Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 25

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  cutting fluids
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
This experimental study investigated the effects of a conventional cutting fluid during drilling cylindrical holes on workpiece materials made of the AISI 1040 steel. Drilling responses were compared between dry and wet (in presence of the cutting fluid) cutting conditions with respect to drilling force, roundness deviation and taper of the hole, and chip morphology. High production machining and drilling with high cutting speed, feed, and depth of cut were found to be inherently associated with the generation of a large amount of heat and high cutting temperature. In a dry condition such high cutting temperature not only reduces dimensional accuracy and tool life but also impairs the roundness deviation and taper of the hole. The use of a conventional cutting fluid, in such a situation, was very effective to reduce the cutting temperature. In a dry cutting condition, numerous tool-wears were found on the drill bits. Drilling in such a dry condition seriously affects roundness of the hole, and chip shape and color. Contrastingly, use of a traditional cutting fluid reduced temperature as well as improved roundness and taper of the hole. It also acted as a lubricate at the tool tip–work surface interface. Overall, the conventional cutting fluid enhanced the quality of the machine work and potentially can increase machine life of drill bits.
EN
From the large group of surfactants with branched chains, sulfosuccinate derivatives obtained based on 2-ethylhexyl alcohol were selected. The surfactant of reference was ethoxylated sulfosuccinate with an alkyl chain (C12-C14). Tests regarding foam-forming ability (V0) and foam stability (V10) for selected solutions of the three surfactants were performed. Foam stability of the solutions of sterically specific surfactants (P13, P14) decreased by up to a factor of ten as compared with the equivalent linear alkyl chain (P19). This was achieved with the high surface activity of the solutions of these compounds as represented by surface tension and wettability of the surface of the bearing steel. The consequence of the high surface activity of the compounds were low friction and wear in tribological tests at constant load and excellent anti-seizure properties. On the cooperating friction pairs, adsorption layers were formed, effectively separating the two materials and able to transfer the high loads [L. 3]. Summing up, there is the possibility of using solutions of sterically specific surfactants as model cutting fluids with low foaming ability.
PL
Z licznej grupy surfaktantów o rozgałęzionych łańcuchach wybrano pochodne sulfobursztynianowe otrzymane na bazie oksyalkinelowego alkoholu 2-etyloheksylowego. Surfaktantem odniesienia był etoksylowany sulfobursztynian posiadający łańcuch alkilowy (C12-C14). Wykonano testy określające zdolność pianotwórczą (V0) i trwałość piany (V20) wytypowanych roztworów trzech surfaktantów. Trwałość piany roztworów sterycznie specyficznych ZPC (P13, P14) zmniejszyła się nawet dziesięciokrotnie w stosunku do ich odpowiedników z liniowym łańcuchem alkilowym (P19). Efekt ten uzyskano przy wysokiej aktywności powierzchniowej roztworów tych związków, której miarą było napięcie powierzchniowe i zwilżalność powierzchni stali łożyskowej. Konsekwencją wysokiej aktywności powierzchniowej związków były niskie opory ruchu i zużycie w testach tribologicznych przy stałym obciążeniu oraz doskonałe właściwości przeciwzatarciowe. Na współpracujących tarciowo parach ciernych tworzą się warstwy adsorpcyjne skutecznie oddzielające materiały oraz przenoszące wysokie obciążenia. Reasumując, udokumentowano możliwość stosowania roztworów sterycznie specyficznych surfaktantów jako modelowych cieczy obróbkowych o niskiej pianotwórczości.
EN
In the paper, the experimental investigations on hobbing cutting of the gears with the use of cooling fluids with minimal quantity lubrication (MQL) has been presented. The experiments were prepared during milling of 42CrMo4 alloy steel at of 32 ± 2 HRC hardness using high speed steel HS6-5-2 hobs without coating. Gears have been generated made in one single pass, to the full depth of the cut. As a cooling fluid in the MQL method, the vegetable oil and synthetic mineral oil MICRO 3000 was used. During the experiment, the size of the clamping was measured on the worm blade application surface, thus determining the direct VBC wear indicator and the FC cutting force value was recorded. Based on the obtained results, the influence of the type of used oil with MQL on the wear of the tool was assessed. The carried out analysis revealed that the use of vegetable oil in the field of assessed conditions gave better results than dry milling.
EN
This paper presents the results of a study aimed at determining the residual stress which results from developing the surface layer by low-pressure and conventional carburizing and grinding of 17CrNi6-6 steel. A synergistic effect of thermochemical and abrasive treatment was examined on ring samples used to study residual stress by Davidenkov’s method. Samples were subjected to vacuum carburizing and conventional carburizing, which was followed by grinding with a 38A60K8V aloxite grinding wheel and a CBN grinding wheel - RNB80/63B75V. The following cutting fluids were used during the grinding process: oil emulsion 5%, supply rate ca. 20 l/min, Micro5000 oil supplied at the minimum quantity lubrication (MQL) of ca. 25 ml/h, dry machining. The study determined the effect of the type of grinding wheel and the cooling and lubricating agent on the distribution of residual stress in the surface layer. The best effects of grinding with respect to the residual stress were achieved with flood cooling with oil emulsion and grinding with a CBN grinding wheel.
5
Content available Ecological cutting fluids
EN
Industrial cutting fluids are used in the form of emulsions and microemulsions of the o/w type. They pose a hazard for the natural environment and the personnel working with them. This paper presents a new type of safe cutting fluids: aqueous solutions of surfactants. Physicochemical, tribological and operational tests were carried out in order to optimize the compositions of the cutting fluids. Physicochemical and operational properties of the optimized cutting fluid are comparable to those of the best equivalents available on the market.
PL
Stosowane w praktyce przemysłowej ciecze obróbkowe występują w formie emulsji i mikroemulsji typu o/w. Stanowią one zagrożenie dla środowiska naturalnego oraz ludzi na stanowiskach pracy. W przedstawionym artykule zaprezentowano nowy rodzaj bezpiecznych w stosowaniu cieczy chłodząco-smarujących. Są nimi wodne roztwory aktywne powierzchniowo. Dla zoptymalizowanych składów cieczy obróbkowych przeprowadzono badania fizykochemiczne, tribologiczne oraz eksploatacyjne. Ciecz obróbkowa o zoptymalizowanym składzie ma porównywalne a nawet korzystniejsze właściwości fizykochemiczne i użytkowe w porównaniu z ich najlepszymi odpowiednikami rynkowymi.
EN
The specificity of the machining operation, during which the machining fluids have direct contact with the environment and the human body, creates the need to seek solutions that would increase the application of ecologically safe products. An alternative to petroleum and synthetic bases may be vegetable products having good ecological properties. This paper presents a method for producing cutting fluids based on glycerol fraction from the production of biodiesel and a mixture of cardanol ethoxylates and synthetic ester. The produced fluids were studied in terms of their functional properties, which determine their operational suitability as well as their physicochemical and microbiological properties. The wear of a tool bit after working in an environment of such fluids was also determined. It has been found that the cutting fluids, prepared according to the method developed, have preferred functional properties. They meet the performance requirements for these products and can be used in metalworking erosive processes.
PL
Specyfika eksploatacji, podczas której ciecze obróbkowe mają bezpośredni kontakt z otoczeniem i organizmem człowieka, generuje potrzebę poszukiwania rozwiązań zwiększających aplikację produktów bezpiecznych ekologicznie. Alternatywą dla baz naftowych i syntetycznych mogą być produkty roślinne, charakteryzujące się dobrymi właściwościami ekologicznymi. W artykule przedstawiono metodę wytwarzania cieczy obróbkowych na bazie frakcji glicerynowej z produkcji biodiesla oraz mieszaniny oksyetylatu cardanolu z syntetycznym estrem. Zbadano właściwości funkcjonalne wytworzonych cieczy, decydujące o ich przydatności eksploatacyjnej, a także ich właściwości fizykochemiczne i mikrobiologiczne. Określono także zużycie noża tokarskiego po obróbce w środowisku tych cieczy. Stwierdzono, że ciecze obróbkowe, wytworzone według opracowanej metody, charakteryzują się korzystnymi właściwościami funkcjonalnymi. Spełniają wymagania eksploatacyjne, dotyczące tego rodzaju produktów i mogą być stosowane w procesach ubytkowej obróbki metali.
PL
Określono efektywność cieczy smarująco-chłodzącej (CSCH) w procesie obróbki ze względu na stan struktury geometrycznej obrobionej powierzchni (SGP). Skrawano wybrane gatunki stali wysokostopowej i żaroodpornej z użyciem CSCH zawierających w swoim składzie oleje roślinne (słonecznikowe i rzepakowe). Opracowano zalecenia doboru parametrów i warunków obróbki tych stali. Wykazano potrzebę stosowania niższych prędkości skrawania w przypadku zwiększonych głębokości skrawania. Dla poprawnego i lepszego odprowadzenia ciepła ze strefy skrawania oraz zwiększenia stabilności procesu wykazano potrzebę stosowania narzędzi o ostrzach o większej masie (przejmowanie ciepła ze strefy skrawania). Zaproponowane CSCH na bazie naturalnych olejów roślinnych w procesach skrawania pozwolą zmniejszyć zużycie chłodziw z produktów ropopochodnych i jednocześnie zagospodarować niewykorzystywane dotychczas oleje roślinne, które często są produktem odpadowym w innych działach gospodarki.
EN
The efficiency of cutting fluid (CF) in the machining process depending on the condition of the machined surface geometrical structure (SGS) was determined. Assorted grades of high-alloy and heat-resisting steel were machined using CFs containing vegetable oils (sunflower and rapeseed). Recommendations for selection of machining parameters and conditions for these steels were developed. A need to use lower cutting speeds in case of increased cutting depths was demonstrated. For correct and improved heat dissipation from the cutting zone and the improvement of process stability, a need to use tools with blades of a higher mass was demonstrated (heat transfer from the cutting zone). The use of proposed CFs based on natural vegetable oils in cutting processes will allow reduction of use of petroleum-derived coolants and simultaneously, the development of hitherto unused vegetable oils which are often waste products in other industries.
8
Content available remote Chłodzenie narzędzi skrawających
PL
Zadaniem substancji chłodzącej podczas obróbki skrawaniem jest odprowadzania ciepła, smarowanie powierzchni narzędzia i transport wiórów. W artykule przedstawiono wyniki pomiaru chropowatości powierzchni obrabianej z chłodzeniem cieczą i obrabianej bez chłodzenia, o łącznej liczbie 120 pomiarów. Pomiary chropowatości ukazały znaczenie ilościowe znanego zjawiska stosowania chłodziwa podczas obróbki stali. Zastosowanie chłodzenia cieczą wpłynęło na obniżenie chropowatości wyrażonej przez Ra o 23,5 %, a o 37,4 % w przypadku miary Rz, w porównaniu do obróbki bez chłodzenia. Przedstawiono szczegółową interpretację wyników pomiarów chropowatości wzdłuż kolejnych przejść narzędzi, różnic między przejściami oraz różnic między obszarami pomiarowymi rozmieszczonymi poprzecznie do kierunku przejścia narzędzia.
EN
During machining process, cutting fluids are used to transfer heat, lubricate the tool surface and transport the chips. The article presents the roughness of the surface machined with a cutting fluid and without it, wherein the total number of measurements is equal 120. The results show the quantitative description of the effect caused by the application of coolant in machining. Comparing to the dry machining, liquid cooling decreased the roughness Ra by 23.5 % and Rz by 37.4 %. Detailed interpretation of the results is presented, including the the roughness measurements along the tool path, the differences between the cutting tool transitions and the differences between the areas of measuring arranged transversely to the toolpaths.
PL
Ciecze obróbkowe użyte do badań zawierały dodatki uszlachetniające, wpływające na poprawę ich właściwości tribotechnologicznych. Badania przeprowadzono na testerze tribologicznym T-01 M przy obciążeniu 50 N. Topografię powierzchni po testach tribologicznych wykonano w obszarze zużycia kulek ze stali 100Cr6 po tarciu technicznie suchym oraz tarciu granicznym z zastosowaniem modelowej substancji smarowej. Układem odniesienia dla badanych układów była kulka z technologiczną warstwą wierzchnią TWW. Badane ciecze obróbkowe spowodowały powstanie przeciwzużyciowych warstw wierzchnich, które zabezpieczają przed bezpośrednim kontaktem powierzchni trących. Przyczyniły się one do zmniejszenia oporów tarcia oraz zapewniły jednocześnie ochronę antykorozyjną w czasie prowadzenia testu. Badane płyny charakteryzuje wysoki stopień biodegradowalności. Są one bezpieczne dla operatora, środowiska i części roboczych obrabiarki.
EN
This paper presents the results of tribological research biodegradable cutting fluids. The tribological research performed for samples made of 100Cr6 steel using a pin-on-disc machine. During tribological test used normal load of 50 N and distance of 100 m. Used cutting fluids – water solutions containing zinc aspartates. After tribological tests were performed analysis and evaluation of geometrical structures examined surfaces after technically dry friction and boundary friction with used model lubricants. The tested lubricant caused the formation of thin films avoiding direct contact of shearing surfaces. They helped to reduce frictional resistance and provide corrosion protection during assay. The test fluids are biodegradable and safe for the operator, the environment and part of the machine.
PL
Przedstawiono wyniki badań właściwości funkcjonalnych cieczy obróbkowych wytworzonych na bazie chemicznie oczyszczonej frakcji glicerynowej z produkcji biodisla. Zbadano właściwości fizykochemiczne, mikrobiologiczne i smarne cieczy. W celu porównania oceniono takie same właściwości komercyjnych cieczy obróbkowych. Przeprowadzono również badania odporności opracowanych cieczy na działanie mikroorganizmów i stopnia biodegradacji. Wykazano, że ciecze obróbkowe na bazie oczyszczonej frakcji glicerynowej charakteryzowały się zbliżonymi właściwościami funkcjonalnymi do właściwości produktów komercyjnych.
EN
The paper presents the functional properties of cutting fluids prepared on the base of chemically purified glycerol fraction obtained during biodiesel fuel production. Antiwear and extreme-pressure properties, resistance to microorganisms and the biodegradability of the fluids were studied. The comparison with the commercial cutting fluids was performed. It was stated that the glycerol fraction-based cutting fluids showed as good functional properties as the commercial ones.
11
Content available remote Zastosowanie oksyetylatów kardanolu do wytwarzania cieczy obróbkowych
PL
Przedstawiono wyniki badań właściwości funkcjonalnych cieczy obróbkowych wytworzonych na bazie mieszaniny oksyetylatu kardanolu z syntetycznym estrem. Zbadano właściwości fizykochemiczne, mikrobiologiczne i smarne cieczy. W celu porównania oceniono takie same właściwości komercyjnych cieczy obróbkowych. Przeprowadzono również badania odporności opracowanych cieczy na działanie mikroorganizmów. Wykazano, że ciecze obróbkowe na bazie mieszaniny oksyetylatu kardanolu z syntetycznym estrem charakteryzowały się zbliżonymi właściwościami funkcjonalnymi do właściwości produktów komercyjnych.
EN
Cardanol was etoxyled with ethylene oxide at 160oC and 0,75–0,35 MPa in presence of NaOH, mixed with di-(2-ethylhexyl) adipate, diluted with water and used as cutting fluids. Antiwear and seizure properties, resistance to microorganisms and biodegradability of the fluids were studied. The cardanol etoxylates-based cutting fluids showed as good properties as the com. ones.
PL
Zbadano i porównano właściwości smarne roślinnych składników bazowych w aspekcie zastosowania dla cieczy obróbkowych. Były to cardanol (olej z łupin nerkowca), produkty jego oksyetylacji i mieszanin oksyetylatów z syntetycznym estrem. Badano oksyetylaty o różnym stopniu przyłączenia tlenku etylenu. Zbadano przeciwzużyciowe i przeciwzatarciowe właściwości wytworzonych składników bazowych z wykorzystaniem aparatu czterokulowego T-02 z narastającym w sposób ciągły obciążeniem węzła tarcia dla skojarzenia stal–stal. Uzyskane wyniki badań umożliwiły wybranie produktu o najkorzystniejszych właściwościach smarnych.
EN
The lubricating properties of vegetable base components in the aspect of their application in cutting fluids were tested and compared. These included cardanol (the main component of cashew nutshell liquid), products of oxyethylation of cardanol as well as mixture of oxyethylaties and synthetic ester. The oxyethylaties by different degree of addition of ethylene oxide were examined. The antiwear and extreme-pressure properties of the formulated base components were investigated by means of a four-ball test device T-02 in a steel-on-steel system. The obtained results made it possible to select the product with the best lubricating properties.
PL
Oceniono efektywność destabilizacji zużytych emulsyjnych cieczy obróbkowych metodą koagulacji. W procesie wykorzystano sole glinu i żelaza oraz kationowe polielektrolity organiczne. Skuteczność procesu oceniano poprzez badanie zmian chemicznego zapotrzebowania tlenu oraz jakości odzyskanej fazy wodnej. Stwierdzono, że ze względu na różnorodność składu chemicznego cieczy i procesów obróbkowych oraz związane z tym zmiany eksploatacyjne cieczy wybór jednego najefektywniejszego składnika koagulującego jest trudny. Destabilizacja zużytych cieczy obróbkowych metodą koagulacji powinna być poprzedzona przeprowadzeniem wstępnych prób deemulgacji za pomocą kilku wybranych produktów.
EN
The effectiveness of destabilization of used emulsion cutting fluids by means of coagulation method was estimated. In the process aluminium and iron salts as well as organic polyelectrolytes were used. The effectiveness was evaluated by examining the changes in chemical oxygen demand and the quality of the recovered aqueous phase. It was proved that due to diversity of chemical composition of cutting fluids and machining processes and related changes, the choice of the one the most effective coagulant is difficult. Destabilization of used cutting fluids by coagulation should be preceded by conducting preliminary tests with a few selected products.
PL
W pracy oceniono przydatność klasycznych dodatków uszlachetniających oraz modyfikacji chemicznej za pomocą siarkowania FAME do kształtowania właściwości użytkowych cieczy obróbkowych na bazie produktów roślinnych. Przedstawiono wyniki badań wpływu dodatków depresujących na właściwości niskotemperaturowe estru metylowego wyższych kwasów tłuszczowych oleju rzepakowego, a także zbadano właściwości smarne kompozycji FAME z wybranymi dodatkami AW/EP. Porównano właściwości tribologiczne siarkowanych estrów metylowych wyższych kwasów tłuszczowych oleju rzepakowego z kompozycjami FAME zawierającymi komercyjne dodatki smarne. Uzyskane wyniki wskazują, iż siarkowane FAME charakteryzują się lepszymi właściwościami przeciwzatarciowymi niż kompozycje FAME z dodatkami AW/EP, a wprowadzenie klasycznych wiskozatorów umożliwia uzyskanie optymalnych właściwości reologicznych w niskich temperaturach.
EN
The possibility of using vegetable-originated cutting fluid chemical modification by means of commercial additives or sulfurization processes is evaluated. The influence of depressants on the low-temperature characteristics of rapeseed oil FAME and the lubricity of FAME containing selected AW/EP additives are investigated. The tribological characteristics of sulfurized FAME and FAME containing commercial lubricating additives were compared. Obtained results have shown that sulfurized FAME has better antiseizure properties than FAME containing AW/EP additives. Application of the classic viscosity additives enables optimum rheological properties at low temperatures to be obtained.
EN
The results of the corrosion test for washing and cutting fluids used in the process of gear-shafts production are presented. The test has been performed according to the DIN 51360-2 (Ford-test) and the PN-92/M-55789 procedures. Three cutting fluids and three washing fluids were chosen and their solutions in tap water (used in practice in the company) were investigated. On the basis of the obtained results it has been stated that the lower the fluid concentration, the stronger corrosion is developed. The concentrations recommended by the producer in the case of cutting fluids are properly chosen. For washing fluids two regions of concentration have been evaluated. The concentration recommended for rinsing is too low for protection against corrosion, while higher concentrations, for the washing process, are properly chosen, and corrosion did not occur.
16
Content available remote Selection of cutting fluids in machining processes
EN
Purpose: During machining operation, friction between workpiece-cutting tool and cutting tool-chip interfaces result high temperature on cutting tool. The effect of this generated heat affects shorter tool life, higher surface roughness and lowers the dimensional sensitiveness of work material. This result is more important when machining of difficult-to-cut materials, due to occurrence of higher heat. Design/methodology/approach: Different methods have been reported to protect cutting tool from the generated heat during machining operations. The selection of coated cutting tools are an expensive alternative and generally it is a suitable approach for machining some materials such as titanium alloys, heat resistance alloys etc. Another alternative is to apply cutting fluids in machining operation. They are used to provide lubrication and cooling effects between cutting tool and workpiece and cutting tool and chip during machining operation. Hence the influence of generated heat on cutting tool would be prevented. Findings: As a result, important benefits would be achieved such longer tool life, easy chip flow and higher machining quality in the machining processes. The selection of cutting fluids should be carefully carried out to obtain optimum result in machining processes. Various factors are affecting the selection of cutting fluid type in machining operation such as type of workpiece materials, cutting tool material and the method of machining processes. Research limitations/implications: In this study, the selection of cutting fluids for machining processes was examined. The effects of workpiece material, cutting tool and machining process type were determined in detail. Originality/value: In this study, the studies about cutting fluid application in machining processes have been evaluated. The selection criteria of cutting fluids have been examined. Suitable cutting fluids for various material machining processes have been determined according to cutting tool materials.
17
Content available remote Ograniczenie oddziaływań cieczy obróbkowych
EN
Tasks of cutting fluids used in machining are discussed and their chemical composition and harmful influence on servicing personnel and surrounding environment are presented. A need to supervise the condition of cutting fluids, necessary to extend their durability, is underlined. A threat may be decreased through scant lubrication in machining or dry cutting.
18
Content available remote Physicochemical treatment of the used cutting fluids
EN
In this article, we present the results of the physicochemical treatment of the used cutting fluids from various sources. The emulsions of the used cutting fluids were separated into the organic and water phases by the application of various coagulants (i.e. ferric sulfate, ferric chloride and ammonium sulfate) and polyelectrolyte Polyquant 20 U 050. We used the TURBISCAN LAB Expert equipment to determine the rate of the emulsions separation. We also determined the optimal conditions (pH, temperature, dosage of the coagulants and polyelectrolytes) for the separation of the phases of the individual emulsions.
19
Content available remote Skrawanie na sucho i z minimalnym chłodzeniem
EN
The paper presents main cooling and lubricating strategies of cutting area and the characteristics and range of usage of dry and near dry cutting.
20
Content available remote Wpływ cieczy obróbkowych na moment gwintowania narzędziami z powłoką TiN
PL
W pracy przedstawiono wyniki pomiarów momentu skrawania przy gwintowaniu narzędziami z powłoką TiN oraz bez powłoki przy smarowaniu wybranymi cieczami obróbkowymi. Badania przeprowadzono na stanowisku T-18 opracowanym w ITeE, zgodnie z procedurą zawartą w normie ASTM D 5619. Analiza wyników badań pozwoliła na stwierdzenie, że gwintowniki z powłoką TiN charakteryzują się mniejszym momentem skrawania przy gwintowaniu w stosunku do gwintowników bez powłoki. Wysoką efektywność mają ekologiczne ciecze obróbkowe na bazie oleju roślinnego.
EN
The authors show the investigation results of the effect of TiN coating (deposited by arc-vacuum method) on tapping torque. The investigation were performed using testing rig denoted as T-18, developed manufactured by ITeE. The tests were performed accordingly with ASTM D 5619 standard. TiN coating exhibit lower tapping torque value in comparison with uncoated one (regardless of cutting fluid type). The tapping torque depends on type of cutting fluid. The fluids based on vegetable oils (PE-R) and with propylene glycol (PE-N - 9°C) show excellent efficiency for TiN coated tap.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.