Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 28

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  axial force
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
1
Content available remote Projektowanie płyt warstwowych obciążonych siłą osiową
PL
W pracy przedstawiono zarys postępowania w przypadku płyt warstwowych obciążonych siłą normalną, w tym również siłą na mimośrodzie. Przedstawione wzory teoretyczne zilustrowano przykładem liczbowym. Poruszona tematyka nie jest objęta żadnymi normami projektowymi. Artykuł powstał na podstawie aktualnych prac prowadzonych przez ECCS TWG 7.9 (European Convention for Constructional Steelwork, Technical Working Group 7.9: Sandwich Panels and Related Structures).
EN
The paper outlines the procedure for sandwich panels loaded with normal force, including eccentric force. The theoretical formulas are illustrated by a numerical example. The addressed topics are not covered by any design standards. The article is based on the current studies carried out by ECCS TWG 7.9 (European Convention for Constructional Steelwork, Technical Working Group 7.9: Sandwich Panels and Related Structures).
EN
The unique properties of magnetic fluids result from their ability to undergo reversible, almost immediate, changes in their rheological properties under the influence of magnetic fields as well as the possibility to position them by magnetic field forces. It is also possible to control the direction and flow rate of such fluids. These properties provide an efficient way to develop new types of controllable machines and devices, such as brakes, clutches and bearings. The objective of the study was to examine the axial force and torque friction of a magnetorheological (MR) fluid working in the shear flow mode (parallel plate system) subjected to different magnetic induction ramp profiles. The rotation speed and working gap height were also taken into account. Determining the response of the tested system to magnetic induction change in different working conditions was of particular interest.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań wpływu prędkości skrawania, z uwzględnieniem zakresu prędkości o podwyższonych wartościach, narzędziami składanymi na moment skrawania oraz siłę bierną w procesie frezowania stopu tytanu Ti6Al4V. Eksperyment przeprowadzono na pionowym centrum obróbkowym Avia VMC800HS. Do badań wykorzystano siłomierz Kistler 9125A. Wykazano znaczący wpływ wartości zużycia ostrza i prędkości skrawania na wartość siły biernej i momentu skrawania.
EN
The paper reports the results of the study investigating the effect of cutting speed, including a range of increased speed values, on the cutting torque and axial force in the milling of Ti6Al4V titanium alloy. The experiment was performed on the Avia VMC800HS vertical machining center and the 9125A Kistler dynamometer was used in the tests. The results demonstrate that the degree of tool wear and the applied cutting speed have a significant effect on the value of axial force and cutting torque.
PL
Przedstawiono wyniki badań wpływu zużycia ostrza na moment skrawania oraz siłę bierną podczas frezowania stopu tytanu Ti6Al4V. Do badań wybrano płytki skrawające o różnym stopniu zużycia. Widoczny jest wpływ wartości zużycia na powierzchni przyłożenia oraz prędkości skrawania na wartość siły biernej i momentu skrawania.
EN
The results of the survey on the influence of tool wear on the cutting torque and axial force in the milling of Ti6Al4V titanium alloy are presented. The tests were carried out by selecting cutting inserts with different degree of wear. The influence of the wear value on the flank surface and the cutting speed on the value of axial force and cutting torque is visible.
EN
The casing string in the curvilinear borehole is represented as a long elastic rod, for which a non-uniform system of differential equations is constructed and integrated taking into account its own weight and friction. Formulas for the distribution of axial forces and bending moments in the body of the column, as well as the reactions of the walls leading the column to the actual well profile are obtained. To calculate these force factors, a method for numerical integration of inclinometric measurements data and software for numerical analysis of a real well are developed. This technique allows to detect the areas of local increase of the curvature and difficult passage of the curvilinear well and calculate the parameters of the stress-strain state of the casing column in it.
PL
Zaprezentowano i przedyskutowano specyficzny w sytuacji pożaru przebieg redystrybucji siły osiowej i momentów zginających w stalowej belce dwuteowej z podatnymi węzłami krępującymi swobodę deformacji. Omówiono typowe etapy tej redystrybucji i skojarzono je z generowaniem się w belce kolejnych przegubów plastycznych. Pokazano mechanizm uaktywniania się tzw. efektu cięgna decydującego o odporności ogniowej belki.
EN
The redistribution of axial force and bending moments generated in a restrained steel I-beam with flexible joints, specific for fire situation, was presented and widely discussed. The typical stages of such a redistribution were identified, corresponding to the generation in a beam the consecutive plastic hinges. The mechanism of the activation of the so-called catenary effect was explained as well determining the fire resistance of the considered beam.
EN
Magnetic fluids belong to the class of materials in which rheological properties can be controlled by magnetic fields. Magnetic fluids are suspensions of ferromagnetic particles in a carrier fluid, and the magnetic field can change their internal structure. This phenomenon is fully reversible, almost instantaneously. Of the two basic types of magnetic fluids, i.e. ferrofluids and magnetorheological fluids in the field of applications in systems with controlled operating parameters, magnetorheological fluids have mainly been applied. They are characterized by the ability to change their rheological characteristics in a wider range compared with ferrofluids. This paper is focused on presenting the results of experimental studies conducted on a laboratory stand designed to study thrust bearings lubricated by magnetic fluids. The influence of selected factors is analysed using the values of axial force and friction torque in the friction zone lubricated by magnetorheological fluids. Factors, such as the type of magnetic fluid, the rotational speed of the bearing, the height of the working gap, and the value of magnetic induction, are taken into account.
PL
Ciecze magnetyczne należą do klasy materiałów sterowalnych. Fizykalnie stanowią one zawiesinę cząstek o właściwościach ferromagnetycznych w cieczy nośnej. Oddziaływanie polem magnetycznym na tego typu substancje skutkuje zmianą ich struktury wewnętrznej, a w efekcie makroskopowym w pełni odwracalną, niemal natychmiastową zmianą właściwości reologicznych. Spośród dwóch podstawowych typów cieczy magnetycznych, tj. cieczy ferromagnetycznych i magnetoreologicznych, w obszarze zastosowań w układach o sterowanych parametrach pracy znalazły zastosowanie przede wszystkim ciecze magnetoreologiczne. Charakteryzuje je możliwość zmiany ich charakterystyk reologicznych w bardzo szerokim zakresie, co w połączeniu z łatwością generowania i sterowania polem magnetycznym stwarza znaczne możliwości zastosowania tego typu substancji w układach o kontrolowanych parametrach pracy. W artykule przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych przeprowadzonych na stanowisku laboratoryjnym przeznaczonym do badania wzdłużnych łożysk ślizgowych smarowanych cieczami magnetycznymi. Analizie poddano wpływ wybranych czynników na wartość siły osiowej oraz momentu oporu ślizgowego węzła tarcia smarowanego cieczą magnetoreologiczną. Wzięto po uwagę wpływ takich czynników jak rodzaj cieczy magnetycznej, prędkość obrotowa łożyska, wysokość szczeliny roboczej i wartość indukcji pola magnetycznego.
EN
Slewing bearings are applied commonly in the following devices inter alia: harbour cranes, traveling cranes, radar stations, machinery underground and an opencast mining, armaments industry, building machines, medical analysis devices, rotary kilns, manufacturing systems, a power engineering. A static limiting load curve of the slewing bearings describes ranges of the allowable loads, which the bearing can be safely carried for assumption by a manufacturer durability. The static carrying capacity of a slewing bearing describe the relationship between a tilting moment M and an axial force Fa for assumed a value of a radial force Fr. The article concerns problems related to catalo selection of rolling bearings which are loaded the large radial forces which may by differently directed in relation to a tilting moment's vector. Manufactures of the slewing bearings mostly does not present in product catalogs of a static limiting load curve, which have taken into account an action the radial forces. According to an INA company, the radial forces are reduced to determining an equivalent tilting moment and an equivalent axial force. In this work, the static limiting load curves have been determined based on the FEM models, the equations of contact mechanics for the ball and the bearing raceway. The models were performed by use the ADINA system. Juxtaposition of results obtained on a basis of method's INA company and own model have been presented in form the static limiting load curves. The object of the analysis was the one row ball slewing bearing, domestic production, which is used in excavator type F250H.
PL
Dokładność obliczeń sił wewnętrznych w prętowych układach ramowych można zwiększyć uwzględniając rzeczywistą sztywność węzłów i połączeń. W obliczeniach tradycyjnych wykonywanych bez stosowania metod komputerowych uwzględniano jedynie wartości skrajne sztywności węzłów ram: albo pełna sztywność, albo sztywność zerowa. Ta prostota i niewielka dokładność harmonizowała z możliwymi do stosowania dawniej metodami obliczeń ram. Aktualnie powszechnie stosowane programy komputerowe do obliczeń statycznych układów prętowych umożliwiają dokładniejsze uwzględnienie sztywności węzłów. Jednak warunkiem koniecznym aby takie obliczenia były rzeczywiście dokładniejsze jest znajomość charakterystyk węzłów ram. Charakterystyki te można wyznaczyć drogą obliczeniową stosując procedury normowe, lub wykonując analizę komputerową węzłów z wykorzystaniem modeli MES. Obie metody są niestety pracochłonne. Zaletą metod wykorzystujących MES jest możliwość dokładniejszego uwzględnienia wpływu czynników branych pod uwagę w tradycyjnych procedurach normowych, jak również możliwość uwzględnienia wpływu czynników pominiętych w procedurach normowych. W artykule przedstawiono analizę jednego z typów połączeń śrubowych belek ze słupami. Celem analizy było uzyskanie krzywych moment zginający – kąt obrotu. Model węzła którego częścią jest przedmiotowe połączenie utworzono wykorzystując program metody elementów skończonych ADINA. Program ADINA umożliwia uwzględnienie nieliniowości materiałowych i geometrycznych oraz modelowanie stref kontaktowych. Model utworzono w sposób umożliwiający łatwą zmianę parametrów geometrycznych i materiałowych charakteryzujących połączenie. Wykonano przykładową analizę węzła składającego się z fragmentów słupa ramy (HEB 200), belki (IPE 240) i ich śrubowego połączenia doczołowego. W połączeniu zastosowano 4 śruby M20 klasy 10.9 bez wstępnego sprężenia. Zamieszczono podstawowe wyniki obliczeń pokazujące wpływ siły osiowej w słupie na nośność i sztywność połączenia.
EN
Accuracy of analysis of structures consisted of beams and columns can be increased by considering a real rigidity of joints. In traditional methods of calculations, without using computers, only two extreme values of joints rigidity were considered, full rigidity or zero rigidity. Commonly used at present time computer programs for static analysis enable more accurate calculations, with considering real rigidity of joints. The necessary condition for such analysis is to know a moment vs. angle of rotation curves of joints. The characteristic of joins can be determined using code procedures, or more accurate using FEM computer calculations. Both methods are timeconsuming, unfortunately. But the advantage of using FEM methods is the ability to reflect more accurate the impact of factors taken into account in the traditional code procedures, as well as the ability of taking into account the impact of factors omitted in the code procedures. The article presents an analysis of joint that is the part of a steel frame. The aim of the FEM analysis was to obtain curves bending moment in the beam vs. angle of rotation. A computer FEM model was developed using finite element program ADINA. The model is a parametrical model, so it can be easy changed in order to consider other dimensions and materials. Nonlinear calculations of a joint consisted of a column (HEB 200), beam (IPE 240) and flush end-plate connection with four M20 10.9 bolts were carried out. The bolts are not preloaded. Results demonstrate moment –rotation curves, the significant impact of the axial forces is clearly visible.
10
Content available remote The calculation of flat plate systems taking into account seismic action
EN
The four storey in situ reinforced concrete frame-wall building by flat plate system is presented in the article, which under static and seismic loads was calculated. Only the middle column of the building in the paper was reviewed and all computations by LIRA were done. The calculations according to Armenian and Russian building codes were implemented and satisfied these conditions. The supremum and infimum bending moments and axial forces of column for flat plate analyses were determined and compared. At the same time there were carried out computations taking into account the punching shear action of slabs. The results are shown that the differences of axial forces between static and dynamic loads are negligible, however of the volume of punching shear is huge enough.
PL
W artykule przedstawiono istniejący budynek czterokondygnacyjny o żelbetowej konstrukcji szkieletowej słupowo-płytowej, do którego obliczeń przyjęto wpływ obciążeń statycznych oraz sejsmicznych. W opracowaniu omówiono słup środkowy, a analizy obliczeniowej dokonano za pomocą programu obliczeniowego LIRA. Analizę wykonano na podstawie norm armeńskich oraz rosyjskich, a otrzymane wyniki spełniają założenia obu norm. W celu przeprowadzenia analiz płyty płaskiej określono i porównywano obwiednie momentów zginających oraz sił osiowych słupa. Przeprowadzono również obliczenia mające na celu sprawdzenie nośności płyty na przebicie. W wyniku analizy stwierdzono, że różnice sił osiowych wyznaczonych przy uwzględnieniu obciążeń statycznych oraz dynamicznych są niewielkie, jednakże róż- nice wielkości nośności na przebicie są dość duże.
11
Content available remote Ultrasonic assisted friction stir processing of 6063 aluminum alloy
EN
An ultrasonic vibration setup has been designed and fabricated to make a comparative study between conventional frictions stir processing and ultrasonic assisted friction stir processing. Effects of ultrasonic vibrations on rotational speeds as well as processing speeds are studied. A series of experiments are performed to determine effect of ultrasonic vibrations. From the experimental results, it is seen that ultrasonic vibrations help in generating high heat in the stirred zone of friction stir processing which causes intense plastic deformation and improves material flow. By using the ultrasonic vibrations, higher hardness and tensile strength of friction stir processed joints are evident. Further axial force and transverse force reduction is also visible in case of ultrasonic assisted friction stir processing.
PL
Autor zauważa przydatność wykorzystania siły poosiowej anemometru skrzydełkowego w usuwaniu negatywnych zjawisk związanych z pomiarem zmiennej prędkości powietrza. Artykuł zawiera opis badań począwszy od wyjaśnienia zależności między siłą poosiową, a siłą aerodynamiczną poprzez symulację komputerową modelu matematycznego i budowę stanowiska pomiarowego na przetwarzaniu danych pomiarowych skończywszy. W artykule opisano próbę zmierzenia siły poosiowej przy użyciu zbudowanego do tego celu stanowiska pomiarowego.
EN
The author observes that axial force can be useful at compensation of overestimation effect. The article consists of description of investigations which start from clarify relation between axial force and aerodynamic force. In description the author apply results from numerical simulations of the mathematical model of dynamic of vane anemometer. Article contain precise description of preparing and building test-bench. Investigations end at results of first experiments which It were discussed.
13
Content available Stability of a micro-heterogeneous plate band
EN
The paper presents a certain way which determines the critical buckling force for a micro-heterogeneous FGM plate band. A stiffness matrix of an individual cell of such band, different for various cells, has been determined. The obtained matrix can also be treated as a variable stiffness matrix of a “superelement” in the Finite Element Method. A computational algorithm for the critical force as well as the way of testing of its correctness has also been presented. The results obtained for various support conditions have been compared to the values known from the literature. The influence of the number of cells on the critical buckling force has been investigated.
PL
W pracy rozpatrzono model mikroniejednorodnego pasma płytowego o funkcyjnej gradacji własności wzdłuż kierunku działania dużych sił osiowych (przyjęto, że jest to kierunek x). Własności mechaniczne pasma nie zależą od drugiego kierunku (y). Wyznaczono wartości krytyczne tych sił, przy których nastąpi utrata stateczności pasma.
EN
The aim of the present study is to investigate the geometrically nonlinear size-dependent bending as well as resonant behaviour over the bent state of a microarch under an axial load. In particular, an axial load is applied on the system causing the initial curvature to increase by giving rise to a new bent configuration. A distributed harmonic transverse force is then exerted on the microarch and the nonlinear resonant response of the system over the new deflected configuration is investigated. The nonlinear partial differential equation of motion is obtained via Hamilton's principle based on the modified couple stress theory. The equation is discretized into a set of nonlinear ordinary differential equations through use of the Galerkin scheme. The pseudo-arclength continuation technique is then applied to the resultant set of ordinary differential equations. First, for the unforced system in the transverse direction, the axial load is increased and the new deflected configuration of the system is plotted versus the axial compression load; the nonlinear resonant response over the deflected configuration is then investigated through constructing frequency–response and force–response curves.
PL
W pracy przeanalizowano sprężystą belkę Bernoulliego-Eulera o swobodnych końcach spoczywającą na dwuparametrowym, jednokierunkowym podłożu Pasternaka. Na belkę działa w środku rozpiętości siła skupiona lub równomiernie rozłożone obciążenie ciągłe. Dodatkowo belka jest obciążona dużą ściskającą siłą osiową. Belkę przeanalizowano przy różnych wartościach siły osiowej. W pierwszej części pracy rozważano podłoże o stałych współczynnikach, natomiast w drugiej części rozwiązano zadanie przy współczynnikach zmieniających się na długości belki. Równania równowagi belki rozwiązano bezpośrednio i numerycznie. Wyniki rozwiązania przedstawiono na rysunkach. W opracowaniu zamieszczono wykaz literatury dotyczącej podłoży i belek na podłożach jedno i wieloparametrowych o stałych i zmiennych współczynnikach. Wyniki opracowania mogą być wykorzystane przez projektantów fundamentów i ław fundamentowych oraz projektantów nawierzchni drogowych i kolejowych.
EN
In the paper the elastic Bernoulli-Euler beam of free ends resting on two-parameter, unidirectional Pasternak foundation is analyzed. Two cases of loading are considered: concentrated force applied to the middle point of the beam and uniformly distributed load. In addition, the beam is subject to large compressive axial force. The beam was analyzed at various values of axial force. In the first part of the paper foundation with constant coefficients was considered, while the second part of the paper is devoted to the foundation with coefficients changing along the beam. The equations of the beam equilibrium were solved directly and numerically. Results of solution are shown in the figures. The article presents a numerous items of literature concerning elastic foundations and beams resting on one or multi-parameter foundations with constant or variable coefficients.
PL
W pracy dokonano oceny wpływu, jaki na zachowanie się w pożarze rozwiniętym stalowego rygla ramowego ustroju nośnego ma narastająca ze wzrostem temperatury podatność więzów. Celem analizy jest opis redystrybucji termicznie indukowanej siły podłużnej, zatem do badania wybrano rygiel przegubowo połączony ze słupami. W ten sposób węzły zachowują pełną swobodę obrotu przez cały czas pożaru i nie następuje przekazywanie na belkę momentów zginających słupy. W początkowej fazie pożaru w ryglu generowana jest siła ściskająca, rozpychająca węzły. Jeżeli nie ma nałożonego niezależnego ograniczenia na ugięcia, to ich gwałtowny przyrost wraz z rozwojem pożaru powoduje przeciwstawny efekt ściągania podpór. W wyniku takiej interakcji oddziaływań, przy zredukowanej sztywności giętnej, rygiel pracuje jak poprzecznie obciążone wiotkie cięgno, a zatem miarodajnym w ocenie bezpieczeństwa staje się warunek nośności na rozciąganie. Malejąca w pożarze sztywność słupów ograniczających rygiel zwiększa jego zdolność do efektywnego wydłużenia, przez co generowana termicznie siła osiowa jest wyraźnie mniejsza. Jest to równoznaczne z odpowiednio większą odpornością ogniową. Prezentowany przykład pokazuje, że zaniedbywanie w tradycyjnych obliczeniach statycznych, odniesionych do wyjątkowej sytuacji pożaru, faktu zmieniającej się wraz ze wzrostem temperatury elementów podatności więzów prowadzi do niemiarodajnych oszacowań realnego poziomu bezpieczeństwa konstrukcji i jej użytkowników. Obserwowany efekt cięgna będzie jednak możliwy do realizacji jedynie w konstrukcji z odpowiednio skonstruowanymi węzłami, zwłaszcza tymi, które łączą rygle ze słupami. Muszą one bezpiecznie przenosić obciążenia przy relatywnie dużych deformacjach, a przez to zapewniać wystarczającą zdolność do odkształceń całej ramy.
EN
In the article the evaluation is made of the influence of beam thermal elongation capability, increasing with rising temperature of adjoining members, on behaviour of steel framed loadbearing structure under fire conditions. The internal axial force is induced in considered beam as a result of thermal strains constrainment, since the limit state condition specified typically for beam-column case becomes conclusive in structural fire resistance assessment. Such compressive force is greater for higher steel temperature; however, this conclusion is usually accurate only for the initial phase of fully developed fire. Having reached the maximum value it starts decrease because of the rapid beam deformation growth, and finally only the tensile force is generated when the beam flexural stiffness becomes insufficient to carry any bending moment. As a result of such redistribution of internal forces the considered beam behaves like transversel loaded flaccid tie and the conclusive limit state is connected with the pure tension. The stiffness of the columns adjoining the examined beam decreases under fire conditions, so the capability of beam thermal elongation in such circumstances is monotonically increasing with the growth of the temperature of structural members. Conclusively, the thermally generated axial force is reduced, then the fire resistance of the whole frame becomes higher. Such catenary effect, discussed in the article, gives the loadbearing structure additional reserve related to its resistance. However, this reserve is possible to be available only when the analysed frame is sufficiently ductile, which means that the significant plastic deformations, induced in the loadbearing structure, can be safely carried.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań procesu wkręcania śrub oraz dokonano analizy statystycznej zarejestrowanych wartości momentu skręcającego, momentu tarcia oraz siły osiowej. Dodatkowo zaprezentowano wyniki zmian tych wartości pod wpływem różnych powłok ochronnych śrub oraz obecności czynnika smarnego. Scharakteryzowano stanowisko badawcze oraz zaprezentowano algorytmy sterujące jego pracą.
EN
In the article findings of the process of driving screws were presented as well as they caused a statistical analysis of registered values of the turning moment, the moment of the friction and axial force. Additionally results of changes of these values were presented under the influence of different protective coatings of screws and the presence of the spreadable factor. A research position was characterized as well as algorithms controlling his work were expressed.
EN
The nonlinear vibration behavior of a fixed-fixed beam under oscillating axial load and vibrating magnetic field is investigated in the present study. The transverse magnetic force, transverse magnetic couple, axial force, uniform translation spring force, transverse surface force and the damper are considered in the system. Hamilton’s principle is adopted to derive the equation of motion of the beam system under certain hypotheses, and then Galerkin’s method is utilized to obtain the solution of the system. It can be concluded from the present study that under stable situations, the more the transverse magnetic field increases, the more the displacement and natural frequency of the beam system decrease.
PL
Praca przedstawia analizę nieliniowej dynamiki belki obustronnie zamurowanej i poddanej zewnętrznemu obciążeniu siłą harmoniczną w obecności oscylacyjnie zmiennego pola magnetycznego. W badanym układzie uwzględniono poprzeczną siłę magnetyczną, poprzeczny moment magnetyczny, siłę mechaniczną w kierunku osiowym, jednorodnie rozłożoną poprzeczną siłę sprężystości, poprzeczne obciążenie powierzchniowe oraz tłumienie. Do wyznaczenia równań ruchu zastosowano zasadę Hamiltona przy założeniu pewnych hipotez, a następnie użyto metody Galerkina w celu rozwiązania tych równań. W wyniku przeprowadzonej analizy zaobserwowano, że w stabilnych warunkach wzrost indukcji przecznego pola magnetycznego powoduje ograniczenie drgań belki oraz spadek częstości własnych układu.
PL
Kratownice płaskie stosowane są zarówno w budownictwie naziemnym, jak i podziemnym. Projektant takich konstrukcji przy doborze przekrojów poprzecznych prętów musi znać siły osiowe w nich działające, przemieszczenia węzłów i siły reakcji podpór. W pracy omówiono metodę, która jest bardzo wygodna do obliczeń i może być całkowicie zautomatyzowana. Jest konkurencyjna w stosunku do metody elementów skończonych.
EN
Flat trusses are used in surface building as well as underground building industry. The designer of such constructions has to know the axial forces, displacement of connecting joints and bearing reaction forces in order to choose the appropriate bar sections. This work presents a very convenient method for calculating forces in a bar of a truss. The method could be entirely automated and is considered as competitive with the finite-element method.
PL
Zaproponowano i przedyskutowano inżynierskie podejście do szacowania wartości ściskającej siły osiowej w stalowych belkach z ograniczoną możliwością termicznego wydłużenia w warunkach pożaru. W analizie uwzględniono rzeczywiste deformacje ogrzanej belki. Przedstawiono zależność poszukiwanej siły od stopnia podatności podpór na przesuw poziomy.
EN
An engineering approach for the evaluation of axial compressive force in steel beams with restrained ability for thermal elongation under fire conditions has been proposed and discussed. Real beam deformations have been considered in the analysis. The analytically assessed value strongly depends on the flexibility ratio of beam supports affecting horizontal displacements.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.