Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 77

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
EN
The specific issues that occur in the mathematical modelling of a spray-ejector condenser have been presented. The results of a thermodynamic analysis of a steam-gas turbine cycle have been obtained by computational flow mechanics code. The main aim of the spray-ejector condenser is simultaneously condensing steam and compressing CO2 from the condensation pressure to about 100 kPa. Hence, the most important innovation of this steam-gas cycle emerges as the enhanced condensation, which is based on the nano-injection of cold water and a jet-powered compression of CO2 performed in the spray-ejector condenser.
PL
W pracy krótko omówiono trendy wprowadzane w obiegach gazowych z zastosowaniem oksyspalania. Następnie przedstawiono rozwiązanie nowego układu opartego na wykorzystaniu dwóch urządzeń o wzmożonej konwersji energii, a mianowicie „mokrej komory spalania” i „skraplacza natryskowo-strumieniowego”. Zaproponowany obieg gazowo-parowy realizowany jest w jednej turbinie, która ma zalety zarówno turbiny gazowej (wysokie temperatury wlotowe) jak i turbiny parowej (pełna ekspansja do próżni). W oparciu o analizy termodynamiczne (przeprowadzane kodami CFM) określono sprawność układu z zastosowaniem oksyspalania i wychwytem dwutlenku węgla. Motywacją do podjęcia niniejszej pracy jest potrzeba dywersyfikacji źródeł energii oraz poszukiwanie nowych rozwiązań elektrowni również kompaktowych. Aby uzyskać kompaktowość obiektu, należy pozbyć się największych gabarytowo aparatów obiegu, którymi są: parowy kocioł odzyskowy oraz konwencjonalny kondensator pary. Wymaga to opracowania nowych, nietypowych urządzeń, ale w zamian otrzymuje się na tyle istotne zmniejszenie gabarytów, że takie elektrownie mogą być przyszłością miast, gdzie łatwo można byłoby je dopasować do potrzeb użytkowników, w tym również do produkcji ciepła.
EN
This paper briefly discusses the trends introduced in gas cycles with the use of oxy combustion. Then the solution of a new system based on the use of two devices with enhanced energy conversion, namely "wet combustion chamber" and "spray-ejector condenser" was presented. The proposed gas-steam cycle is realized in one turbine, which has the advantages of both a gas turbine (high inlet temperatures) and a steam turbine (full expansion into a vacuum). Based on thermodynamic analyzes (carried out with CFM codes), the efficiency of the system with the use of oxy-combustion and carbon dioxide capture was determined. The motivation to undertake this work is the need to diversify energy sources and to search for new solutions for power plants, also compact ones. In order to achieve the compactness of the facility, it is necessary to eliminate the largest cycle apparatus, like the steam recovery boiler and a conventional steam condenser. This requires the development of new, unusual equipment, but in return you get such a significant reduction in size that such power plants may be the future of cities, where they could be easily adapted to the needs of users, including the production of heat.
3
Content available Ku bezemisyjnej energetyce gazowej
PL
Życie w mieście jest jednym z gordyjskich węzłów problemów społecznych z pewnością współczesna pragmatyczna orientacja na rynek i przedsiębiorczość wszechobecna w programach pomocy i integracji społecznej nie służy rozwiązywaniu problemów społecznych. Nie służy również dlatego, że nie wychodzi naprzeciw marzeniom aktywnej ludności o nowej koncepcji miejskości. Mamy bowiem z jednej skrajnej strony podmiotową koncepcję życia miejskiego, w której jest obecna potrzeba odbudowania wspólnotowych więzi i ukształtowania "miasta jako wspólnego pokoju", a z drugiej skrajnej strony prymat formatu życia społecznego, w którym dominują wartości rynkowe. Czystość i bezpieczeństwo "wspólnego pokoju" jakim jest miasto, nie jest jak dotychczas jeszcze wartością społeczną.
EN
It is known that nano- and micromechanics require new approaches to right describing of surface-like phenomena which lead to an enhanced energy conversion. In this work, a general form of surface forces that consist of a contribution from both the friction and mobility components has been extended to collect the effects of bulk and surface motion of a fluid. Quite similar impact can be observed for a solid-fluid mixture, where the principle of effective stress for this new type of approach should be considered from the very beginning. The second motivation of our work is to present the multiscale domain of fluid-solid interaction which describes some “emergence effects” for materials with especially high volumetric surface densities.
PL
W artykule przedstawiono zagadnienia dotyczące modelowania pracy wymiennika ciepła z minikanałami. Wyniki obliczeń numerycznych, a mianowicie: strumienie ciepła oraz temperatury wylotowe, porównano z wynikami benchmarkowego eksperymentu z wykorzystaniem płytowego wymiennika z minikanałami (MPHE). W artykule omówiono wyniki analiz Thermal-FSI dla różnych strumieni masy wody. MPHE składa się z płyt zawierających ponacinane minikanały o przekroju prostokątnym (szerokość – 1 mm, głębokość – 700 μm) i 40 mm długości oraz kolektorów (dolotowe i wylotowe). Przedstawione analizy należy uznać za użyteczne w aspekcie projektowania wymienników ciepła.
EN
Presented are issues concerning selected problems of the advanced thermal-FSI (“Fluid Solid Interaction”) approach to numerical modeling of a heat exchanger with minichannels. Compared are results of numerical calculations relating to heat flux and outlet temperatures with the benchmark experiment data obtained with the use of the Minichannel Plate Heat Exchanger (MPHE). Analysed was the heat transfer between separated mediums for different mass flow rates. The MPHE exchanger contained two gasketed brazed plates with channels of a rectangular cross-section (width – 1 mm, depth – 700 μm, 40 mm length) and inlet and outlet manifolds. The numerical simulation was performed via thermal-FSI procedure with water as the working fluid. Presented analysis should be considered as satisfied and promising in the process of designing new heat exchangers.
PL
Porównano siedem układów turbin gazowych, a mianowicie: SGT-800; LSM100PB; MS6001FA; MS6001B; MS6001C; Trent 60WLE oraz Trent 60DLE. Kierowano się następującymi wymaganiami: moc elektryczna nowego bloku gazowo-parowego, moc cieplna nowego bloku gazowo-parowego, zróżnicowanie spalanego gazu stosowanego w bloku gazowo-parowym na wysokozaazotowany i typowy gaz ziemny, spełnienie limitów emisji spalin i zanieczyszczeń. W części pracy wykorzystano narzędzia CFM pozwalające modelować bloki elektrociepłowni gazowo-parowych w różnych reżimach pracy, w tym zimowym i letnim. Na podstawie przeprowadzonej pracy oraz doświadczeń eksploatacyjnych stwierdzono, że właściciel turbiny dokonał właściwego wyboru przy uwzględnieniu zapotrzebowania na ciepło i prąd elektryczny dla miasta Gorzowa Wielkopolskiego.
EN
In the work, seven systems of gas turbines, namely: SGT-800; LSM100PB; MS6001FA; MS6001B; MS6001C; Trent 60WLE and Trent 60DLE are compared. The following requirements were followed: the electric power of the new combined cycle gas turbine; thermal power of a new heat and power plant; differentiation of the combustion gas used in the burners to high-nitrogen and typical natural gas; meeting emission and pollution limits. Part of the work was done on the basis of the CFM tools that allow modeling cycles of gas-steam CHP plants in various work regimes, including winter and summer. Based on the performed analysis and operational experience, it should be stated that the turbine owner has made the right choice considering the heat and electricity demand for the city of Gorzów Wielkopolski.
PL
Przedstawiono system produkcji metanu z wodoru pochodzącego z elektrolizy wody i dwutlenku węgla ze spalania węgla. Zaletą proponowanej metody jest prosta konstrukcja i eksploatacja układu oraz możliwość podniesienia elastyczności produkcji energii elektrycznej netto w elektrowni, w tym przede wszystkim obniżenia minimum technologicznego produkcji energii elektrycznej w dolinie obciążenia systemu. Modernizacja bloku energetycznego na blok poligeneracyjny daje możliwość dywersyfikacji odbiorców wyprodukowanej energii. Ponadto przedstawiony system umożliwia produkcję zarówno metanu jak i czystego wodoru, co jest dodatkową zaletą w dobie rozwijającej się gospodarki wodorowej.
EN
The paper presents a system of methane production from hydrogen from the electrolysis of water and carbon dioxide from coal combustion. An advantage of the proposed method is the simple construction and operation of the system as well as the possibility of increasing the flexibility of electricity production in the power plant, in particular the reduction of the tech-nological minimal electricity production during the power system load valleys. Modernization of the power unit into a polygeneration block gives the possibility of diversifying recipients of the produced energy. Moreover, the presented system enables the production of both methane and pure hydrogen, which is an additional advantage in the era of the developing hydrogen economy.
PL
Autorzy zaprezentowali zarówno dane eksploatacyjne jak i studia literaturowe związane z pierwszym blokiem gazowo-parowym, który został zbudowany w Polsce. Ze względu na swoją specyfikę pracy, a mianowicie dwa typy paliw oraz różne reżimy pracy najpierw jako blok ciepłowniczy, a obecnie jako blok kondensacyjny – przechodził on istotne modernizacje i remonty co stanowi bogatą bazę doświadczeń. Mimo długiego czasu pracy turbiny gazowej i kotła odzyskowego nadal może on stanowić istotne źródło mocy w Polskim Systemie Energetycznym odpowiadając błyskawicznie na potrzeby Rynku Mocy.
EN
The authors presented both operational data and literature studies related to the first combined cycle gas turbine, which was built in Poland twenty years ago. Due to it specificity of work, namely two types of fuels and different work regimes first as a combined heat and power block, and now as a condensation block – it undergone significant retrofitting and renovations, which provided a rich base of experience. However, despite the long working hours of the gas turbine and heat recovery steam generator, it can still be a significant source of power in the Polish Energy System, responding quickly to the needs of the Power Market.
PL
Przeprowadzono badania stopnia degradacji eksploatowanych łopatek turbiny metodą szumu Barkhausena oraz techniką mikroskopową. Przeprowadzono badania twardości. Określono wpływ czasu eksploatacji na poziom szumu Barkhausena z uwzględnieniem i bez uwzględnienia zendry.
EN
In the work a level of degradation of the exploited turbine blades using Barkhausen noise method and microscopic technique was examined. The hardness tests were performed. The influence of exploitation time on Barkhausen noise level with consideration and without consideration of the oxygen layer was determined.
EN
The article presents a zero-dimensional mathematical model of a tubular fuel cell and its verification on four experiments. Despite the fact that fuel cells are still rarely used in commercial applications, their use has become increasingly more common. Computational Flow Mechanics codes allow to predict basic parameters of a cell such as current, voltage, combustion composition, exhaust temperature, etc. Precise models are particularly important for a complex energy system, where fuel cells cooperate with gas, gas-steam cycles or ORCs and their thermodynamic parameters affect those systems. The proposed model employs extended Nernst equation to determine the fuel cell voltage and steadystate shifting reaction equilibrium to calculate the exhaust composition. Additionally, the reaction of methane reforming and the electrochemical reaction of hydrogen and oxygen have been implemented into the model. The numerical simulation results were compared with available experiment results and the differences, with the exception of the Tomlin experiment, are below 5%. It has been proven that the increase in current density lowers the electrical efficiency of SOFCs, hence fuel cells typically work at low current density, with a corresponding efficiency of 45–50% and with a low emission level (zero emissions in case of hydrogen combustion).
12
Content available remote On Navier slip and Reynolds transpiration numbers
EN
In this paper, based on the original argumentation of Reynolds and Maxwell, with consideration of previous experiences of the authors in the nano- and micro-flows area, a general form of boundary forces, that consist of contributions from the friction and the mobility components: f∂V = fr + fm, has been extended to common effects of the bulk and surface motion. Hence, adopting Reynolds’ reasoning to a porous media as a whole, we reexamine the Poiseuille–Knudsen–Reynolds equation in terms of the sum of three contributions: the bulk pressure-driven flow, and two mobility surface forces, namely the Knudsen surface slip-driven flow and the Reynolds surface thermally-driven flow. The main motivation of our work is to find the dimensionless contribution of the Navier slip number and the Reynolds thermal transpiration number in materials with high volumetric surface density.
EN
In this paper, the specified issues that occurs in the numerical modeling of complex phenomena of chemical reactions intensified with forced fluid flow in the thermocatalytic reactor channels on the intermetallic phase of Ni3Al are presented. Based on the example of flowing mixture containing helium contaminated by methanol in a horizontal microchannels, heated from the outside, received results of the experiment were shown and compared with computational fluid dynamize calculations. However, standard version of commercial code have been expanded by user definedfunctions. These extensionstransformed the calculation mechanisms and algorithms of computational fluid dynamize codes adapting them for the micro-flow cases and increased chemical reactions rate on an interphase between fluid and solid. Results obtained on the way of numerical calculations were compared with experimental data receiving satisfactory compliance.
EN
The notion of heat uncompensated transformation has early been introduced by Clausius in 1854 and next, after fifty years of forgetting, in 1904 Duhem has revalorized it and combined it with a new notion of work uncompensated transformation [3]. In this way the so-called ClausiusDuhem inequality has been established. In our paper we wish to present a novelized procedure of estimating the role of the uncompensated transformations of heat and work within the flow of viscous and heat conducting working fluid like water stream. The original procedure was introduced by Puzyrewski and it is essential in expressing of a local, in time and space, balance of entropy. Futhermore, this unique approach leads to redefinition of the efficiency notion, as is usually applied to fluid-flow machineries, to a new one important in computational fluid dynamics (CFD) three-dimensional modeling. As a result, it is shown that usage of the polytropic efficiency, instead of the isentropic efficiency, is more convenient and seems to be natural in CFD approach. Helpfully, we have also found a correlation between those two efficiency definitions with usage of proposed new dimensionless (criterion) number.
15
Content available remote A thermodynamic and technical analysis of a zero-emission power plant in Pomerania
EN
This paper presents the results of a thermodynamic analysis and a method of selecting individual devices and their components to design a zero-emission power plant project in Pomerania. Another aim of the paper is to present the technological abilities of the application of gas-steam turbines with a particular emphasis on enhanced energy conversion in the construction of a wet combustion chamber using cooling water transpiration and a gas-steam expander.
PL
W artykule przedstawiono wyniki analizy termodynamicznej oraz dobór poszczególnych urządzeń i ich części istotnych przy projekcie zeroemisyjnej elektrowni dla Pomorza. Kolejnym celem pracy jest przedstawienie technologicznych możliwości wdrożenia turbiny gazowo-parowej, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień wzmożonej konwersji energii przy konstrukcji mokrej komory spalania wykorzystującej chłodzenie transpiracyjne wodą i ekspandera gazowo-parowego.
PL
W artykule poruszono problem koegzystencji konwencjonalnych bloków parowych z silnie rozwijającą się energetyką odnawialną. Wskazano na zagrożenia, jakie wynikają z różnych specyfik pracy poszczególnych źródeł. Bloki pracujące w tzw. gorącej rezerwie szybciej się degradują, a ich naprawy muszą być częstsze. Na bazie przeglądu możliwych schematów zaproponowano własny sposób współpracy dużych bloków parowych ze źródłami OZE oraz metodę szacowania jej opłacalności. Szacowanie wykonano na przykładzie trójnika w rurociągu pary świeżej oraz osprzętu kotła. Na bazie po-siadanej prehistorii załączeń przeprowadzono szacowanie utraty żywotności. Algorytm oparto na termodynamicznym parametrze opisującym wielkości energii dysypowanej w trakcie kolejnych cykli pracy wrażliwego elementu. Na bazie utraty żywotności przeprowadzono szacowanie opłacalności pracy bloku.
EN
In this paper we presented problems concerning cogeneration of conventional steam blocks with green energy sources. We indicated on treats, which have been resulted from specific work of conventional blocks and RES. These conventional blocks, showed faster failure and bigger reduction of life time. In the platforms of possible scheme, we have been presented authorial methods, how should cooperate steam blocks and RES sources. Next, we have been presented the method, how to calculate economic profits. For calculation, we use the tee from life steam of pipeline and infrastructure of boilers. On the base of prehistory start-up and shutdown, we have been performed deflation of life time these sensitive parts. Algorithm for calculation, we based on thermodynamically parameter, writing quantity of dissipation energy in another cycle of work. Based on the reduction of life time we conducted calculation of economic profit from work of a steam block.
EN
In this paper selected numerical modelling problems for an advanced thermal-FSI ("Fluid Solid Interaction") mini-channel heat exchanger model are presented. Special attention is given to the heat transfer between the separated mediums for different mass flows. Similar modelling problems have also been discussed in the literature dedicated to numerical and theoretical modelling problems for typical heat exchangers [1, 2, 3]. Basic tests, including a comparison with experimental data, have been conducted using a Mini-channel Plate Heat Exchanger (MPHE). The MPHE was made out of two gasketed brazed plates with 40 mm long rectangular cross section channels (width - 1 mm, depth - 700 μm). The thermal-FSI analysis was applied for the heat exchanger model with one hot and one cold water flow passage through the mini-channels. Satisfactory agreement between the modelling results and the experimental data [4] was obtained.
EN
The Hoanh Bo Basin has developed over multiple periods since the Miocene period in association with the tectonic activity of the Chi Linh-Hon Gai and Trung Luong Faults. The basin is filled with Neogene continental sediments, comprising mainly polymictic conglomerates, sandstones, siltstones, claystones, and shales. Coarser-grained polymictic deposits predominate along the northern and western margins of the basin, whereas different types of siltstones, claystones, and sandstones occur in its centre, as well as along its southern and eastern parts, toward the Ha Long Bay. The conglomerates and sandstones are composed mainly of quartz and sedimentary rock fragments, and a small amount of mica. Cement is mainly built of iron-oxide, clay or carbonate mud. The source area for the Hoanh Bo Basin sediments was located in the close vicinity of the basin. It was built of strongly weathered rocks of the Hon Gai, Ha Coi, Cat Ba Formations.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań reologicznych roztworów chlorku chitozanu formujących żele pod wpływem wzrostu temperatury. Miały one na celu wyznaczenie podstawowych parametrów określających przemianę fazową: temperaturę żelowania oraz energię potrzebną do przeprowadzenia tej przemiany. Prace te są istotne z uwagi na możliwość zastosowania takich układów jako skafoldów do hodowli komórkowej bądź nośników leków umożliwiających ich wprowadzanie do tkanki zmienionej chorobowo drogą iniekcji. Badania wykonano dla chitozanów o różnym pochodzeniu: crab, shrimp i różnej masie cząsteczkowej. Dla każdego z chitozanów przeprowadzono badania roztworów chlorku chitozanu bez oraz z dodatkiem disodowej soli β-glicerofosforanu (β-NaGP). Punkt przemiany fazowej wyznaczano za pomocą pomiarów zmian właściwości reologicznych prowadzonych w układzie stożek-płytka reometru rotacyjnego. Ponadto wyznaczono zmiany wartości pH roztworów oraz zmianę modułów: zachowawczego G’ i stratności G’’ w funkcji przyrostu temperatury. Na podstawie wyników pomiarów stwierdzono istotny wpływ pH na temperaturę punktu żelowania. Przeprowadzone pomiary reologiczne pozwoliły wyznaczyć trzy charakterystyczne obszary procesu żelowania: (1) obszar cieczy lepkosprężystej, (2) obszar szybkiego żelowania, (3) obszar wolnego procesu żelowania oraz określić, w oparciu o model kinetyki krystalizacji polimeru, energię aktywacji dla obszarów 2 i 3.
EN
The paper presents the results of rheological study on chitosan chloride solutions, forming gels under the influence of increased temperature. Its aim was to establish the basic parameters specifying phase transition: gelation temperature and the energy needed for conducting this transition. This study is significant due to the possibility of applying such systems as scaffolds for tissue engineering or drug delivery systems. The research was conducted for chitosans of various origin: crab, shrimp and of various molecular weights. For each chitosan, research was conducted in two variations of the solutions of chitosan chloride, with or without the addition of β-Glycerophosphate disodium salt (β-NaGP). The phase transition point was estimated by measurements of rheological properties, conducted in a cone-plate system of a rotational rheometer. Moreover, the pH value of the solutions and the evolution of storage modulus G’ and loss modulus G’’ in the function of temperature increase were determined. Based on the measurements results a significant impact of pH on the gelation point temperature was observed. The conducted rheological measurements allowed to estimate three characteristic regions of the gelation process: (1) area of viscoelastic liquid, (2) area of fast gelation, (3) area of a slow gelation process. Based on the kinetics model of polymer crystallization, the activation energy for regions 2 and 3 was determined.
PL
Określono wpływ temperatury wody zasilającej strumienice odsysające powietrze ze skraplacza turbiny parowej 18K380 na efektywność systemu utrzymania próżni. Motywacją do podjęcia analizy była potrzeba ciągłego udoskonalania pracy elektrowni cieplnych, w tym poprawy efektywności konwersji energii paliw kopalnych na energię elektryczną. W tym celu niezbędne jest przeprowadzenie analizy wszystkich urządzeń i systemów składających się na ogólną sprawność konwersji energii. System utrzymania próżni pomimo, że nie jest układem energochłonnym posiada istotny wpływ na sprawność obiegu parowego poprzez wpływ na temperaturę kondensacji pary. Efektywność tego systemu jest jednak uzależniona od temperatury atmosferycznej. W celu określenia efektywności utrzymania próżni został zaimplementowany innowacyjny system pomiarowy, który pozwala określić masowe strumienie powietrza i pary odsysane z objętości kondensatora.
EN
The aim of the paper is to investigate the issues of the temperature of water suplied to hydro ejector and its influence on performance of steam turbine condenser. The 18K380 steam turbine condenser air extraction system using hydro ejectors has been analised. Motivation for the analysis was a need of improvement of the energy conversion ratio of the power plant. To achieve this goal it was necessary to establish efficiency of each subsystem of the energy cycle. The air extraction system is not a highly power consuming system but it has great impact on the steam cycle efficiency by influence on the condensation temperature. The air extraction system effectiveness depends on a weather conditions, exactly on the ambient temperature, which raises the question whether it is worth to modernize the hydro ejectors. To establish the vacuum system effectiveness a new innovative mass flow measuring system has been implemented to measure an air-steam mixture flow and the fraction of the air mass in the mixture.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.