Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 67

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  modelowanie procesów
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
PL
W przedsiębiorstwach realizowanych jest wiele procesów, które mają umożliwić osiągnięcie zdefiniowanych celów biznesowych. W dużej mierze są to procesy cykliczne, to znaczy takie, które się powtarzają i mają wyznaczony przebieg. Różnią się zazwyczaj szczegółami, takimi jak lokalizacja źródłowa i docelowa, lub miejscem występowania w systemie. Podczas modelowania w programach symulacyjnych różnice te znacznie wpływają na poziom zaawansowania modelu. W trakcie odzwierciedlania procesów w programach brakuje możliwości automatycznego działania – sztucznej inteligencji odpowiadającej za cykliczność. Celem tej pracy jest przedstawienie podejścia do modelowania - tzw. procesu referencyjnego, który pozwala na ułatwienie i skrócenie czasu projektowania procesów logistycznych w modelach symulacyjnych. Przedstawiono rozwiązanie, w którym definiuje się jedynie zasady wyboru tzw. lokalizacji pełniących funkcję buforów, pól odkładczych, a modelowane czynności procesu są generowane automatycznie. Zaproponowano zasadę pozwalającą na modelowanie według reguł losowych, wskazując dalsze kierunki prac badawczych związanych z regułami ilościowymi i czasowymi. W artykule przedstawiono również implementację tego rozwiązania w programie symulacyjnym LogABS.
EN
In enterprises, many processes are implemented to achieve the defined business goals. These are mainly cyclical processes, that is, processes that repeat and have a designated course. They usually differ in details, such as the source and destination, or where they appear in the system. When modeling in simulation programs, these differences significantly affect the advancement of the model. In the process of reflecting processes in programs, there is no possibility of automatic operation – “artificial intelligence” responsible for cyclicality. The aim of this work is to present an approach to modeling – the so-called reference process that allows one to simplify and shorten the design time of logistics processes in simulation models. A solution was proposed in which only the rules for selecting the so-called locations acting as buffers, storage fields, and modeled process activities are generated automatically. The proposed rule allows for modeling according to random rules, indicating further directions for research related to quantitative and time rules. The article also presents the implementation of this solution in the LogABS simulation program.
PL
Celem artykułu jest porównanie wybranych narzędzi do modelowania i symulacji procesów biznesowych. Badanie porównawcze dotyczyło narzędzi Bizagi, Adonis, Bonita Studio i Visual Paradigm. Analiza ma na celu wskazanie najlepszego narzędziawedług określonych kryteriów. W artykule wyjaśniono pojęcia związane z procesami biznesowymi i przeanalizowano dotychczasową literaturę. Do analizy zostaną stworzone scenariusze badawcze zawierające kryteria oceny. Przeprowadzone badania wskazały, że najlepszym narzędziem spośród rozpatrywanych: Bizagi, Adonis, Bonita Studio, Visual Paradigm jest Bizagi
EN
The purpose of this article is to compare selected tools for modeling and simulating business processes. The comparative study concerned Bizagi, Adonis, Bonita Studio and Visual Paradigm tools. The analysis has the aim to identify the best tool according to the criteria.The article explains the concepts related to business processes and analyzes the existing literature. Research scenarios containing evaluation criteria will be created for the analysis. The conducted research indicated that the best tool among the considered: Bizagi, Adonis, Bonita Studio, Visual Paradigm is Bizagi.
PL
W artykule opisano modelowanie w programie MATLAB procesu z wykorzystaniem wirtualnych modeli odwzorowujących rzeczywiste elementy turbozespołu. Analizie poddano model turbiny składający się z czterech submodeli, które mogą pracować niezależnie od siebie. Są to modele części WP, SP, NP oraz model skraplacza pary. Analizę procesu przeprowadzono symulując pracę bloku energetycznego przy obniżonym minimum (129-90 MW). Za pomocą wirtualnych modeli można określić sprawność danej części turbiny oraz moc jaką generuje. Przedstawiono przykładowe kierunki dalszego rozwoju modelowania w programie MATLAB w tym możliwość integracji z modelami termo-mechanicznymi wykonanymi w programie ANSYS.
EN
The article describes process modeling based on virtual models representing real elements of turbo-generator set. The turbine model analyzed consist of four submodels (HP, IP LP and steam condenser), which can work separately of themselves. Process analyze was performed to simulate power unii operation at reduced technical minimum (129-90 MW). Virtual models can define the efficiency of the given turbine part and the power which it generates. The simulation was performed using MATLAB software. In summary, the exemplary directions for further development of modeling in MATLAB, including the possibility of integration with thermo-mechanical models made in ANSYS software are shown.
PL
W artykule przedstawiono opis cyfrowego środowiska diagnostycznego przygotowanego na potrzeby realizacji Metody Pro Novum, na bloku referencyjnym w ramach Programu „Bloki 200+”. Opisano wykonaną architekturę systemu kontrolno-pomiarowego i sterowania na podstawie danych konstrukcyjnych i procesowych. Przedstawiono zastosowanie Metody Pro Novum wykorzystującej specjalistyczne oprogramowanie i moduły oparte na wirtualnych modelach elementów krytycznych i symulacji procesów.
EN
The article describe a digital infrastructure of diagnostic environment was done to realized Pro Novum Method on reference power unit, which was in "Blocks 200+" competition. The article presents infrastructure of control and measurement system based on technical and process data. Pn Method was applied using a specialized software and modules including virtual models of critical elements and process simulation.
EN
In the era of smart manufacturing and Industry 4.0, the rapid development of modelling in production processes results in the implementation of new techniques, such as additive manufacturing (AM) technologies. However, large investments in the devices in the field of AM technologies require prior analysis to identify the possibilities of improving the production process flow. This paper proposes a new approach to determine and optimize the production process flow with improvements made by the AM technologies through the application of the Petri net theory. The existing production process is specified by a Petri net model and optimized by AM technology. The modified version of the system is verified and validated by the set of analytic methods safeguarding against the formal errors, deadlocks, or unreachable states. The proposed idea is illustrated by an example of a real-life production process.
6
Content available remote Modelowanie procesu adsorpcji terfenadyny na mezoporowatej krzemionce MCF
PL
Przeprowadzono ocenę właściwości adsorpcyjnych krzemionki MCF wobec terfenadyny. Wykazano, że aprotyczne środowisko adsorpcji (acetonitryl) zapewnia najlepszą wydajność adsorpcji. Przeprowadzono matematyczną interpretację procesu adsorpcji, stosując modelowe izotermy: Freundlicha, Langmuira, Jovanovicia, Tiomkina, Dubinina i Raduszkiewicza, Dubinina i Astachowa oraz Redlicha i Petersona. Krzemionka MCF charakteryzowała się pojemnością adsorpcyjną wobec terfenadyny równą 180,8 mg/g (model Dubinina i Astachowa) oraz wydajnością adsorpcji 88,8% w przypadku najniższego stosowanego stężenia początkowego adsorbatu.
EN
Terfenadine was adsorbed from its solns. in MeCN, MeOH, Me₂CHOH or Me(CH₂)₄OH on a MCF SiO₂. The aprotic environment of adsorption (MeCN) provides the best adsorption efficiency. Nonlinear fit anal. was used to estimate the parameters of the Freundlich, Langmuir, Jovanovic, Temkin, Dubinin-Radushkevich, Dubinin-Astakhov and Redlich-Peterson isotherms. The max. adsorption capacity of 180.8 mg/g was obtained in MeCN (Dubinin-Astakhow model). The adsorption efficiency of terfenadine was 88.8% at the lowest initial concn.
PL
Rosnąca liczba artykułów i badań dotyczących zarządzania wiedzą ukazuje coraz większą liczbę powiązanych zagadnień. Celem artykułu jest próba identyfikacji, integracji i klasyfikacji tych zagadnień, prezentując je jako schemat kategorii i grup. Jako narzędzie zastosowano analizę tekstową dla 1,431 artykułów, spośród których wyodrębnionych zostało 3,379 unikalnych słów kluczy. Źródłem próbki była wyszukiwarka jednego wydawcy SCOPUS. Otrzymany schemat klasyfikacji zawiera 101 unikalnych grup słów kluczy, zawartych w 7 głównych kategoriach. Opracowane kategorie stworzono z myślą o zarządzaniu wiedzą wewnątrz przedsiębiorstwa (z punktu widzenia procesów). Należy je traktować jako punkt startowy do dalszej analizy, która pokrywałaby obszar na zewnątrz przedsiębiorstwa, tj. współpraca z zewnętrznymi instytucjami, innowacyjność w korporacjach międzynarodowych. Schemat jest przydatny w zakresie rozpoznania, czy elementy w nim zawarte są częścią oceny zarządzania wiedzą wśród procesów zachodzących w organizacjach.
EN
A growing number of articles and research on knowledge management reveal an increasing number of related topics. The article attempts to identify, integrate and classify knowledge attributes, presenting them as a diagram of categories and groups. As a tool, text analysis was used for 1,431 articles, out of which 3,379 unique keywords were extracted. The source of the sample was the search engine of one publisher SCOPUS. The resulting classification scheme contains 101 unique groups of keywords, contained in 7 main categories. The developed categories were created for knowledge management within the company (from the point of view of processes). They should be treated as a starting point for further analysis, which would cover the area outside the enterprise, i.e. cooperation with external institutions, innovation in international corporations. The schema is useful for recognizing whether the elements it contains are part of the knowledge management assessment of processes in organizations.
PL
Zorganizowano i opisano wirtualne środowisko pracy jako odpowiednio zabezpieczoną przestrzeń informatyczną, umożliwiającą zdalną komunikację z obiektami badań w trybie on-line i off-line oraz warunki dla efektywnej współpracy specjalistów pracujących w zdalnym trybie w dowolnej lokalizacji. Pracę wykonują na wirtualnych maszynach wyposażonych w oprogramowanie dostosowane do indywidualnych potrzeb. Szczególną użyteczność wirtualne środowisko wykazuje przy realizacji zaawansowanych technicznie projektów wymagających modelowania geometrii konstrukcji i procesów oraz ich symulacji. Wirtualne środowisko diagnostyczne to idealne miejsce do konstruowania i korzystania z cyfrowych bliźniaków elementów i całych instalacji. Możliwości, jakie stwarza wirtualizacja diagnostyki zostały zidentyfikowane znacznie wcześniej niż epidemia koronawirusa uzmysłowiła ich wyjątkową atrakcyjność.
EN
A virtual work environment was organized and described as an adequately secured IT space enabling remote communication with tested objects in the on-line and off-line mode as well as conditions for effective cooperation of specialists working remotely in different locations. They work on virtual machines equipped with software tailored to individual needs. The virtual environment is particularly useful in the implementation of technically advance projects requiring modeling of the geometry of structures and processes and their simulation. The virtual Diagnostic Environment is a perfect place to construct and use digital twins of components and entire installations. The possibilities offered by virtualization of diagnostics were identified much earlier than the coronavirus epidemic made them very attractive.
EN
The changes caused by Industry 4.0 determine the decisions taken by manufacturing companies. Their activities are aimed at adapting processes and products to dynamic market requirements. Additive manufacturing technologies (AM) are the answer to the needs of enterprises. The implementation of AM technology brings many benefits, although for most 3D printing techniques it is also relatively expensive. Therefore, the implementation process should be preceded by an appropriate analysis, in order, finally, to assess the solution. This article presents the concept of using the Bayesian network when planning the implementation of AM technology. The use of the presented model allows the level of the success of the implementation of selected AM technology, to be estimated under given environmental conditions.
EN
We describe, characterize and compare three selected modeling notations of business processes: Unified Modeling Language, Business Process Model and Notation, as well as Event-Driven Process Chain. Using processes implemented in a~training company, the selected notations were discussed in detail. We compare various aspects, such as modeling notation origin, the number of graphical elements included. Moreover, notations were analyzed using the 4+1 architectural view model. Justified results of the survey conducted among employees of above-mentioned organization let us conclude that there exist notation differences. Both BPMN and EPC allow the process architects to prepare more precise and legible models than UML.
EN
With the development of microprocessors, actuators and structural micro-components, new concepts of micro-electro-mechanical systems/machines are constantly being introduced. One of the consequences of this tendency is seeking for best techniques to connect metal micro-components. Because of tools simplicity, no additional fastening parts and the undisturbed structure of the material, clinching appears to be a promising method for joining in micro-scale. A procedure for the analysis of micro-clinching process is proposed in the paper, and unique, support flexible tooling system designed. This system allows to easily change key parameters of the process. With the use of flexible micro-tooling, a successful micro-clinching of silver sheets of thickness 0.18 mm has been conducted. An effective numerical method - Rapid Numerical Strength Test - for modelling the process of tearing the joints has been presented. Compliance of key phenomena recognized in modelling with experimental results was obtained.
PL
Wraz z rozwojem mikroprocesorów, siłowników i mikroskładników strukturalnych stale wprowadzane są nowe koncepcje systemów/maszyn mikroelektromechanicznych. Jedną z konsekwencji tej tendencji jest poszukiwanie najlepszych technik łączenia mikrokomponentów metalowych. Biorąc pod uwagę prostotę narzędzi, brak dodatkowych elementów mocujących i niezakłóconą strukturę materiału, klinczowanie wydaje się być obiecującą metodą łączenia w mikroskali. W artykule zaproponowano procedurę analizy procesu mikro-klinczowania oraz zaprojektowano unikalny, wspierający elastyczny system narzędziowy. System ten pozwala na łatwą zmianę kluczowych parametrów procesu. Dzięki zastosowaniu elastycznego mikro-oprzyrządowania przeprowadzono udane mikro-klinczowanie blach srebrnych o grubości 0,18 mm. Przedstawiono skuteczną metodę numeryczną - Rapid Numerical Strength Test - do modelowania procesu rozrywania złączy. Uzyskano zgodność kluczowych zjawisk rozpoznanych w modelowaniu z wynikami eksperymentalnymi.
PL
Celem pracy było opracowanie metodologii formalizacji wiedzy metalurgicznej na potrzeby wykorzystania jej do tworzenia komputerowych reprezentacji wiedzy dla systemów ekspertowych. Osiągniecie celu wymagało rozwiązania problemów: identyfikacji źródeł wiedzy, pozyskiwania wiedzy, integracji wiedzy, doboru formalnej metody reprezentacji wiedzy a także opracowania jej komputerowej reprezentacji. Jako formę reprezentacji wiedzy wykorzystano sztuczne sieci neuronowe i wskazano na możliwość ich wykorzystania do wspomagania dwóch procesów metalurgicznych, tj. procesu wytwarzania materiałów odlewanych z żeliwa sferoidalnego oraz procesu kucia matrycowego, jednego z procesów przeróbki plastycznej metali.
EN
The aim of the study was to develop a methodology to formalize metallurgical expertise for the purpose of using it to create computer representations of knowledge for expert systems. Achieving the goal required solving problems: identifying knowledge sources, acquiring knowledge, integrating knowledge, choosing a formal method of knowledge representation, and developing its computer representation. As a form of knowledge representation, artificial neural networks were used and the possibility of their use was indicated to support two metallurgical processes, i.e. the process of manufacturing ductile iron cast materials and matrix forging process, one of the metal forming processes.
EN
The paper presents assumptions for the fiber movement model in the drawing mechanism field, aiming at establishing a regulation equation with a modified operation algorithm of the short-term draft regulator of slivers made of staple fibers. The model takes into account the sliver retardation phenomena and makes it possible to increase the evenness of slivers feeding successive machines in the technological process. As a result of this, the evenness of yarn will be increased contributing to an improvement in the quality of flat textile fabrics. This model, despite simplifying assumptions, sufficiently precisely presents the phenomenon of reducing the effect of drawing waves on the distribution of the linear mass of the fiber stream.
14
Content available remote Data Mining for Process Modeling: A Clustered Process Discovery Approach
EN
Process mining has emerged as a new scientific research topic on the interface between process modeling and event data gathering. In the search for process models that best fit to reality, the process discovery approach of creating referential processes from observed behavior. However, despite these methods showing relevant results, when faced with noisy and divergent tendencies they end up producing limited results. This work proposes the application of process discovery technique, combined to cluster technique k-means, to generate new process models, considering its conformance checking measures. The proposed solution is applied to an ad hoc workflow. And as a result, the use of the clustering techniques coupled with process discovery showed significant gains in the generation of process models, unlike the standard approach.
15
Content available Wybrane aspekty modelowania procesów magazynowych
PL
Modelowanie obiektów magazynowych, tj. badanie ich właściwości za pomocą uproszczonego odpowiednika – modelu, jest jednym z możliwych sposobów dążenia do poprawy jakości i ceny oferowanych usług. W artykule przedstawiono cele modelowania obiektów magazynowych oraz wymagania stawiane modelom matematycznym je odwzorowującym. Kolejny punkt poświęcono modelowaniu procesów magazynowych. Zaprezentowano procedurę modelowania procesów magazynowych. Przedstawiono także koncepcję modelu optymalizacji procesów magazynowych. Proponowany model matematyczny odzwierciedla strukturę fizyczną, funkcjonalną i potencjał obsługowy magazynu dowolnego typu oraz umożliwia odwzorowanie różnych procesów magazynowych i strategii ich realizacji.
EN
Modelling of storage facilities is one of possible ways to improve the quality and price of offered services. The article presents goals of modelling warehouse objects and the requirements for mathematical models that map them. A procedure for modelling warehouse processes is presented. The concept of storage optimization model was also presented. The proposed mathematical model reflects the physical, functional and service potential of any type of warehouse, and enables mapping of various warehouse processes and strategies for their implementation.
EN
Productivity modeling and validation is the assessment of data to establish scientific indications that a process is stable. The aim of this paper is to present a novel approach using statistical analyses for process improvement. This study highlights the process behavior of three different lathe machines unit with the intention to replace one of them. The research methodology has illustrated by producing a steel rod of 3.175 millimeter diameter based on 180 samples collected from each machine. For statistical data value analysis, MS Excel 2016 and Minitab 18 were utilized. The results showed that lathe machine 1 and 2 had an equivalent inconsistency, but significantly different data spreads. Similarly, the throughput for machine 2 was higher with greater variability as compared to machine 1 while machine 3 encountered a low rate of throughput. On the basis of the fallouts of the analysis, the research team has officially suggested to substitute lathe machine 3.
EN
This paper deals with theoretical and experimental analysis of heat transfer in the ground. Calculation results of heat transfer under natural conditions were presented. Temperature profiles in the ground were determined for cyclic steady state. Results of experimental studies conducted in laboratory setup were shown. Experimental studies were related to determination of temperature of the heated granular bed. The calculation and measurement results presented were used to determine a mathematical model of the ground heat exchanger.
PL
Artykuł dotyczy analizy teoretyczno-doświadczalnej przenoszenia ciepła w gruncie. Przedstawiono wyniki obliczeń przenoszenia ciepła w warunkach naturalnych. Wyznaczono profile temperatur w gruncie w zależności od czasu dla cyklicznego stanu ustalonego. W części eksperymentalnej przedstawiono wyniki badań prowadzonych w instalacji laboratoryjnej. Badania dotyczyły wyznaczenia temperatur w ogrzewanym złożu ziarnistym. Przedstawione wyniki badań i obliczeń zostały wykorzystane do opracowania modelu matematycznego gruntowego wymiennika ciepła.
PL
Celem tego artykułu jest dobór metod i narzędzi do modelowania procesów w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi (GOK). Czynnikiem determinującym wybór kompleksowych i szczegółowych metod/notacji jest przede wszystkim złożoność procesów zidentyfikowanych w systemie GOK i duża liczba jego uczestników. Wiarygodna analiza procesów, zrozumienie celu modelowania i zbadania dostępnych na rynku metodologii umożliwia wybranie odpowiednich metod modelowania procesów. Wybór właściwego narzędzia informatycznego wydaje się być raczej podyktowany wygodą użytkownika i jego możliwościami finansowymi. Niniejszy artykuł zawiera syntetyczny opis pojawiających się w literaturze metod modelowania i odpowiednich narzędzi, ale także określa najlepsze podejście, w opinii autora, do modelowania procesów w wybranym obszarze.
EN
The aim of this article was the selection of methods and tools for modeling processes in the area of municipal waste management (MWM). Determining factor in the choice of comprehensive and detailed methods/notation is primarily the complexity of the processes identified in the system MWM and a large number of its participants. Reliable analysis of processes, understanding the purpose of modeling and study of available on the market methodologies allows to select appropriate methods for process modeling. Choosing the right IT tool seems to have rather a matter of convenience of the user and his financial capabilities. This article contains a synthetic description appearing in the literature modeling methods and corresponding tools, but also determines the best approach, in the author's opinion, to modeling the processes in the selected area.
19
Content available remote Zasady konstruowania i graficznej prezentacji procesu magazynowego
PL
W artykule przedstawiono podstawowe założenia do konstruowania i prezentacji procesów magazynowych w różnych typach obiektów logistycznych. Proces magazynowy rozumiany i odwzorowywany jest, jako sekwencja faz magazynowania, zadań magazynowych, zestawów operacji magazynowych, operacji oraz czynności. Ich struktura, jak również sposób i zakres realizacji zależą od rodzaju obiektu logistycznego i postaci oraz zakresu jego zadania logistycznego. Podstawowe założenia przedstawione w referacie zostaną wykorzystane do budowy matematycznych modeli symulacyjnych przepływu materiałów w określonych typach obiektów logistycznych.
EN
Paper presents basic assumptions for modelling warehouse processes in different types of logistic facilities. These processes are mapped as sequences of warehousing phases, warehouse tasks, material transformations, warehouse operations and activities. Their structure, as well as manner and range of implementation are dependent on type of logistic facility and its main logistic task. Basic assumptions presented in the paper will be used to build a mathematical simulation model of the materials flow in certain types of logistics facilities.
EN
Background: Pharmacotherapy, or treatment using medicinal products is one of the therapies used as a treatment method in hospitals. According to estimates, an average hospital in Poland manages ca. 130 thousand medicinal products and these products make second biggest – after salaries – cost intensive element in operation of a hospital. Taking into consideration the need to ensure an adequate patient service level, especially in the field of patient safety regarding pharmacotherapy, medicinal products inventory management is a key area of hospital processes. The aim of the article is to present assumptions of modelling medicinal products inventory management process in hospitals using a methodology based on the BPMN standard concentrated on process efficiency improvement. Methods: The research was conducted in three hospitals in the Wielkopolska Province between January 2015 and December 2015. As part of the applied methodology, process approach was used exploiting complex identification of business roles, activities and events in the analysed processes. The research was concentrated on medicinal products inventory management processes in hospitals. Results: In the article, modelling medicinal products inventory management process using a methodology based on the BPMN standard has been presented and described. The authors present process approach in the analysis of the problem regarding streamlining of inventory management process, with a special focus on real-time access to data concerning: type, location and level of medicinal products inventory. Conclusions: Medicinal products inventory management in a hospital is a complex and multi-layered process, also due to the large number of legal requirements in the field in question. The conducted research proved usefulness of process approach using a methodology based on the BPMN standard in the field of streamlining of medicinal products inventory management process. The authors recognise the necessity of practical verification of obtained results through implementation of recommended changes by hospitals.
PL
Wstęp: Jedną z terapii wykorzystywanych w procesie leczenia w szpitalu jest farmakoterapia, czyli leczenie za pomocą produktów leczniczych. Według danych szacunkowych przeciętny szpital w Polsce zarządza ok. 130 tys. produktów leczniczych, a leki stanowią drugi – po wynagrodzeniach – element kosztochłonny funkcjonowania szpital. Biorąc również aspekt związany z koniecznością zapewnienia odpowiedniego poziomu obsługi pacjenta, a w głównej mierze jego bezpieczeństwa, zwłaszcza na gruncie farmakoterapii, zarządzanie zapasami produktów leczniczych w szpitalu stanowi niezwykle istotny obszar funkcjonowania szpitala. Celem artykułu jest przedstawienie założeń modelowania procesu zarządzania zapasami produktów leczniczych w szpitalach z wykorzystaniem metodyki poprawy efektywności procesów opartej o standard BPMN. Metody: Badanie zostało przeprowadzone w trzech szpitalach na terenie woj. wielkopolskiego w okresie od stycznia 2015 do grudnia 2015. W ramach zastosowanej metodyki posłużono się podejściem procesowym, zakładającym kompleksową identyfikację ról biznesowych, czynności i zdarzeń w badanych procesach. Przedmiotem badania były procesy związane z zarządzaniem zapasami produktów leczniczych szpitalach. Wyniki: W artykule opisano sposób modelowania procesu zarządzania zapasami produktów leczniczych w szpitalach z wykorzystaniem metodyki opartej o standard BPMN. Autorzy przedstawiają zastosowanie podejścia procesowego w badaniu problemu związanego z racjonalizacją procesu zarządzania zapasami, ze szczególnym zwróceniem uwagi na możliwość uzyskania dostępu w czasie rzeczywistym do danych na temat: rodzaju, lokalizacji i poziomu produktów leczniczych. Wnioski: Zarządzanie zapasami produktów leczniczych w szpitalu jest procesem złożonym i wielowątkowym, również z uwagi na dużą liczbę regulacji prawnym w przedmiotowym obszarze. Przeprowadzone badania wykazały przydatność podejścia procesowego z wykorzystaniem metodyki opartej o standard BPMN w zakresie racjonalizacji zarządzania zapasami produktów leczniczych. Autorzy dostrzegają konieczność praktycznej weryfikacji uzyskanych danych na drodze implementacji proponowanych zmian przez szpitale.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.