Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 21

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  operational efficiency
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
1
Content available Machine Activity Recognition Using Clustering Method
EN
Machine activity recognition is important for benchmarking and analysing the performance of individual machine, machine maintenance needs and automated monitoring of work progress. Additionally, it can be the basis for optimizing manufacturing processes. This article presents an attempt to use object clustering algorithms for recognizing the type of activity in the production complex. For this purpose, data from the production process and the k-means algorithm were used. The most common object clustering algorithms were also discussed. The results and the presented analysis approach demonstrate that this method can be successfully utilized in practice.
PL
Rozpoznawanie czynności realizowanych przez maszyny jest bardzo istotne dla porównania i analizy wydajności poszczególnych maszyn, potrzeb konserwacji maszyn oraz automatycznego monitorowania postępu prac. Dodatkowo, może być ono podstawą do optymalizacji realizowanych procesw produkcyjnych. W niniejszym artykule przedstawiono próbę wykorzystania algorytmów grupowania obiektów do rozpoznawania rodzaju aktywności kompleksu urabiającego. Do tego celu użyto danych pochodzących z procesu produkcyjnego oraz algorytmu k-means. Przyblizono także najpowszechniejsze algorytmy grupowania obiektów. Wyniki olraz zaprezentowany sposb przeprowadzania analizy pokazują, że taki sposob postępowania może być z powodzeniem wykorzystywany w praktyce.
EN
The paper presented the results of research on the choice of management approaches to ensure the effective functioning of the environmental management system of business entities. New challenges contribute to the formation of a new system of approaches to decision-making. Implementation of environmental management systems is conducted in accordance with the requirements of the international standard ISO 14001: 2015. Effective EMS is based on a balanced choice of management approaches, the main objective of which is to ensure environmental performance at each stage of the EMS implementation. The clear control of indicators of environmental-organizational changes and environmental performance criteria of environmental management system requires the formation of a set of complementary management approaches that promote productive decision-making to reduce risks and prevent criticality of the environment. The result of the study is the development of an algorithm of the procedure for selecting effective management approaches. The formation of structural model of approaches in the process of implementation and functioning of the environmental management system has helped to identify the organizational activities that ensure the environmental safety of business entities. A thorough analysis of each stage of the development, implementation and operation of environmental management system enabled identifying a set of management approaches, forming a vector of environmental and organizational changes in the activities of business entities. Taking into account the developed algorithm of the procedure of selecting managerial approaches and the conceptual model of assessing managerial approaches to the effective functioning of the environmental management system, a structural model of applying managerial approaches at each stage of implementation and functioning of the EMS to improve the environmental safety of business entities was built. The study pertaining to the stages of structural model and application of QFD-methodology (Quality Function Deployment) allowed building a matrix diagram, which defines a vector of orientation of approaches, taking into account their complexity and materiality.
3
Content available remote Impacts of Diversification on Operational Efficiency of Vietnam Commercial Bank
EN
This research has focused on the assessment the impacts business diversification can have on the operational efficiency of commercial banks on the basis of regression of array data of 24 Vietnamese commercial banks in the period 2010 - 2020. The findings signify the important benefits of diversification in banking. By diversifying business activities, it is possible for banks to assert their position in the market, improve competitiveness, and thereby have many opportunities to find new incomes from non-traditional activities. Diversification is also a way for banks to limit risks and improve operational efficiency. This is reflected in the fact that the diversification index has positive influences on the bank’s operating efficiency both before and after risk adjustment. On the basis of research results, the author gives some policy implications.
4
Content available remote Efektywność działania detektorów dymu stosowanych w obiektach przemysłowych
PL
Przedstawiono zagadnienia dotyczące ochrony przeciwpożarowej w przemysłowych obiektach budowlanych. Omówiono pożarowe czujki dymu czułe na stałe lub ciekłe produkty spalania i/lub pirolizy. Efektywność ich działania (czułość pożarową) zbadano w warunkach laboratoryjnych przy różnej gęstości dymu.
EN
Parameters of fire sensitivity of optical smoke detectors were detd. by smoke density measurements in time. Dry beech beams were placed in a test chamber equipped with a heating plate ensuring an increase in temp. to 600°C in 11 min and subjected to a flameless fire test.
5
Content available remote Sprawność eksploatacyjna cieplna kotłowni parowej
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań doświadczalnych sprawności eksploatacyjnej cieplnej kotłowni parowej. Instalacja kotłowni parowej składa się z zespołu kotłów parowych płomienicowo-płomieniówkowych oraz instalacji technologicznej. W niniejszym artykule omówiono problematykę związaną ze sprawnością eksploatacyjną cieplną kotłowni parowej, kotłów parowych płomienicowo-płomieniówkowych opalanych paliwami gazowymi i ciekłymi. Przedstawiono wyniki badań sprawności eksploatacyjnej kotła parowego w funkcji jego obciążenia cieplnego. Badania prowadzono przez okres 18 miesięcy w kotłowni parowej Szpitala Wojewódzkiego. Wyniki badań otrzymane na rzeczywistym obiekcie porównano z obliczeniami według PN-EN 12953-11. Badania dowiodły, że rzeczywista sprawność eksploatacyjna cieplna jest niższa niż wyznaczona według normy. Wynika to z tego, że w warunkach rzeczywistych liczba składników odpowiedzialnych za jego straty energii jest większa niż norma nakazuje przyjąć do jego obliczenia.
EN
The article presents the results of experimental studies on the operational efficiency of a steam boiler house. The installation of a steam boiler house consists of a set of shell boilers and a technological installation. The article discusses the issues related to the thermal operational efficiency of a steam boiler house with steam shell boilers fired by gaseous and liquid fuels. The results of tests of the operational efficiency of a steam boiler in its operating conditions are presented. The research was carried out for 18 months in the steam boiler room of the Provincial Hospital. Test results obtained at the real object were compared to research results according to PN-EN 12953-11. The tests proved that the actual thermal operational efficiency is lower than that determined by the standard. This is due to the fact that under real conditions the amount of components responsible for its loss is larger than the norm for its calculation.
PL
Kwestie zagrożeń mogą być rozpatrywane z różnych punktów widzenia, jednym z najważniejszych obszarów są wciąż te związane z bezpieczeństwem narodowym. Pojęcie to odnoszone jest do zagrożeń dla przetrwania i dotyczy głównie obrony terytorium przed agresją zewnętrzną o charakterze militarnym. Jest ono związane z takimi kategoriami, jak potencjał obronny i ofensywny poszczególnych państw oraz sprawność działania podmiotów państwowych w zakresie bezpieczeństwa narodowego. Celem artykułu jest wskazanie na różnorodność możliwych zagrożeń bezpieczeństwa, które w istotny sposób wpływają na bezpieczeństwo narodowe.
EN
Threats can be considered from various points of view, one of the most important areas is still related to national security. This concept refers to threats to survival and mainly concerns the defense of the territory against external aggression of a military nature. It is related to such categories as the defense and offensive potential of individual countries and the efficiency of state entities in terms of national security. The purpose of the article is to show the diversity of possible security threats that have a significant impact on national security.
EN
This research aims to observe the digital transformation model of the relationship between transformational performance (TP) that linked towards sustainability to innovate and build business models. The current business model innovation generally fails to sufficiently embrace the sustainability dimension, especially in relation with organization agility and customer experience orientation. This paper assesses the relationship TP with business model innovation (BMI), organizational agility (OA), operational efficiency (OE), and customer experience orientation (CEO) in the Indonesian ICT Industry toward sustainability development. The study used purposive sampling using sample of 195 out of a population of 542. The collected data was then analyzed using Smart PLS. Findings of the study shows that OA has directly influence to TP while CEO and OA, has an indirect significant influence on TP through BMI, but OE has no direct and indirect influence on TP. Findings of the study has implications on strengthening the transformation model based on OA and CEO toward sustainability development, while OE is found as critical part in developing BMI.
PL
Artykuł ten jest poświęcony obserwacji modelu transformacji cyfrowej i jego związku między wydajnością transformacyjną (TP), która łączy się ze zrównoważonym rozwojem w zakresie innowacji i budowy modeli biznesowych. Obecne innowacje w modelu biznesowym na ogół nie uwzględniają w wystarczającym stopniu wymiaru zrównoważonego rozwoju, szczególnie w odniesieniu do sprawności organizacji i orientacji na doświadczenie klienta. Niniejszy dokument ocenia związek TP z innowacjami w modelu biznesowym (BMI), sprawnością organizacyjną (OA), wydajnością operacyjną (OE) i orientacją na doświadczenie klienta (CEO) w indonezyjskim przemyśle ICT w kierunku rozwoju zrównoważonego rozwoju. W badaniu wykorzystano celowe pobieranie próbek z wykorzystaniem próby 195 z populacji 542. Zebrane dane następnie przeanalizowano przy użyciu Smart PLS. Wyniki badania pokazują, że OA ma bezpośredni wpływ na TP, podczas gdy CEO i OA, mają pośredni znaczący wpływ na TP poprzez BMI, ale OE nie ma bezpośredniego i pośredniego wpływu na TP. Wyniki badania mają wpływ na wzmocnienie modelu transformacji opartego na OA i CEO w kierunku rozwoju zrównoważonego rozwoju, podczas gdy OE jest kluczowym elementem w opracowywaniu BMI.
8
Content available remote Predicting costs of city buses' incapacity risk
EN
The paper describes operational efficiency research of city buses from two manufacturers during the 6 years of operation under real conditions. The presented operational efficiency assessment model includes unplanned incidental repairs costs, downtime costs, as well as the likelihood of losing customer-passenger’s trust. The results of the efficiency calculations were used to estimate the expected costs of buses' incapacity risk. It has been demonstrated that the operational efficiency and incapacity risk costs can be a criterion for the optimal period of operation, as well as the criterion of comparison of bus makes in a transport company.
PL
W pracy opisano badania efektywności eksploatacyjnej autobusów miejskich dwóch producentów w czasie sześciu lat użytkowania w warunkach rzeczywistych. Prezentowany model oceny efektywności uwzględnia koszty napraw nieplanowanych, koszty przestojów, a także prawdopodobieństwo utraty zaufania klienta – pasażera. Wyniki obliczeń efektywności wykorzystano do oszacowania przewidywanych kosztów ryzyka niezdatności autobusów. Wykazano, że efektywność eksploatacyjna i koszty ryzyka niezdatności mogą stanowić kryterium optymalnego okresu eksploatacji, jak również kryterium porównania marek autobusów w przedsiębiorstwie transportowym.
9
Content available remote Commercial vehicles incapacity risk analysis in the transport company
EN
A proposal was presented to assess the incapacity risk of commercial vehicles performing transport tasks under market conditions. The risk assessment model in the form of cost was used, which is based on the determination of operational efficiency, referring the probable costs of ensuring the reliability of the transport system to the estimated threshold income. It includes costs: incidental repairs, unplanned downtime and resulting from the presumed loss of client's trust. Operational research were carried out on a group of several dozen vehicles, registering their operational states during several years of use. The results of the research confirmed the suitability of the incapacity risk model for predicting potential expenses for guarantee the vehicle's continuity of running in the company and to verify the selection of the vehicle brand and the period of use.
PL
Przedstawiono propozycję oceny ryzyka niezdatności samochodów użytkowych realizujących zadania przewozowe w warunkach rynkowych. Zastosowano model oceny ryzyka w formie kosztowej, który opiera się na wyznaczeniu efektywności eksploatacyjnej, odnosząc koszty zapewnienia niezawodności systemu transportowego do przychodu progowego. Uwzględnia on koszty: napraw incydentalnych, nieplanowanych przestojów oraz wynikające z potencjalnej utraty zaufania zleceniodawcy. Badania eksploatacyjne przeprowadzono na grupie kilkudziesięciu pojazdów ciężarowych, rejestrując ich naprawy na przestrzeni kilku lat użytkowania. Wyniki badań potwierdziły przydatność modelu ryzyka niezdatności do prognozowania potencjalnych wydatków na zapewnienie ciągłości działania pojazdów w przedsiębiorstwie oraz do weryfikacji doboru marki pojazdów w aspekcie okresu ich użytkowania.
EN
The aim of the article is to compare the operational efficiency of the city buses in various stages of their operational life. Technical readiness tests, repair costs and revenues during the six years of operation were conducted using two popular bus makes as an example (domestic and imported). Based on these tests, the characteristics of the operational efficiency of buses was determined. It has been shown that the service life has a significant effect on the operational efficiency. The division of the total operational period of the vehicle into the warranty and post-warranty period was considered and a new division was introduced, of the „period of full operational usefulness” and “period of limited operational usefulness”. This new division of service life into stages makes it possible to determine the most reasonable limit of the vehicle usage until it is taken out of service. It can also be used when choosing a vehicle make as part of a fleet renewal or extension program.
PL
Celem artykułu jest porównanie efektywności eksploatacyjnej autobusów miejskich w różnych etapach okresu użytkowania. Przeprowadzono badania gotowości technicznej, kosztów napraw i przychodów w czasie sześciu lat eksploatacji na przykładzie dwóch popularnych marek autobusów (krajowych i importowanych). Na podstawie tych badań wyznaczono charakterystykę efektywności eksploatacyjnej autobusów. Wykazano, że czas użytkowania wpływa znacząco na efektywność eksploatacji. Rozpatrzono podział całkowitego okresu użytkowania pojazdów na okres gwarancyjny i pogwarancyjny oraz wprowadzono nowy podział na „okres pełnej przydatności eksploatacyjnej” i „okres ograniczonej przydatności eksploatacyjnej”. Ten nowy podział czasu użytkowania na etapy umożliwia wyznaczenie najbardziej racjonalnej granicy użytkowania pojazdu do chwili wycofania go z eksploatacji. Może być także wykorzystany przy wyborze marki pojazdu w ramach programu odnowy lub rozbudowy floty.
EN
The role of the hard coal mining sector in ensuring energy security of the country has been presented in the paper. An analysis of its current status was made based on the results obtained by the sector in 2017. Moreover, the determinants which are the precondition for further sustainable and efficient operation in the years to come have been defined.
PL
Zaprezentowano rolę sektora górnictwa węgla kamiennego w zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego państwa. W oparciu o wyniki uzyskane przez sektor w 2017 roku dokonano analizy jego obecnego stanu oraz określono determinanty warunkujące dalsze trwałe efektywne funkcjonowanie w następnych latach.
PL
Artykuł podejmuje kluczowe problemy metodyki badań efektywności operacji humanitarnych. Treść artykułu obejmuje zagadnienia: selektywnego doboru operacji jako przedmiotu badań; konceptualizacji i operacjonalizacji stosowanych rozwiązań w badaniach efektywności; teoretycznych założeń, ograniczeń i hipotez oraz metod badawczych, a także doboru zmiennych zależnych i objaśniających. Porusza problemy mierzenia efektów interwencji humanitarnych i wskazuje różne kryteria oceny skuteczności działań operacyjnych oraz stosowane metody i techniki badań. Podejmuje zagadnienia oceny efektywności z perspektywy wojskowej i cywilnych organizacji pomocowych.
EN
The article addresses the key problems of research methodology on the effectiveness of humanitarian operations. The content of the article includes the issues of: selective selection of operations as the subject of research; conceptualization and operationalization of applied solutions in efficiency research; theoretical assumptions, limitations and hypotheses along with research methods and the selection of dependent and explanatory variables. Moreover, in the article the problems of measuring the effects of humanitarian interventions and various criteria for assessing the effectiveness of operational activities as well as the applied research methods and techniques are discussed. The attempt to assess the issues related to the evaluation of effectiveness from both the military perspective and civilian aid organizations are also tackled.
EN
In order to improve operation skill of the operators, the design of the auxiliary intelligent operating system of the dragline was studied. Whereby the gyroscopes incorporated in smartphone and data sequence filter algorithm, the automatic collection function of operation cycle, the rotation angle and other parameters of the dragline are attained. In line with the relations among the rotation angle of equipment operation, time-spent and the acceleration, the ratio of the acceleration and deceleration rotation angle in full load rotation and non-loaded return stage are acquired respectively. The function of bucket in rotation was realized. Comprehensive score calculation standard of the technique level of the dragline-based operation was developed, and the function of automatic checking the operation level was effectuated. Field experiment results indicated that the operators’ faults are markedly reduced as the auxiliary intelligent operating system is employed. By using the system the operation behavior of low power slow rotation in rain, snow, low atmospheric pressure and other severe weather conditions can be reduced, assuring all-weather efficient and safe operation of dragline.
PL
Monitorowanie efektywności eksploatacyjnej statków wg wytycznych Międzynarodowej Organizacji Morskiej IMO, nie uwzględnia specyfiki pracy jednostek rybackich. Proponowany wskaźnik EEOI (Energy Efficiency Operational Indicator) ze względu na różne rodzaje wykonywanych prac (podróż na łowisko, trałowanie, zmiana pozycji, powrót z ładunkiem) nie nadaje się do monitorowania pracy jednostki rybackiej, gdyż ocenia on efektywność transportową. Wykorzystanie wskaźnika EEOI powinno być dostosowane i analizowane w zależności od wykonywanych prac, prowadzonych przez jednostkę. Monitorowanie takiego wskaźnika jest trudne, ponieważ obliczenia nie dotyczą całego rejsu lecz poszczególnych prac wykonywanych przez jednostkę rybacką. Celowym wydaje się więc stworzenie programu wspomagającego efektywność pracy jednostki rybackiej. W artykule przedstawiono, wykorzystanie autorskiego programu jako elementu SEEMP (okrętowy plan zarządzania efektywnością), służącego do monitorowania i analizy efektywności energetycznej jednostki rybackiej.
EN
Monitoring the operational efficiency of a fishing vessels according to IMO guidelines does not take into account the specific nature of the work of the vessels, and the proposed EEOI indicator for different types of work (fishing trip, trawling, change of position, return with load) does not give to monitor the work of the fishing unit as it assesses the transport efficiency. The use of the EEOI should be adjusted and analyzed according to the work carried out by the fishing vessels. Monitoring such an indicator is difficult because calculations do not cover the whole trip but individual work performed by the vessels. It is therefore pointless to create a program supporting the effectiveness of the work of the fishing vessels. The paper presents the use of the author's program as a SEEMP component for monitoring and analyzing the effectiveness of a fishing vessels.
PL
W artykule omówiony został wpływ braku kompetencji na każdym poziomie decyzyjnym na statku powodującego różne formy strat. Im wyższy poziom decyzyjny, tym wyższe prawdopodobieństwo wystąpienia kumulacji negatywnych zjawisk generowanych w wyniku błędnych decyzji w eksploatacji statku. Wyższy poziom kwalifikacji podnosi zdolność do przewidywania negatywnych zjawisk, ogranicza konsekwencje niewłaściwej eksploatacji i podnosi poziom bezpieczeństwa procesu eksploatacji statku w różnych jego aspektach.
EN
Paper discussed the lack of competence at every decision level brings with it different forms of loss. A higher decision level generates a higher probability of cumulative negative phenomena generated by erroneous decisions. Higher qualification improves the ability to anticipate negative phenomena, reduces the consequences of improper operation, the consequences of a malfunction, and raises the level of safety of the ship's operation in various aspects.
EN
Analysis of production process efficiency is an essential analytical tool of each enterprise. Focusing on market competitiveness, managers are forced to use increasingly detailed analysis of processes occurring in enterprise. Analysis of production process efficiency is not clearly defined in the scientific literature, making it difficult to correct use in business practice. In this article the authors present problems of properly define the production efficiency in the scientific literature and analyze problems of utilization of these methods in the research of economic practice.
Logistyka
|
2015
|
nr 3
166--174, CD 1
PL
W okresie zaciętej walki konkurencyjnej o udział w rynku przewozów kontenerowych, utrwalającej się nadpodaży tonażu oraz niskich stawek frachtowych armatorzy kierują uwagę na wewnętrzne procesy operacyjne, których skuteczne usprawnienie umożliwia poprawę wyników finansowych. Eksperci zarządzania szacują, że wynikiem sfinalizowania kompleksowych inicjatyw naprawczych może być wzrost przychodu nawet o 10-20%. Czołowi dostawcy usług 3PL są również zaangażowani w projekty standaryzacji procesów operacyjnych w skali globalnej oraz wdrażania systemów pozwalających na większy stopień automatyzacji działań, co w efekcie zwiększy wydajność. Przedstawione przykłady pokazują, że kluczowym elementem poprawy jest często zastosowanie nowocześniejszych systemów informatycznych. Różnorodność dostępnych rozwiązań pozwala na dostosowanie skali przedsięwzięcia do indywidualnych potrzeb korporacji, poczynając od wykorzystania mniejszych aplikacji usprawniających wyselekcjonowany krok w procesie operacyjnym do wdrożenia zaawansowaych platform informatycznych. Warunkiem koniecznym do udanych implementacji jest ustanowienie wzorcowego procesu biznesowego oraz adaptacja struktury organizacyjnej w celu stworzenia najbardziej efektywnego modelu organizacji.
EN
Container carriers are striving to improve their market share while operating in a highly competitive environment where freight rates remain at a record low and where oversupply of tonnage continues. Shipping lines are shifting attention to their internal operational processes as it is evident that optimization can improve financial performance. Management consultants estimate that companies that take on a full program of initiatives can improve their earnings by 10-20%. Leading 3PL service providers are also engaged in complex projects of standardizing operational processes on a global scale and implementing innovative IT platforms enabling a higher degree of process automation, which in turn will increase productivity. Examples show that implementation of a more advanced operational IT system is essential in achieving significant improvements. The variety of available solutions allows full customization of the scale of the project to the needs of particular corporation, ranging from the use of smaller applications to enhance a single step in the process to the deployment of state-of-the-art IT platforms. Establishment of a target operating model and process-oriented structure in order to achieve the most effective model of organization is a prerequisite for successful implementation.
18
Content available remote Sterowanie efektywnością operacyjną w łańcuchu dostaw
PL
Przyjmując wykładnię efektywności procesów według Kaldora-Hicksa, zadaniem controllingu operacyjnego jest określenie efektywnego wariantu realizacji procesów (np. zaopatrzenia, produkcji, magazynowania, transportu) i efektywnej alokacji zasobów (np. ludzi, maszyn i urządzeń, magazynów, środków transportu, zapasów, kapitału), ich wielkości i poziomu wykorzystania. Autor ma świadomość, że analiza wszystkich możliwych wariantów nie jest na ogół możliwa, a rozpatrywana w pracy synteza czynników operacyjnych procesów i zasobów w łańcuchu dostaw pozwala jedynie na wybór polioptymalnego wariantu (tzn. nie gorszego od żadnego z pozostałych). W praktyce oznacza to wyznaczenie rozwiązania satysfakcjonującego spośród wariantów dopuszczalnych, a nie jednoznacznie najlepszego. [...]
EN
Increasing an enterprise efficiency is created as a result of producing and delivering processes that using up assets (resources). Managers have to control and shape processes and resources at the planning stage in supply chain to achieve high efficiency at the assumed product value. Connection of controlling model of instruments for process analysis, value analysis and value mapping in the supply chain presented above makes it possible to shape processes and assets in the supply chain – income, costs, profitability and rotation of possessions as well as return on investment. An integrated view allows to better understand what generates costs and incomes in supply chain and better interpret financial and operations measures of enterprise. The operations analysis (resources, processes and products) and loop-back of value analysis (including incomes and costs), making up an important part of real system of value chain management in a company. The ability to increase product value in supply chain depends on ability to control and shape of supply chain processes and resources.
19
Content available remote Efektywność finansowa producenta naturalnych kruszyw łamanych
PL
Przeprowadzono badania w zakresie efektywności finansowej, a także zdolności do regulowania zobowiązań finansowych producenta naturalnych kruszyw łamanych. Dla badanego przedsiębiorstwa określono: statyczne i dynamiczne wskaźniki płynności finansowej, rentowność ekonomiczną, rentowność finansową, rentowność handlową, efektywność wykorzystania kapitału obcego, sprawność działania, zadłużenie w latach 2005÷2009.
EN
The financial effectiveness as well as the ability to regulate financial obligations of a manufacturer of natural crushed-stone aggregates were examined. The following was determined for the enterprise subject to research: static and dynamic financial liquidity indicators, economic profitability, commercial profitability, effectiveness of outside capital use, operational efficiency, and indebtedness in the years 2005÷2009.
EN
The systems of local exhaust ventilation of existing industrial enterprises, as a result of their construction elements imperfection, work with large air flow rate that causes considerable power and financial expenses. It is possible to increase efficiency of pollutants output hood, e.g. by set of its construction by circular air distinctor. A purpose of work is determination of distributing of the field of surplus pressure in the suction zone of cylinder hood with circular air distinctor and also optirnization of its diameter. Investigations of hood with circular air distinctor has been carried out on an experimental installation at isothermal conditions. The diameter of air distinctor a was varied within the limits of (0 -;- 2,0) diameter D of hood inlet chink. The analysis of the obtained epures of surplus pressure certifies: due to application circular air distinctor, which is located in plane of output apperture in the hood construction area of hood sucktion increases; zone of sucktion and vacuum value are maximum at attitude of diameter of air distinctor toward the diameter of hood inlet chink a/D = 1,75.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.