Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 439

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 22 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  effectiveness
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 22 next fast forward last
PL
Systemy oddymiania klatek schodowych są powszechnie stosowanym rozwiązaniem w budynkach wielokondygnacyjnych (konieczność spełnienia wymagań formalno-prawnych). W artykule omówiono zasady stosowania dwóch alternatywnych instalacji tego typu. Szczególną uwagę zwrócono na zakres skutecznego działania i cele jakie mogą być realizowane przy zastosowaniu rozwiązań grawitacyjnych i częściowo mechanicznych. Zwrócono również uwagę na najczęstsze problemy i wątpliwości jakie pojawiają się na etapie projektowania tych instalacji. Podano również na przykładach wskazówki, kiedy i w jaki sposób, zdaniem autora, wykonana powinna zostać instalacja oddymiania klatki schodowej.
EN
Staircase smoke extraction systems are a widely used solution in multi-storey buildings (necessity to meet formal and legal requirements). The article discusses the principles of using two alternative installations of this type. Particular attention was paid to the scope of effective operation and the goals that can be achieved using gravitational and partly mechanical solutions. The article also draws attention to the most common problems and doubts that arise at the design stage of the title installations. Several examples also include guidelines on when and how, in the author’s opinion, the stairwell smoke extraction system should be installed
EN
Purpose: The purpose of this article is to present the relationship between the level of a manager’s maturity and their effectiveness in performing their role. Design/methodology/approach: This article is an overview that presents a new perspective in the perception and assessment of managers’ effectiveness, namely managers’ personality maturity. Findings: The conducted considerations show that the maturity of a manager’s personality determines the maturity level of their personal behaviour, which creates space for effective managerial activities. Research limitations/implications: It is recommended to continue empirical investigations using strong diagnostic tools, including personality diagnostics in a large research group of managers. Practical implications: The relationship presented in this article between the level of managers’ maturity and their ability to perform effective managerial behaviours at the organizational level creates a research area for determining the relationship between personality predispositions and their usefulness in the effective achievement of the tasks entrusted to managers. As a result, it is possible to shape the desired self-development conditions that are conducive to building and strengthening a mature personality. Social implications: If introduced as a permanent category in assessing managers’ effectiveness, personality maturity, understood as the ability to assume responsibility for one’s personal self-development, can significantly incentivise organizations to create space for managers’ psychological responsibility for the development of themselves and their employees. Originality/value: A close relationship has been identified between personality traits and their development and managers’ efficiency and effectiveness in achieving assumed goals. It is shown that a manager’s mature personality increases their chances of fulfilling expectations regarding the ever-increasing and more complex demands of their role.
EN
Against a background of contemporary security challenges such as terrorism, violent extremism, insurgency, armed banditry, and separatist movements across the country, the study attempts to examine critical infrastructure protection. With the aid of largely secondary data, the study finds that there is an inextricable link between CIP and institutional corruption in Nigeria. Institutional corruption has been a major factor inhibiting effective critical infrastructure protection in Nigeria. This is because funds meant for the strengthening of operational effectiveness of the agencies are often diverted to other expenditure that does not have an effect on the operational strength of the agencies, thereby undermining their capacity to deliver on their mandates and increasing the vulnerability of the infrastructures to vandalism. The study recommends the adoption of a whole-of-society approach to CIP in Nigeria, because of its ability to block leakages and ensure transparency in the business of government as well as encouraging all stakeholders, the state, private, CSOs, the media, traditional institutions and all others involved, to share responsibilities in the protection of infrastructures as part of their concerns.
EN
One of the basic elements inseparably connected with air communication is the security control of persons and luggage which is performed by certified OKBs entered on the list of the President of the Polish CAA. An area of ​​interest is the security check of hand baggage passengers take with them on board the aircraft. This control is carried out based on current legal regulations in the field of civil aviation security and is designed to detect prohibited and dangerous items hidden in the passenger's luggage specified in these legal acts. Due to the fact that the catalogue of these items is not included in an enumerative way, the security control operator assesses the possibility of using any item other than that specified in the document in terms of the possibility of making an act of unlawful interference. However, the skills of the security control operator are only one of the elements affecting the effectiveness of the security check being performed. The technical background and degree of technical sophistication are no less important in the control process. This paper aims to indicate possible organizational solutions to be applied in practice, which have a measurable impact not only on the effectiveness of the security control performed but also on the throughput at the security checkpoint, which in turn determines the operational readiness of the entire airport. The authors, through empirical studies carried out at airport security checkpoints equipped with different technical and technological solutions, quantitatively indicate the benefits of using new technologies and the possibility of choosing the organization of work at the security checkpoint, depending on the needs arising from the nature and number of flight operations.
PL
Zmieniające się realia społeczno-ekonomiczne wymuszają ciągłą restrukturyzację górnictwa węglowego, która w chwili obecnej wymaga poprawy konkurencyjności polskiego węgla. Każdy zakład górniczy posiadający perspektywiczne zasoby kopaliny skupia się na zmianach mających na celu poprawę efektywności wydobycia, zwiększenie wydajności, poprawę bezpieczeństwa pracy i optymalizację zatrudnienia. Schodzenie z głębokością prowadzenia robót w aktualnie eksploatowanych pokładach wiąże się z koniecznością drążenia wyrobisk w coraz trudniejszych warunkach górniczo-geologicznych. Uwarunkowania zalegania złoża OG Jastrzębie Górne I (Ruch Zofiówka) są jednym z najlepszych przykładów prowadzenia robót w pogarszających się realiach górniczej eksploatacji (w tym ze wzrostem zagrożeń naturalnych), niemniej nie stanęło to na przeszkodzie uzyskania w ostatnich latach postępów przodków należących do jednych z najwyższych, nie tylko w JSW SA, ale i w całym GZW. Postępy przodków: chodnika nadścianowego G-6 w pokładzie 416/3 (513 m), czy chodnika nadścianowego F-1 w pokładzie 407 2/3 (619 m) świadczą o możliwości wysokiej efektywności. W artykule zaprezentowano zestawienie warunków górniczo-geologicznych oraz rozwiązań techniczno-organizacyjnych, które pozwoliły na osiągnięcie takich wyników.
EN
The changing social and economic realities forces continuous restructuring of the coal mining industry, which requires improving the competitiveness of Polish coal. Any hard coal mine with prospective resources is focused on restructuring to improve mining efficiency, increase productivity, improve occupational safety and optimize employment. Increasing the mining depth is connected with the necessity to drill underground excavations in increasingly difficult mining and geological conditions. The conditions of the currently excavated deposit in the Jastrzębie Górne I (Zofiówka Site) mining district are one of the best examples of conducting works in the deteriorating realities of mining exploitation (including an increase in natural hazards), however, it did not prevent the achievement in recent years of the progress of the roadhead (the face of a roadway) drilling being one of the highest, not only in JSW SA, but also in the entire Upper Silesian coal basin. The progress of the roadhead: Tailgate G-6 in 416/3 coal seam (513 m) and Tailgate F-1 in 407 2/3 coal seam (619 m) provide that high efficiency is possible. The paper presents a summary of the mining and geological conditions and the technical and organizational solutions that made it possible to achieve such results.
PL
W artykule przedstawiono wyniki oceny efektywności zabezpieczeń profilaktycznych przeciw wpływom górniczym wykonywanych dla budynków mieszkalnych o konstrukcji murowanej, usytuowanych na terenie górniczym Lubelskiego Zagłębia Węglowego (LZW). Do badań wykorzystano bazę danych zawierającą informacje o 116 budynkach murowanych w wieku do 22 lat, które w okresie użytkowania nie były poddawane pracom remontowym. Wśród nich znalazły się 52 obiekty zabezpieczone profilaktycznie podczas budowy. W efekcie przeprowadzonych analiz uzyskano modele przebiegu zużycia technicznego dla grup budynków wydzielonych z uwzględnieniem zastosowanych zabezpieczeń profilaktycznych. Następnie porównano ich parametry i stwierdzono, że tempo przyrostu zużycia technicznego budynków zabezpieczonych jest niższe niż budynków niezabezpieczonych. Jako kryterium do oceny przyjęto miarę w postaci zmiany stopnia zużycia technicznego. Dodatkowo oszacowano i porównano trwałość wydzielonych grup budynków oraz wykazano, że stosowanie zabezpieczeń profilaktycznych wydłuża trwałość badanej zabudowy.
EN
This paper presents the results of the assessment of the effectiveness of preventive structural protection against mining impacts, applied in residential masonry buildings located in the mining area of the Lublin Coal Basin. The research used a database containing information on 116 masonry buildings up to 22 years old, that have not been repaired during their lifetime. Among them there were 52 objects with preventive structural protection. As a result of the analysis, models of the course of technical wear were obtained for groups of buildings separated due to preventive structural protection. Then their parameters were lower than of unprotected buildings. Additionally, the durability of separated groups of buildings was estimated and compared. It was shown that the application of preventive structural protection extends the durability of analysed buildings.
EN
During the current war in Europe and the restriction of hydrocarbon imports to the EU, there was a need to temporarily increase the production capacity of hard coal mining plants in order to ensure continuity of supply. This requires an increase in the number of longwall excavations (which is time-consuming and requires additional financial resources) or an increase in the efficiency of already operated longwall excavations. The article presents how the organization of the longwall ancestor's work would be shaped with ad hoc production work 24 hours a day, assuming a five-day working week, i.e. from Monday to Friday.
EN
An anomaly is an unsafe condition or action that has the potential to cause an accident. These conditions, or unsafe practices in gas companies, play a very important role in the occurrence of gas leaks and fires. Any unsafe acts can lead to unpleasant incidents for citizens, their homes, and property. This study aims to increase the effectiveness of anomalous systems in the gas subsidiaries of Alborz province. To conduct this study, the Tripod Beta technique was used to draw a diagram of the analysis of gas accidents in homes in the Alborz province, and the hierarchical analysis method was used to assess the risk of injuries, casualties, and unintentional house fires. In the first stage, information on gas leaks, and fires were collected by reviewing the documents related to the winter events of 2020. Then the sum of the mentioned conditions was studied as a hypothetical model. In the second step, the mentioned model was analyzed using the Tripod Beta method, and the causes of the accidents were determined by the capability of the study method. The obstacles studied were technical safety regulations, and the creation of a safe environment. The primary reason attached to the technical safety regulations was the lack of proper understanding of valve openings and closing signs. Another immediate reason for the need to create a safe environment was the lack of safety equipment. The precondition for not understanding the open and closed sign of the valve, lack of sufficient knowledge, and the precondition for not using safety equipment, buying unsafe equipment, and the hidden reason for the lack of sufficient knowledge, lack of training, and the hidden reason for buying unsafe equipment, was the poor economic situation. The results of this study indicated that fire-related conditions are of the utmost importance in assessing the risk of unintentional house fires. Failure to pay attention to safety points while using gas-related equipment, the poor condition of the building, and more male residents have the most anomalies in causing gas company accidents.
PL
W pracy przedstawiono rezultaty badań doświadczalnych, w których oceniano efektywność wzmocnienia pojedynczego kątownika równoramiennego L65×7, ściskanego osiowo za pomocą drugiego, równoległego kątownika mocowanego układem śrubowych obejm. Wzmocnienia takie są stosowane w stalowych wieżach kratowych. Ocenie poddano obciążenie graniczne i postać utraty stateczności.
EN
The paper presents the results of experimental study in which the effectiveness of the reinforcement of a single angle L65×7 compressed axially, by a second, parallel angle fastened with a system of bolted clamps, was assessed. Such reinforcements are used in steel lattice towers. The ultimate load and the form of stability loss were observed and compared.
EN
Sustainable development on a local scale requires well-functioning instruments in the spatial planning system. Any weakness in the planning system may result in forms of spatial development that are socially, environmentally or economically disadvantageous. Therefore, the aim of this study was to examine whether master plans and land development monitoring in the Polish system are effective instruments in shaping sustainable spatial development. The factor analyzed was the share of a biologically active area and four villages located near a regional city were analyzed. Data from master plans, cadaster and orthophoto maps were used in this study. Verification of land use made it possible to evaluate whether the properties meet the provisions of spatial planning documents. In each of the analyzed villages, properties that do not meet the provisions of master plans were identified. In one of the villages, more than half of the properties had a smaller share of biologically active areas than permitted by the local law. The research also analyzed alternative scenarios of the potential impact of the application of permanent vegetation on sealed surfaces. These results showed that using green roofs, for example, can significantly reduce the problem of local laws being broken. The results quantitatively confirm that the provision of master plans in the Polish system are not effective tools in regulating land development.
12
Content available remote Ocena procesów zarządzania bhp – aspekty teoretyczne
PL
Ocena skuteczności i efektywności procesów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy stanowi aktualny problem, zwłaszcza w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu organizacji – bliższym i dalszym. Brak reżimu terminologicznego utrudnia zrozumienie różnych podejść do oceny tych procesów. W artykule dokonano próby uporządkowania terminologii w tym zakresie oraz przedstawiono dwa odmienne narzędzia do oceny procesów zarządzania bhp, które można z powodzeniem wykorzystać w praktyce, w zależności od celu i potrzeb przedsiębiorstwa.
EN
Measuring the effectiveness and efficiency of occupational health and safety management processes is a current problem, especially in the dynamically changing environment of the organization - both immediate and further. The lack of a terminological regime makes it difficult to understand the different approaches to measuring these processes. The article attempts to organize the terminology in this area and presents two different tools for assessing OSH management processes, which can be successfully used in practice, depending on the purpose and needs of the enterprise.
EN
This paper presents the experimental investigation of an earth-to-air heat exchanger for heating purposes in the Patna region of India, using an experimental test rig. In the view of the author, real field experiments have several limitations such as lack of repeatability and uncontrolled conditions. It also takes more time for the response of parameters that depends on nature and climate. Moreover, earth-to-air heat exchangers may be expensive to fabricate and require more land area. Thus, in this work authors executed their experimental work in indoor controllable environments to investigate the thermal performance of an earth-to-air heat exchanger. The actual soil conditions were created and maintained the temperature at 26°C throughout the soil in the vicinity of pipes. Three horizontal PVC pipes of equal lengths and diameters of 0.0285 m, 0.038 m and 0.0485 m were installed in the test rig. The experiments were performed for different inlet air velocities at ambient air temperature. This study acknowledges that the maximum rise in outlet temperature occurs at a lower speed for smaller pipes. Also, the maximum effectiveness of 0.83 was observed at 2 m/s for the smallest diameter pipe.
PL
Celem artykułu jest zaprezentowanie wyników weryfikacji efektów kształcenia w latach 2015-2021 w kontekście dyskusji na temat kierunków rozwoju dydaktyki matematyki na poziomie akademickim. Przedstawione wyniki dotyczą rozumienia przez studentów wybranych pojęć analizy matematycznej i ich użycia w analizie zjawisk ekonomiczno-społecznych. Przedstawione zostaną zastosowane metody i sformułowane wnioski związane z aktualnymi warunkami organizacyjno-dydaktycznymi oraz problemami wnikającymi z nauczania matematyki w szkołach średnich.
EN
The aim of the article is to present the results of the verification of the learning outcomes in 2015-2021 in the context of the discussion on the directions of development of mathematics didactics at the academic level. The presented results concern students' understanding of selected concepts of mathematical analysis and their use in the analysis of economic and social phenomena. The methods used and conclusions related to the current organizational and didactic conditions as well as problems related to teaching mathematics in secondary schools will be presented.
EN
Purpose: the aim of the paper is identification and presentation of determinants of supervisory board’s effectiveness in modern organization. Design/methodology/approach: own survey studies and expert opinion interviews conducted by the author. Findings: key necessary competences of supervisory board members in energy sector were identified, results of survey studies were confirmed by expert interviews. Research limitations/implications: formal legal and corporate limitations of access and use of internal information affect the scope of gathered materials. Practical implications: conducted study allows one to conclude that supervisory boards in current shape often do not guard long-term success of the company and are ill-equipped for the task at hand. Originality/value paper identifies factors which negatively influence and limit effectiveness of supervisory board, paper highlights and specifies key competences of individual board members.
EN
Purpose: The aim of this article is to illustrate the assessment procedure concerning the effectiveness of the inter-organisational cooperation in terms of practice represented by the creative sector companies under consideration. Design/methodology/approach: The accomplishment of the research objective was based on the hypothesis that the effectiveness of the inter-organisational cooperation between companies in the creative sector constitutes an important determinant of strengthening the competitive advantage thereof. In order to assess the effectiveness of the inter-organisational cooperation, a categorisation method has been used, which belongs to the mathematical methods of multi¬criteria benchmarking. Findings: The effectiveness of the inter-organisational cooperation between companies in the creative sector is an important determinant of improving their competitive advantage. Originality/value: The paper describes the effectiveness of the inter-organisational cooperation between companies in the creative sector. We identify increasing and lowering factors of the effectiveness, describe the benefits model of the inter-organisational cooperation and present the matrix of relations between the level of cooperation effectiveness and the level of competitive advantage. The article can be used by managers of the creative sector.
EN
Purpose: Teleworking under Covid-19 conditions is, for many organizations, a fundamental requirement to ensure continuity of operation. However, it is not a common way of organizing work in public administration entities. In particular, very few studies have examined the effectiveness of teleworking in local administration. The purpose of this paper is to investigate barriers to the effectiveness of teleworking in local administration in Poland. Design/methodology/approach: Literature analysis in the paper was prepared using VOSviewer software. Empirical research allowing us to achieve our objective was conducted using the CAWI method among 136 communes and cities with poviat rights from the Mazowieckie Voivodeship. Findings: We have established that the main obstacle in remote work was technological barriers and lack of appropriate technology in the surveyed entities. As a result of our research, we identified challenges related to insufficient digitalization of services in local administration as the main barrier for teleworking. Research limitations/implications: The paper uses quantitative research, carried out using the CAWI method, on local government entities in the Mazowieckie Voivodeship, on a research sample of 136 entities. Practical implications: The results of this research provide important guidance for practitioners and managers of public administration. The results indicate the most significant barriers to implementing remote working in public administration. The benefits of remote working for both citizens and public administration employees are also presented. Social implications: An analysis of the main challenges of remote working enables adaptation to the ongoing changes. Considering the difficulties of remote administration can help improve the functioning of the administration and, as a result, help to achieve widespread benefits for citizens. Originality/value: The research presented here explores the introduction of remote working to an unprecedented extent in the wake of the COVID19 virus pandemic.
EN
Aim: The aim of the article is to present examples of rescue and firefighting activities carried out by PSP / national rescue and firefighting system (KSRG) with the use of innovative techniques and technologies resulting from the research and development projects carried out by teams of contractors, which included CNBOP-PIB as a leader or member of the consortium. In practice, the implementation of the obtained results allows for the actual and formal safety of firefighters-rescuers and other participants in rescue and firefighting operations, which is one of the basic duties of research and development units operating in the field of broadly understood fire protection, civil protection and crisis management. Introduction: Achieving the above goal is possible through the use of innovative techniques and technologies in rescue and firefighting operations, which allow reducing the risk of accidents and failures. Due to rational technical solutions, it is also possible to limit or even completely eliminate overloads of the osteoarticular system. The planned effect, which is to increase the safety level of rescue and firefighting operations, can also be achieved with the use of organizational and technical methods resulting from the selection of optimal methodologies, including those in logistics activities. Methodology: The article presents the possibilities of using products created as a result of the implementation of projects financed by the National Centre for Research and Development (NCBiR) related to the improvement of activity management and the use of innovative design solutions for equipment used in the planned activities. The considerations were based on the results of development activities carried out by consortia in which CNBOP-PIB participated. Summary: In literature, innovation is the implementation of a new or significantly improved product (or service), process, new marketing method or a new method of organization in the field of business practices, workplace organization or relations with the environment. Products (and services), processes and methods (technical, organizational and marketing) can be called innovations if they are new or significantly improved, at least from the point of view of rescue and firefighting activities carried out by PSP/KSRG. Conclusions: Effective use of the results of projects financed by NCBiR is one of the fastest ways to implement organizational and technical innovations in system activities. According to the authors, in order to increase the rational use of funds allocated to the implementation of research and development projects, a more active participation of the operator is recommended (in terms of content). The use of innovative technologies, even on a national scale, allows achieving measurable effects in terms of increasing the functionality, usability of products, modernization of existing systems, improvement of technologies used in rescue and firefighting operations, optimization of working conditions and time, and protection of the natural environment by reducing technogenic situations.
PL
Cel: Celem artykułu jest prezentacja przykładów działań ratowniczo-gaśniczych realizowanych przez PSP/ krajowy system ratowniczo-gaśniczy (KSRG) przy wykorzystaniu innowacyjnych technik i technologii powstałych w wyniku zrealizowanych projektów naukowo-badawczych i prac rozwojowych przez zespoły wykonawców, w skład których jako lider lub członek konsorcjum wchodziło CNBOP-PIB. W praktyce wdrożenie uzyskanych efektów pozwala na zapewnienie faktycznego oraz formalnego bezpieczeństwa strażakom-ratownikom oraz innym uczestnikom działań ratowniczo-gaśniczych, co jest jednym z podstawowych obowiązków jednostek naukowo-badawczych działających w obszarze szeroko pojętej ochrony przeciwpożarowej, ochrony ludności i zarządzania kryzysowego. Wprowadzenie: Osiągnięcie powyższego celu możliwe jest poprzez zastosowanie innowacyjnych technik i technologii w działaniach ratowniczo-gaśniczych, które pozwalają na ograniczenie ryzyka wystąpienia wypadku i awarii. Dzięki racjonalnym rozwiązaniom technicznym istnieje także możliwość ograniczenia, a nawet całkowitej eliminacji przeciążeń układu kostno-stawowego. Planowany efekt, jakim jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa działań ratowniczo-gaśniczych, można osiągnąć także z wykorzystaniem metod organizacyjno-technicznych wynikających z wyboru optymalnych metodyk, między innymi w działaniach logistycznych. Metodologia: W artykule przedstawiono możliwości zastosowania produktów powstałych w wyniku realizacji projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju związanych z doskonaleniem zarządzania działaniami oraz wykorzystania innowacyjnych rozwiązań konstrukcyjnych sprzętu wykorzystywanego w planowanych działaniach. Rozważania oparto na wynikach prac rozwojowych realizowanych przez konsorcja, których członkiem było CNBOP-PIB. Podsumowanie: W ujęciu literaturowym innowacja jest to wdrożenie nowego lub istotnie ulepszonego produktu (wyrobu lub usługi), procesu, nowej metody marketingu lub nowej metody organizacji w zakresie praktyk biznesowych, organizacji miejsca pracy bądź relacji ze środowiskiem. Produkty (wyroby i usługi), procesy i metody (techniczne, organizacyjne i marketingowe) mogą zostać nazwane innowacjami, jeśli są nowe lub istotnie ulepszone przynajmniej z punktu widzenia działań ratowniczo-gaśniczych realizowanych przez PSP/KSRG. Wnioski: Efektywne wykorzystanie rezultatów projektów finansowanych przez NCBiR jest jedną z najszybszych możliwości wdrażania innowacji organizacyjno-technicznych do działań systemowych. Zdaniem autorów w celu zwiększenia racjonalności wykorzystania środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów badawczych i prac rozwojowych wskazany jest bardziej aktywny udział gestora (w zakresie merytorycznym). Zastosowanie innowacyjnych technologii, wykorzystywanych nawet w skali krajowej, pozwala na osiągnięcie mierzalnych efektów w zakresie zwiększenia funkcjonalności, użyteczności produktów, unowocześnienia istniejących systemów, udoskonalenia technologii stosowanych w działaniach ratowniczo-gaśniczych, optymalizacji warunków i czasu pracy oraz ochrony środowiska naturalnego dzięki ograniczeniu sytuacji technogennych.
19
Content available remote The impact of equipments of animal passages on their efficiency
EN
The paper describes the impact of the individual components of animal passages on the efficiency of their use. Research was conducted with regard to four species of ungulates: elk, deer, roe deer and boar. The analyzed equipment are road lighting, shielding vegetation, rootwood and tree stumps, anti-glare shields, rocks, fencing. The analysis were made on the basis of surveys which were filled by 87 road operators. Own method of surveys answers analysis was developed and it consists of two stages. It was established that road lighting located in the vicinity of a passage negatively affected its use by the analyzed species. Anti-glare shields clearly positively influence on the efficiency of ecology road infrastructure. Shielding vegetation, rootwood and tree stumps, and anti-glare shields positively influenced on the use of animal passages. Other components do not influence on efficiency of animal passages.
PL
W pracy opisano wpływ poszczególnych elementów wyposażenia przejść dla zwierząt na efektywność ich wykorzystania. Badania przeprowadzono w odniesieniu do czterech gatunków zwierząt kopytnych: łosia, jelenia, sarny i dzika. Analizowane urządzenia to oświetlenie drogowe, roślinność osłonowa, korzenie i pniaki, osłony przeciwolśnieniowe, głazy, ogrodzenia. Analizy dokonano na podstawie ankiet, które wypełniło 87 zarządców dróg. Opracowano własną metodę analizy odpowiedzi ankietowych, która składa się z dwóch etapów. Stwierdzono, że oświetlenie drogowe zlokalizowane w sąsiedztwie przejścia negatywnie wpłynęło na jego użytkowanie przez analizowany gatunek. Osłony przeciwolśnieniowe wyraźnie pozytywnie wpływają na efektywność ekologicznej infrastruktury drogowej. Roślinność osłaniająca, korzenie i pniaki oraz osłony przeciwodblaskowe pozytywnie wpływały na wykorzystanie przejść dla zwierząt. Pozostałe elementy nie wpływają na wykorzystanie przejść przez zwierzęta.
EN
The paper analyses the relations and influence of employee motivation factors on job satisfaction in mining companies. The empirical study was conducted among the two largest mining companies in the Republic of Serbia. The sample consisted of 200 respondents employed in the selected companies. The data were processed using SPSS 21.0. Package, which was applied in order to conduct standard multiple regression analysis and determine the Pearson correlation coefficient. The results indicate a significant correlation between motivation factors and job satisfaction among the employees. In addition, the findings imply that motivation factors, such as nonmaterial motivators related to work (NMW) and material motivators (MAT), have a significant influence on satisfaction. The research has theoretical contribution regarding the limited studies exploring the motivation of employees in the mining sector. In practice, the study provides significant insight into designing motivation systems to improve the effectiveness of human resources management in mining companies. Bearing in mind that the business success of mining companies strongly affects the country’s economy, this research has greater importance and broader perspective.
PL
Artykuł analizuje relacje i wpływ czynników motywacji pracowników na satysfakcję z pracy w przedsiębiorstwach górniczych. Badanie empiryczne przeprowadzono wśród dwóch największych firm górniczych w Republice Serbii. Próba składała się z 200 respondentów zatrudnionych w wybranych firmach. Dane zostały przetworzone przy użyciu SPSS 21.0. Pakiet, który zastosowano w celu przeprowadzenia standardowej analizy regresji wielokrotnej i wyznaczenia współczynnika korelacji Pearsona. Wyniki wskazują na istotną korelację pomiędzy czynnikami motywacyjnymi a satysfakcją z pracy wśród pracowników. Ponadto wyniki sugerują, że czynniki motywacyjne, takie jak niematerialne motywatory związane z pracą (NMW) i materialne motywatory (MAT), mają istotny wpływ na satysfakcję. Badania mają wkład teoretyczny w zakresie ograniczonych badań eksplorujących motywację pracowników w sektorze górniczym. W praktyce badanie dostarcza istotnego wglądu w projektowanie systemów motywacyjnych w celu poprawy efektywności zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach górniczych. Mając na uwadze, że sukces biznesowy firm górniczych silnie wpływa na gospodarkę kraju, badanie to ma większe znaczenie i szerszą perspektywę.
first rewind previous Strona / 22 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.