Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 219

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  sieć elektroenergetyczna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last
PL
Awarie infrastruktury fizycznej negatywnie wpływają na wydajność operacyjną każdego procesu produkcyjnego. Główne przyczyny awarii to: przerwy w dostawie energii, brak integralności danych, starzejąca się infrastruktura oraz przerwy informatyczne.
PL
W zakresie bezpieczeństwa krajowej sieci elektroenergetycznej oraz instalacji prosumenckich obiekty OZE (bez względu na pochodzenie energii pierwotnej: wiatr, słońce, woda itd.) muszą spełniać wiele wymogów, aby zapewnić stabilność pracy sieci elektroenergetycznej zarówno pod względem produkcji, jak i odbioru energii.
PL
W artykule przedstawiono problematykę dotyczącą krajowej sieci elektroenergetycznej w aspekcie bezpieczeństwa dostaw energii. Przedstawiono charakterystykę krajowej sieci elektroenergetycznej: przesyłowej i dystrybucyjnej i omówiono zagrożenia dotyczące jej funkcjonowania. Przedstawiono wnioski dotyczące stanu obecnego i zagrożeń funkcjonowania krajowej sieci elektroenergetycznej.
EN
In this paper, subject matter connected with national electric power grid in aspect of electric energy supply security is shown. Profile of national electric power grid: transmission and distribution is performed. Threats connected with operation of national electric power grid: transmission and distribution are discussed. Conclusions connected with actual state and threats of national electric power grid operation are performed.
PL
Zdaniem wielu ekspertów to właśnie teraz mamy najlepszy czas na rozwój OZE w Polsce. W dobie transformacji energetycznej odnawialne źródła stanowią niezwykle ważne zagadnienie, dlatego postanowiliśmy poświęcić sporo miejsca raportowi „Więcej OZE w sieci. Metody zwiększenia możliwości przyłączeniowych polskiego systemu elektroenergetycznego” (dalej: Raport OZE). Eksperci Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej oraz Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej przeanalizowali bieżące wyzwania, przed jakimi stoją polskie sieci elektroenergetyczne oraz operatorzy systemów dystrybucyjnych (OSD).
PL
Zgodnie z ostatnimi danymi udostępnionymi przez Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej, na koniec marca 2023 r. w Polsce funkcjonowało łącznie 1 243 281 mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii. Łączna zainstalowana w nich moc szacowana jest na ponad 9,64 GW.
EN
The mathematical model of a fragment of ultrahigh voltage electric network is developed in this paper. The network consists of a long power line with distributed parameters and equivalent three-phase active-inductive load. Transient electromagnetic processes are analysed in present work. The results of transient electromagnetic processes simulation in the form of analysed figures are shown. All the results presented in this paper were obtained exclusively using numerical methods.
PL
W pracy zaprezentowano model matematyczny fragmentu sieci elektroenergetycznej wysokiego napięcia. Sieć składa się z długiej linii elektroenergetycznej o rozłożonych parametrach i równoważnym trójfazowym obciążeniu czynno-indukcyjnym. W niniejszej pracy analizowane są przejściowe procesy elektromagnetyczne. Przedstawiono wyniki symulacji nieustalonych procesów elektromagnetycznych w postaci wykresów. Wszystkie wyniki przedstawione w niniejszej pracy uzyskano wyłącznie metodami numerycznymi.
PL
W artykule przedstawiono jedno z większych wyzwań, jakie czeka na wykonawców, podczas realizacji większości prac budowlanych - praca w pobliżu podziemnych sieci elektroenergetycznych. Uszkodzenia sieci elektroenergetycznych wiążą się z ogromnym ryzykiem. Zdarza się, że są one przyczyną poważnych wypadków, w tym również ciężkich, zbiorowych i śmiertelnych. Statystyki zaraportowanych zdarzeń potencjalnie wypadkowych w latach 2015-2021 w badanym przedsiębiorstwie budowlanym pokazują, że zdarzenia, związane z uszkodzeniami podziemnych sieci elektrycznych, stanowią znaczący procent wszystkich raportowanych zdarzeń.
EN
The article presents one of the major challenges that await contractors during the implementation of most construction works - work in the vicinity of underground power grids. Damage to power grids carries enormous risks. It happens that they cause serious accidents, including serious, group and fatal ones. Statistics of reported near misses in the years 2015-2021 in the surveyed construction company show that events related to damage to underground electrical networks constitute a significant percentage of all reported events.
PL
W artykule przedstawiono analizę wpływu poboru energii elektrycznej przez pojazdy elektryczne na sieć elektroenergetyczną. We wstępie pracy omówiono trendy zmian na rynku pojazdów. Przedstawiono prognozy wzrostu liczby pojazdów o napędzie elektrycznych do roku 2030 i 2050. Wzrost i prognozy sprzedaży tych pojazdów na najbliższe lata, bazuje na prognozach przedstawionych na „Forum Energii”. W artykule przed-stawiono trzy obszary (wiejski, małe miasto i dużą aglomerację) dla których wykonano obliczenia mocy pobranej przez odbiorców i wykonano analizę ich wpływu na przepustowości elementów infrastruktury energetycznej.
EN
The article presents an analysis of the impact of electricity consumption by electric vehicles on the power grid. The introduction to the thesis discusses trends in changes in the vehicle market. The forecasts for the increase in the number of electric vehicles until 2030 and 2050 were presented. The growth and sales forecasts of these vehicles for the coming years are based on the forecasts presented at the "Forum Energii". The article presents three areas (rural, small town and large agglomeration) for which calculations of the power consumed by consumers were performed and an analysis of their impact on the capacity of energy infrastructure elements was performed.
EN
Since a several years Poland became one of the European leader in investment in photovoltaic (PV). Last 3 years 2,5-3,5 GW of new capacity were added yearly. In the first quarter of 2022 total PV capacity passed 10 GW, what gives Poland the 20th position in the world an 7th in the EU. The forecasts, based on developers plans for ‘2030 assumed 27-30 GW. New circumstances, after Russian aggression to Ukraine, gas blackmail and energy crisis, on the top of ongoing clime crises need a new, accelerated strategy. It is reflected in new EU solar strategy. Also for energy security and energy independence Poland re quire more renewable energy from indigenous reserves. However even 27 GW of PV in 2030 is now in risk. Poland is phasing slow down period in the PV investment in the coming years 2023-2025 (when shortage and extremely high prices of energy are expected), due to the limited access of new projects to the power grid. Already in 2021 more than 26 GW of new projects haven’t get the grid connection permits. Despite different sources of financing there is no clear plan for improvement of renewable energy sources connection to the grid. So probably, urgent energy transition might be blocked by grid underdevelopment in so called PV hosting capacity. The article identifies some strange (e.g. no will for fast improvements in the case of energy storage) and some structural barriers to overcome problems with grid connections to make energy transition real successful.
PL
W artykule opisano sposoby pomiaru izolacji w sieciach SN. Dodatkowo rozważono możliwości zaimplementowania ich w sterowniku polowym wraz z algorytmem wykonania w cyklach automatycznych. Opisano też sposoby autotestowania algorytmów zabezpieczających. Przywołano odpowiednie wymagania normatywne. Szczególną uwagę zwrócono na specyficzne warunki pracy w wymagających środowiskach górniczych.
EN
The article describes the methods of measuring insulation in MV networks. In addition, the possibility of implementing them in the field controller was considered along with an algorithm of their execution in automatic cycles. Also described are ways of self-testing of security algorithms. Relevant normative requirements were referenced.
PL
W ostatnich latach można zaobserwować dynamiczny wzrost liczby mikroinstalacji przyłączanych do sieci dystrybucyjnych. Szybki rozwój instalacji fotowoltaicznych w Polsce z jednej strony skutkuje zwiększaniem bezpieczeństwa energetycznego, ograniczaniem emisji gazów cieplarnianych oraz poprawą jakości powietrza, a z drugiej ‒ rodzi ryzyko występowania problemów współpracy tych źródeł energii z siecią elektroenergetyczną.
14
Content available remote Planowanie przebudowy terenowych sieci dystrybucyjnych SN metodami ewolucyjnymi
PL
Artykuł porusza problem planowania procesów modernizacji i przebudowy terenowych elektroenergetycznych sieci średniego napięcia (SN). Głównym celem wykonanych prac było wykorzystanie obliczeniowych metod ewolucyjnych do planowania modernizacji sieci dystrybucyjnych SN. Temat podlegał analizie ze względu na aktualność tematyki dotyczącej kablowania terenowych sieci dystrybucyjnych. Aktualnie bowiem operatorzy sieci realizują program przebudowy sieci napowietrznych średniego napięcia na sieci kablowe, co ma na celu zwiększenie niezawodności i efektywności tych sieci.
EN
The text treats the question of planning for the process of modernization and redevelopment of medium-voltage power(MV). The general point pertain to the process of distribution these networks wherewithal the computational evolutionary methods. The topic was raised up due to the recent currency of the discussion about that and it is known that the program is conducted by distribution special, network operators to reconstruct of the medium-voltage power overhead networks into cable networks what is implied to increase the reliability and efficiency of these networks.
15
Content available Jak zapewnić rzetelny pomiar ryzyka IT/OT?
PL
Systemy wytwarzania oraz przesyłu energii ewoluują. Powstanie paradygmatu Smart Grid, wprowadzenie odnawialnych źródeł energii oraz nowych sposobów jej gromadzenia wymaga, aby sieci i systemy stawały się coraz bardziej elastyczne w zakresie swojego funkcjonowania. Powoduje to, że automatyczne sterowanie siecią staje się czynnikiem kluczowym w całym cyklu dostawy - poczynając od wytworzenia, poprzez transmisję, a na odczycie liczników konsumenckich (IED) kończąc
PL
W prawie budowlanym dokonuje się klasyfikacji obiektów budowlanych na budynki, budowle i obiekty małej architektury. Explicite zdefiniowany jest budynek, ale bez określenia elementów składowych. Budowlą natomiast jest obiekt niebędący budynkiem. Takie potraktowanie wymienionej problematyki stwarza wiele trudności przy klasyfikacji obiektów budowlanych. Dotyczy to m.in. obiektów elektroenergetycznych. Klasyfikacja ta jest istotna przy ustalaniu np. podatku od nieruchomości.
EN
The construction law classifies construction facilities into buildings, structures and small architecture objects. Explicitly is defined as a building but no components are defined. A structure is an object that is not a building. Also the treatment of the above-mentioned issues poses many difficulties at the outset in terms of the appropriate qualification of the considered construction facilities. This applie sincl. to power facilities. This classification is important when determining, for example property tax.
PL
Po kilku latach oczekiwania na regulacje prawne dotyczące magazynów energii, w lipcu br. weszła w życie nowelizacja Prawa energetycznego, której pierwotny projekt ujrzał światło dzienne jeszcze w październiku 2018 r. W tym czasie wiele się o magazynach energii mówiło, choć realnie powstało tylko kilka projektów pilotażowych, przede wszystkim realizowanych przez państwowe spółki energetyczne.
PL
W artykule przedstawiono wynik komputerowej symulacji pracy sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia z generacją rozproszoną. Przedstawiono także analizę wpływu pracy instalacji fotowoltaicznych na wartości napięcia w sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia.
PL
Ważnym zagadnieniem projektowania i eksploatacji sieci elektroenergetycznych jest zmniejszenie zagrożeń wywoływanych przez zwarcia wielkoprądowe. Zastosowanie urządzeń ograniczających ewentualne prądy zwarcia umożliwia obniżenie poziomu wymaganej wytrzymałości zwarciowej elementów systemu, zapewniając redukcję nakładów inwestycyjnych i remontowych. Obecnie coraz lepsze perspektywy zyskują urządzenia oparte na elementach nadprzewodzących.
20
Content available remote Systemy magazynowania energii w sieciach elektroenergetycznych niskich napięć
PL
W artykule omówione zostało zagadnienie magazynowania energii elektrycznej w sieciach dystrybucyjnych niskich napięć. Najpierw przedstawiona została charakterystyka systemów magazynowania energii możliwych do zainstalowania w sieciach nn. Następnie opisane zostały zagadnienia techniczno-ekonomiczne dotyczące systemów magazynowania energii elektrycznej, tj. w szczególności, na podstawie niemieckich źródeł literaturowych, wymagania techniczne dotyczące przyłączania oraz pracy magazynów energii w sieciach nn. W dalszej kolejności zostały przedstawione, w oparciu o te same źródła literaturowe, przykładowe schematy przyłączania magazynów energii do sieci. Następnie zostały przedstawione wyniki przykładowych obliczeń optymalizacyjnych odnośnie do mocy rozładowania lub ładowania magazynu energii dla różnych trybów pracy demonstracyjnej mikrosieci oraz różnych możliwych do przyjęcia funkcji kryterialnych.
EN
This paper focuses on methods of storing electricity in low voltage distribution grids. First, the characteristics of energy storage systems suitable for installation in low voltage grids are described. Then, technical and economic issues related to electrical energy storage systems as well as the technical requirements for connecting and operating energy storage systems in low voltage grids are described based in particular on a survey of German literature. Next, model schemes for connecting energy storage systems to the grid based on the same German literature are presented. Finally, the results of sample optimization calculations of energy storage systems’ charging and discharging power in different modes of operation of demonstration microgrid with a variety of selectable criterion functions are discussed.
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.