Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 69

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  analiza komputerowa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
PL
W pracy przedstawiona została analiza środowiska wibracyjnego na rusztowaniach budowlanych. Opracowanie opiera się na wynikach projektu, w którym brano pod uwagę bezpieczeństwo pracowników na rusztowaniach. Łączna liczba 120 rusztowań fasadowych została przeanalizowana w ciągu dwóch lat. Jedną z kwestii branych pod uwagę w tym projekcie był wpływ drgań na konstrukcje rusztowań i bezpieczeństwo pracowników przebywających na nich.
EN
The paper presents analysis of the vibrational environment on scaffoldings. It is based on the results obtained in the project considering workers safety on scaffoldings. The total number of 120 façade scaffoldings was analysed over a period of two years. One of the issues considered in this project was the vibrations influence on scaffoldings and workers safety. The values of natural frequencies were obtained based on in-situ measurements of free vibrations. Analysis of the tests results made it possible to verify the elaborated numerical models. Values of natural frequencies and displacements in mode shaped from numerical modal analyses were compared with test results. Measurements of forced vibrations were also made with various sources of vibrations active at scaffoldings. The detailed numerical dynamic analysis was performed considering excitation forces variable in time. The obtained results were compared with allowable values according to the appropriate Polish standards. Most influential sources of vibrations for human comfort were indicated in the conclusions.
EN
The analysis of the field of application of gripper is carried out. Are allocated perspective areas of development of a robotics. The main difficulties in the application of kinematic schemes for gripping devices with rotary finger movement are described. The prospective application of the kinematic scheme of the gripper with a straight-parallel plane-parallel motion of the fingers is proved when manipulating an object of the "shaft" type. A new scheme of a gripper with a rectilinear plane-parallel finger movement is presented. Its design is simpler and cheaper than known devices of this type. The capability of the gripper design in the engineering analysis environment has been fulfilled. Numerous computer studies of both individual design elements and pairs of objects that are in interaction have confirmed the operability of the developed design. It is established that the frictional force in the mobile components of the gripper design is insignificant, which will not create the prerequisites for a significant increase in size.
3
Content available remote Ramy portalowe z ryglem ażurowym – projektowanie wspomagane komputerowo
PL
Stalowe ramy portalowe z ryglem ażurowym są jednym z układów konstrukcyjnych hal stalowych. Do sprawdzania stateczności poszczególnych elementów wchodzących w skład omawianych konstrukcji powszechnie stosowane jest oprogramowanie komputerowe bazujące na metodzie elementów skończonych. W artykule przedstawiono porównanie wyników uzyskanych z obliczeń wykonanych za pomocą programu Robot Structural Analysis Professional firmy Autodesk i ACB+ z wynikami wstępnego (uproszczonego) doboru rygla przedstawionego w [3].
EN
Steel portal frames with rafter as a castellated beam are one of the structure types of steel halls. Computer software based on the finite element method is often used to check resistance and stability of frames and their elements. The comparison of the calculations results of frames has been presented in the paper. The calculations have been made taking into consideration steel portal frames: the span of the frame – 15 m, the height of the frame – 4.5 m. Two kinds of software have been taken into account: Autodesk’s Robot Structural Analysis and ACB+.
PL
Artykuł jest kontynuacją serii publikacji dotyczących opracowywanego systemu wspomagania decyzji w ratownictwie morskim. W artykule zbadano możliwość zastosowania aplikacji komputerowej wykorzystującą metodę drzew decyzyjnych podczas analizy sytuacji statku będącego w niebezpieczeństwie. Badania przeprowadzono dla przypadku statku na mieliźnie. W pracy scharakteryzowano metodę, wykonano wstępne założenia do algorytmu postępowania, zdefiniowano atrybuty i warianty zdarzeń. Zbudowano model, który został przetestowany w aplikacji komputerowej. Wyniki analizy przedstawiono w postaci grafu oraz danych liczbowych zinterpretowanych dla badanego przypadku. We wnioskach ujęto przydatność wykorzystanej aplikacji komputerowej oraz możliwość jej dalszego zastosowania także w innych operacjach poszukiwawczo – ratowniczych na morzu.
EN
The article is continuation of publication series on decision support system for maritime rescue currently being developed. The article examines the possibility of using a computer application that implements the method of decision tree analysis for ship in distress situations. The research has been conducted for ship aground case. The study characterizes the method, initial assumptions for the algorithm, defines attributes and variants events. Created model has been tested in a computer application. The results of the analysis are presented in the form of graph and numerical data interpreted for researched case. The proposals included the usefulness of described computer application and the possibility of its further use in other types of search and rescue operations at sea.
7
Content available A method of the wear prognosis of sliding bearings
EN
The considerations presented in this paper include a computer analysis of slide bearing wear prognosis using the solutions of recurrence equations complemented with the experimental data values. On the ground of the results obtained from analytical and computational numerical calculations, and taking into account the experimental parameters of bearing material and operation boundary conditions, the control problems of slide bearing wear surfaces have been presented. The obtained results allow us to see a connection between roughness, material properties, the amplitude of vibrations, the kind of the friction forces, the hardness of materials, the sliding speed in one side and the wear increments in succeeding time units of the exploitation process in other side.
PL
Rozważania przedstawione w niniejszej pracy obejmują komputerową analizę prognozy zużycia łożyska ślizgowego z wykorzystaniem rozwiązań równań rekurencyjnych oraz danych eksperymentalnych. Problem optymalizacji zużycia powierzchni ślizgowych łożyska został rozwiązany przy wykorzystaniu obliczeń analitycznych i numerycznych a także przy uwzględnieniu materiału łożyskowego, parametrów doświadczalnych oraz warunków brzegowych. Uzyskane wyniki pozwalają nam dostrzec związek między chropowatością, właściwościami materiału, amplitudą drgań, rodzajem sił tarcia, twardością materiałów, prędkością ślizgania z jednej strony, a przyrostem zużycia w kolejnych jednostkach czasowych procesu eksploatacji z drugiej strony.
8
Content available remote Stumpage Forestry Data Mining based on 3D Laser Point Cloud
EN
Terrestrial laser scanner (TLS) was used to obtain stumpage point cloud data. Firstly, we used the ball neighbourhood combining with a uniform grid method to represent the spatial topology construction of the point cloud, thereby reduced the amount of calculation. Secondly, we used Hough transform to calculate timber volume and abandoned branches and leaves interference according to different depth circular centers continuity. Thirdly through calculating the point cloud features, such as normal vector, curvature, bending, etc, then automatically located the secondary branches position; Finally, comparing with the really measurement trees parameters; the effectiveness of our proposed method is proved.
PL
W artykule przedstawiono wyniki prac dotyczących wykorzystania laserowego skanera przestrzeni (ang. Terrestrial Laser Scanner – TLS) do uzyskania danych dotyczących ilości drewna na danym terenie, w celu ustalenia opłaty wycinkowej. W tworzeniu struktury przestrzennej chmury danych, wykorzystano metodę siatki jednolitej w połączeniu z kulistą formą otoczenia, co dało ograniczenie liczby obliczeń. W drugim etapie zastosowano transformację Hougha, do obliczenia ilości drewna, wolnych gałęzi i zakłóceń wywołanych liśćmi, a na koniec wyznaczono parametry chmury danych, jak wektor normalny, krzywizna, zagięcia itp. Porównanie z danymi rzeczywistymi potwierdza skuteczność metody.
9
Content available remote Modelowanie i prognozowanie procesów związanych z systemem dystrybucji wody
PL
Modelowanie systemów opiera się na najbardziej wiarygodnym odtworzeniu rzeczywistych warunków pracy, z uwzględnieniem zmienności rozbiorów wody oraz jej dystrybucji. Wprowadzenie większej liczby danych pozwala na odtworzenie warunków pracy sieci wodociągowej dla zdarzeń losowych, czyli poboru wody na potrzeby przeciwpożarowe, awarii, a także ich wpływu na innych odbiorców sieci wodociągowej.
EN
The opinion of existing state of water-supply system commune was the aim of work the Choroszcz conducted for help of programme computer EPANET 2.0, and having for task the improvement of efficiency the studied. It commune Choroszcz, is careful for one from the best developing populace in podlaskie province. Analysis yoke water-supply net reinforced from formulation No. 1 in Choroszczy. The data made up with summers 2005 the basis of opinion-2010 throw open through Institution of Thermal Energetics of Water-pipes and the Sewage system in Choroszczy. It the arrangements of water-supply system with exact heights, the diameters, lengths were imitated was for basis of digital maps. It computer simulations were conducted was near help of Epanet programme, which is generally accessible as well as used in scientific aims often how and practical uses. The investigative part be based on chosen the relating variants real and the founded breakdowns as well as the having on aim the improvement of efficiency of net workings.
10
Content available remote Obserwacja drogi i związane z nią stany uwagi wzrokowej kierowców
PL
W referacie omówiono przebieg zmian uwagi wzrokowej kierowców związany ze zmienną liczbą bodźców wzrokowych ważnych z punktu widzenia prawidłowego prowadzenia pojazdu. Wskazano na różne możliwe tryby uwagi wzrokowej, uwypuklając problem możliwego jej blokowania przez bodźce wymagające niestandardowej reakcji kierowcy. Odniesiono się także do najczęstszych dystraktorów uwagi wzrokowej.
EN
The paper discusses changes in visual attention of drivers associated with a variable number of visual stimuli that are important for correct driving. The author pointed out at various possible modes of visual attention, highlighting the problem of possible blocking of stimuli that require driver's non-standard reaction.
PL
W artykule opisano zagadnienia związane z symulacją komputerową pokrycia radiowego naziemnych systemów łączności radiowej. Jako przykład pokazano symulację komputerową pokrycia radiowego standardu GSM-R dla najciekawszych przypadków na terenie Łódzkiego Węzła Kolejowego. Pokazano problemy wynikające z przeprowadzonej analizy komputerowej będące konsekwencją z braku możliwości uwzględnienia wszystkich przypadków przez nowoczesne aplikacje komputerowe.
EN
The paper describes issues related to the performance of computer simulations terrestrial radio coverage of radio communication systems. As an example shows, a computer simulation the radio coverage of GSM-R for the most interesting cases in Lodz railway junction. Illustrated problems resulting from computer analysis as a consequence of the impossibility cover all cases by modern computer applications.
PL
Przedstawiono analizę numeryczną procesu penetracji pancerza kevlarowego pociskiem 5,56 mm SS109 oraz walidację jego modelu numerycznego. Analizę przeprowadzono za pomocą programu Ansys – Autodyn v12.1.0 z użyciem metod SPH i Lagrange’a. Zbadano wpływ liczby warstw Kevlaru na penetrację oraz zmianę prędkości pocisku.
EN
Presented are numerical analysis of the 5,56 mm SS109 bullet penetrating through kevlar armor and validation of the relevant numeric model. The procedure was carried out by means of the Ansys - Autodyn v12.1.0 software with use of the SHP and Lagrange methods. The effect of the number of kevlar plies on the penetration process and on the bullet speed variability was checked.
13
Content available remote Komputerowa analiza procesu formowania strefy deformacji w trakcie nagniatania
PL
Omówiono możliwość wykorzystania techniki komputerowej do analizy zespołu zjawisk zachodzących w trakcie formowania strefy deformacji w trakcie nagniatania. W wyniku nagniatania nierówności powierzchni pozostałe po obróbce poprzedzającej zostają trwale odkształcone, a na powierzchni obrobionej formowana jest warstwa wierzchnia, której właściwości uwarunkowane są czynnikami mechanicznymi, geometrycznymi i kinematycznymi procesu. Istotnymi są tu przede wszystkim siła nagniatania, rodzaj, kształt oraz wymiary narzędzia i przedmiotu obrabianego, właściwości materiału obrabianego, oraz chropowatość powierzchni wyjściowej.
EN
A possibility of using a computer technique for the analysis of the set of phenomena occurring in the course of deformation zone formation during burnishing. As a result of burnishing, any surface irregularities left after the preceding working are permanently deformed and a top layer is formed on the surface worked, whose properties are determined by the mechanical, geometrical and kinematic factors of the process. The burnishing force, the type, shape and dimensions of the tool and the workpiece, the properties of the material being worked, and the roughness of the initial surface are primarily important here.
PL
Prowadzone analizy, z wykorzystaniem metod komputerowych, ruchu tłoka silnika spalinowego pozwalają już na etapie jego projektowania przewidzieć występujące podczas jego pracy obciążenia oraz zachodzące różnorodne procesy fizyko-chemiczne. Niniejszy artykuł prezentuje wyniki analizy kinematycznej, jednocylindrowego silnika o zapłonie samoczynnym firmy Ruggerini, z wykorzystaniem programu komputerowego CATIA V5. Uzyskane wyniki porównano z metodami analitycznymi. W celu przeprowadzenia opisanych analiz w pierwszej części zaprezentowano budowę trójwymiarowego modelu komputerowego przedmiotowego silnika z wykorzystaniem innego środowiska jakim jest program Solid Egde.
EN
The analysis, being conducted by using of computer methods, of a piston engine already allows for the design stage to predict the loading that occurs the during operation, and places a variety of physico-chemical processes. This article presents the results of kinematic analysis based on a single cylinder direct injection engine – Ruggerini, manufactured by Lombardini Srl., and using CATIA V5 computer program. The results were compared to analytical methods. In order to perform the analysis described in the first part of the following paper, the authors present the construction of threedimensional computer model of the engine using a different environment, which is the Solid Edge program.
PL
Omówiono możliwość wykorzystania techniki komputerowej do określenia przestrzennego kształtu strefy formowania deformacji w oparciu o pomiary stereometrii strefy kontaktu narzędzia nagniatającego z materiałem obrabianym. Przeanalizowano przebieg procesu nagniatania, w wyniku którego nierówności powierzchni pozostałe po obróbce poprzedzającej zostają trwale odkształcone, a na powierzchni obrobionej formowana jest nowa struktura geometryczna nierówności uwarunkowana czynnikami mechanicznymi, geometrycznymi i kinematycznymi procesu. Istotne są tu przede wszystkim siła nagniatania, rodzaj, kształt oraz wymiary narzędzia i przedmiotu obrabianego, właściwości materiału obrabianego oraz chropowatość powierzchni wyjściowej.
EN
A possibility of using a computer technique for determining the spatial shape of forming deformations based on the measurements of the stereometry of the burnishing tool and worked metal contact zone has been discussed. The burnishing process, as a result of which surface irregularities left after the prior treatment are permanently deformed, and on the surface worked, a new geometrical structure of irregularities is formed, which is determined by the mechanical, geometric and kinematic factors of the process, has been analyzed. The burnishing force, the type, shape and dimensions of the tool and the workpiece, the properties of the material being worked, and the roughness of the initial surface are primarily important here.
PL
W artykule przedstawiono model obliczeniowy konstrukcji ramy nośnej siewnika pneumatycznego oraz zamieszczono wybrane fragmenty analizy wytrzymałościowej. Obliczenia pozwoliły na weryfikację przyjętych rozwiązań konstrukcyjnych. Zidentyfikowano najbardziej zagrożone miejsca w konstrukcji dla przyjętych warunków eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem newralgicznych punktów konstrukcyjnych. Wielowariantowa analiza MES może posłużyć do opracowania właściwego programu badań eksperymentalnych opracowanej konstrukcji ramy nośnej siewnika.
EN
The calculation model of the pneumatic seed drill frame are presented in the article as well as the selected fragments of the structural strength analysis. Performed computer calculations allowed verification of the initial constructional assumptions. The most endangered places has been identified under the operation condition with the detailed analysis of constructional points. Multivariate FEM analysis can be used for the proper experimental research program for the carrying construction of the seed drill frame.
PL
W opracowaniu przedstawiono metody modelowania numerycznego oraz komputerową analizę statyczną stalowych pomostów umieszczanych na rusztowaniach. Głównym problemem poruszonym w opracowaniu jest określenie nośności płyt pomostowych pod wpływem szczególnych przypadków obcią- żeń, oraz analiza uzyskanych wyników i osobliwości numerycznych, występujących w analizie liniowej.
EN
Methods of the numerical modeling and the computer static analysis of scaffolding steel boards are presented in the paper. The main issue raised in the study is to determine the carrying capacity of scaffolding boards under the influence of special load cases, and analysis of results and the numerical singularity occurring in the linear analysis.
PL
W artykule przedstawiono wyniki przeprowadzonej analizy naprężeń wybranych elementów metalowego sprzęgła podatnego skrętnie z wykorzystaniem metody elementów skończonych. Do zamodelowania oraz symulacji komputerowej obciążeń poszczególnych podzespołów zastosowano program Autodesk Inwentor 2009.
EN
Results of stress analysis of selected elements of torsionally flexible metal coupling with the use of FEM method were presented. AutodeskŽ InventorŽ Professional 2009 software was applied to visualization and computer simulation of loads occurring at individual sub-assemblies of torsionally flexible metal coupling.
PL
W artykule przedstawiono model obliczeniowy konstrukcji nośnej kombajnu do zbioru warzyw oraz zamieszczono wybrane fragmenty analizy wytrzymałościowej konstrukcji. Obliczenia pozwoliły na weryfikację przyjętych rozwiązań konstrukcyjnych. Zidentyfikowano stan wytężenia konstrukcji dla przyjętych warunków eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem newralgicznych węzłów konstrukcji (połączenia spawane, miejsca połączeń zespołów z konstrukcją nośną). Wielowariantowa analiza MES pozwoliła na opracowanie właściwego programu badań eksperymentalnych opracowywanej konstrukcji nośnej kombajnu.
EN
The calculation model of a vegetable harvester's carrying construction has been presented in the paper as well as the selected fragments of the structural strength analysis. Performed computer calculations allowed verification of the initial constructional assumptions. The material effort has been identified under the operation condition with the detailed analysis of constructional nodes (welding points, connection points etc.) Multivariate FEM analysis allowed determining the proper experimental research program for the carrying construction of the vegetable harvester.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.