Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 17

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  pancerze
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
PL
W artykule przedstawiono przegląd wyników prac badawczych realizowanych w Instytucie Metali Nieżelaznych, Oddział Metali Lekkich (IMN OML), których celem było opracowanie konstrukcji oraz technologii wytwarzania pancerzy pasywnych. Przedstawiono wyniki badań paneli wytwarzanych na dwa sposoby. Pierwszy w technologii odlewania kokilowego i drugi poprzez łączenie poszczególnych warstw metodami klejenia i laminowania przy zastosowaniu żywic epoksydowych utwardzanych chemicznie lub termicznie. W obydwu technologiach testowano jak w pancerzach pasywnych sprawdzą się stopy metali lekkich. Przeprowadzone badania ostrzałem modeli pasywnych pancerzy wykazały przydatność obydwu technologii oraz stosowania metali lekkich i uzyskano skuteczne zatrzymanie pocisków kalibru 7,62 mm i 12,7 mm typu B-32 dla różnych wariantów.
EN
The article presents an overview of the results of studies carried out at the Institute of Non-Ferrous Metals, Light Metals Division (OML IMN). The aim of the studies was to develop a design of passive armours and a technology for their manufacture. The results of studies of panels produced by two different manufacturing techniques are presented. The first manufacturing technique is permanent mould casting; the second consists in bonding of individual layers with adhesives and lamination using chemically or thermally cured epoxy resins. For both technologies, tests were made to check the applicability and behaviour of light metal alloys in passive armours. The tests under fire of passive armour models have demonstrated the usefulness of both technologies and the applicability of light metals. For different variants, an effective stopping of B-32 bullets calibre 7.62 mm and 12.7 mm was achieved.
PL
W artykule zasygnalizowano potrzebę wprowadzenia zmian w wymaganiach, co do odporności balistycznej pojazdów. Potrzeba ta wynika z analizy doświadczeń zebranych podczas realizacji misji głównie w Iraku i Afganistanie oraz nieokreślonego obecnie charakteru przyszłych zadań. Artykuł zawiera również informację o działaniach prowadzonych w Wojskowym Instytucie Techniki Pancernej i Samochodowej dotyczących opracowania osłon zapewniających ochronę załóg w przypadku zagrożenia ze strony granatów kumulacyjnych, pocisków EFP i fragmentujących ładunków IED.
EN
The article signals the need to introduce the changes in the ballistic protection requirements of military vehicles. This results from the analysis of experience collected during various missions, in particular in Iraq and Afghanistan, and some indefinite future tasks. The article presents the information on the projects carried out in the Military Institute of Armoured and Automotive Technology related to vehicle crew protection in the case of threats from shaped charge grenades, EFP projectiles and IED fragmenting charges.
PL
Posługując się licencjonowanymi programami komputerowymi opartymi na metodzie elementów skończonych przeprowadzono symulacje procesu przebijania okrętowych osłon balistycznych pociskami karabinowymi 12,7 mm. Badaniom poddano osłony złożone z jednej do sześciu warstw o grubościach 24 mm i 30 mm, wykonanych ze stali kadłubowej o zwykłej i podwyższonej wytrzymałości. Rezultaty badań mogą być pomocne w projektowaniu okrętowych osłon balistycznych narażonych na ostrzał pociskami karabinowymi.
EN
Licensed computer software based on the final element method was used to carry out a simulation process for penetrating ship ballistic shields with 12.7 mm ammunition. The investigations included shields consisting of one to six layers of ships steel of both standard and enhanced strength 24 mm and 30 mm thick. The results obtained can be useful in designing ballistic shields for protection against small arms fire.
PL
Posługując się licencjonowanymi programami komputerowymi, opartymi na metodzie elementów skończonych, przeprowadzono symulacje numeryczne procesu wnikania sztywnego pocisku w pancerze o różnych grubościach. Przyjęto sprężysto-plastyczny model materiału według równania Johnsona-Cooka. Na podstawie pomiarów prędkości pocisków kalibru 12,7 mm, przebijających stalowe tarcze o znanych właściwościach wytrzymałościowych wyznaczono wartości liczbowe współczynników występujących w równaniach ruchu pocisku, bazujących na kilku odmiennych modelach obliczeniowych. Przeprowadzono szereg obliczeń porównawczych, mających na celu ocenę dokładności badanych modeli. Rezultaty badań mogą być pomocne w projektowaniu osłon balistycznych narażonych na ostrzał pociskami karabinowymi.
EN
Using a licensed computer programs, based on the finite element method, numerical simulations of the process of penetration of a rigid projectile shells of different thicknesses, constructed of elastic-plastic material according to the Johnson-Cook model were carried out. Based on measurements of velocity projectiles caliber 12,7 mm, steel piercing blades of known strength properties there were determined the numerical values of coefficients appearing in the equations of projectile motion, based on several different physical models. A series of comparative calculations, to assess the accuracy of the models tested were performed. The results may be helpful in designing ballistic missiles vulnerable to rifle fire.
EN
In the article the quality assessment method of the mechanical design of a Mine Resistant Ambush Protected Vehicle is presented. Based on the research of the High Mobility Multipurpose Wheeled Vehicle already in operation, the new design of a MRAP vehicle is evaluated in the context of the quality assessment of the designing process. The research assumption was the provision of safety, which was taken into consideration as the primary designing requirement. This principal focus includes the experimental research of shooting and explosions of an IED blowing charge. In the paper a new mechanical design method named the Design for Optimal Sigma is presented as an application of the new armour design.
PL
W artykule omówiono metodykę założeń projektowo-konstrukcyjnych pojazdu minoodpornego typu Mine Resistant Ambush Protected Vehicle. Bazując na badaniach już eksploatowanego pojazdu High Mobility Multipurpose Wheeled Vehicle przeprowadzono prace projektowo-konstrukcyjne nowo budowanego pojazdu MRAP. W założeniach główny nacisk położono na bezpieczeństwo pancerza przed ostrzałem amunicji strzeleckiej i wybuchami ładunków typu IED. Na podstawie wypracowanej metody Design for Optimal Sigma starano się przeprowadzić ocenę jakościowo-konstrukcyjną nowo projektowanego opancerzenia tego pojazdu.
PL
Posługując się licencjonowanymi programami komputerowymi, opartymi na metodzie elementów skończonych, przeprowadzono symulacje numeryczne procesu przebijania odkształcalnego pancerza przez sztywne pociski o takich samych masach i średnicach, lecz różnych kształtach wierzchołków. Przyjęto, że pancerz jest zbudowany z materiału sprężysto-plastycznego ze wzmocnieniem nieliniowym według modelu Johnsona-Cooka. Rezultaty obliczeń przebijania pancerzy o różnych grubościach pociskami fabrycznymi o obłym kształcie wierzchołka potwierdzono eksperymentalnie. Na podstawie symulacji numerycznych wyznaczono wartości liczbowe współczynników oporu występujących w równaniach ruchu pocisku bazujących na kilku odmiennych modelach analitycznych.
EN
Licensed computer programs based on the finite element method were used to carry out numerical simulations of pearcing deformable armor with rigid projectiles of the same mass and diameter but different shapes of meplats. It was assumed that the armor was made of elastic- -plastic material with non-linear strengthening following the Johnson-Cook model. The results of calculations of different thicknesses armor penetrating by factory-made rounds with oval-shaped meplat, were confirmed experimentally. The numerical simulations were used to determine the values of strength coefficients occurring in the equations of projectile motion, based on several different analytical models.
PL
W pracy zaprezentowano wyniki eksperymentalno-numerycznych badań nad przebiciem konstrukcji warstwowych przez pocisk kalibru 7,62 mm. Przedstawione analizy poprzedzone były badaniami optymalizacyjnymi, których celem był dobór konfiguracji dodatkowej warstwy ochronnej dla pancerza pojazdu wojskowego. Badaniom poddano warstwy składające się z elementów wykonanych ze stali Armox 500T, aluminium PA11 i ceramiki Al₂O₃ . Przeprowadzono dwa typy badań: badania przebijalności pancerza przez pocisk i badania efektywności zastosowanych rozwiązań. Badania eksperymentalne rejestrowano przy użyciu szybkiej kamery z prędkością 180 000 zdjęć na sekundę. Analizy numeryczne przeprowadzono z wykorzystaniem kodu programu LS-Dyna. Kryterium oceny efektywności proponowanych rozwiązań stanowiła prędkość pocisku po przebiciu warstwy ochronnej.
EN
The paper presents the results of experimental and numerical investigation of the perforation of ballistic panels by 7.62-mm projectiles. The presented analyses were preceded by optimization studies of the selection of an additional protective layer configuration for armour of military vehicle. The test panels were constructed of Armox 500T steel, PA11 aluminum, and Al₂O₃ ceramic elements. Experimental studies of panels’ penetration by a projectile and investigations of effectiveness of the proposed structures were performed. The studies were registered with the use of the camera for fast shooting (Fantom v12). An image was recorded with the frequency of 180.000 shoots per second. Numerical analysis was carried out with the use of the LS-Dyna system. The efficiency criterion of the proposed panels was the residual velocity of the projectile after perforation of the protective layers.
PL
Na podstawie pomiarów prędkości pocisków kalibru 12,7 mm, przebijających stalowe tarcze o różnych grubościach i znanych właściwościach wytrzymałościowych, wyznaczono wartości liczbowe współczynników występujących w równaniach ruchu pocisku opartych na kilku odmiennych modelach fizycznych. Ograniczono się przy tym do modeli ciał sztywnych penetrujących odkształcalne ośrodki. Przeprowadzono szereg obliczeń porównawczych mających na celu ocenę dokładności badanych modeli. Rezultaty badań mogą być pomocne w projektowaniu osłon balistycznych narażonych na ostrzał pociskami karabinowymi.
EN
Velocity of 12.7 mm bullets, piercing steel discs with different thicknesses and of known strength properties is used to calculate the values of numerical coefficients appearing in equations, related to a few different physical models, of bullet motion. The models considered are limited to the models of rigid bodies penetrating deformable targets. A series of comparative calculations is made to assess the accuracy of the models tested. The results may be helpful in designing ballistic shields exposed to rifle fire.
PL
W artykule omówiono podstawowe metody obliczeń odporności balistycznej metalowych osłon ostrzeliwanych przez sztywne pociski z prędkościami do 1200 m/s. Rezultaty obliczeń opartych na omówionych metodach oraz na symulacji komputerowej porównano z wynikami eksperymentów przeprowadzonych przy użyciu stalowych tarcz o różnych grubościach za pomocą aparatury pomiarowej zbudowanej i uruchomionej w Instytucie Podstaw Konstrukcji Maszyn AMW.
EN
The article discusses the basic methods of calculating impact strength of steel armor hit by rigid projectiles with velocity up to 1200 m/s. The results of calculations based on the methods discussed and computer simulation are compared with the experiments carried out on the steel plates of different thicknesses by means of the test rig designed and built at the Institute of Machine Design of Naval Academy in Gdynia.
EN
The possibility of use of the Magneto-Rheological Fluids (MRFs) in armours, particularly in bullet-proof vests, is presented in this paper. The requirements for the MRFs to be applied for this specific use, the factors which influence on their properties and the behaviour of the MRFs under a magnetic field are described. The comparison of three LORD MRFs with different mass concentration of the ferromagnetic particles: 72%, 80.98% and 85.44% is made. Based on the behaviour of the Shear Thickening Fluids (STFs) one of these MRFs has been chosen as the best for the bullet-proof vests, and the ways of its application are proposed. As the source of the magnetic field it has been selected a solenoid supplied by the Li-Po battery.
PL
W pracy zaprezentowano możliwości wykorzystania cieczy magnetoreologicznych (MRF) w pancerzach, szczególnie w kamizelkach kuloodpornych. Przedstawione zostały wymagania stawiane cieczom magnetoreologicznym do zastosowania ich w kamizelkach kuloodpornych, a także czynniki wpływające na właściwości cieczy magnetoreologicznej oraz opisano jej zachowanie pod wpływem pola magnetycznego. Zostały porównane trzy ciecze LORD o różnych stężeniach wagowych cząsteczek magnetycznych: 72%, 80,98% i 85,44%. Na podstawie aplikacji cieczy zagęszczają- cych się pod wpływem dużych szybkości ścinania (STF) wybrano jedną z cieczy magnetoreologicznych, która najbardziej nadaje się do stosowania w kamizelkach kuloodpornych i zaproponowano sposoby jej aplikacji. Zaproponowano baterię litowo-polimerową Li-Po jako źródło zasilania solenoidu do wytwarzania pola magnetycznego w kamizelkach z cieczą MRF.
EN
The results of computer simulation of penetration of the 12.7 mm armour piercing incendiary (API) projectile of the B-32 type into layered armours are presented in this paper. The armours consisted of five variants of the bainitic steel plates (BSPs) with different mechanical properties, obtained as a result of the use of plastic-heat-treatment: bainitic transformation (BT) at different temperatures, rolling at room temperature, different tempering times. The bainitic steel plates of the size 50x50x10 mm were put on the armour steel „witness” plate (Armox 500) of the size 500x500x10 mm. The computer simulations were carried out with the use of the Ansys - Autodyn v12.1.0 program by means of the Lagrange method. Variations of the projectile velocity along the penetration axis of the layered armour (LA) were presented for each variant of the BSPs. After firing of the LA with this projectile the parameters describing deformation of the „witness” plate were compared with the computer simulation results. In case of plates subjected to the bainitic transformation (BT) at the temperatures of 200oC and 300oC the result of the computer simulation was similar to the result of the experimental test (respectively: stopping of the projectile, perforation of the BSP and the „witness” plate).
PL
W artykule przedstawiono wyniki symulacji komputerowej procesu penetracji pancerzy warstwowych 12,7 mm pociskiem przeciwpancerno-zapalającym (API) typu B-32. Pancerze te zawierały 5 wariantów płytek ze stali bainitycznych (BSPs) o różnych właściwościach wytrzymałościowych, uzyskanych w wyniku zastosowania obróbki cieplno-plastycznej: przemiana bainityczna (BT) w różnej temperaturze, walcowanie w temperaturze pokojowej, odpuszczanie w różnym czasie. Płytki ze stali baintycznych o wymiarach 50x50x10 mm umieszczone były na stalowej płycie pancernej „świadek” (Armox 500) o wymiarach 500x500x10 mm. Symulacje komputerowe wykonano za pomocą programu Autodyn v.12 z użyciem metody Lagrange'a. Dla każdego wariantu płytek bainitycznych przedstawiono przebieg zmian prędkości pocisku wzdłuż osi penetracji pancerza warstwowego (LA). Po ostrzale pancerza warstwowego tym pociskiem porównano parametry odkształcenia płyty świadek z wynikami symulacji komputerowych. W przypadku płytek poddawanych przemianie bainitycznej w 200oC oraz 300oC uzyskano wynik symulacji komputerowej zbliżony do wyniku badań eksperymentalnych (odpowiednio: zatrzymanie pocisku, perforację płytki bainitycznej i płyty świadek).
PL
Przedstawiono mechanizmy penetracji pancerzy stalowych i ceramicznych oraz podstawy teoretycznie i przykłady zastosowania wybranych metod szacowania głębokości przebicia pancerzy przez pociski kinetyczne. Poddano ocenie możliwości aplikacji tych metod do szacowania głębokości przebicia pancerzy stalowo-ceramicznych przez nowoczesne pociski podkalibrowe. Wykazano także potrzebę podjęcia prac naukowo-badawczych nad opracowaniem nowego modelu przebicia pancerza wspołczesnego czołgu przez pocisku podkalibrowe o konstrukcji segmentowej.
EN
The process of penetration of steel and ceramic armours with some theoretical background and examples of some methods used for the estimation of the armour penetration depth by kinetic ammunition is presented in the paper. The possibility of using these methods for the steel-ceramic armours and modern kinetic ammunition is evaluated. The suggestion is also presented that a research work has to be undertaken to develop a new theoretical penetration model for segmented kinetic ammunition.
PL
W pracy przedstawiono rozwiązywanie nieliniowych zagadnień dynamiki uderzenia balistycznego metodami numerycznymi. Scharakteryzowano obciążenia udarowe konstrukcji oraz opis matematyczny materiału w związkach konstytutywnych zachodzących w analizowanym modelu numerycznym. W oparciu o uderzenie balistyczne 9 mm pociskiem Parabellum w osłoną wykonaną z na bazie laminatu LIM 1 przeprowadzono symulację komputerową z wykorzystaniem metody elementów skończonych.
PL
W pracy zaproponowano metodykę badania reakcji osłon laminatowych na działanie fali podmuchowej oraz pocisku. Układ badawczy umożliwia obciążenie osłony impulsem ciśnienia oraz pociskiem o charakterystykach zbliżonych do obciążenia lekkiego pojazdu po wybuchu granatu. Do rejestracji procesu oddziaływania fali podmuchowej oraz przebijania osłony pociskiem zastosowano technikę rentgenografii impulsowej. Badano dwuwarstwowy układ blacha stalowa-płyta laminatowa. Dokonano analizy otrzymanych wyników doświadczalnych.
EN
A two layered system of steel and laminated plate tested by the specialised set-up that provides equivalent conditions of an experiment to the effect of grenade blast against a light armoured vehicle is presented in the paper. The pulse X ray technology is used to register the behaviour of protecting screen subjected to blast and fragments effects.
15
Content available remote Ballistic resistance of sitered iron aluminides
PL
Intermetaliczne tworzywa konstrukcyjne, ze względu na swoje właściwości są perspektywicznymi materiałami konstrukcyjnymi mogącymi mieć specyficzne zastosowania (np. do budowy osłon balistycznych). Ich cechy użytkowe są silnie zależne od składu chemicznego, a tym samym od budowy fazowej otrzymanego stopu. W pracy przedstawiono możliwości otrzymywania półfabrykatów niejednorodnych materiałów na bazie faz międzymetalicznych z układu Fe-Al. Analizowano wpływ sposobu wytwarzania na budowę fazową otrzymanych tworzyw. Określono zmiany struktury i właściwości poprzez mikroanalizę składu chemicznego oraz pomiary mikrotwardości. Jako końcowy test, przydatności spieków intermetalicznych na bazie FeAl do budowy osłon balistycznych, przeprowadzono próby przestrzeliwania przy użyciu kbk AKM.
EN
A practice of preparation of Fe-Al based intermetallic heterogeneous materials is presented in this paper. An influence of manufacturing method and parameters of technology on the structure phase of obtained materials is analysed. On the basis of microstructure and chemical analysis as well as microhardness measurement, the changes of functional properties of Fe-Al based heterogeneous intermetallics are described and discussed. On the basis of calibration tests made with kbk AK assault rifle the results of ballistic resistance are presented.
PL
W prezentowanej pracy przedstawiono w oparciu o dane literaturowe, głównie eksperymentalne, mechanizmy redukcji penetracji pocisków kinetycznych KE, sztywnych i odkształcalnych (erodujących) oraz pocisków z wykorzystaniem energii chemicznej materiałów wybuchowych CE (chemical energy weapens - ładunki kumulacyjne) w osłony pancerne. Rozpatrzono następujące osłony pancerne: stalowe RHA, ceramiczne, szklane, kolumnowe, skośne pancerze lite, skośne pancerze sandwiczowe, reaktywne, dodatkowe pancerze reaktywne, integralne uzupełniające pancerze reaktywne, pancerze półreaktywne i osłony aktywne. W podsumowaniu pracy zestawiono głębokości penetracji (kolor szary) i możliwości perforacji (kolor czarny) różnych rodzajów pancerzy.
EN
In the paper are presented the mechanisms of reduction the penetration into protective armore of kinetic energy projectile, rigid and deformable as well as the projectiles employing of chemical energy of explosives (cumulative charges). The paper is based on the literature data, mainly of experimental kind. The following armor shields were analyzed: RHA made of steel, ceramics, glass, columnar, oblique solidarmors, oblique sandwich armors, reactive, additional reactive armors, integral complementary reactive armors, semireactive armors and active shields. In the conclusion the penetrating depths were compiled (the gray color) and the penetration possibility (the black color) of different kinds of armors (Fig 16).
17
Content available remote Ceramika korundowa na pancerze
PL
W artykule przedstawiono metodykę prac nad technologią wytwarzania ceramiki korundowej przeznaczonej na pancerze. Omówiono parametry mechaniczne tej ceramiki i zaproponowano kryteria określania skuteczności ochronnej ceramiki.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.