Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 8

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  elektroencefalograf
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Elektroencefalografia jest techniką powszechnie stosowaną w diagnostyce medycznej oraz w badaniach. W artykule opisano zasadę pomiarów EEG i scharakteryzowano aparaturę pomiarową oraz metody rejestracji. Artykuł podzielony jest na dwie części. W pierwszej przedstawiono metody rejestracji sygnałów EEG oraz ich zastosowania kliniczne, a w drugiej narzędzia analizy widmowej. W pracy zostały użyte rzeczywiste sekwencje sygnałów EEG określone przez lekarza jako sygnały prawidłowe oraz wskazujące na chorobę (napadowe). Ich analiza została wykonana za pomocą szybkiej transformaty Fouriera oraz dyskretnej transformaty falkowej. Obliczano widmo mocy, a uzyskane średnie wartości mocy spektralnej stanowiły podstawę wskazania stanu patologicznego.
EN
Electroencephalography, as an electrophysiological method to record electrical activity of the brain, is commonly used in medicine and research areas. This article presents theoretical basics of EEG measurement. This method is still being developed. The greatest emphasis is put on improvement of the measuring equipment and recording methods. The solutions to improve hardware and software are still sought. This article is divided into two main parts. The first part explains EEG recording and its clinical applications. Epilepsy is the most common neurological disorder. The future trends in the development of EEG are pointed out. In the second part spectral analysis tools are presented. The EEG signal has nonlinear and nonstationary properties In the paper, real EEG sequences described by a doctor as normal and epileptic (ictal) are used. The analysis is performed using fast Fourier transform and discrete wavelet transform. The power spectrum in each frequency band is calculated. The obtained average power spectral values allow to distinguish epileptic sequences. Spectral analysis is considered to be a potential tool that may aid in the diagnosis of neurological diseases.
2
Content available remote Pełnofalowa analiza odporności elektroencefalografu na zaburzenia promieniowane
PL
W artykule pokazano wyniki pełnofalowej analizy odporności elektroencefalografu na zaburzenia promieniowane. Do symulacji wykorzystano numeryczny model rzeczywistego obwodu drukowanego elektroencefalografu z dołączonymi przewodami. Strukturę "oświetlano" płaską fala elektromagnetyczną dla różnych polaryzacji i kierunków padania. Głównym celem prac było wskazanie dróg przenikania zaburzeń i oszacowanie wpływu filtrów wejściowych na poziom napięć indukowanych w kanałach pomiarowych.
EN
This paper illustrates numerical analysis of the EEG device radiated immunity. A realistic numerical model of the PCB of device under test with connected wires is developed. The structure is illuminated by a plane wave for different polarizations and directions of incidence. The main purpose of this study is to show the main coupling paths and influence of input filter elements on the level of induced radio-frequency noise voltage in the circuit.
PL
W artykule omówiono możliwości zastosowania symulacji komputerowych do badania odporności elektroencefalografu na zaburzenia promieniowane. Opisano sposób przygotowania modelu numerycznego uwzględniającego obwód drukowany urządzenia, przewody i pacjenta oraz sposób redukcji tego modelu tak, aby możliwe było uzyskanie dokładnych wyników przy zastosowaniu możliwie małych zasobów komputerowych (RAM, czas analizy).
EN
The using of numerical simulations for analysis of the EEG device radiated immunity is presented in this paper. Developing of the numerical model consisting of PCB and leads connected to the human head as well as the model order reduction for increasing the computational efficiency by reduction of the computer resources (RAM, CPU time) without decreasing the accuracy are also demonstrated.
PL
W niniejszym artykule przedstawiono budowę, zasadę działania, badanie i możliwości wykorzystania urządzenia Mindwave w pracy badawczej powiązanej z symulatorem pojazdu osobowego, będącego wyposażeniem stanowiska w laboratorium silników spalinowych Instytutu Silników Spalinowych i Transportu Politechniki Poznańskiej. Prezentowany aparat pomiarowy firmy NeuroSky jest prostym w budowie i użytkowaniu elektroencefalografem, dzięki któremu stało się możliwe przeprowadzenie nowych badań naukowych z dziedziny biopomiarów poprzez wskaźnik poziomu koncentracji. Głównymi celami artykułu jest przedstawienie uzasadnienia, istoty oraz kontynuacji badań dla wyciągnięcia ważnych wniosków, które w przyszłości mogą istotnie zmienić kwestie bezpieczeństwa i sposobu prowadzenia pojazdów samochodowych. W publikacji opisano stanowisko badawcze na którym zrealizowano pomiary oraz podano dalsze kierunki prowadzonych badań z wykorzystaniem omawianego urządzenia.
EN
In this article presented the design, working, research and possible use of the device Mindwave in research work associated with the simulator passenger vehicle, which is equipped laboratory Institute of Combustion Engines and Transport, Poznan University of Technology. Presented measuring apparatus, created by company NeuroSky is simple construction and easy to use as electroencephalograph, so that it became possible to carry out new research in the field of biomeasurement by attention factor. The main objectives of this article is to present justification, the essence and the continuation of research. In the future it can may significantly change security issues and way how to drive cars. Publication describes a research position at which the measurements were implemented and given further directions of research with the use of this device.
PL
Wykorzystywana do niedawna głównie w kompleksowych badaniach neurofizjologicznych technologia odczytu zmian sygnałów generowanych przez ludzkie fale mózgowe przy użyciu elektroencefalografu (EEG), dzięki postępowi technicznemu XXI wieku pozwala na popularyzację innych sposobów jej wykorzystania. Dostępne obecnie na rynku interfejsy BCI umożliwiają za niską cenę zwyczajnym twórcom i użytkownikom korzystanie z potencjału jaki daje cyfrowa analiza fal mózgowych w czasie rzeczywistym.
EN
The technology of reading changes in signals, generated by human brainwaves using the electroencephalograph (EEG), which until recently has been used mainly in complex neurophysiological tests, allows for popularisation of different ways of application, due to technical progress of the 21st century. The BCI interfaces, presently available on the market, make it possible for ordinary creators and users using the potential of the digital brainwave analysis in real time, all at a low price.
EN
The paper describes the problems associated with electroencephalographic examination of hearing. Due to the fact that the current methods are mainly based on the interpretation of the timing electroencephalograms and require a large experience of examining neurologist, a task was undertaken to eliminate the subjective evaluation of results, and to automate testing. The authors, using the CPS methods have identified distinctive features differentiating evoked potentials well differentiating normal cases from pathological ones.
PL
Artykuł opisuje problemy związane z oceną zmysłu słuchu przy pomocy elektroencefalografu. Ponieważ aktualne metody są skupione na interpretacji czasowej elektroencefalogramów i wymagają dużego doświadczenia egzaminującego neurologa, podjęto się zadania wyeliminowania subiektywnej oceny wyników i automatyzacji badań. Autorzy używając metod CPS wskazali dystynktywne cechy wywołanych potencjałów, które pozwalają na łatwe odróżnienie przypadków patologicznych od zdrowych
7
Content available remote Electroencephalogram classification methods
EN
Today still big challenge in world to find efficient technique for perform recognition on mental tasks, and distinguish between them. This allow us to use Brain Computer Interface applications to helps disabled people to interaction with environment and control on external devices.
PL
Obecnie duze znacznie ma rozpoznawanie aktywności umysłowej dzięki analizie aktywności mózgu. W artykule omówiono interfejs komputer-mózg.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.