Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 34

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  indukcyjność
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
1
Content available remote The measurement technique of surface tension using inductance values
EN
The objectives of this study were to examine correlations of inductance values on surface tension of water and to develop other techniques for measuring the surface tension of water using inductance values. The design was based on the variation of inductance values by moving the Ferrite cores that was connected with a conductor plate on water surface when conducting weight counterbalance. The results found that at the surface tension of 66.24 mN/m –71.20mN/m with the inductance values of 0.5mH, 1.0mH and 1.5mH coils.
PL
Celem pracy było zbadanie korelacji wartości indukcyjności naprężeń powierzchniowych wody oraz opracowanie nowych metod pomiaru naporu powierzchniowego wody przy użyciu wartości indukcyjności. Projekt został oparty na zmianie wartości indukcyjności rdzenia ferrytowego, który połączono z płytą przewodową na powierzchni wody przy równoważeniu wagi. Wyniki wykazały, że przy napięciu powierzchniowym 66,24 mN/m -71,20 mN/m indukcyjnoś cewek 0,5 wynosiła0.5 mH, 1.0 mH i 1.5 mH.
EN
In this article, the proposal for modelling the gas (fuel) injector based on observations of changes in the current during operation of the needle is presented. The aim of this work is indicating that the dosage characteristics can be mapped by means of the current characteristics. Moreover, observation of the current allows for determining the actual position of the needle. The time of the real fuel flow and the injector phase position can be determined with a microsecond resolution. The injector core inductance is a constant quantity but as a result of the needle movement and change in the permeability, inductance of the core varies depending on the needle position. These quantities, closely related to the current flowing through the coil, are described by means of differential equations resulting from the Kirchhoff’s law, due to which changes taking place can be substantiated. Control of the flux enables the precise controlling of the injector in the actual time, thanks to the employment of fast analogue-digital converters and phase are taken into consideration.
PL
W artykule zaprezentowano propozycję modelowania wtryskiwacza gazowego (paliwowego), na podstawie obserwacji zmian prądowych, w trakcie wykonywania pracy przez jego iglicę. Celem artykułu jest pokazanie, że można poprzez charakterystyki prądowe, odzwierciedlić charakterystyki dawkowania. Dodatkowo obserwacja prądu, pozwala określić aktualną pozycję iglicy. Możemy określić czas rzeczywistego przepływu paliwa i położenie fazowe wtrysku z precyzją mikrosekundową. Indukcyjność rdzenia wtryskiwacza jest wielkością stałą, ale w wyniku przesuwania iglicy i zmiany przenikalności, indukcyjność rdzenia zmienia się w zależności od położenia iglicy. Wielkości te, ściśle związane z przepływającym przez cewkę prądem, opisane są przez równania różniczkowe wynikające z prawa Kirchhoffa, dzięki czemu potrafimy uzasadnić zachodzące zmiany. Kontrola przepływu, pozwala na precyzyjne sterowanie wtryskiwaczem w czasie bieżącym, dzięki wykorzystaniu szybkich przetworników analogowo-cyfrowych i odpowiednich algorytmów. W sterowaniu uwzględniamy opóźnienia w działaniu impulsowego wtryskiwacza i przesunięcia fazy przepływu.
PL
W artykule zaprezentowano model symulacyjny aktywnego kompensatora równoległego bazującego na opracowanej strukturze szerokopasmowego energoelektronicznego sterowanego źródła prądowego z przestrajalnym filtrem wyjściowym. W wyniku zastosowania nietypowej budowy części silnoprądowej oraz sterującej źródła uzyskano zdecydowanie szersze pasmo przenoszenia układu. W konsekwencji umożliwiono polepszenie skuteczności kompensacji w przypadku sygnałów o dużej dynamice zmian. W celu umożliwienia weryfikacji poprawności funkcjonowania modelu zamieszczono również wybrane wyniki badań.
EN
In this paper the elaborated structure of modified wideband active parallel compensator is presented. The power circuit and also control system were described. The main task of presented power electronic converter was to achieve the widest possible bandwidth of the system to improve the quality of resultant signal. Also the chosen simulation results of research was analyzed.
EN
The aim of this paper is to describe a split S-shaped composite meta atom which shows double negative characteristics at resonance frequency. The proposed meta-atom structure exhibits an almost 3.70 GHz bandwidth when the operating frequency from 8 to 14 GHz (X-band). In this study, the ring width, split width, size of substrate material, and the substrate material itself are varying to investigate their effect on the resonance frequencies. Metal strips of the outer resonator are the splits and the inner ring resonator is designed in a way that it forms a split S-shaped structure on the epoxy resin fibre (FR-4) substrate material. The CST Microwave Studio electromagnetic simulator software was used for the design and simulation purposes, and an Agilent N5227A vector network analyser was used for practical measurements.
PL
Przedmiotem analizy jest model antenowy kanału wyładowania atmosferycznego z rozłożoną indukcyjnością. Dodana indukcyjność jest zastosowana w celu uzyskania odpowiedniej prędkości prądu wyładowania głównego, powodując równocześnie zmiany kształtu fali prądowej wzdłuż kanału. Analiza opóźnienia grupowego w dziedzinie częstotliwości wskazuje, że prędkość propagacji wzdłuż modelu kanału zależy od częstotliwości.
EN
An inductively loaded antenna theory model of a lightning return stroke is analysed. Inductive loading is applied to obtain the required return stroke current speed, which additionally causes changes of the lightning current waveform along the channel. The analysis of the group delay in the frequency domain shows that the propagation velocity along the channel model depends on frequency.
PL
W artykule przedstawiono analizę i symulacje komputerowe obwodu zawierającego indukcyjność wraz z nieliniowym elementem przeciwprzepięciowym. W celu oceny wyników przeprowadzono aproksymację funkcji nieliniowej kilkoma metodami. Wykazano, że zabezpieczenie obwodu charakteryzującego się szybkimi zmianami prądu wyładowczego jest niewystarczające i wymaga zastosowania innych środków ochrony.
EN
The article presents analysis and computer simulations of the circuit comprising inductance with non-linear element which acts surge protection. In order to evaluate the results, an approximation of the nonlinear function performed by several methods. It has been shown that the protection circuit, who is characterized by rapid changes in the discharge current, it is insufficient and requires the use of other means of protection.
PL
W artykule przeprowadzono analizę stanu nieustalonego w obwodzie zawierającym indukcyjność, warystor i kondensator. Celem tej analizy jest wyznaczenie wartości chwilowych wielkości elektrycznych w obwodzie, które są pomocne do oszacowania jakości ochrony przeciwprzepięciowej. Wyniki symulacji porównano z eksperymentem. Przedstawiono metodę wyznaczania wartości pojemności kondensatora współpracującego z warystorem.
EN
In the article the analysis of transient circuit containing inductance, varistor and a capacitor has been carried out. The purpose of this analysis is to determine the instantaneous value of electrical circuit that is useful for evaluating the quality of surge protection. The simulation results were compared with the experiment. We present a method for determining the value of the capacitor cooperating with varistor.
PL
Przedstawiono konstrukcję regulowanej cewki kompensującej przewidzianej do zastosowań w automatycznym systemie pomiarowym przetworników ultradźwiękowych i układów drgających.
EN
The paper presents design of adjustable compensating coil dedicated to application in automatic measurement systems of ultrasonic converters and vibratory systems.
EN
The article presents a methodology of determining of complex magnetic permeability of ferromagnetic material by the results of measuring complex impedance of inductance coil with ferromagnetic core. The complex impedance of the inductance coil was measured with immittance meter E7-25.
PL
W pracy przedstawiono metodę wyznaczania zespolonej przenikalności magnetycznej materiału przez pomiar zespolonej indukcyjności cewki z rdzeniem wykonanym z badanego materiału. Impedancja zespolona została zmierzona przy pomocy miernika immitancji E725, opisanego w pracy.
10
Content available remote High efficiency inductive thermoelectric generator- illusion or reality
EN
Direct current thermoelectric generators are well known. We present a thermal to electricity generator based on the Seebeck effect, connected to an inductive load operated at around 100 kHz. Jon Schroeder, in 1995, published a brochure on a similar device. In 2008, an efficiency was measured on his generator of 15%. Due to the design, no temperature measurements could be made, but estimating the temperature difference, this efficiency is about double the efficiency of a thermo-electric generator (DC). Two prototypes are designed with electrical and thermal measurements. This is a paradigm for thermoelectrics: A possible solution to "beat" the ZT materials barrier. We need to validate the prior measurements of 2008, and to try and understand the mechanisms, that produce such a high efficiency.
PL
Generatory termoelektryczne prądu stałego są dobrze znane. Pokazano generator oparty na efekcie Seebecka podłączony do obciążenia impedancyjnego działającego przy około 100 kHz. Jon Schroeder opublikował w 1995 broszurę dotyczącą podobnego urządzenia. W roku 2008 zmierzono wydajność jego generatora wynoszącą 15%. Powody konstrukcyjne uniemożliwiły pomiar temperatury, ale oszacowanie różnicy temperatury wskazuje, że wydajność ta jest dwukrotnie większa od wydajności typowego generatora termoelektrycznego (DC). Zaprojektowano dwa prototypy do pomiarów elektrycznych i temperaturowych. Odzwierciedlają one paradygmat termoelektryczności: dostarczyć takie prawdopodobne rozwiązanie, aby pokonać barierę materiałową współczynnika jakości ZT. Praca wychodzi naprzeciw istniejącej potrzebie potwierdzenia ważności wcześniejszych pomiarów z 2008 roku i chęci zrozumienia mechanizmów odpowiedzialnych za tak wysoką wydajność.
PL
W artykule przedstawiono odwzorowanie indukcyjności własnych uzwojeń pasmowych stojana i uzwojenia wzbudzenia w modelu obwodowym maszyny synchronicznej jawnobiegunowej bez skosu i ze skosem wirnika. Odwzorowanie indukcyjności własnych dokonano w funkcji elektrycznego kąta położenia wirnika na podstawie obliczonego rozkładu strumienia magnetycznego skojarzonego z dyskretnie rozłożonym uzwojeniem pasowym stojana oraz ze skupionym uzwojeniem wzbudzenia (przy uwzględnieniu rzeczywistej niesymetrii obwodu magnetycznego). Obliczenia rozkładu indukcyjności przeprowadzono za pomocą niekomercyjnego programu FEMM na podstawie danych konstrukcyjnych otrzymanych od producenta generatorów synchronicznych stosowanych w agregatach prądotwórczych.
EN
The article concerns the representation of the self inductances of the stator and field windings in circuital model of a salient-pole synchronous machine with and without a skew of the rotor. Representation of the self inductance are carried out as a function of the electrical rotor position angle on the basis of the calculated the magnetic flux distribution associated with discretely distributed stator windings and the concentrated field winding (with taking into account the real asymmetry of the magnetic circuit). Calculation of the inductance distribution were carried out using noncommercial software FEMM on the basis of the real construction data received from a manufacturer of synchronous generators that are used in generator sets.
12
Content available remote Procedure to Calculate the Inductance of a Circular Loop Near a Metal Plate
EN
This paper describes the influence of metallic objects on the inductance as a function of the separation distance. We focus our attention on the benchmark configuration of a circular loop antenna near an infinite conducting plate. We consider the quasi-static approach, thus with a constant current distribution over the entire loop. The results are obtained by numerical integration and the accuracy of the numerical integration procedure is verified for a circular loop antenna in free space, for which a closed analytical solution exists. The results are particularly interesting in the domain of low frequency and high frequency Radio Frequency IDentification, where mutual influence of multiple reader antennas is often suppressed by means of a metallic shielding, which results in an important decrease of the readout distance and a detuning of every reader antenna.
PL
W artykule opisano wpływ obiektów metalowych na indukcyjność jako funkcję dystansu. Analizowano okrągłą antenę w pobliżu nieskończenie długiej metalowej płytki. Badania mają znaczenie w układach RFID gdzie liczne anteny są zakrywane przez metalowe ekrany.
EN
This paper reports a study of coil inductance in every plunger positions in tubular linear reluctance motors (TLRMs) with open type magnetic circuits. In this paper, all inductance (minimum and maximum inductance) calculation methods in winding of tubular linear reluctance motors are described. Furthermore, a new approach in maximum inductance calculation based on energy method is proposed. Electromagnetic finite-element analysis is used for motor simulation and coil inductance calculation. Moreover, inductance of a prototype TLRM was measured with experimental methods. Simulation results of coil inductance calculation using 3-D FEM with coil current excitation is compared to theoretical and experimental results. The comparison yields a good agreement.
PL
Przedstawiono analizę indukcyjności cewki stosowanej w rurowym reluktancyjnym silniku liniowym z otwartym obwodem magnetycznym. Zastosowano metodę elementu skończonego do symulacji silnika i obliczania indukcyjności cewki.
PL
Hamulec wiroprądowy można rozpatrywać jako maszynę elektryczną, czyli formę przetwornika elektromechanicznego, który przetwarza energię kinetyczną hamowania pociągu w energię elektryczną rozpraszaną w szynach kolejowych. Takie podejście do rozpatrywanego problemu zastosowano w niniejszej pracy. Otrzymane w ten sposób rozwiązanie przedstawiono w postaci schematu zastępczego maszyny elektrycznej, który nie zawiera oporności indukcyjnej a tylko oporność czynną. Stąd zaproponowano rozwiązanie polegające na wprowadzeniu dodatkowo w schemacie zastępczym maszyny oporności biernej o wartości równej oporności czynnej, co jest zgodne z badaniami empirycznymi.
EN
Eddy current brake can be considered as an electric machine, i.e. type of electromechanical transformer, which shifts kinetic energy of braking train into electric energy dissipated in rails. A substitute model of electric machine is presented in the paper, which contains not only the active resistance in the rotor circuit, but also an inductance. The magnitude of the passive resistance is matched the magnitude of the active resistance, what is in accordance with experiments.
PL
Omówiono niekonwencjonalny rozkład gęstości prawdopodobieństwa (PDF) w postaci jednego okresu cosinusoidy przesuniętej w górę i o polu równym 1 jako alternatywę rozkładu Normalnego (funkcji Gaussa). Wykazano, że w przedziale š2,5 odchylenia standardowego cosinusoida przesunięta o jej amplitudę A - funkcja 2Acos2(•), nie odbiega od rozkładu Normalnego więcej niż o š2,1%. Dla rzeczywistych wyników pomiarów o ograniczonym zakresie rozrzutu uzyskuje się mniejszą niepewność typu A niż według międzynarodowego Przewodnika GUM. Rozważania teoretyczne i symulacje poparto przykładem z praktyki metrologicznej. Rozkład COS2 można z powodzeniem stosować do szybkiego szacowania niepewności pomiarów, w tym do automatyzacji tych obliczeń oraz w statystyce.
EN
Unconventional probability density distribution function (PDF) of the form of the one period of cosine function shifted up and of its area under curve equal of 1 is proposed as an alternative to Normal distribution, i.e. Gauss function. It is presented that if a cosine function is shifted up by its amplitude A, such function (2Acos2(•)), can be applied as approximation of the central part of Normal PDF (š2,5 of its standard deviation) with the accuracy not lower then 2,1%. In reality the distribution of measurements is always of limited range and uncertainty type A obtained by COS2 PDF is smaller than recommended by international Guide GUM [1]. Analysed data from experiment and simulated data confirmed that new proposed unconventional distribution has an advantage of a lowering uncertainty interval by comparison to Gaussian distribution at the same level of confidence, and calculations are simpler and faster. COS2 distribution can be successfully applied for the fast uncertainty evaluation of measurements, for its automation and in statistics.
PL
Laboratorium Wzorców Wielkości Elektrycznych GUM posiada kilka zestawów wzorców odniesienia, z których wybrane elementy są wzorcowane w laboratoriach referencyjnych. Laboratorium doskonali swoje metody pomiarowe poprzez powiązanie ze sobą wielkości elektrycznych i uzyskiwanie jak najdokładniejszych wyników pomiarów. Przy użyciu automatycznego komparatora RLC istnieje możliwość odtworzenia jednostki indukcyjności za pośrednictwem wzorca jednostki pojemności elektrycznej. Dzięki zastosowaniu systemu RLC laboratorium będzie mogło ograniczyć ilość wzorcowań w laboratoriach referencyjnych, a jednocześnie częściowo wyeliminować niepożądany wpływu transportu na wzorce. Stabilność temperatury wzorców jest kluczowym składnikiem niepewności, mającym istotny wpływ na najlepszą możliwość pomiarową, dlatego kolejnym etapem rozwoju laboratorium będzie wyposażenie wzorców w indywidualne termostaty.
EN
The Electrical Quantity Standards Laboratory of the Central Office of Measures has several sets of standards. Some of them are calibrated in reference laboratories. The measurement methods used in the laboratory are improved by making relations between electrical quantities in order to obtain the most accurate measurement results. Due to use of an automatic RLC comparator, it is possible to obtain the relation between inductance and capacitance units. The RLC system in the laboratory will enable limiting the number of calibrations in reference laboratories and, partially, eliminating an undesirable transportation impact on the standards. The standard temperature stability is the main component of the uncertainty which influencing essentially the measurement capabilities, so the next stage of laboratory development will be equipping the standards with individual thermostats. The measurement results of 1482-L-type inductance standards of 100 mH nominal values confirmed that the RLC comparator of type 2100 is a device which allows the optimisation of measurements.
17
Content available remote Państwowy wzorzec jednostki miary indukcyjności
PL
Państwowy wzorzec jednostki miary indukcyjności jest układem pomiarowym składającym się z grupy czterech cewek indukcyjnych wzorcowych typu 1482-H (umieszczonych w termostacie), produkcji General Radio, o wartości nominalnej indukcyjności 10 mH oraz z precyzyjnych przyrządów pomiarowych: komparatora KWL, komparatora L-C i systemu mostków RLC.
EN
Commutation processes in power electronic converters are significantly dependent on the leakage inductances of the transformer. The calculations of the leakage inductance matrix where preformed with use of the finite element method (3D). The eddy current losses were taken into consideration. The mono harmonic calculations for different frequencies where performed. The dependence of magnetical inductance main, component zero and leakage were showed from frequency. This caused rotational currents in the core of the autotransformer and in the conductors of windings is. The way of the fusion of these inductances was introduced ladder arrangements. Adaptation of these inductances to the calculations of courses transitory converters district methods was the aim.
19
Content available remote Calculation of squirrel-cage motor inductances including rotor eccentricity
EN
Analitycal dependencies providing inductances calculations of squirrel-cage motor mathematical model including rotor eccentricity (static and dynamic) are presented in the paper. Equations shown in the paper are used for numerical modelling of motor drives with rotor damages. Considerations are supported by simulation test results of an induction motor fed by voltage inverter, controlled by Direct Torque Control method.
PL
W pracy przedstawiono analityczne zależności umożliwiające obliczenia macierzy indukcyjności modelu matematycznego silnika klatkowego z uwzględnieniem uszkodzeń w postaci mimośrodowego osadzenia wału wirnika (mimośród statyczny i dynamiczny). Wyprowadzone zależności wykorzystano do numerycznego modelowania układów napędowych z uwzględnieniem uszkodzeń wirnika. Rozważania poparto wynikami badań symulacyjnych silnika zasilanego z sieci napięciem sinusoidalnym oraz falownika napięcia sterowanego metodą DTC.
20
Content available remote Indukcyjność cewki jednowarstwowej. Wzory analityczne
PL
W pracy rozważane są cewki o uzwojeniu cylindrycznym jednowarstwowym. Korzystając z prawa Biota-Savarta wyprowadzono zależności opisujące rozkład pola magnetycznego pojedynczego zwoju kołowego. Na tej podstawie sporządzono wykresy istotnych składowych na pewnych charakterystycznych powierzchniach. Po uwzględnieniu osobliwości funkcji rozkłady te aproksymowano wielomianami. Na podstawie uzyskanych zależności opracowano algorytm do wyznaczania wartości indukcyjności cewki jednowarstwowej. Dla sprawdzenia algorytmów porównano indukcyjność obliczoną i zmierzoną dla kilku cewek. Uzyskano dobrą zgodność wyników.
EN
The paper deals with a single-layer coil model. The integral formulas of the magnetic field components distribution have been obtained basing on the Biot-Savart law for circular conductor. After numerical integration the components magnetic field were calculated for some characteristic surfaces and it’s diagrams were drawn. Taking into account the singularities at the components function were approximated using polynoms and the distribution of the magnetic stream components were calculated. In the next, the algorithm of the single layer coil were described. The algorithm were verified for a few inductances, which inductivities were measured. The result of the calculations and measurements are very close.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.