Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 12

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono badania dotyczące oceny jakości usługi tekstowej komunikacji natychmiastowej zrealizowanej w oparciu o standard XMPP. Zaproponowano miary jakości dla tej usługi. Przygotowano model klienta oraz serwera XMPP w środowisku symulacyjnym OMNeT++. Następnie przeprowadzono badania symulacyjne i zamieszczono wyniki badań.
EN
Research on the quality evaluation of instant messaging based on the XMPP standard is presented in the paper. The quality measures for this service have been proposed. The client and XMPP server model was prepared in the OMNeT++ simulation environment. and the research plan. Then simulation tests were carried out, and the results were presented.
PL
W artykule przedstawiono główne aspekty budowania logicznego punktu styku sieci między dwoma operatorami Voice over IP. Wskazano zalecany zakres negocjacji między operatorami. Zaproponowano kroki, które umożliwiają skuteczną współpracę oraz pozwalają wykrywać nadużycia. Omówiono najważniejsze sposoby zabezpieczania własnej sieci przed niepożądanymi działaniami osób trzecich. Wybrane mechanizmy zostały zbadane w środowisku laboratoryjnym złożonym z dwóch central Asterisk PBX. W artykule przedstawiono wnioski wynikające z tych badań.
EN
The paper presents the main aspects of building a logical point of network interface between two Voice over IP operators. The recommended range of negotiations between operators was indicated. Steps have been proposed to achieve effective cooperation and to detect abuse. The most important ways of protecting own network against unwanted activities of third parties were described. Selected mechanisms have been tested in a laboratory environment composed of two Asterisk PBX switches. The conclusions from these tests were presented in the paper.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań jakości mowy w polowym systemie łączności STORCZYK- 2010. Badania przeprowadzono dla połączeń realizowanych w technice Voice over IP. Wykorzystano elementy trenażera aparatowni RWŁC-10/T. Badania zostały przeprowadzone przy użyciu testera MultiDSLA wykorzystując metody PESQ oraz POLQA.
EN
In the paper the results of quality of speech in the STORCZTK-2010 system were presented. The research were conducted for Voice over IP connections. Parts of training equipment of RWŁC-10/T were used. The assessment was performed using the MultiDSLA tester and PESQ and POLQA methods.
PL
W artykule przedstawiono wyniki implementacji mechanizmu rozpoznawania skrytej transmisji steganograficznej w sygnale mowy. Zaproponowano mechanizm działający w oparciu o kody korekcyjne BCH i ramkę SASF (ang. Stegano Audio Stream Frame), jako podstawy skutecznego i odpornego mechanizmu detekcji skrytego strumienia danych. Podano dwa warianty mechanizmu: z minimalnym błędem synchronizacji oraz minimalnym błędem synchronizacji z wbudowanym detektorem mowy. Przedstawiono wyniki badań m.in. podatność steganoanalityczną (rozkład symboli binarnych na pozycjach ramki SASF), ramkową stopę błędów oraz wyniki badań odsłuchowych wierności sygnału.
EN
The article presents the results of implementation of a mechanism of recognition of a steganographic transmission in a voice signal. As a basis for efficient and robust data stream detection mechanism, a mechanism working on the basis of BCH codes and SASF frame (Stegano Audio Stream Frame) have been proposed. Moreover, two variants of the mechanism have been provided: with a minimum synchronisation error and minimum synchronisation error with a built-in voice activity detector. The results of study of robustness against steganoanalysis (the distribution of binary symbols on positions of SASF frame), frame error rate and results of signal fidelity listening test have been presented.
PL
W artykule zaprezentowano koncepcję zmiany kodeka mowy w trakcie zestawionego połączenia VoIP w sytuacji pogorszenia parametrów transmisyjnych. Proponowany mechanizm wykorzystuje standardowe protokoły VoIP bez modyfikacji ich składni oraz nie wymaga informacji o stanie łącza z warstw niższych. Mechanizm został praktycznie zaimplementowany w programowym kliencie SIP i zbadany. W artykule przedstawiono wyniki badań.
EN
The paper presents an idea of changing a voice codec during the established call in case of deterioration of transmission’s parameters. The proposed mechanism uses standard VoIP protocols without modification, and does not require link state information from the lower layers. The mechanism has been practically implemented in SIP softphone, and tested. The result of research was presented in the paper.
PL
Przedstawiono koncepcję wykorzystania struktury Peer-to-Peer w taktycznej sieci doraźnej. Opisano wymagania stawiane strukturom. Dokonano przeglądu struktur oraz przedyskutowano ich właściwości. Omówiono uwarunkowania stosowania mechanizmów komunikacji rozproszonej w sieciach MANET.
EN
The paper presents an idea of using Peer-to-Peer structure in tactical ad-hoc networks. The requirements for the structures are described. A review of the Peer-to-Peer structures is presented and the properties of selected solutions are discussed. Specific conditions for successful use of Peer-to Peer in MANETs are also pointed out.
PL
Prowadzenie operacji militarnych w myśl koncepcji sieciocentrycznych wymaga dostępu do informacji z różnych źródeł w celu osiągnięcia przewagi informacyjnej. Niezbędna jest do tego infrastruktura telekomunikacyjna zdolna do obsługi ruchu zgodnego z protokołem IP. W artykule przedstawiono podstawowe wymagania NNEC (NATO Network Enabled Capability) na infrastrukturę telekomunikacyjną. Przedstawiono podstawowe cechy systemów STORCZYK 2000 oraz ZWT JAŚMIN, skupiając się na możliwości i jakości transmisji IP. Następnie oceniono wyżej wymienione systemy pod kątem dojrzałości do wykorzystania w realizacji usług w środowisku sieciocentrycznym.
EN
The process of running the military operations in thought of NEC concept requires to access to the information from different sources in aim of achievement of informative superiority. The well-organized communication infrastructure capable to service the IP traffic it's necessary in such environment. The paper presents the NEC basic requirements that are introduced on communication infrastructure. The basic features of Polish Military communication systems such as STORCZYK 2000 and JAŚMIN are presented as well. A special focus is put on the capabilities of transferring the IP services with a satisfactory level of QoS. The presented systems were also analyzed according to the possibility of using them in the NEC operations.
PL
Przedstawione w artykule stanowisko laboratoryjne umożliwia badanie jakości usług czasu rzeczywistego w sieciach IP. Podstawowym elementem stanowiska jest emulator sieci rozległej LANForge ICE firmy Candela Technologies. Jego wykorzystanie umożliwia badanie wpływu na jakość usług czasu rzeczywistego takich parametrów, jak: przepustowość sieci transmisyjnej, opóźnienie pakietów, fluktuacja opóźnienia pakietów, zmiana kolejności pakietów, a także straty i duplikacja pakietów. Opisane stanowisko może zostać wykorzystane m.in. do oceny przydatności rozwiązań proponowanych mechanizmów zapewnienia jakości usług do określonych zastosowań, oceny i weryfikacji implementacji usługi VoIP oraz oceny wpływu protokołu IPSec na jakość usług czasu rzeczywistego. W artykule zostały opisane miary jakości usług czasu rzeczywistego w sieciach IP, przedstawiono przykładowe scenariusze badań oraz zaprezentowano wyniki jednego z badań.
EN
This paper provides an overview of QoS (quality of services), discusses the need for QoS and presents the QoS toolset. QoS is defined as a measure of performance for a transmission system that reflects its transmission quality and service availability. Service availability is a crucial element of QoS. Before any QoS is implemented successfully, the network infrastructure must be designed to be highly available. The transmission quality is determined by the following factors: loss, delay, and delay variation. There is presented how to examine the impact of these factors on voice performance. This paper presents a testbed for evaluation of quality of delay-sensitive services in IP networks. Major testbed components are: LANForge ICE Network Emulator for creating IP network impairments, InterWatch 95000 Protocol Tester for generating backbone traffic, NetMeeting PC software for conveying calls, Ethereal PC software for network protocol analyzing, and an application for estimating quality of the transmission. The LANForge ICE is able to emulate networks of various latency, jitter, throughput (up to 1 Gbps) and packet degradation (loss, duplication, reordering). In consequence, it allows for testing the impact of these factors on the delay-sensitive services performance. In the paper, an examplary testing scenario for quality of voice traffic evaluation is presented. During the test, focused on addressing the QoS needs of voice traffic, you should keep the following in mind: - loss should be less than 1%, - one-way latency should be less than 150-200 ms, - average jitter should be less than 30 ms, - 21-106 kbps of guaranteed priority bandwidth is required per call (depending on the sampling rate, codec and Layer 2 overhead), - 150 bps (+ Layer 2 overhead) per phone of guaranteed bandwidth is required for Voice Control traffic. It is possible to check if the network conditions meet these requirements. The necessity and importance of assuring delay-sensitive services quality is well understood so, the need of such a testbed is obvious. This is because voice, video and mission critical data have stringent service requirements from the network infrastructure. The testbed allows for assessing practical, in simple way, delay-sensitive services quality under various network conditions. The results can be used as input data to large systems simulation.
PL
W artykule przedstawiono możliwości współpracy systemu Voice over IP z siecią telekomunikacyjną (siecią telefoniczną). Na wstępie nakreślono zakres pojęcia Voice over IP, a następnie zdefiniowano pojęcia: współpracy oraz systemu Voice over IP, a także porównano pojęcie centrali Voice over IP z klasyczną centralą. Omówiono najbardziej typowe metody przyłączenia systemu VoIP do sieci PSTN, takie jak: analogowe łącze telefoniczne (reprezentowane przez styki FXS i FXO), łącze ISDN (w dostępie podstawowym) i łącze E1 (dostęp pierwotnogrupowy). Poszczególne rodzaje dostępów zostały zilustrowane przykładami wykorzystania. Oceniono ich przydatność, funkcjonalność i złożoność realizacji. Wskazano także usługi dodatkowe, warunkujące zapewnienie dobrej współpracy systemów VoIP i PSTN, w szczególności poprawną transmisję informacji wybierczych po zestawieniu połączenia. Zaproponowano kryteria oceny jakości współpracy, zwracając jednocześnie uwagę na brak formalnych wymagań w kwestii badania testowania protokołów Voice over IP i urządzeń realizujących współpracę.
EN
This paper provides overview and analysis of a typical cooperation method for the Voice over IP system and public switched telephone network (PSTN). At the beginning, general aspects of the Voice over IP were presented. The Voice over IP is a technique that offers the users a telephone service in the IP network. Therefore there is a necessity for VoIP system to make possible connection from the VoIP system subscriber to PSTN subscriber and in reverse direction. There is a lack of uniform onomastics in Voice over IP and therefore basic definitions have been prepared. The first discussed and defined term was "the VoIP exchange". Differences between a typical telephone exchange and the VoIP exchange were presented. Next the terms "VoIP system" and "cooperation" were defined. It is assumed that "the VoIP system" is a set of stations in IP network using the same VoIP protocol for communication between them. And "the cooperation" was defined as possibility of making telephone connection (with specific quality) between the users of different telephone systems. In the main part of the paper, three types of VoIP-PSTN connections were presented and discussed. First one was an analogue telephone line (typical subscriber line in PSTN), that can act as FXO or FXS interface. This kind of access is available in almost all situations, but it has some limitations such as: lack of signalling information after making connection, necessity of using IVR system for incoming call control, etc. Second discussed interface was basic rate interface (BRI) ISDN. It offers two digital B-channels and additional signalling channel (D). Access via BRI ISDN interface enable us to use additional service like CLIP, CLIR, MSN, DDI, MWI. The last presented interface was PCM-30 interface (called E1). PCM-30 can act on various types of signalization, typically it works on DSS1 (digital signalization using in ISDN). Application of the discussed interface has been illustrated by the examples of configuration of two VoIP exchanges (Alcatel OmniPCX and Asterisk PBX). Other additional aspects of interworking, like signals transmission after connection establishing were presented too. Especially, transmission of DTMF signals in audio channel was discussed. The test results of on tones in-band transmission were presented. In the last part of the paper, appraisal of the cooperation performance was proposed. Based on the cooperation definition, such factors as time of connection establishing, speech quality, latency, and echo, presence of the additional services, were introduced. Conclusions end the paper.
PL
Realizacja usług sieciowych w systemach komutowanych związana jest z implementacją protokołu PPP w sieci ISDN. Narzuca ona jednakże konieczność identyfikacji zasad współpracy na styku ISDN - Intemet. W artykule zaprezentowane zostały wyniki prac własnych w zakresie opracowania środowiska badawczego do testowania wielofunkcyjnych terminali sieci ISDN wykorzystujących protokół PPP dla realizacji dostępu do sieci Intemet. Opracowane, na podstawie analizy aktualnego stanu normalizacji, algorytmy testowania, scenariusze i aplikacja testowe poddane zostały weryfikacji w środowisku badawczym. Zdefiniowane środowisko badawcze wykorzystano do weryfikacji i walidacji urządzeń ISDN wykorzystujących protokół PPP zgodnie z opracowanymi testami zgodności.
EN
The realisation of networking services over switched systems is connected with | implementation of PPP protocol in ISDN network. The cooperation principles between i the ISDN and Internet interfaces should be absolutely identified in such a case. The results of author's work in the scope of working out the research environment for testing the multifunctional ISDN terminals are presented in the paper. This terminals use the PPP protocol for establishing a connection with Internet to get an access to the i Internet services. The analyses of actual standardisation documents give a possibility to work out the algorithms, scenarios and testing application. They were taken into verification process in the established research environment. The research environment was used for verification and validation of ISDN terminals with PPP protocol according to the worked out conformance tests.
PL
Implementacja protokołu PPP w sieci ISDN umożliwia znaczne rozszerzenie zakresu usług oferowanych w sieci ISDN. Wymusza jednak konieczność identyfikacji zasad współpracy na styku ISDN - Internet wymaganych dla weryfikacji poprawności funkcjonowania terminali sieci ISDN. Zaprezentowano przegląd aktualnego stanu normalizacji w odniesieniu do europejskiej sieci ISDN, z uwzględnieniem współpracy z protokołem PPP. Artykuł zawiera wybrane zagadnienia dotyczące testowania wielofunkcyjnych terminali sieci ISDN wykorzystujących protokół PPP dla realizacji dostępu do sieci Internet.
EN
Implementing the PPP prptocol in ISDN networks results in widening the range of services offered in these networks, but it also creates the necessity to identify principles of co-operation for the ISDN - Internet interface. These principles are in turn required for verifyng correctness of ISDN network terminals operation. The Paper presents the overviews of current state of standardising European ISDN networks taking into account their co-operation with the PPP protocol. It constains selected issues on testing multi-functional ISDN network terminals using the PPP protocol for accessing the Internet network.
12
Content available Performance of CDMA systems with Walsh and PN coding
EN
Wideband CDMA method has been recently investigated for its using in the future communication systems. Such systems capacity depends on many factors, the main is multi-access interference (MAI). MAI is an inherent CDMA property connected to correlation characteristics of codes used to access and to spreading. The influence on CDMA performance of these codes families and parameters is presented in this paper. The standard Gaussian approximation has been used for interference analysis. Bit error rate (BER) on detector output is a measure of interference influence on transmission quality. It can be used for SNR(i) evaluation on receiver input for channel assignment and handover procedures. The results of interference analysis for the pseudo-noise sequences (M-sequences, Gold, de'Bruin and Jennings) as well as for the Walsh orthogonal mapping are presented in this paper.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.