Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 40

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  trawa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Zachwycają zwiewnym pokrojem, nieraz oryginalną kolorystyką liści i kwiatostanów, a także mają szeroki zakres zastosowań. Trawy – warto przyjrzeć im się z bliska.
PL
Czwarta część artykułu poświęcona jest zagadnieniu wykrywania włókien roślinnych pochodzących z roślin trawiastych, takich jak: słomy zbożowe, esparto oraz wytłoki z trzciny cukrowej (bagassa). Przedstawiono krótki rys technologiczny i historyczny tychże surowców oraz dokonano przeglądu wyrobów z nich wytwarzanych, które trafiają do pracowni konserwatorskich. Zasadniczą część opracowania stanowi temat przewodni – identyfikacja włókien, w której przedstawiono podstawowe cechy morfologiczne komórek, będących przedmiotem analiz mikroskopowych próbek. Zwrócono uwagę na dużą różnorodność komórek roślin trawiastych, co powoduje pewne utrudnienia związane identyfikacją gatunkową tej grupy roślin używanych szczególnie w papiernictwie, dla którego wytwarzane i mielone masy stanowią wyzwanie analityczne. Są więc one trudniejsze w badaniach niż włókniste wyroby rzemieślnicze, będące także przedmiotem prac konserwatorskich i badawczych.
EN
The fourth part of the article is dedicated to the issue of detecting plant fibers originating from grass plants such as cereal straws, esparto and sugar cane bagasse (bagassa). A brief technological and historical outline of these raw materials was presented, and a review of products made from them, which are sent to conservation atelies, was carried out. The main part of the study is the theme - identification of fibers, which presents the basic morphological features of cells that are subject to microscopic analysis of samples. Attention was paid to the large variet of grass plant cells, which causes some difficulties related to the species identification of this group of plants used especially in papermaking, for which the produced and refined pulps pose an analytical challenge. Therefore, they are more difficult to research than fibrous handicrafts, which are also the subject of conservation and research works.
PL
Trawy w otoczeniu człowieka są obecne od wieków, jednak na rabatach bylinowych zaistniały dopiero 100 lat temu. Związane to było z pojawieniem się na zachodzie Europy mody na ogrody naturalistyczne, a wraz z nią na trawy w ogrodach.
4
Content available Bioakumulacja metali ciężkich w trawach pastewnych
PL
Celem badań było określenie bioakumulacji metali ciężkich (Pb, Ni, Cu, Zn, Cd) w trawach pastewnych z obszaru województwa podlaskiego na podstawie współczynnika bioakumulacji. W próbkach gleby oznaczono pH, pojemność sorpcyjną i zawartość węgla organicznego. Zawartość metali ciężkich w roślinach i glebach określono metodą atomowej spektrometrii absorpcyjnej z atomizacją w płomieniu. Gleby charakteryzowały się głównie kwaśnym odczynem, wysoką pojemnością sorpcyjną i zawartością węgla organicznego. Zawartość metali ciężkich w badanych trawach pastewnych nie przekraczała krytycznych zawartości metali w odniesieniu do roślin paszowych, z wyjątkiem siedmiu próbek traw w przypadku ołowiu. Współczynniki zmienności w przypadku zawartości metali ciężkich w badanych trawach pastewnych były następujące: Pb – 37%, Ni – 63%, Cu – 30%, Zn – 34%, Cd – 48%. Największy współczynnik bioakumulacji odnotowano w przypadku niklu i trawy z miejscowości Remieńkiń (11,54), a najmniejszy dla kadmu i trawy z miejscowości Jemieliste (0,04).
EN
The aim of this study was estimation of bioaccumulation of heavy metals (Pb, Ni, Cu, Zn, Cd) in forage grasses from the area of Podlasie Province based on the bioaccumulation factor. In the soil samples the pH, organic carbon content and CEC were determined. Determination of heavy metals contents in plant and soil material was carried out by flame atomic absorption spectrometry. Soils were characterized mainly by acidic reaction, high cation exchange capacity and organic carbon content. The content of heavy metals in studied forage grasses did not exceed the polish regulations related to plant usage for feeding purposes, except the lead content in seven samples. Coefficients of variation for particular heavy metals content in studied forage grasses were as follows: Pb – 37%, Ni-63%, Cu – 30%, Zn – 34%, Cd – 48%. The highest bioaccumulation factor was found for nickel and grass from the village Remieńkiń (11.54), while the lowest for cadmium and grass from the village Jemieliste (0.04).
PL
Trawy ozdobne i turzyce powinny na dobre zagościć w miastach. Warto im się przyjrzeć bliżej i dobrze je wykorzystać.
PL
Przeprowadzono badania biomasy miskanta cukrowego pod kątem energetycznego wykorzystania w procesie spalania i fermentacji beztlenowej. Wyniki wskazują na dużą przydatność tej biomasy do wykorzystania jako biopaliwo stałe, ze względu na małą naturalną wilgotność, wysokie temperatury topliwości i skład popiołu ograniczający ryzyko korozji i zanieczyszczania kotłów. Wydajność biogazu i biometanu z kiszonki miskanta okazała się relatywnie niska.
EN
Miscanthus sacchariflorus biomass was converted to energy by combustion and anaerobic digestion. The biomass was found useful as a solid biofuel, due to its low natural humidity, high melting temp. of ash and reduced risk of boiler corrosion and fouling. The yield of biogas and MeH from the Miscanthus silage was relatively low.
PL
Trawy w infrastrukturze miejskiej nie tracą swoich charakterystycznych właściwości. Chociaż jest to środowisko w dużym stopniu sztuczne i mocno zmienione, rośliny szybko adaptują się do nowych warunków.
EN
Lawn has been used for landscaping, gardening, and beautification of homes and cities for a long time. The evolution of the lawn reflects important cultural and biophysical interactions between humans and nature. The American lawn, which was from Europe and has been a part of the American dream for home ownership and culture, has become an area going against nature for its extensively using chemicals and generated pollutions. Tracing how the lawn is becoming an important part of culture, this article focuses on more recent pollution and other environmental problems resulted from the lawn culture. It is argued, that awareness, education and changing culture of taste and preference can serve additional measures together with law and technological advancement toward sustainable lawn in the United States and the world.
PL
Trawnik już o dawna był używany w kształtowaniu krajobrazu, ogrodnictwie i upiększaniu domów. Ewolucja trawników odzwierciedla istotne kulturowe i biofizyczne interakcje pomiędzy ludźmi i przyrodą. Trawnik trafił do Ameryki z Europy i stał się częścią amerykańskiego snu o własności i kulturze domu. Później stał się on jednak obszarem przeciwstawiającym się naturze z uwagi na intensywnie stosowanie substancji chemicznych i generowanie zanieczyszczeń. Wykazując, w jaki sposób trawnik staje się ważną częścią kultury, ten artykuł skupia się na bardziej aktualnych kwestiach zanieczyszczeń i innych problemów środowiskowych. Wykształcenie świadomości, zmieniającą się kultura smaku i preferencje, łącznie z prawem i technologią, mogą stanowić dodatkowe środki prowadzące w kierunku zrównoważonego kształtowania trawników w Stanach Zjednoczonych i na świecie.
EN
The field experiment with three species of grasses in different water conditions was carried out in 2005-2008 in the experimental fields in Złotniki near Poznan, a subsidiary of Experimental- Educational Laboratory for Soil and Plant Cultivation, University of Life Sciences in Poznan. The aim of the study was to elaborate a nitrogen balance, using common indicators of uptake and based on laboratory confirmed nitrogen content in plant material. On this basis, both developed balances were confronted. In conducted study it was found that the calculation of the amount of nitrogen taken with the use of generally accepted factors was understated in relation to the actual uptake. In the option with sprinkling irrigation, regardless of species, the applied dose of 180 kg of nitrogen was almost entirely used by plants, but in the option without sprinkling irrigation, nitrogen balance was obtained after the application of about 120 kg N ha-1.
PL
Doświadczenie polowe, z trzema gatunkami traw w zróżnicowanych warunkach wodnych: w wariancie deszczowanym i niedeszczowanym, przeprowadzono w latach 2005-2008 na polach doświadczalnych w Złotnikach koło Poznania, filii Zakładu Doświadczalno-Dydaktycznego Uprawy Roli i Roślin Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Celem przeprowadzonych badań było opracowanie bilansu azotu, z wykorzystaniem powszechnie stosowanych wskaźników pobrania oraz na podstawie zawartości azotu w materiale roślinnym oznaczonej laboratoryjnie. Na tej podstawie skonfrontowano obydwa opracowywane bilanse. W przeprowadzonych badaniach stwierdzono, że obliczenie ilości pobranego azotu przy pomocy powszechnie przyjętych współczynników było zaniżone w stosunku do pobrania rzeczywistego. W wariancie deszczowanym, niezależnie od gatunku, zastosowana dawka 180 kg azotu, praktycznie w całości została wykorzystana przez rośliny, natomiast w niedeszczowanym, zbilansowanie azotu uzyskiwano po zastosowaniu około 120 kg N ha-1.
EN
The paper provides for results of the three-year research of the impact of soil and climatic conditions on the yield of meadow grass and its mixtures. The objective of the research was to determine the impact of meadows’ sprinkling on the botanical composition of meadow green plants, structure and yield of white and pink clover and grass mixtures with its participation in conditions of north and east region of Belorussia. It was found out that sprinkling is favourable for preservation of valuable grass cultivars in mixtures, in particular legume plants. The composition of mixtures and irrigation considerably influence the yield. Average yield of grass mixtures on the non-irrigated field for the period of three years was 7.68-11.58 t·ha-1. Whereas, sprinkling influenced the growth of the meadow yield by 0.67-2.60 t·ha-1 in relation to the investigated variant. The highest yield was reported in variants of grass mixtures of white and pink clover with tall fescue and reed canary grass.
PL
W pracy zamieszczono wyniki trzyletnich badań wpływu warunków glebowo-klimatycznych na plonowanie traw łąkowych i ich mieszanek. Celem badań było określenie wpływu deszczowania łąk na skład botaniczny runi łąkowej, strukturę i plonowanie koniczyny białoróżowej i mieszanek trawiastych z jej udziałem w warunkach północno-wschodniego rejonu Białorusi. Stwierdzono, że deszczowanie sprzyja zachowaniu w mieszankach cennych odmian traw, szczególnie roślin motylkowych. Skład mieszanek i nawadnianie wpływają istotnie na plonowanie. Średnie plonowanie mieszanek trawiastych na polu nie nawadnianym za okres trzech lat wynosiło 7,68-11,58 t·ha-1. Natomiast deszczowanie wpłynęło na wzrost plonowania łąki o 0,67-2,60 t·ha-1 w zależności od badanego wariantu. Najwyższe plonowanie stwierdzono w wariantach mieszanek trawiastych koniczyny białoróżowej z kostrzewą trzcinową i mozgą trzcinowatą.
EN
In the years 2002-2005, a four-year long field experiment was conducted with three grass species in sole cropping. The study aimed at evaluating the effect of irrigation and differential nitrogen fertilization on phosphorus content in three swaths of grasses. The study was made in three-factor design test where experimental factors involved: (A) water treatment: objects both irrigated (D) and not-irrigated (ND) - representing natural soil moisture conditions; (B) grass species: Italian ryegrass (Lolium multiflorum L. Mitos); hybrid ryegrass (Lolium hybridum L., Trogres); orchard grass (Dactylis glomerata L., Krysta) and (C) differential nitrogen fertilization (0, 60, 120 and 180 kg N•ha-1). The highest levels of phosphorus were determined in orchard grass. The content of phosphorus in all grass species increased in subsequently harvested swaths this trend resulted from decreasing yields. A significant increase in P content in the grass biomass was found in response to irrigation.
PL
W latach 2002-2005 przeprowadzono czteroletnie doświadczenie polowe z trzema gatunkami traw w siewie czystym. Celem pracy było określenie wpływu deszczowania i zróżnicowanego nawożenia azotem na zawartość fosforu w trzech pokosach traw. Badania przeprowadzono w układzie trzyczynnikowym, w którym czynnikami doświadczalnymi były (A) wariant wodny: obiekt deszczowany (D) i niedeszczowany (ND) - naturalny układ warunków wilgotnościowych gleby; (B) gatunek trawy: życica wielokwiatowa (Lolium multiflorum L. Mitos); życica mieszańcowa (Lolium hybridum L., Trogres); kupkówka pospolita (Dactylis glomerata L., Krysta) i (C) nawożenie azotem (0, 60, 120, 180 kg N•ha-1). Największe zawartości fosforu stwierdzono w przypadku kupkówki pospolitej. Zawartość P w przypadku wszystkich analizowanych traw wzrastała w kolejno zbieranych pokosach i tendencja ta była wynikiem zmniejszającego się poziomu plonów. Stwierdzono istotny wzrost zawartości P w biomasie traw pod wpływem zabiegu deszczowania.
EN
The aim of the study carried out on an organically farmed field was to estimate the impact of pasture management that included cutting of ungrazed plants on the feeding value of a mixed legume-grass sward. The feeding value of the mixture was assessed in a single-factor experiment which comprised 4 dates on which ungrazed plants were cut (left uncut, cut after the 1st grazing event, cut after the last grazing event, cut after each grazing event). Failure to mow ungrazed plants was found to have a negative impact on forage quality, to lower its energy content and protein value, decrease digestibility, increase filling value and fiber content of fodder. It also promoted weed infestation of the sward and increased the percentage of aged vegetation which is of little use in cattle feeding. In order to obtain a good quality sward of a legume-grass mixture it is necessary to cut the uneaten plants at least once during the grazing season.
PL
Celem badań zrealizowanych na polu ekologicznym była ocena wpływu pielęgnacji pastwiska polegająca na koszeniu niedojadów na wartość pokarmową runi bobowatych drobnonasiennych z trawami. Wartość pokarmową mieszanki oceniono w doświadczeniu dwuczynnikowym, gdzie pierwszym czynnikiem były 4 terminy koszenia niedojadów (bez koszenia niedojadów; koszenie niedojadów po 1 wypasie; koszenie niedojadów po ostatnim wypasie; koszenie niedojadów po każdym wypasie a drugim wypasy runi). Stwierdzono, że zaniechanie koszenia niedojadów niekorzystnie wpływa na jakości paszy, obniża wartość energetyczną, białkową i strawność paszy, zwiększa wartość wypełnieniową i zawartość włókna w paszy. Ponadto prowadzi do nadmiernego zachwaszczenia runi oraz nagromadzenia w niej pozostałości starej roślinności mało przydatnej w żywieniu krów. Uzyskanie dobrej jakości runi pastwiskowej z bobowatych drobnonasiennych z trawami zapewnia co najmniej jednorazowe w sezonie wegetacyjnym koszenie niedojadów.
EN
Grass is an important part of the contemporary architecture of urban spaces. This research was conducted in 2009–2013 in Rzeszów to estimate the surface area of grass lawns, planted ornamental grasses, and other grasses planted and maintained by the Management of Urban Greenery for their decorative value at various locations. Grasses account for approximately 40% of the total green areas in Rzeszów with the highest proportion along roadways. The botanical compositions are dominated by perennial ryegrass (Lolium perenne), red fescue (Festuca rubra) and smooth meadow-grass (Poa pratensis). A total of 11 grass species were catalogued in the compositions along roadways, strips of urban greenery, parks and the Rzeszów White Garden, among which the most popular were blue fescue, sea lyme grass and Chinese silver grass. Ornamental grasses like blue fescue (Fesatuca cinerea), hakone grass (Hakonechloa macra), and sedge (Carex sp.) are the most complementary additions to trees and shrubbery. Other varieties of taller grasses include sea lyme grass (Leymus arenarius), reed mannagrass (Glyceria maxima), and Chinese silver grass (Miscanthus sinensis). These plants feature decorative leaves, inflorescences, and circular and semi-circular shapes. Floristic compositions also have additional decorative elements such as statues, gravel or stones.
PL
Współcześnie w architekturze przestrzeni miejskiej ważne miejsce zajmuje roślinność trawiasta. W latach 2009–2013 w Rzeszowie zostały przeprowadzone badania mające na celu przedstawienie powierzchni trawiastych i nasadzeń z traw ozdobnych urządzanych i pielęgnowanych przez Zarząd Zieleni Miejskiej z uwzględnieniem ich lokalizacji oraz walorów dekoracyjnych. W ogólnej powierzchni terenów zieleni Rzeszowa powierzchnie trawiaste stanowią około 40%, w tym największą zajmują w pasach drogowych. W składzie botanicznym dominują życica trwała (Lolium perenne), kostrzewa czerwona (Festuca rubra) i wiechlina łąkowa (Poa pratensis). Wśród roślinności dekoracyjnej występującej w pasach drogowych, zieleńcach oraz parkach i białym ogrodzie zinwentaryzowano 11 gatunków traw ozdobnych, w tym do najpopularniejszych zaliczono kostrzewę siną, wydmuchrzycę piaskową oraz miskant chiński. Trawy ozdobne w założeniach zieleni stanowią najczęściej efektowne wypełnienie między drzewami i krzewami (kostrzewa sina (Fesatuca cinerea), hakonechloa wysmukła (Hakonechloa macra), turzyce (Carex sp.) lub z uwagi na swoją wysokość były roślinami dominującymi (wydmuchrzyca piaskowa (Leymus arenarius), manna mielec (Glyceria maxima), miskant chiński (Miscanthus sinensis). Rośliny te charakteryzowały się dekoracyjnymi liśćmi i kwiatostanami oraz przybierały koliste i półkoliste kształty. Niejednokrotnie uzupełnieniem kompozycji są elementy ozdobne, np. rzeźby, żwir, kamienie.
EN
The study was conducted on three specially prepared test areas along main streets of Bialystok. The experimental plots were sown with two lawn grass mixtures: Eko and Roadside, and three doses of sewage sludge 0.0 (control), 7.5 kg/m2 and 15.0 kg/m2 were used. The calculated bioconcentration factor made possible to determine the mobility of the various metals from the soil solution to the aerial parts of plants. The obtained results showed that the plants absorbed Cd, Zn, Cu easier than Pb and Ni suggesting a high mobility, in particular of Cd, Zn, Cu, and reflects the easiness extraction of those metals by plants. Significant correlations between concentrations of metals in soil and grass were observed, nickel in soil was significantly correlated with Cd, Zn and Cu in plants, while the Zn content in soil with the level of Cu in plants.
PL
Trawnik, a właściwie roślinność runa poboczy, stanowi ważny integralny element pasa drogowego. Nie możemy utożsamiać trawnika gazonowego w przydomowym ogródku ze zbiorowiskiem roślinności runa poboczy wokół ciągów komunikacyjnych. Są to dwa odrębne zagadnienia nie tylko ze względu na inne warunki siedliskowe i zagrożenia oraz inne funkcje, jakie powinny spełniać.
EN
Lawn, or more specifically the plants of the hardshoulder's undergrowth is an important and integral part of the lane. However, garden lawns can not be equated with roadside vegetation of the hardshoulder's undergrowth growing around the roads. These are two separate issues, not only due to different habitat conditions and hazards but also to other functions that they are to fulfill.
PL
Poduszkowcowy Nośnik Narzędzi (PNN) został zaprojektowany w PIMR w ramach Projektu Rozwojowego nr N R 03 0077 06/2009. Nowy pojazd jest przeznaczony do pracy na terenach wodno-błotnych i będzie wyposażony w szereg narzędzi i maszyn do cięcia trawy, trzcin, zakrzaczeń i zadrzewień na terenach Narodowych Parków, Natura 2000 itp. Szereg wirtualnych modeli PNN zostało opracowanych i przetestowanych w symulacyjnych badaniach i analizach Metodą Elementów Skończonych. Wyniki tych analiz były weryfikowane na podstawie wyników z badań rzeczywistego modelu PNN z narzędziami i maszynami. Nowe pojazdy powinny być mniej uciążliwe dla środowiska w porównaniu do pojazdów kołowych i gąsienicowych.
EN
Hovercraft Tools Carrier were designed by PIMR in R&D Research Projekt No. N R 03 0077 06/2009. New vehicle is dedicated for wetlands conservation and protection. It will be equipped with several tools and machines mainly for cutting grass, reeds, bushes and small trees in wetlands of National Parks, Natura 2000 etc. Several virtual models of Hovercraft Tools Carrier were designed and veryfied in simulation and FEM tests and analyses. Results of tests were compared with real models of new vehicles with specialised tools. New vehicles should be less harmful for land devastation comparing with wheeled and crawler type vehicles.
EN
This study describes a concept of a new portable tire test rig that enables collecting tire data on various tire sizes, various road surfaces (asphalt, concrete, gravel, grass and soil), speeds, pressures, payloads, and slip and camber angles. In this test rig, the measuring tire is mounted behind a tractor in a frame that is attached to a three-point hitch. The measuring wheel is loaded with weights of maximum five tons in such a way that it behaves as a one-mass-oscillator. The rim is bolted directly to the measuring hub. This is a non-commercial solution that measures six components of load (three forces and three moments). The measuring device is based on strain gages. The braking slip will be conducted by wet brakes that are implemented in the planetary gear. The tire-ground interaction will be conduct for stationary and transient behavior.
EN
The objective of the present research was to analyze the impact of sewage sludge and post-use mineral wool applied to reclaim the devastated heavily acidified land, on heavy metal content in land reclamation grass seed mixture. The work presents the research findings from the three-year study period. There was analyzed grass obtained from the lst cut as well as soil samples from 0-20 cm depth. The experiment was set up on the post-sulfur mining land in Jeziorko. The 5 are-plots underwent the deacidification treatment with post-flotation lime followed by the employment of differentiated mineral wool doses (200, 400 and 800 m3 o ha-1) along with a sewage sludge-amended dose. Ground in all the reclamation variants was characterized by a Iow content of lead, chromium and nickel. A grass mixture from all the planting dates showed a natural level of the aforementioned trace elements. A grass Cr and Ni content was shown to be unaffected by sewage sludge and post-use mineral wool use for reclamation purposes. Mineral wool supplement implicated a proportional increase of a grass lead content.
PL
Celem niniejszych badań była analiza wpływu osadu ściekowego i poużytkowej wełny mineralnej, zastosowanych do rekultywacji zdewastowanego przez silne zakwaszenie gruntu, na zawartość metali ciężkich w rekultywacyjnej mieszance traw. W pracy przedstawiono wyniki z trzech lat badań. Analizowano trawę z pierwszego pokosu, jak również glebę pobraną z głębokości 0-20 cm. Doświadczenie założono na terenie byłej kopalni siarki w Jeziorku. Na poletkach o powierzchni 5 arów, po wcześniejszym odkwaszeniu wapnem poflotacyjnym, stosowano zróżnicowane dawki wełny mineralnej (200, 400 i 800 m3 o ha-1), na tle melioracyjnej dawki osadu ściekowego. Rekultywowany grunt we wszystkich kombinacjach nawozowych charakteryzował się małą zawartością ołowiu, chromu i niklu. W mieszance traw ze wszystkich pokosów stwierdzono naturalną zawartość omawianych metali ciężkich. Zastosowane do rekultywacji osady ściekowe i poużytkowa wełna mineralna nie miały wpływu na zawartość w niej chromu i niklu. Wzrastające dodatki wełny mineralnej zwiększały proporcjonalnie zawartość ołowiu w trawie.
PL
Piłka nożna uprawiana na naturalnych murawach trawiastych od wielu pokoleń cieszy się ogromną popularnością, Bardzo intensywne użytkowanie tych terenów oraz wysokie wymagania odnośnie ich jakości powodują, iż niezbędne jest szczególne podejście do zakładania i pielęgnacji tych muraw.
PL
Do badań prowadzonych w latach 2006-2008 wybrano 6 gatunków traw: kupkówka pospolita (Dactylis gromerata), tymotka łąkowa (Pyhleum pratense L.), życica trwała (Lolium perenne L.), życica wielokwiatowa (Lolium multiflorum Lam.), kostrzewa łąkowa (Festuca pratensis Huds.) i wiechlina łąkowa (Poa pratensis L.) w mieszance z koniczyną łąkową (Trifolium pratense L.) i lucerną siewną (Medicago sativa L.), kostrzewą trzcinową (Festuca arundinacea) i stokłosą bezostną (Bromus inermis) w czystym siewie oraz miskant cukrowy (Miscanthus sacchariflorus), wydmuchrzycę groniastą (Leymus racemosus), spartinę preriową (Spartina pectinata) i perz grzebieniasty (Agropyron cristatum). Rekultywacja popiołów przez nawożenie osadami ścieków komunalnych(dawka 350 m3.ha-1) i wprowadzenie roślinności wpłynęła na obniżenie pH podłoża, prawie 3.krotny wzrost przyswajalnego Mg, znaczny P2O5 i niewielki K2O w stosunku do wariantu kontrolnego i w warstwie organiczno-próchniczej i w skale macierzystej. Obserwuje się systematyczny spadek zawartości przyswajalnego P2O5 w podłożu w kolejnych latach badań. Na płaskiej wierzchowinie składowiska popiołów, gdzie nie stosowano osadów ściekowych pojawiło się kilkanaście pionierskich gatunków roślin zielnych i drzew, a żarnowiec miotlasty (Sarothamnus scoparius), topinambur (Helianthus tuberosus), trzcinnik piaskowy (Calamagrostis epigeios) i kostrzewa trzcinowa (Festuca arundinacea) zaczynały tworzyć luźne skupiska roślin.
EN
The investigations were carried out in 2006-2008 at Białystok-Solwany site in order to make a choice and to determine the development of selected grass and papilionaceous plant species used to reinforcing dumps of furnace ashes enriched with municipal sewage sludge at the rate of 350 m3/ha. Among six grass species in the mixture with added red clover (Trifolium pratense) and lucerne (Medicago sativa) sown out in spring 1999, three taxons of grass which showed slight coverage almost dropped out. Clover and lucerne plants and from the tall grasses - cockfood (Dactylis Glomerata) and meadow fescue (Festuca pratensis), while from low grasses - meadow bluegrass (Poa pratensis), occurred in larger amounts, but covered small surface. Tall fescue (Festuca arundinacea) and awnless bromegrass (Bromus intermis) in pure sowing formed still a dense field of lush and annually intensively blooming plants. From among the grasses of foreign origin silver banner grass (Miscantus sacchariflorus), mommoth wild rye (Leymus racemosus), prairie cordgrass (Spartina pectinata) and crested wheatgrass (Agropyron cristatum) were well developed. Reclamation of the ashes through application of municipal sewage sludge and introduction of the flora reduced subsoil pH, causing almost triple increase of assimilable Mg, considerable growth of P2O5 and little increase of K2O in relation to control variant, both in organic-humus soil layer and bedrock alike. Systematic decrease of P2O5 content in subsoil was observed in consecutive years of study. On the flat top part of ash dump, where the sewage sludge was not applied, a dozen pioneering species of green plants and trees occurred. Such species like common broom (Sarothamnus scoparius), Jeruzalem artichoke (Helianthus tuberosus), wood small reed (Calamagrostis epigeios) and tall fescue (Festuca arundinacea) began to form some loose plant clusters. On dumping ground of fresh raised "raw ashes" started to grow some rachitic, palegreen and single specimen of pioneering plants.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.