Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 1174

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 59 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  energy efficiency
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 59 next fast forward last
1
Content available remote Minimization of motion resistance in prosumer wind power plant
EN
By their very nature, prosumer wind farms must be installed in the vicinity of human settlements. These locations have very limited wind energy resources due to limited installation heights, terrain obstacles, tall trees and buildings. All solutions that increase their energy efficiency are of particular importance for this type of power plant. The article describes the selected design solutions of turbine rotors with a vertical axis of rotation that enable the improvement of the efficiency of prosumer power plants. A new design solution for the bearing of the power plant shaft was suggested. High durability, low noise, ease of use and safety of use characterize it. This bearing system ensures the minimization of movement resistance, in particular at start-up, which means that the power station can operate effectively at low wind speeds.
PL
Ze swej natury prosumenckie farmy wiatrowe muszą być instalowane w pobliżu osiedli ludzkich. Lokalizacje te mają bardzo ograniczone zasoby energii wiatrowej ze względu na ograniczone wysokości instalacji, przeszkody terenowe, wysokie drzewa i budynki. Szczególne znaczenie dla tego typu elektrowni mają wszelkie rozwiązania zwiększające ich efektywność energetyczną. W artykule opisano wybrane rozwiązania konstrukcyjne wirników turbin z pionową osią obrotu, które umożliwiają poprawę sprawności elektrowni prosumenckich. Zaproponowano nowe rozwiązanie konstrukcyjne łożyska wału elektrowni. Cechuje go wysoka trwałość, niski poziom hałasu, łatwość obsługi i bezpieczeństwo użytkowania. Taki układ łożysk zapewnia minimalizację oporów ruchu, w szczególności przy rozruchu, co sprawia, że elektrownia może efektywnie pracować przy niskich prędkościach wiatru.
PL
Celem artykułu jest ocena zasadności zastosowania izolacji refleksyjnej w poprawie efektywności energetycznej budynków. Przeanalizowano małe budynki do 70 m2 powierzchni zabudowy, które zgodnie z polskim prawem budowlanym można realizować bez pozwolenia na budowę. W takich budynkach jest to problem szczególnie istotny, ponieważ zastosowanie wielowarstwowej refleksyjnej maty termoizolacyjnej pozwoliłoby na zwiększenie powierzchni użytkowej o ok. 5 m2.
EN
The purpose of this article is to assess the validity of using reflective insulation in improving the energy efficiency of buildings. Small buildings with the built-up area of up to 70 m2, which according to the Polish Construction Law can be erected without a building permit, were analyzed. In small buildings this is a particularly important problem, since the use of multi-layer reflective insulation mat would allow to increase the usable area by about 5 m2.
4
Content available remote Integracja automatyki budynkowej a efektywność energetyczna
PL
Przedmiotem artykułu jest wpływ integracji automatyki budynkowej na efektywność energetyczną. Autorzy omawiają integrację z systemami zarządzania energią w świetle Ustawy o charakterystyce energetycznej budynków, po czym analizują charakterystykę energetyczną według zużycia energii, zasady kontroli systemów energetycznych, weryfikację mocy i sprawności, wyniki kontroli efektywności energetycznej oraz integrację automatyki budynkowej ze szczególnym uwzględnieniem oświetlenia i zagadnień związanych z regulacją systemu HVAC. Poruszają również temat sprawności energetycznej budynku oraz systemu zarządzania energią.
EN
The subject of the article is the impact of building automation integration on energy efficiency. The authors discuss integration with energy management systems in the light of the Act on the Energy Performance of Buildings, and then analyse the energy performance according to energy consumption, principle of energy systems control, power and efficiency verification, energy efficiency control results and the integration of building automation, with particular emphasis on lighting and issues related to the HVAC system adjustment. They also address the subject of energy efficiency of the building and the energy management system.
EN
Every year, the dynamics of implementation of projects aimed at improving the efficiency of energy use is gradually increasing at different levels and in different industries. It has spread in the areas of design, modernization and reconstruction of energy-efficient buildings and structures, design and construction of elements of industrial infrastructure, and technological production processes. Introduction of such projects is a priority for enterprises and companies of various types of economic activity. Thus, the leading industries develop strategies to improve environmental safety and energy efficiency - shipping is no exception, where the process of improving energy efficiency is carried out through various mechanisms, ultimately leading to a reduction in emissions of pollutants, but having a negative impact on the performance of the commercial operation of the ship. Problems of ensuring energy efficiency along with increasing requirements for environmental safety of transport and strengthening the responsibility of shipowners become the focus of research of modern theory and practice of operation of means of maritime transport. The issues of improvement of universal principles of energy efficiency within individual shipping companies and development of tools for economic analysis of energy efficiency of own fleet, search for new ways of forming professional competencies of ship crew members in the field of energy efficiency continue to be topical as well.
EN
One of the priorities of the EU economy is to create the best possible conditions for the design and implementation of innovative solutions within the scope of energy efficiency. In recent years, there has been quick technological progress in the field of devices having controlled motor drive used for air purification, and from heating plates, which are applied in the eating places, including restaurants and zones for preparing meals in various means of transport. The research conducted by the EU on EcoDesign requirements showed that range hoods at the stage of their use have a considerable potential of saving energy. The introduction of energy efficiency labels to the market has improved the energy efficiency of these devices and accelerated the transformation of the market to implement energy-saving technologies, which according to the experts, may lead to an annual primary energy saving of 27 PJ/year in 2021, which may increase in 2030 to 60 PJ/year. The authors of this publication researched the fluid dynamic efficiency of a selected range hood, showing the necessity of investments in new technologies. Patented original solutions of the range hoods that can be applied, among others, in such means of transport as passenger ships, cargo ships, and submarines having a zone for preparing meals were presented in this article. An environmental aspect in the context of energy consumption was shown during the phase of using the device for air purification, providing many premises and arguments for future constructional solutions for energy management in various branches of transport and more.
EN
This paper discusses the problem of closed-down industrial plants in urban structures, and the prerequisites for the emergence of new uses in them, with a specific focus on libraries. The issues of the interconnection between the architectural and planning solution of the building undergoing adaptive reuse and the library function were explored; the importance of the intangible component of the renovated industrial facility in the context of the formation of the prestige of the public library and the preservation of the historical component of the urban structure was discussed. The study identified the types of industrial buildings suitable for adaptive reuse as libraries, and explored the issues of energy efficiency and environmental safety of the formation of libraries based on renovation. The authors investigated a range of problems that arise during the adaptive reuse of industrial buildings that have various degrees of architectural, artistic and historical significance. Major renovation directions were also described form the position of ecological safety.
PL
W pracy omówiono kwestię zamkniętych zakładów przemysłowych w strukturze miejskiej, przesłanki dla powstania w nich nowych funkcji, zwłaszcza bibliotek. Rozpoznano związki pomiędzy układem przestrzennym adaptowanego budynku i funkcją biblioteki, podkreślono znaczenie komponentu niematerialnego adaptowanego budynku w kontekście kształtowania prestiżu biblioteki i zachowania struktury urbanistycznej. Prześledzono rodzaje budynków przemysłowych adaptowanych na cele bibliotek publicznych oraz przedstawiono kwestie efektywności energetycznej i bezpieczeństwa ekologicznego tworzenia bibliotek w ramach adaptacji budynków istniejących. Rozpatrzono niektóre kwestie wynikające z adaptacji do nowej funkcji budynków przemysłowych o różnym stopniu znaczenia architektonicznego, artystycznego i historycznego. Opisano główne kierunki renowacji z punktu widzenia bezpieczeństwa ekologicznego.
PL
W artykule przybliżono wybrane rozwiązania architektoniczne mające wpływ na efektywność energetyczną budynków wielorodzinnych blisko zeroenergetycznych – BWBZE. Na podstawie szczegółowych analiz 15 obiektów zrealizowanych w klimacie zbliżonym do polskiego wyłoniono strategie mające bezpośrednie zastosowanie w zintegrowanym procesie projektowym. Wskazano zarówno elementy i cechy, które można uznać za tendencje, jak i przypadki szczególne zrealizowanych BWBZE. Autorzy mają nadzieję, że opisane zagadnienia staną się przyczynkiem do zmian w projektowaniu zabudowy wielorodzinnej na miarę XXI wieku w Polsce.
EN
The article presents chosen technological solutions that affect the energy efficiency of multi-family zero-energy buildings – MFZEB. Based on detailed analyzes of 15 buildings built in a climate zone similar to Polish zone, strategies that have direct application in the integrated design process were selected. Both elements and features that can be considered as trends as well as specific cases of MFZEB were indicated. Authors hope that the described problems will contribute to changes in the design of multi-family housing for the 21ˢᵗ century in Poland.
PL
Artykuł przedstawia analizę możliwości i efektów głębokiej termomodernizacji, której celem jest poprawa charakterystyki energetycznej budynku wielorodzinnego w taki sposób, aby spełnione zostały wymagania techniczne dotyczące nowych budynków obowiązujące od 1 stycznia 2021 roku. Przedstawiono niezbędny zakres działań modernizacyjnych i wykorzystania OZE. W części porównawczej wariantów termomodernizacji przeprowadzono analizę ich wpływu na ocenę energetyczną budynku. Zaplanowano następujące działania: ocieplenie ścian zewnętrznych, stropu zewnętrznego, ścian wewnętrznych, stropu od dołu oraz dachu; wymianę stolarki okiennej i drzwiowej; zaizolowanie obiegów c.o. i c.w.u. oraz dodanie lepszej regulacji odbiorników końcowych – centralnej i miejscowej; zastosowanie pomp ciepła i paneli fotowoltaicznych oraz instalacji wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.
EN
The paper sets out the possibilities and effects of deep thermal modernization, which target is to improve the energy performance of the building in such a way as to meet the technical requirements for new buildings, which are in force from January 1, 2021. The work covers the necessary scope of modernization activities, including the use of renewable energy. In the comparative part of thermo-modernization variants, an analysis was made and their impact on the building’s energy rating. What was planned is: insulation of external walls, external ceiling, internal walls, ceiling, heat from below and roof insulation; replacement of windows and doors; insulating circuits of heating and hot water installations and adding better regulation of end consumers – central and local regulation; use of heat pumps and photovoltaic panels; ventilation installation with recuperation.
EN
Research and development help improve the reliability of EVs range, battery capacity, and trouble-free charging (or service). These factors affect consumers’ interest in EVs. The quality of EV use can be supported by a modern technology called Energy Assistant (EA). The task of EA is to inform the driver about the current range, the necessity to recharge the batteries, and so on to avoid a critical situation. The main aim of this article was to investigate factors and input parameters for the proposal of EA. The Edison EV designed at the University of Žilina, was used for experimental work under real conditions and in an accredited lab with MAHA equipment.
PL
Dyrektywy Unii Europejskiej oraz przepisy krajowe wyraźnie wskazują na rozwój budownictwa niemal zeroenergetycznego i o niskiej emisji ditlenku węgla. Artykuł zawiera informacje o tym, jakie komponenty budynków na to wpływają i jak to osiągnąć. Energia w budynku jest zużywana w czasie jego wznoszenia - tzw. energia wbudowana i w czasie długoletniej eksploatacji. Na parametry energetyczne i ekologiczne wpływają głównie podstawowe komponenty: obudowa budynku i jej właściwości termiczne, szczelność, efektywne techniczne wyposażenie oraz źródła energii i sposób konwersji energii. Wszystkie te komponenty mają wpływ na wskaźnik nieodnawialnej energii pierwotnej i wskaźnik emisji ditlenku węgla. Pokazano przykładowe rozwiązania techniczne zapewniające te niskie parametry. Proponowany kierunek działania jest niezbędny dla przyszłości, aby spełnić wymagania niskiej emisji CO2 oraz wzrostu wykorzystania energii odnawialnej w budownictwie.
EN
European Union directives and national regulations clearly indicate the development of nearly zero-energy and low-carbon construction. The article provides information on what building components affect this and how to achieve it. The energy in the building is consumed during its erection - the so called embodied energy and long-term operational energy. The energy and ecological parameters are mainly influenced by the basic components: the building envelope and its thermal properties and tightness, efficient building services as well as energy sources and the method of energy conversion. All these components have an impact on the non-renewable primary energy index and the carbon dioxine emission factor. Examples of technical solutions ensuring these low parameters are shown. The proposed direction of action is necessary for the future to meet the requirements of low carbon dioxide emissions and the increase in the use of renewable energy in construction.
PL
Podstawowym wskaźnikiem porównawczym dla pomp ciepła w trybie grzewczym jest współczynnik wydajności grzewczej (COP) definiowany jako stosunek mocy grzewczej do pobieranej mocy elektrycznej. Z kolei w trybie chłodniczym jest współczynnik wydajności chłodniczej (EER) definiowany jako stosunek mocy chłodniczej do pobieranej mocy elektrycznej. Z uwagi, iż parametry zarówno dolnego źródła ciepła, jak i górnego źródła ciepła mogą być zmienne w przeciągu roku, wskaźniki te są często niewystarczające celem podjęcia odpowiedniej decyzji w kwestii wyboru konkretnego rozwiązania, a już kompletnie nie nadają się do porównania dwóch różnych układów technologicznych z użyciem tego samego urządzenia - pompy ciepła. Miarą ujmującą efektywność wytwarzania ciepła w trybie grzewczym i chłodniczym pomp ciepła dla całego roku jest sezonowy współczynnik efektywności pomp ciepła - Seasonal Perfomance Factor (SPF). W artykule przedstawiono i opisano dostępne metody obliczeniowe wyznaczania współczynnika SPF, wskazując plusy i minusy poszczególnych metod. Wskaźnik ten jest używany głównie w celu empirycznych porównań pracy rzeczywistych instalacji względem współczynnika efektywności COP deklarowanego przez producentów i obliczanego w kontrolowanych warunkach laboratoryjnych.
EN
The primary comparative indicator for heat pumps in heating mode is the Coefficient of Performance (COP), defined as the ratio of the heating power to the electrical power consumed. In cooling mode, on the other hand, the Cooling Performance Ratio (EER) is defined as the ratio of the cooling capacity to the electrical power consumed. Due to the fact that the parameters of both the ground heat source and the upper heat source may change throughout the year, these indicators are often insufficient to make an appropriate decision regarding the choice of a specific solution. They are not suitable for comparing two different technological systems using the same device - a heat pump. The seasonal measure of efficiency of heat pumps - Seasonal Perfomance Factor (SPF) is the measure that measures the efficiency of heating and cooling mode of heat pumps for the whole year. The article presents and describes the available computational methods for determining the SPF coefficient, indicating the pros and cons of each method. This indicator is used mainly for empirical comparisons of the operation of real installations against the COP performance coefficient declared by the manufacturers and calculated under controlled laboratory conditions.
EN
Diesel generator engines operate in wide load modes; therefore, it is necessary to change the percentage of the mixture of diesel and biodiesel fuel depending on the operating mode of the engine; this ensures its technical performance at the required level in all operating modes, including starting and stopping the engine. This article describes an algorithm for the operation of a diesel generator and an algorithm for determining the composition of the fuel mixture. During the study, the ratio between the components of the mixture changed, taking into account the load modes of operation of the diesel generator, indicators of fuel supply and the formulation of the fuel mixture to ensure optimal values of technical and economic indicators. To assess the efficiency of the flow of working processes in a diesel cylinder, their duration was selected, which is estimated by the duration of the processes of fuel injection, evaporation and combustion. Using the dynamic regulation of the composition of the diesel and biodiesel fuel, the total fuel consumption increased by 5.9%, but the cost of purchasing the fuel is reduced by 10% (at prices as of November 2021) and by 14.6% (based on prices as of the beginning of 2022) compared to engine operation with diesel fuel. This confirms the expediency of using the dynamic adjustment of the composition of the fuel mixture. In addition, even higher economic indicators can be achieved by using an autonomous power plant with a diesel power capacity higher than the generator capacity.
PL
Silniki Diesla pracują w szerokim zakresie obciążenia, dlatego konieczna jest zmiana procentowej mieszanki oleju napędowego i biodiesla, w zależności od trybu pracy silnika, co zapewni jego osiągi techniczne na wymaganym poziomie we wszystkich trybach pracy, w tym uruchamianie i zatrzymywanie silnika. W artykule opisano algorytm działania generatora diesla oraz algorytm wyznaczania składu mieszanki paliwowej. W trakcie badań zmieniały się proporcje między składnikami mieszanki, biorąc pod uwagę obciążeniowe tryby pracy agregatu prądotwórczego oraz wskaźniki podawania paliwa i tworzenia mieszanki paliwowej, aby zapewnić optymalne wartości wskaźników technicznych, ekonomicznych i środowiskowych. Do oceny wydajności przebiegu procesów roboczych w cylindrze diesla dobrano czas ich trwania, który szacowany jest czasem trwania procesów wtrysku, odparowania i spalania paliwa.
EN
The aim of the article is to consider current global and European trends in ensuring a sufficient level of energy efficiency, to provide an analysis of the institutional environment for energy security, and the development and justification of a conceptual and analytical model of energy generation and consumption at the regional level in decentralization reform in Ukraine. The current trends of world energy consumption are illustrated, the forecast of renewable energy development is built and an analysis of energy efficiency of the national economy is performed. The article presents a study of the formation of an integrated municipal energy-management system of Ukrainian communities and municipalities depending on their urbanization and offers the use of conceptual analytical model of generation-consumption. A number of normative and organizational-institutional proposals on the standardization of energy-efficiency improvement processes are provided. Analysis of the energy efficiency of communities can be modeled at the conceptual level with the study using an analytical model: a) energy-efficiency factors of this model, financial instruments for its effective functioning as a mechanism of interest budget revenues and specialized funds functional dependence of the target function of the energy generation-consumption model, taking into account the generation methods and the main consumers at the appropriate levels; b) the risks and shortcomings of this process, which propose a number of regulatory and institutional changes to improve the effectiveness of effective energy efficiency policies of communities and energy security of the state on the basis of energy cooperation and organization of the biofuel exchange. The model of organization and functioning of the cooperative for generation and consumption of solar energy, which is based on the regulatory framework, is represented as a model structural and functional solution. This allowed the development of scientific and applied recommendations for improving the legal provisions, which would allow the community to become an effective player in the wholesale energy market, selling it at a “green” tariff.
PL
Celem artykułu jest propozycja uwzględnienia aktualnych światowych i europejskich trendów w zapewnianiu odpowiedniego poziomu efektywności energetycznej, analiza otoczenia instytucjonalnego dla bezpieczeństwa energetycznego oraz opracowanie i uzasadnienie koncepcyjnego i analitycznego modelu wytwarzania i zużycia energii na poziomie regionalnym w reformie decentralizacyjnej w Ukrainie. Zobrazowane zostały aktualne trendy światowego zużycia energii, zbudowana została prognoza rozwoju energetyki odnawialnej oraz przeprowadzano analizę efektywności energetycznej gospodarki narodowej. W artykule przedstawiono studium kształtowania się zintegrowanego miejskiego systemu energetyczno-gospodarczego społeczności ukraińskich i gmin w zależności od ich urbanizacji oraz zaproponowano wykorzystanie modelu koncepcyjno-analitycznego. Przedstawiono szereg propozycji normatywnych i organizacyjno-instytucjonalnych dotyczących standaryzacji procesów poprawy efektywności energetycznej. Efektywność energetyczną gmin można modelować na poziomie koncepcyjnym za pomocą wykorzystania w modelu analitycznym: a) współczynników efektywności energetycznej, są to: instrumenty finansowe efektywnego funkcjonowania jako mechanizmu odsetek dochodów budżetowych i funduszy specjalistycznych, zależność funkcjonalna wytwarzania-zużycia energii z uwzględnieniem metod wytwarzania i głównych odbiorców na odpowiednich poziomach; b) ryzyka procesowego, które związane jest z szeregiem zmian regulacyjnych i instytucjonalnych w celu poprawy efektywności i polityki bezpieczeństwa energetycznego państwa w oparciu o współpracę energetyczną i organizację giełdy biopaliw. Model organizacji i funkcjonowania spółdzielni wytwarzania i zużycia energii słonecznej, oparty na ramach regulacyjnych, przedstawiany został jako modelowe rozwiązanie konstrukcyjne i funkcjonalne. Pozwoliło to na wypracowanie naukowych i aplikacyjnych rekomendacji poprawy przepisów prawnych, które pozwoliłyby gminie stać się efektywnym graczem na hurtowym rynku energii, sprzedając ją po „zielonej” taryfie.
15
Content available remote Wpływ metody kalkulacji na wartość kosztów cyklu życia budynku
PL
W artykule zestawiono i porównano koszty cyklu życia obiektu w technologii tradycyjnej i energooszczędnego. Analizę kosztów cyklu życia przeprowadzono czterema metodami. W przypadku dwóch metod - metody prostej bazującej głównie na kosztach zużytej energii oraz metody LCNPV, wariant energooszczędny okazał się mniej korzystny od tradycyjnego. Największą przewagę budynku energooszczędnego nad tradycyjnym widać w przypadku metody zaproponowanej w rozporządzeniu.
EN
The article summarizes and compares the life cycle cost in traditional and energy-saving technology. The life cycle cost analysis was carried out for the two options using four methods. In the case of two methods - the simple method based mainly on energy costs and the LCNPV method, the energy-saving variant turned out to be less favorable than the traditional one. The greatest advantage of an energy-saving building over a traditional one can be seen using the method proposed in the regulation.
PL
Artykuł ma na celu zdefiniowanie możliwości wykorzystania materiałów budowlanych w realizacji efektywnych energetycznie budynków przedszkoli z punktu widzenia projektanta-architekta. Analiza została przeprowadzona na podstawie autorskich koncepcji architektonicznych dwóch budynków przedszkoli. W tym artykule analizowano najbliższe otoczenie i obudowę budynku. Kolejny zostanie poświęcony przestrzeni wewnętrznej. Wyniki analiz wskazują na istotną rolę cech fizycznych materiałów budowlanych we wszystkich trzech wspomnianych obszarach, co prowadzi do wniosku, iż problematyka ta wymaga holistycznego podejścia projektowego.
EN
The article aims to define the possibilities of building materials use in the kindergarten buildings energy concept, from the designer-architect’s point of view. The analysis was conducted based of original architectural concepts for two kindergarten buildings. In the article, the analysis covered the building’s closest surroundings and the building envelope. Next wili be devoted to the interior space. The analysis results indicate a significant impact of physical properties exerted by building materials in all three mentioned areas, which prompts the conclusion that this issue requires a holistic design approach.
17
PL
Artykuł jest kontynuacją publikacji Kontekst energetyczny wykorzystania materiałów budowlanych w projektowaniu energoefektywnych budynków przedszkolnych - spojrzenie architektoniczne zamieszczonej w „Materiałach Budowlanych” 6/2022. Przeprowadzone badanie ma na celu opracowanie platformy pomiędzy wiedzą techniczną a praktyką architektoniczno-projektową w zakresie tworzenia budynków przedszkolnych o obniżonym zapotrzebowaniu na energię operacyjną. Kontynuowano analizę wpływu przegród budowlanych wykonanych z różnych materiałów budowlanych na ich zdolność do akumulacji ciepła, kształtowania mikroklimatu przyjaznego użytkownikom oraz przeanalizowano szczegółowo wewnętrzne przegrody stosowane w budynkach przedszkoli. Przedstawiono zestawienie wybranych rozwiązań materiałowych w kontekście możliwości ich zastosowania w energoefektywnych budynkach przedszkoli.
EN
The article serves as a continuation of the text published in „Materialy Budowlane” 6/2022 under the title of Energy context of building materials’ use in designing energy-efficient kindergarten buildings - architectural outlook. The study is aimed to creating a platform between the available technical knowledge and architectural design practice in the field of designing pre-school buildings with reduced operational energy demand. During the study, the analysis was continued concerning the influence that building partitions made of various building materials exert on the buildings’ ability to accumulate heat and create a user-friendly microclimate. Internal partitions used in pre-school buildings were analyzed in detail. The present article presents a list of selected material solutions in the context of their possible implementation towards designing energy-efficient pre-school buildings.
PL
Projektując przegrody zewnętrzne budynku należy poddać analizie wiele różnych aspektów, takich jak efektywność energetyczna, trwałość, możliwość zbudowania takiej przegrody, wpływ na warunki zdrowotne i zapewnienie komfortu osób przebywających w budynku, bezpieczeństwo pożarowe, akustyka oraz aspekt finansowy. W artykule autorzy analizują kwestie związane z efektywnością energetyczną i procesami cieplno-wilgotnościowymi przegród. Inne tematy poruszane w tym artykule to wpływ przegród na jakość środowiska wewnętrznego.
EN
When designing the building envelope, many different aspects should be analyzed, such as energy efficiency, durability, the possibility of constructing such divisions, the impact on health conditions and ensuring the comfort of people in the building, fire safety, acoustics and the financial aspect. In the article, the authors analyze the issues related to energy efficiency and thermal and humidity processes in partitions. Other topics covered in this review article are the effects of partitions on the quality of the indoor environment.
19
Content available remote Badania in situ mikrosferowych materiałów powłokowych
PL
W ostatnich latach coraz większego znaczenia nabiera oszczędność energii, szczególnie w budownictwie. Trwają poszukiwania materiałów, które posiadałyby jeszcze lepsze właściwości izolacyjne niż te, które są stosowane do tej pory. Należą do nich m.in. mikrosferowe powłokowe materiały termoizolacyjne. Powłoki z nich wykonane mają grubość do kilku milimetrów, ale współczynnik przewodzenia ciepła deklarowany przez producentów wynosi 0,001 W/(mK) [1, 2]. Takie wartości, niespotykane w przypadku dotychczas stosowanych materiałów izolacyjnych, skłoniły do podjęcia badań w celu określenia ich właściwości cieplnych oraz weryfikacji wpływu na efektywność energetyczną budynku. Badania in situ wykonano na Poligonie Energooszczędności przy Zespole Szkół Budowlanych w Tarnowie.
EN
Energy saving has become more and more important in recent years, particular in construction. There is an ongoing search for materials that would have even better insulating properties than those used so far. Thermal insulation coatings can be such a material. These coatings are up to a few millimeters thick, but the thermal conductivity coefficient declared by the manufacturers is 0,001 W/(mK) [1, 2]. Such values, unprecedented in the insulation materials used so far, prompted us to undertake research in order to determine their thermal properties and to verify the influence on energy efficiency of the building. In situ tests were carried out at the Energy Efficiency Test Range at the Construction School Complex in Tarnów.
EN
The presence of water, food and energy crises, both at the global and regional levels, as well as their deterioration under conditions of climate change, with an insufficient level of technical condition of existing irrigation systems, increase the strategic importance of irrigation as the guarantor of the agricultural sector sustainable development. This makes it necessary to increase, foremost, energy and overall (technical, technological, economic, and environmental) efficiency of the closed irrigation network of irrigation systems. In this regard, the complex that includes organisational-technological, technical, and resource-saving groups of measures was developed. Estimation of energy and overall efficiency of the closed irrigation network of irrigation systems at the implementation of developed complex were executed on the example of the agricultural enterprise located in the Petropavlovsk district of the Dnipropetrovsk region of Ukraine. For this purpose, machine experiment based on a use of the set of optimisation, forecasting and simulation models was implemented, including the model of climatic conditions, the model of water regime and water regulation technologies, as well as the model of crop yields on reclaimed lands. According to the obtained results, established that implementation of the complex reduces the consumption of irrigation water by 2.2-30.7% and electricity consumption by 12.9-38.2%. The rate of specific costs decreases from 1.6 to 1.32-1.47, and the coefficient of environmental reliability increases by 5.6-16.7%. At the same time, the profitability index increases from 1.07 to 1.75-2.57, and the discounted payback period decreases from 18 to 8-5 years.
first rewind previous Strona / 59 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.