Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 128

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  bus
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
EN
With the growth of the population and the expansion of the territory of large cities, certain difficulties arise in meeting the needs of passengers for transportation. This article studied the satisfaction of users with the city's public transport system, especially the bus transport. Thus, a survey was conducted among passengers in Baku to assess their satisfaction with public transport. The survey covered all districts of Baku in general. The study was conducted in October 2021. The questions were aimed at identifying the weight, reasons for preferring the different types of public transport, the level of satisfaction of the population with these types, assessing the quality of services and the lack of urban bus transport. The level of satisfaction of survey participants with the work of public transport by gender and age groups was determined. Subsequently, this study showed that most of the population movements are carried out by bus transport. The analysis revealed factors that reduce the quality of service on bus routes. In addition, it examined the reasons why the population chose the bus transport, the shortcomings of the bus transport, the effectiveness of dedicated bus lanes, and attitudes toward the use of alternative public transport. Summarily, this study was passenger service to increase passenger satisfaction toward attracting more people to public transport.
PL
W artykule omówiono zasadność zastosowania ustandaryzowanej magistrali komunikacyjnej DMX512 w systemach oświetlenia architektonicznego oraz zaprezentowano korzyści wynikające z rozszerzenia protokołu DMX512 o funkcjonalność RDM (Remote Device Management). Na podstawie rozwiązań produktowych firmy CTG przedstawiono przykłady praktyczne obejmujące m.in.: proces wyboru metody sterowania, proces doboru urządzeń sterujących oraz proces konfiguracji systemów oświetlenia architektonicznego.
EN
The article discusses the validity of using a standardized DMX512 communication bus in architectural lighting systems and presents the bene- fits of extending the DMX512 protocol with RDM (Remote Device Management) functionality. Based on product solutions from CTG sp. z o.o., practical examples are presented, including: the process of selecting a control method, the process of selecting control devices and the process of configuring architectural lighting systems.
EN
With a view to determining the dynamics and possible trauma sustained by a disabled person in a wheelchair in the passenger compartment of a bus, a physical model has been developed. The system, as the time function, generalized in the coordinates X(t), (t), was described by second-order Lagrangian differential equations. The proposed mathematical model allows for determining the motion characteristics of disabled people in a wheelchair in a bus that can cause injuries. This paper presents the curves of the change in coordinates of the angular velocity of the head and its center of gravity, as well as the curve of the change in the angle between the femur and the wheelchaior seat, through mathematical modeling and an experiment.
PL
Artykuł przedstawia porównanie autobusów marki Mercedes-Benz, które wykorzystują 3 różne typy jednostek napędowych, każda zasilana na inne źródło – olej napędowy, CNG oraz energię elektryczną. Wszystkie 3 pojazdy były eksploatowane w MZK w Jeleniej Górze, pokazane analizy bazują na danych uzyskanych z tej firmy. Analiza dotyczyła porównania parametrów technicznych oraz kosztów zużycia paliwa danego pojazdu.
EN
The artcile presents a comparison of Mercedes-Benz buses that use 3 different types of drive units, each powered by a different source – Diesel, CNG, and electricity. All 3 vehicles were operated at municipal department of transport (MZK) in Jelenia Góra, the presented analyzes are based on data obtained from this company. The analysis concerned the comparison of technical parameters and fuel costs of a given vehicle.
PL
Transport publiczny odgrywa bardzo istotną rolę w funkcjonowaniu każdego większego ośrodka miejskiego, lecz ma szczególne znaczenie w sytuacji gdy należy obsłużyć nagły, znaczny przyrost liczby pasażerow, ktorzy nie posiadają własnego środka transportu, np. są turystami. Taka sytuacja może mieć miejsce gdy miasto jest gospodarzem eventu, takiego jak organizacja meczów piłkarskich Mistrzostw Europy. W 2012 r. polskie i ukraińskie miasta wspólnie gościły zawody EURO 2012. Jednym z miast gospodarzy był Lwów. W niniejszym artykule scharakteryzowano funkcjonowanie transportu publicznego Lwowa przed organizacją mistrzostw piłkarskich. Poddano analizie ich wpływ na przemiany w działalności sektora transportu miejskiego oraz porównano sytuację w 2012 r. i pod koniec 2019 r. Analiza posłużyła do sformułowania wniosków, które miały na celu odpowiedzieć na pytania badawcze dotyczące wpływu organizacji zawodów sportowych o randze międzynarodowej na funkcjonowanie i reorganizację transportu miejskiego Lwowa.
EN
Public transport plays a very important role in the functioning of every major urban center, but it is particularly important in the situation when it is necessary to handle a sudden, significant increase in the number of passengers who do not have their own means of transport, e.g. tourists. This situation can occur when the city hosts an event such as the organization of European Championship football matches. In 2012, Polish and Ukrainian cities jointly hosted the EURO 2012 competition. Lviv was one of the host cities. This article characterizes the functioning of Lviv public transport before the organization of the football championship. Their impact on changes in the urban transport sector was analyzed, and the situation was compared in 2012 and at the end of 2019. The analysis was used to formulate conclusions aimed at answering research questions on the impact of the organization of international sports competitions on the functioning and reorganization Lviv city transport.
6
Content available remote Fuel and electric energy consumption measurement of vehicles
EN
The article presents methods for measuring fuel consumption and electricity used in tests of rolling stock, buses, trolleybuses and trams. Based on the results of the performed experiments, the limitations of currently used research methods have been described and possible solutions have been proposed.
PL
W artykule przedstawiono metody pomiaru zużycia paliwa i energii elektrycznej stosowane w badaniach taboru kolejowego, autobusów, trolejbusów oraz tramwajów. Na podstawie zebranych doświadczeń opisano ograniczenia stosowanych obecnie metod badawczych i wskazano możliwe rozwiązania.
PL
Niewątpliwie najważniejszą imprezą targową w Polsce w 2018 roku były Targi Transportu Zbiorowego Transexpo organizowane przez Targi Kielce i Izbę Gospodarczą Komunikacji Miejskiej. Warto jednak wspomnieć, że niemal w tym samym czasie zorganizowano na naszym kontynencie 8 innych wystaw autobusowych, na których pokazano łącznie ponad 600 autobusów. Wystawy te miały miejsce w Niemczech, Szwecji, Rosji, Włoszech, Wielkiej Brytanii, Irlandii i w Czechach. Warto zatem spojrzeć na pojazdy pokazywane w Kielcach przez pryzmat innych targów. W ten sposób otrzymamy pełną listę obecności producentów autobusowych aktywnych w Europie oraz pełny obraz ich polityki marketingowej na poszczególnych rynkach zbytu. Zagadnienia te są przedmiotem niniejszego artykułu.
8
Content available MAN : nowe rozdanie
PL
W 2018 r. niemiecki koncern MAN osiągnął nowy rekord w produkcji autobusów. Łącznie wszystkie zakłady MAN-a, wraz z polskim w Starachowicach, opuściło łącznie 7 204 pojazdów i podwozi, w tym 2 500 kompletnych autobusów miejskich, 2 000 autobusów Lion’s Coach i Lion’s Intercity, 500 autobusów turystycznych Neoplan Tourliner, Cityliner i Skyliner. Liczba ta nie obejmuje minibusów MAN TGE, produkowanych we Wrześni na bazie samochodu dostawczego Volkswagen Crafter II. Zwiększenie produkcji o 14% zaowocowało wzrostem udziału w europejskim rynku autobusowym z poziomu 13,4% do 14,5%. Niewątpliwie źródłem tego sukcesu jest nowa oferta rynkowa koncernu, w tym przede wszystkim najnowsze wyroby, jakimi są autobusy turystyczne MAN Lion’s Coach III generacji i Neoplan Tourliner II generacji. Ugruntowaniu aktualnej pozycji pomogło zapewne uporządkowanie oferty w zakresie autobusów międzymiastowych, gdzie głównym produktem jest MAN Lion’s Intercity. Władze koncernu z optymizmem patrzą w przyszłość, gdyż w zeszłym roku MAN podpisał kontrakty na 8 310 pojazdów (+14%), a od maja br. uruchomiono seryjną produkcję nowego autobusu miejskiego MAN Lion’s City II. Jego wersja elektryczna rozszerzy portfolio MAN-a we wrześniu 2020 r. Całą paletę produkcyjną MAN-a będzie można zobaczyć na początku października w Brukseli, podczas targów Busworld. Jednak już w lipcu koncern umożliwił przetestowanie najnowszych modeli podczas pokazu prasowego na Monachium Allianz Arena. W niniejszym artykule zaprezentowano parametry techniczne i eksploatacyjne tych autobusów.
EN
MAN consortium achieved new record in buses production in 2018. All production facilities, including Polish Sarachowice produced 7204 vehicles and chassis, including 2500 city buses, 2000 Lions Coach and Lions Intercity, 500 buses produced in Września on Volkswagen Crater II basis. Increasing production by 14% made growth of share of European bus market 13,4% to 14,5%. Key to the success is new market offer, including new touristic buses MAN Lions Coach 3rd generation and Neoplan Tourliner 2nd generation. Strengthening the current position was probably helped by rearranging the offer in the field of intercity buses, with MAN Lion’s Intercity as the main product. Consortium authorities are optimistic about the future, because of signed contracts on 8310 wehicles (+14%) and new production line of MAN Lion’s City II has been started, with electric version since September 2020. Whole offer of MAN will be presented in Brussel in October during Busworld fairs. However, consortium presented for tests the newest models during a press show at the Munich Allianz Arena. In the article has been presented technical and operating parameters of the buses.
PL
Wypadek drogowy definiowany jest jako zdarzenie, w wyniku którego uczestnik ruchu drogowego został ranny lub doszło do jego śmierci. Wypadki przyczyniają się nie tylko do olbrzymich szkód społecznych, ale również powodują kolosalne koszty ekonomiczne, związane z utratą produktywności czy też transferami socjalnymi. Szczególną grupą uczestników ruchu drogowego są dzieci i młodzież, którzy nie mają wpływu na przebieg zdarzenia drogowego, często stają się jego ofiarami. W trosce o bezpieczeństwo najmłodszych uczestników ruchu drogowego policjanci garnizonu mazowieckiego od lutego do czerwca 2019 r. przeprowadzili działania pod nazwą „GIMBUS”, a bezpośrednio po nich akcję „Bezpieczne Wakacje 2019”. Działania te polegały w głównej mierze na skontrolowaniu stanu technicznego pojazdów oraz trzeźwości i czasu pracy kierowców. W niniejszym artykule przedstawione zostały wyniki przeprowadzonych działań kontrolnych.
EN
Traffic accident is defined as incident in result of which the road user has been injured or died. Accidents contribute not only to big social damages, but they also cause tremendous economical costs, related to productivity loss or social transfers. Special group of road users are children and teenagers, who do not impact traffic incident, but often are victims of them. Policemen of Mazovian Garrison performed action called „Gimbus” for the youngest road users’ safety, and directly after it the next action „Safe Holiday 2019”. Those activities consisted mainly of vehicles’ technical state controls as well as drivers’ sobriety and working time checking. There are the results of control activities presented in this article.
10
Content available Autobusy na BusWorld Rosja w Moskwie
PL
Targi przemysłu autobusowego BusWorld to cykl imprez targowych w różnych miejscach świata; ich celem jest zaprezentowanie aktualnej oferty produkcyjnej autobusów i autokarów, części zamiennych oraz komponentów wyposażenia, stanowiących element systemów informacji pasażerskiej i zarządzania ruchem. W artykule opublikowanym w nr 12/2018 omówiono genezę BusWorld Rosja w Moskwie, imprezy towarzyszące tym targom oraz głównych producentów autobusów. W niniejszym artykule omówiono parametry techniczne i eksploatacyjne autobusów zaprezentowanych podczas targów.
EN
Bus transport fairs Busworld is a series of fairs events in different places around the world; its aim is to present current offer of bus and coach producers, spare parts and equipment components that are part of systems of passenger information and traffic management. In article published on 12/2018 the genesus of BusWorld Russia in Moscow, additional events and main bus producers has been discussed. In this article has been presented technical and operational parameters of buses presented during the fairs.
EN
The objective of the article is to determine the transverse stability indexes of hinge-connected buses (HCBs) by applying the computation-analytical method. The transverse stability parameters of hybrid buses with active trailers are analysed. Based on these parameters (the angles of the roll and redistribution of loads on the sides), the analytical dependences are developed. The dependences describe the movement of the parts of HCBs in the vertical plane. Considering the action of longitudinal and transverse forces, the roll angles of the bus and the trailer were determined. The limiting angle of the side roll of the bus rollover was found to be γамах = 27.560γмах, and the trailer rollover to be γамах = 30.210. The obtained transverse stability indexes of HCBs with a hybrid power plant testify to the compliance with the standard DSTU UN/ECE R 111-00.
EN
The paper dwells on developing the measures required for the effective functioning of urban bus routes, which are of great practical importance. As the analysis shows that in order to effectively organize urban passenger traffic and determine their optimal number on the routes, it is necessary to determine the pattern of changes in passenger flows, and on this basis, to distribute the number of buses in accordance with day–night hours. Based on this, an analysis of factors has been carried out affecting urban bus transport, and we have developed the measures aiming at increasing the effectiveness of passenger transport in transport companies.
13
Content available remote Wybrane aspekty procesu montażu autobusów z wykorzystaniem technologii klejenia
PL
W procesie montażu autobusów wykorzystywane są połączenia rozłączne i nierozłączne. Oprócz połączeń spawanych, gwintowych, kształtowych i nitowych, w wielu operacjach stosowana jest technologia klejenia. Połączenia klejowe znajdują zastosowanie w różnych etapach montażu autobusów, począwszy od klejenia dachu, przez wklejanie szyb do ramy stalowej oraz blach bocznych, aż do klejenia różnorodnych elementów wyposażenia autobusów, także elementów wykończeniowych. Często połączenia klejowe stosowane są łącznie z innymi rodzajami połączeń, np. nitowanymi, wykorzystując efekt synergii obu rodzajów połączeń. W konstrukcji autobusu kleje spełniają także rolę uszczelniającą, co jest niezwykle istotne podczas eksploatacji autobusów w rożnych warunkach atmosferycznych. Wiele zalet połączeń klejowych przyczynia się do ich wykorzystywania w procesach montażu. Podczas budowy różnorodnych konstrukcji, za pomocą klejenia łączy się niekiedy materiały różniące się właściwościami mechanicznymi i fizyko-chemicznymi, co jest niemożliwe do wykonania za pomocą innych metod łączenia. Jednak podczas opracowywania procesu technologicznego montażu z wykorzystaniem połączeń klejowych należy uwzględnić także niekorzystne cechy, czy też ograniczenia tej metody montażu. Z tego względu konieczna jest szczegółowa analiza wszystkich czynników wpływających na proces klejenia, aby poprawnie opracować i wykonać proces montażu z użyciem połączeń klejowych.
EN
During the assembly the bus temporary and permanent fastening joints are used. Besides of welded, screw and rivet joints, bonded technology was used in many operations. In various stages of assembly of buses adhesive joints are used for example during bonding the roof, bonding the glass to the steel frame, bonding of various pieces of equipment buses, as finishing elements. Often, adhesive joints are used with other types of joints, for example rivet joints, using the synergism of both types of joints. In the bus construction the adhesives also play sealing role, which is extremely important during the operation of buses in different weather conditions. Many of the advantages of adhesive joints contribute to their use in the assembly process. The bonding process was used to joining the materials of different mechanical and physico-chemical properties. Sometimes this joining is not feasible by other joining methods. However, during designing the assembly process with using the bonding technology, the disadvantages or limitations of this type of joining method should be considered. Due to these limitations a detailed analysis of all the factors affecting the bonding process is necessary in order to properly prepare and perform the assembly process using adhesive joints.
14
Content available remote Wybrane aspekty ekologii w miejskim transporcie drogowym
PL
W artykule przedstawiono wybrane aspekty ekologii w miejskim transporcie drogowym. Przedstawiono główne źródła emisji smogu, jak również omówiono udział procentowy szkodliwych związków powstałych w wyniku użytkowania środków transportu drogowego. Scharakteryzowano normy emisji spalin w aspekcie pojazdów miejskich oraz opisano rodzaje jednostek napędowych autobusów miejskich. W ostatnim punkcie pracy przedstawiono koncepcję wymiany autobusów komunikacji miejskiej.
EN
The article presents ecological aspects in road public transport. There were described main sources of smog and the percentage of air pollution (produced by road vehicles) was also showed. Details connected with the Euro emission standards (concerning buses used in public transport) were characterized and types of bus engines were also described. At the end of the article conception of current buses exchange was contained.
PL
Przejazd kolejowy jest złożoną, trójwymiarową sceną ruchu, na której dochodzi do interakcji różnych strumieni pojazdów. Na tym małym obszarze przecinają się strumienie pojazdów o charakterystyce stochastycznej i regulowanej. W aspekcie bezpieczeństwa ruchu kluczowym czynnikiem jest zrozumienie procesów zachodzących w ruchu tych pojazdów, mających źródło w zachowaniach kierujących. W artykule zaprezentowano wyniki badań zachowania maszynistów EZT i kierowców autobusów w obszarze przejazdów kolejowych, z wykorzystaniem techniki eye tracking. W części pierwszej artykułu opisano przedmiotową problematykę. W części drugiej zamieszczono wybrane analizy zachowań.
EN
The level crossing is a complex 3D scene of traffic, where various streams of vehicles interact. In this small area streams of vehicles with stochastic and regulated characteristics affect each other. From the traffic safety point of view it is crucial to understand processes occurring in the traffic, originating from the drivers behavior. The paper presents the results of research on the behavior of train drivers and of bus drivers in the area of level crossings with the use of eye tracking technology. The first part of the article describes the subject matter. The second part contains selected behavioral analyzes.
16
Content available remote Analysis of technical readiness of buses in selected transportation company
EN
The purpose of the study was to present and compare the technical readiness indicators of selected vehicles in the transport company.The study was done taking into account the sample of public transport vehicles. The calculation of the readiness coefficient of the tested buses was made. The results of the research are compiled according to age and mileage. After the analysis of the results, it was found that the readiness coefficient does not depend directly on the age and the mileage of the vehicle.
PL
Celem badań było przedstawienie oraz porównanie wskaźników gotowości technicznej wybranych pojazdów w przedsiębiorstwie transportowym. Badania wykonano biorąc pod uwagę próbę pojazdów komunikacji miejskiej. Wykonane zostały obliczenia współczynnika gotowości badanych autobusów. Wynik obliczeń zestawiono w zależności od wieku i przebiegu. Po przeprowadzonej analizie wyników, stwierdzono, że współczynnik gotowości nie zależy bezpośrednio od wieku i przebiegu pojazdu.
PL
W pracy podjęto próbę modelowania zadania wyznaczania optymalnej odległości między przystankami autobusowymi na sieci komunikacji miejskiej. W tym celu został zbudowany model logiczno-analityczny obrazujący proces poruszania się autobusu na sieci komunikacji miejskiej, uwzględniający m.in. czasową dynamikę ruszania z przystanku, liniowy odcinek ruchu jednostajnego między przystankami i czas hamowania przed kolejnym przystankiem. Dodatkowo dołączono „pieszą” procedurę dojścia pasażera do przystanku, a następnie jego dotarcie do miejsca przeznaczenia. Zaproponowana topografia miejskiej sieci komunikacji autobusowej powinna gwarantować minimalizację łącznego czasu podróży autobusem oraz czasu dojścia do przystanku i przejścia do miejsca docelowego. Skuteczność funkcjonowania modelu zilustrowano prostym przykładem liczbowym.
EN
The paper attempts to model the task of determining the optimal distance between bus stops on the public transport network. To this end, a logical-analytical model was built, illustrating the process of moving the bus on the public transport network, including temporary dynamics of starting from the stop, linear segment of uniform traffic between stops and braking time before the next stop. In addition, a "walking" procedure for the passenger to reach the stop and then reaching the destination. The proposed topography of the urban bus communication network should guarantee minimizing the total travel time of the bus and the time of reaching the bus stop and passing to the destination. The model's effectiveness is illustrated by a simple numerical example.
PL
W pracy podjęto próbę modelowania zadania wyznaczania optymalnej odległości między przystankami autobusowymi na sieci komunikacji miejskiej. W tym celu został zbudowany model logiczno-analityczny obrazujący proces poruszania się autobusu na sieci komunikacji miejskiej, uwzględniający m.in. czasową dynamikę ruszania z przystanku, liniowy odcinek ruchu jednostajnego między przystankami i czas hamowania przed kolejnym przystankiem. Dodatkowo dołączono „pieszą” procedurę dojścia pasażera do przystanku, a następnie jego dotarcie do miejsca przeznaczenia. Zaproponowana topografia miejskiej sieci komunikacji autobusowej powinna gwarantować minimalizację łącznego czasu podróży autobusem oraz czasu dojścia do przystanku i przejścia do miejsca docelowego. Skuteczność funkcjonowania modelu zilustrowano prostym przykładem liczbowym.
EN
The paper attempts to model the task of determining the optimal distance between bus stops on the public transport network. To this end, a logical-analytical model was built, illustrating the process of moving the bus on the public transport network, including temporary dynamics of starting from the stop, linear segment of uniform traffic between stops and braking time before the next stop. In addition, a "walking" procedure for the passenger to reach the stop and then reaching the destination. The proposed topography of the urban bus communication network should guarantee minimizing the total travel time of the bus and the time of reaching the bus stop and passing to the destination. The model's effectiveness is illustrated by a simple numerical example.
PL
Zapewnienie bezpieczeństwa w ruchu drogowym jest jednym z podstawowych zdań ustawowych postawionych przed Policją. W trosce o bezpieczeństwo najmłodszych uczestników ruchu drogowego dowożonych do placówek oświatowych, policjanci garnizonu mazowieckiego od października 2017 r. do końca czerwca 2018 r. przeprowadzili działania pod nazwa "GIMBUS". Działania te polegały w głównej mierze na skontrolowaniu stanu technicznego pojazdów oraz trzeźwości i czasu pracy kierowców. Są one istotnym instrumentem działań zmierzających do poprawy stanu bezpieczeństwa drogowego w Polsce, zmniejszenia kosztów wypadków drogowych oraz urzeczywistnienia celów europejskiej polityki transportowej. W niniejszym artykule przedstawione zostały wyniki przeprowadzonych działań kontrolnych.
EN
Ensuring road safety is one of the basic saturatory tasks set against the Police. Out of concern for the safety of the youngest road users, brought to educational institutions, the policemenn of the Masovian Police from October 2017 to the end of June 2018 carried out activities under the name „GIMBUS”. These activities consisted nainly of checking the technical condition of vehicles and the sobriety and working time of drives. They are an important instrument of actions aimed at improving the state of road safety in Poland, reducing the costs of road accidents and achieving the objectives of European transport policy. This article presents the results of the control activities carried out.
20
Content available remote Zastosowanie klejenia w budowie autobusów
PL
Połączenia klejowe są jednym z rodzajów połączeń montażowych stosowanych podczas procesu montażu autobusów, oprócz połączeń spawanych, nitowanych oraz śrubowych. W niniejszym opracowaniu przedstawiono zagadnienia dotyczące zastosowania technologii klejenia w budowie autobusów. Wskazano na rodzaje materiałów łączonych za pomocą klejenia, nie tylko połączeń takich samych materiałów, ale także różnoimiennych. Zastosowanie klejenia dotyczy zarówno łączenia różnych elementów wyposażenia autobusów (elementów wewnętrznych), jak i wielu elementów konstrukcyjnych, będących podstawowymi elementami konstrukcji autobusu. Istotnym aspektem procesu klejenia jest rodzaj klejów i innych materiałów adhezyjnych wykorzystywanych w budowie autobusów, gdyż w zależności od wymagań, właściwości, rodzaju łączonych materiałów i innych czynników, stosowane są kleje o określonych właściwościach. W pracy przedstawiono przykładowe wykorzystanie klejenia w budowie autobusów, rodzaje łączonych materiałów oraz rodzaje i pożądane właściwości materiałów adhezyjnych.
EN
Adhesive joints are one of the types of joints used during the assembly process of assembling buses, in addition to welded, riveted and bolted joints. This paper presents issues concerning the application of adhesive technology in the construction of buses. The types of joining materials not only the same materials, but also dissimilar were indicated. The use of bonding applies not only to joining the different elements of equipment buses (internal components), but also a number of structural elements, which are essential elements of the construction of the bus. An important aspect of the bonding process is the type of adhesive and other adhesive materials. Depending on the requirements, performance, type of adherends, and other factors the various types of adhesives were used. The paper presents an example of the use of bonding in the buses construction, the types of adherends and the type and recommended properties of adhesive materials.
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.