterminowych), a także wskaźnik udziału kapitału własnego w aktywach trwałych oraz wskaźnik udziału kapitału własnego i kapitału obcego długoterminowego w aktywach trwałych. W analizie i wnioskach podano interpretację uzyskanych wyników obliczeń.
EN
Analysis of the financial liquidity of the eight opencast mines of road building rock raw materials in the years 2002-2006 has been performed. The analysis included: cash efficiency index on the background of sale, cash efficiency index on the background of assets in general as well as indices determining cash sufficiency (to cover investment outlay, of general cash sufficiency, to pay off debts and its servicing, to meet obligations in general, to meet short-term obligations), and also share index of real capital in permanent assets and share index of foreign long-term capital in permanent assets. In the analysis and conclusions obtained calculation results are given.
PL
Przedstawiono analizę płynności finansowej ośmiu kopalń odkrywkowych skalnych surowców drogowych, które oznaczono symbolami: A, B, C, D, E, F, G, H w okresie pięciu lat (2002-2006). Badaniem objęto następujące wskaźniki, tj. wskaźnik bieżącej płynności finansowej, wskaźnik płynności przyspieszonej, wskaźnik płynności natychmiastowej. Ponadto określono wskaźniki dotyczące kształtowania się kapitału obrotowego netto. W podsumowaniu sformułowano szczegółową interpretację uzyskanych wyników przeprowadzonych badań.
EN
Analysis of financial liquidity of the eight opencast mines of road building rock raw materials, marked by symbols: A, B, C, D, E, F, G, H, in the period of five years (2002-2006) is presented. Examination includes following indices: current financial fluidity index, summary fluidity index, instant fluidity index. Moreover indices referring to net circulating capital running are determined. In summary the detailed interpretation of obtained results of the studies carried out is formulated.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.